logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
minus Uchwały
minus Protokoły Rady Miasta Opola
plus Budżet
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Rejestry aktów prawa miejscowego
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
plus Petycje
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny - 2006
plus Parlament Europejski - 2009
plus Samorząd terytorialny - 2010
minus Sejm i Senat RP - 2011
plus Parlament Europejski 2014
plus Samorząd terytorialny - 2014
plus Wybory na Prezydenta RP - 2015
plus WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
plus REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
plus Sejm i Senat 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
minus Spis telefonów Urzędu Miasta
minus Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
minus Urząd Stanu Cywilnego
plus Jednostki podległe
plus Wydział Kontroli Wewnętrznej
plus Analiza dot. skarg i wniosków
plus Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
minus Wydział Spraw Obywatelskich
minus Miejski Rzecznik Konsumentów
minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
minus Wydział Komunikacji
plus Wydział Inwestycji Miejskich
plus Zgromadzenia
 INNE
plus Spółki prawa handlowego
minus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
plus Oświadczenia majątkowe
minus Inicjatywa uchwałodawcza
plus System informacji o środowisku
plus Oceny jednostek miejskich
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
plus Zawiadomienia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
plus Rejestry
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Miejski Rzecznik Konsumentów

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

 

1. Miejski Rzecznik Konsumentów w Opolu

 

                                                                          

                                                     Urszula Leśkiewicz

 

2. Starszy specjalista                  Marek Trejda

------------------------------ 

Adres do korespondencji : 45-015 Opole, Rynek - Ratusz

Od 1.02.2013 r. siedziba Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów:

Opole, ul. Budowlanych 4, pokój nr 14 (I piętro)
telefon  077 / 44-35-770, 44-35-771 (fax)

e-mail: mrk@um.opole.pl 

UWAGA!

Przyjmowanie konsumentów w celu udzielenia porady lub pomocy prawnej odbywa się w   następujące dni i godziny:

Poniedziałek, Środa, Piątek :  8.00 - 15.00

Miejski Rzecznik Konsumentów, po wcześniejszym umówieniu, udziela konsumentom porad i informacji osobiście w swojej siedzibie:

Miejski Rzecznik Konsumentów nie  udziela porad i informacji prawnej oraz nie pdejmuje interwencji w sprawach zgłoszonych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub informacji proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty – w siedzibie Biura.

Miejski Rzecznik Konsumentów nie prowadzi spraw związanych z upadłością konsumencką.

W zakresie reklamacji towarów i usług (poza usługami finansowymi, ubezpieczeniowymi) pomocy prawnej konsumentom udziela także Opolski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. 1 Maja 1, II piętro, pok. 23,   tel. 77 / 4545088, fax: 77 / 4545089

Rzecznik nie udziela pomocy prawnej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą  lub zawodową  albowiem za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nabywa od przedsiębiorcy towar lub usługę ale w celu niezwiązanym z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową .

Zadania oraz uprawnienia Rzecznika:

 • Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów

 • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

 • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów

 • Współdziałanie z właściwym miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi

 • Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej.

 • W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.
 • W sprawach w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik nie wyręcza konsumenta ale może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Rzecznik Konsumentów nie działa jako  pełnomocnik konsumenta  na zlecenie (tak jak adwokat czy radca prawny) lecz działa na rzecz konsumenta wspierając go informacją i pomocą prawną.

Rzecznik Konsumentów nie ma wobec przedsiebiorcy kompetencji władczych ani uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.

Uwaga!

Właściwość miejscowa rzecznika :

Z uwagi na fakt, iż Miasto Opole jest miastem na prawach powiatu -realizując zadanie powiatu jakim jest "ochrona konsumentów" - Rzecznik  udziela porad prawnych jedynie mieszkańcom Miasta Opola.     

Na posiedzeniu w dniu 5 września 2011 r. Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów podjęła uchwałę nr 1/2011 o treści: „Członkowie Rady przyjmują zasadę, że Rzecznicy Konsumentów podejmują działania na rzecz konsumentów zamieszkujących w mieście bądź powiecie, który jest miejscem działania rzecznika. Przy podejmowaniu decyzji o interwencji w sprawie konsumenta Rzecznik bierze pod uwagę miejsce zamieszkania konsumenta a nie jego miejsce zameldowania”. Stanowisko wyrażone w ww. uchwale podzielił Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z dnia 9 grudnia 2011 r..

Za mieszkańca powiatu / miasta na prawach powiatu uważana jest osoba fizyczna przebywająca na terytorium powiatu / miasta na prawach powiatu z zamiarem stałego pobytu.

Stanowisko takie prezentowane jest zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie.

Nadto zameldowanie na pobyt stały powinno być traktowane jedynie jako jeden z dowodów wskazujących na przebywanie danej osoby na terenie powiatu/ miasta na prawach powiatu  z  zamiarem stałego pobytu.

Konsumenci zamieszkujący na terenie innych powiatów winni zgłaszać się po poradę prawną do rzeczników funkcjonujących w Starostwach Powiatowych właściwych  ze względu  na miejsce zamieszkania konsumentów bez względu na miejsce zawarcia umowy.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów sprzedaży,
 • umów o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie, rzemieślnicy świadczący usługi,
 • umów o świadczenie usług:
 • telekomunikacyjnych;
 • turystycznych;
 • przewozowych i pocztowych;
 • bankowych;
 • energetycznych;
 • związanych z obrotem nieruchomościami;
 • edukacyjnych.

Rzecznik nie pomoże w sprawach:

Roszczeń przedsiębiorców,

Ochrony danych osobowych                             

/ Zastrzeżenia dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Uwaga: istnieje możliwość połączenia się z konsultantem Biura GIODO, obsługującym Infolinię – (22) 860 70 70. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 15.45. adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, info: http://www.giodo.gov.pl /,

ochrony dóbr osobistych,

ochrony praw pacjentów NFZ,

/W sprawach o naruszenie praw pacjenta można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia, info: http://www.bpp.gov.pl /

ochrony praw ubezpieczonych (w tym sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych).

W tego typu sprawach można zgłaszać się do Biura Rzecznika Ubezpieczonych;
adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, info: www.rzu.gov.pl  /,

ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych,

prawa pracy,

w sprawie sporów z organami administracji publicznej
/Osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata/.

 

PYTANIA  I  ODPOWIEDZI      

AKTUALNOŚCI  UOKiK

BEZPŁATNA  INFOLINIA  KONSUMENCKA

JAK SKUTECZNIE ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ TOWARU 

WZORY PISM i UMÓW

WYBRANE AKTY PRAWNE dot. ochrony konsumentów

PORADY  

SEZONOWE WYPRZEDAŻE

Użyteczne linki:

 1. Wykaz rzeczników konsumentów w woj. opolskim

 2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl

 3. Federacja Konsumentów  http://www.federacja-konsumentow.org.pl

 4. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich  http://www.skp.pl

 5. Rzecznik Ubezpieczonych http://www.rzu.gov.pl

 6. Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl

 7. Punkt Informacyjny Odbiorców Paliw i Energii http://www.ure.gov.pl

 8. Urząd Komunikacji Elektronicznej http://www.uke.gov.pl

 9. Arbiter Bankowy http://www.zbp.pl

 10. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej http://www.giih.gov.pl

 11. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu http://www.opole.wiih.gov.pl

 

Załączniki do pobrania: 2005-10-05 14:16:52 - Wykaz rzeczników konsumentów w woj. opolskim (46.50 kB)

Ilość odwiedzin: 116448
Nazwa dokumentu: Miejski Rzecznik Konsumentów
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Mroczek
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Leśkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Leśkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2004-10-19 12:44:28
Data udostępnienia informacji: 2004-10-19 12:44:28
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-09 13:29:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner