Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
Wybory na Prezydenta RP - 2015
WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji Miejskich
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJA O WYDAWANIU NOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

A. INFORMACJA OGÓLNA

Z dniem 1 stycznia 2001 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie wydawania dowodów osobistych.

I.     Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

  1. od ukończenia 18 roku życia,
  2. od ukończenia 15 roku życia jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką znajduje się, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
  • Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia, a także na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

 II.    Terminy ważności dowodu:

1.  Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

2.  Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 lat jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

3.  Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 lat jest ważny na czas nie oznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu z takim terminem ważności.

IV.   Wnioski o wydanie dowodu osobistego są zwolnione z opłaty skarbowej.

V.    Dotychczasowe książeczkowe dowody osobiste zachowują ważność do 31 grudnia 2007 r. Jeśli jednak osoba dokonuje zmian osobowych bądź adresowych, dowód ten podlega wymianie na dokument nowego już wzoru.

B. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA

I.     Dowody osobiste nowego wzoru są wykonywane w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w postaci karty identyfikacyjnej w oparciu o przedłożone wnioski dowodowe osób oraz formularze przygotowane wcześniej przez organy gminy przy użyciu środków informatycznych i przekazane następnie w formie elektronicznej do Centrum jw. Wykonane dowody są przekazywane z kolei do urzędu gminy, skąd odbierane są przez wnioskodawców.

II.    Osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego winna:

1.  Wypełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego (wzór w gablocie w holu). Formularz jest dostępny na stanowiskach w sali operacyjnej oraz w Biurze Obsługi Obywatela w ratuszu.

4.  Do wniosku dołącza się 2 aktualne wyraźne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, w taki sposób, by ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Do wniosku załącza się także:

1)  odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,

2)  odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, w przypadku osób, które zawarły związek małżeński,

3)  na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość, co do obywatelstwa osoby,

4)  oraz okazuje się dotychczasowy dowód osobisty.

5.  Do wniosku nie trzeba dołączać dokumentów wymienionych w ust. 4 p. 1 i 2, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opolu bądź dane osobowe nie uległy zmianie od czasu wydania dowodu nowego wzoru.

6.  Wniosek składa się osobiście.

7.  Małoletni – od ukończenia 13 lat – składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Małoletni podpisuje wniosek, jak też jego przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny.

8.  Wniosek dla osób małoletnich – do ukończenia 13 lat – podpisują rodzice, a jeśli dziecko umie się podpisać składa także podpis.

9.  Na podstawie przedłożonego wniosku pracownik Biura Dowodów sporządza formularz, na którym w części A wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych własnoręcznym podpisem. Ta część formularza zostaje przekazana do wytwórcy dowodu w Warszawie.

10.   Część B formularza, zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku oraz określającą termin odbioru dowodu, otrzymuje wnioskodawca. Tę część wnioskodawca zwraca przy odbiorze dowodu osobistego.

11.   Dowód osobisty odbiera się osobiście. Stary dowód osobisty po anulowaniu zwraca się stronie.

12.   Ustawowy termin oczekiwania na dowód: 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

1.    Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993)

2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 47, poz. 384 z późn. zmianami).

Załączniki do pobrania: 2004-07-16 08:20:20 - Wniosek o wydanie dowodu osobistego (407.28 kB)

Ilość odwiedzin: 46868
Nazwa dokumentu: Dowody Osobiste
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Chorzewska-Leutner
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Chorzewska-Leutner
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Chorzewska-Leutner
Data wytworzenia informacji: 2004-07-15 12:20:33
Data udostępnienia informacji: 2004-07-15 12:20:33
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-28 10:19:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...