logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
minus Uchwały
minus Protokoły Rady Miasta Opola
plus Budżet
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Rejestry aktów prawa miejscowego
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
plus Petycje
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny - 2006
plus Parlament Europejski - 2009
plus Samorząd terytorialny - 2010
minus Sejm i Senat RP - 2011
plus Parlament Europejski 2014
plus Samorząd terytorialny - 2014
plus Wybory na Prezydenta RP - 2015
plus WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
plus REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
plus Sejm i Senat 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
minus Spis telefonów Urzędu Miasta
minus Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
minus Urząd Stanu Cywilnego
plus Jednostki podległe
plus Wydział Kontroli Wewnętrznej
plus Analiza dot. skarg i wniosków
plus Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
minus Wydział Spraw Obywatelskich
minus Miejski Rzecznik Konsumentów
minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
minus Wydział Komunikacji
plus Wydział Inwestycji Miejskich
plus Zgromadzenia
 INNE
plus Spółki prawa handlowego
minus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
plus Oświadczenia majątkowe
minus Inicjatywa uchwałodawcza
plus System informacji o środowisku
plus Oceny jednostek miejskich
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
plus Zawiadomienia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
plus Rejestry
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJA O WYDAWANIU NOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

A. INFORMACJA OGÓLNA

Z dniem 1 stycznia 2001 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie wydawania dowodów osobistych.

I.     Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

  1. od ukończenia 18 roku życia,
  2. od ukończenia 15 roku życia jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką znajduje się, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
  • Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia, a także na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

 II.    Terminy ważności dowodu:

1.  Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

2.  Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 lat jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

3.  Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 lat jest ważny na czas nie oznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu z takim terminem ważności.

IV.   Wnioski o wydanie dowodu osobistego są zwolnione z opłaty skarbowej.

V.    Dotychczasowe książeczkowe dowody osobiste zachowują ważność do 31 grudnia 2007 r. Jeśli jednak osoba dokonuje zmian osobowych bądź adresowych, dowód ten podlega wymianie na dokument nowego już wzoru.

B. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA

I.     Dowody osobiste nowego wzoru są wykonywane w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w postaci karty identyfikacyjnej w oparciu o przedłożone wnioski dowodowe osób oraz formularze przygotowane wcześniej przez organy gminy przy użyciu środków informatycznych i przekazane następnie w formie elektronicznej do Centrum jw. Wykonane dowody są przekazywane z kolei do urzędu gminy, skąd odbierane są przez wnioskodawców.

II.    Osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego winna:

1.  Wypełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego (wzór w gablocie w holu). Formularz jest dostępny na stanowiskach w sali operacyjnej oraz w Biurze Obsługi Obywatela w ratuszu.

4.  Do wniosku dołącza się 2 aktualne wyraźne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, w taki sposób, by ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Do wniosku załącza się także:

1)  odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,

2)  odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, w przypadku osób, które zawarły związek małżeński,

3)  na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość, co do obywatelstwa osoby,

4)  oraz okazuje się dotychczasowy dowód osobisty.

5.  Do wniosku nie trzeba dołączać dokumentów wymienionych w ust. 4 p. 1 i 2, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opolu bądź dane osobowe nie uległy zmianie od czasu wydania dowodu nowego wzoru.

6.  Wniosek składa się osobiście.

7.  Małoletni – od ukończenia 13 lat – składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Małoletni podpisuje wniosek, jak też jego przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny.

8.  Wniosek dla osób małoletnich – do ukończenia 13 lat – podpisują rodzice, a jeśli dziecko umie się podpisać składa także podpis.

9.  Na podstawie przedłożonego wniosku pracownik Biura Dowodów sporządza formularz, na którym w części A wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych własnoręcznym podpisem. Ta część formularza zostaje przekazana do wytwórcy dowodu w Warszawie.

10.   Część B formularza, zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku oraz określającą termin odbioru dowodu, otrzymuje wnioskodawca. Tę część wnioskodawca zwraca przy odbiorze dowodu osobistego.

11.   Dowód osobisty odbiera się osobiście. Stary dowód osobisty po anulowaniu zwraca się stronie.

12.   Ustawowy termin oczekiwania na dowód: 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

1.    Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993)

2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 47, poz. 384 z późn. zmianami).

Załączniki do pobrania: 2004-07-16 08:20:20 - Wniosek o wydanie dowodu osobistego (407.28 kB)

Ilość odwiedzin: 48530
Nazwa dokumentu: Dowody Osobiste
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Chorzewska-Leutner
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Chorzewska-Leutner
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Chorzewska-Leutner
Data wytworzenia informacji: 2004-07-15 12:20:33
Data udostępnienia informacji: 2004-07-15 12:20:33
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-28 10:19:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner