logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJA O WYDAWANIU NOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

A. INFORMACJA OGÓLNA

Z dniem 1 stycznia 2001 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie wydawania dowodów osobistych.

I.     Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

  1. od ukończenia 18 roku życia,
  2. od ukończenia 15 roku życia jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką znajduje się, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
  • Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia, a także na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

 II.    Terminy ważności dowodu:

1.  Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

2.  Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 lat jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

3.  Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 lat jest ważny na czas nie oznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu z takim terminem ważności.

IV.   Wnioski o wydanie dowodu osobistego są zwolnione z opłaty skarbowej.

V.    Dotychczasowe książeczkowe dowody osobiste zachowują ważność do 31 grudnia 2007 r. Jeśli jednak osoba dokonuje zmian osobowych bądź adresowych, dowód ten podlega wymianie na dokument nowego już wzoru.

B. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA

I.     Dowody osobiste nowego wzoru są wykonywane w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w postaci karty identyfikacyjnej w oparciu o przedłożone wnioski dowodowe osób oraz formularze przygotowane wcześniej przez organy gminy przy użyciu środków informatycznych i przekazane następnie w formie elektronicznej do Centrum jw. Wykonane dowody są przekazywane z kolei do urzędu gminy, skąd odbierane są przez wnioskodawców.

II.    Osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego winna:

1.  Wypełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego (wzór w gablocie w holu). Formularz jest dostępny na stanowiskach w sali operacyjnej oraz w Biurze Obsługi Obywatela w ratuszu.

4.  Do wniosku dołącza się 2 aktualne wyraźne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, w taki sposób, by ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Do wniosku załącza się także:

1)  odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,

2)  odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, w przypadku osób, które zawarły związek małżeński,

3)  na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość, co do obywatelstwa osoby,

4)  oraz okazuje się dotychczasowy dowód osobisty.

5.  Do wniosku nie trzeba dołączać dokumentów wymienionych w ust. 4 p. 1 i 2, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opolu bądź dane osobowe nie uległy zmianie od czasu wydania dowodu nowego wzoru.

6.  Wniosek składa się osobiście.

7.  Małoletni – od ukończenia 13 lat – składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Małoletni podpisuje wniosek, jak też jego przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny.

8.  Wniosek dla osób małoletnich – do ukończenia 13 lat – podpisują rodzice, a jeśli dziecko umie się podpisać składa także podpis.

9.  Na podstawie przedłożonego wniosku pracownik Biura Dowodów sporządza formularz, na którym w części A wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych własnoręcznym podpisem. Ta część formularza zostaje przekazana do wytwórcy dowodu w Warszawie.

10.   Część B formularza, zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku oraz określającą termin odbioru dowodu, otrzymuje wnioskodawca. Tę część wnioskodawca zwraca przy odbiorze dowodu osobistego.

11.   Dowód osobisty odbiera się osobiście. Stary dowód osobisty po anulowaniu zwraca się stronie.

12.   Ustawowy termin oczekiwania na dowód: 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

1.    Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993)

2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 47, poz. 384 z późn. zmianami).

Załączniki do pobrania: 2004-07-16 08:20:20 - Wniosek o wydanie dowodu osobistego (407.28 kB)

Ilość odwiedzin: 52638
Nazwa dokumentu: Dowody Osobiste
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Chorzewska-Leutner
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Chorzewska-Leutner
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Chorzewska-Leutner
Data wytworzenia informacji: 2004-07-15 12:20:33
Data udostępnienia informacji: 2004-07-15 12:20:33
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-28 10:19:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner