logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadgimnazjalne
   plus Gimnazja
   plus Szkoły podstawowe
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus MOPOBiUwO
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   plus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Dom Dziecka
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU

 

ul. Armii Krajowej 36
45-071 Opole
tel.
Centrala ( 077) 400 59 50, 454 21 59, 454 18 42
fax. ( 077 ) 400 59 52
e-mail
mopr@mopr.opole.pl

Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu dostępna jest pod adresem www.mopr.opole.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zawiadamia, że od dnia 1 maja 2008r. udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) pod adresem http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=7541116611.

Aby skorzystać z ESP należy posiadać dostęp do Internetu oraz certyfikat kwalifikowany wydany przez jedną z niżej wymienionych firm: 

 

 • Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.,
 • CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji (jednostka organizacyjna Unizeto Technologies S.A.), 
 • SIGILLUM - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej.

 

1. STATUS PRAWNY LUB FORMA PRAWNA :

gminna samorządowa jednostka administracyjna ( forma prawna)

 

2. ORGANIZACJA (załącznik)

 

3. PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Przedmiotem działalności MOPR w Opolu jest realizacja polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Nadrzędnym celem działalności MOPR w Opolu jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności  człowieka.

Według  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomocy udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: 

 

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa, 
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu i narkomanii,
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykonuje jednocześnie zadania gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004  roku o pomocy społecznej oraz ustawami o zmianie ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej , wykonuje zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone , dysponując w tym zakresie środkami z budżetu miasta oraz środkami przekazywanymi z budżetu państwa przez Wojewodę.

4. ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE :

· Dyrektor MOPR - mgr Zdzisław  Markiewicz - kieruje ośrodkiem , odpowiada za realizację zadań statutowych:

 

 1. określenie i wdrożenie struktury organizacyjnej 
 2. dobór kadr i podział zadań
 3. realizację obowiązków kierowania zakładem pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników
 4. realizację budżetu
 5. zawieranie umów na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta
 6. wydawanie decyzji z upoważnienia  Prezydenta Miasta.

· Zastępca dyrektora MOPR w Opolu - mgr Małgorzata Kozak - organizacja pracy i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań podległych ośrodków wsparcia:
Domów Dziennego Pobytu , Ośrodka Readaptacji Społecznej , Ośrodka Interwencji Kryzysowej,  Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych , Działu Opieki nad Rodziną , Klubu Aktywnie Poszukujących Pracy.

5. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA:

środki na realizację zadań własnych pomocy społecznej pochodzą z budżetu gminy

6. MAJĄTEK , KTÓRYM DYSPONUJE :

Aktywa trwałe wg stanu na dzien 1.01.2014
kwota 4 389 847,38 zł , w tym
rzeczowe aktywa trwałe - 4 379 313,73 zł 

Ilość odwiedzin: 72274
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Kozak Małgorzata
Osoba, która odpowiada za treść: Kozak Małgorzata
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dzierżak
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 12:19:39
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 12:19:39
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-21 11:53:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner