logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadgimnazjalne
   plus Gimnazja
   plus Szkoły podstawowe
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   plus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Dom Dziecka
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
 
 
 
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH
W OPOLU
 
 
 
 
 
 
1.   Informacje o jednostce:
 
-        Nazwa jednostki: Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Opolu
-        Adres: ul. Dambonia 3, 45 – 861 Opole
-        Nr telefonu:  77 47 44 160
-        Tel./ fax :      77 47 45 445
-        E – mail:      poopole@op.pl
-        Adres strony www: www.poopole.republika.pl
-        Dyrektor: mgr Agnieszka Kasper
-        Główny księgowy: Stanisława Domaradzka
-        Odpowiedzialny za treść: mgr Marek Menzfeld
     
 
 
2.    Status prawny
 
Jednostka działa na podstawie Uchwały nr XXXIV / 525 /12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu oraz utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu.
 
 
 
3. Regulaminy
 
-        Regulamin organizacyjny Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Opolu
-        Regulamin Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „ Dom Dziecka” w Opolu
-        Regulamin Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu
 
 
 
 
 
4. Przedmiot działania i kompetencje
 
         Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Zapewnia obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną Placówki opiekuńczo – wychowawczej „Dom Dziecka” i   Placówki opiekuńczo – wychowawczej „ Nasz Dom”.
Placówki opiekuńczo – wychowawcze „Dom Dziecka” i „Nasz Dom” realizują zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie:
 
-        opieki nad dzieckiem i rodziną – objęcie opieką dzieci częściowo lub całkowicie pozbawione opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.
-        objęcie opieką dzieci zaniedbane środowiskowo oraz pracę z rodziną biologiczną tych dzieci.
-        zapewnienie dzieciom opieki całodobowej i wychowania oraz zaspakajania ich niezbędnych potrzeb.
-        realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku.
-        zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych.
-        zapewnienia korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
-        podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej.
-        organizowania dla wychowanków placówek odpowiednich form opieki w środowisku.
                  w placówce mogą przebywać dzieci niepełnosprawne, jeśli nie ma uzasadnionych              
                   przeciwwskazań.
      
5.    Przyjmowanie i załatwianie spraw
 
 - dyrektor w sprawie skarg i wniosków : czwartek w godz. 10.00 – 12.00
      -  miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat
      - dni i godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
 
 Sprawy przyjmowane są w formie ustnej i pisemnej. Pisma rejestrowane są w księdze   kancelaryjnej, a odpowiedzi w sprawach pisemnych przesyłane są pocztą do adresata lub wręczane 
osobiście za potwierdzeniem w księdze kancelaryjnej. Sprawy załatwiane są zgodnie z trybem                
i w terminach określonych przez KPA.
 
6. Majątek: 
 
Środki trwałe brutto: 1 174 616, 01
 
Pozostałe środki trwałe: 437 685, 53     
 
7. Budżet
 
Budżet Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych                     w Opolu
 
Plan „Dom Dziecka”   2 535,300
Plan „Nasz Dom”           431 600
 
Ogółem:                        2 966,900
 
 8. Kontrole
 
Wykaz kontroli przeprowadzonych w Zespole Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu w 2012r.
 

Lp.
Instytucja
Termin kontroli
Przedmiot
kontroli
Zalecenia
1.
Sąd Okręgowy w Opolu
2.01.2012r. - protokół
(21.11.2012r. -kontrola)
 
przestrzeganie praw wychowanków
brak zaleceń
2.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek           w Opolu
 
14.05 – 28.05.2012 r.
z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
brak zaleceń
3.
Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 
11.06 - 18.06.2012r.
ocena dokumentacji wychowanków,
przestrzeganie praw dziecka
 
brak zaleceń
4.
Państwowa Inspekcja Pracy
 
24.07 – 30.07.2012r.
przyznawania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
brak zaleceń
5.
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
20.09.2012 r.
higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku
brak zaleceń

 

Ilość odwiedzin: 49451
Nazwa dokumentu: Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Menzfeld
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Menzfeld
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Menzfeld
Data wytworzenia informacji: 2009-05-24 12:40:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-24 12:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-15 10:59:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner