Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
    Szkoły ponadgimnazjalne
    Gimnazja
    Szkoły podstawowe
    Przedszkola
    Żłobki
    Placówki oświatowe
    Ogród Zoologiczny
    Galeria Sztuki Współczesnej
    Estrada Opolska
    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
    Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
    Straż Miejska
    Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
    Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
    MOPOBiUwO
    Zakłady Opieki Zdrowotnej
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
    MZD
    Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
    Dom Dziecka
    Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
    Powiatowy Urząd Pracy
    Miejski Ośrodek Kultury
    Miejska Biblioteka Publiczna
    Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
    Opolski Teatr Lalki i Aktora
    Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
    Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
    Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Inwestycji Miejskich
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU

 

ul. Armii Krajowej 36
45-071 Opole
tel.
Centrala ( 077) 400 59 50, 454 21 59, 454 18 42
fax. ( 077 ) 400 59 52
e-mail
mopr@mopr.opole.pl

Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu dostępna jest pod adresem www.mopr.opole.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zawiadamia, że od dnia 1 maja 2008r. udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) pod adresem http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=7541116611.

Aby skorzystać z ESP należy posiadać dostęp do Internetu oraz certyfikat kwalifikowany wydany przez jedną z niżej wymienionych firm: 

 

 • Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.,
 • CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji (jednostka organizacyjna Unizeto Technologies S.A.), 
 • SIGILLUM - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej.

 

1. STATUS PRAWNY LUB FORMA PRAWNA :

gminna samorządowa jednostka administracyjna ( forma prawna)

 

2. ORGANIZACJA (załącznik)

 

3. PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Przedmiotem działalności MOPR w Opolu jest realizacja polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Nadrzędnym celem działalności MOPR w Opolu jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności  człowieka.

Według  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomocy udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: 

 

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa, 
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu i narkomanii,
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykonuje jednocześnie zadania gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004  roku o pomocy społecznej oraz ustawami o zmianie ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej , wykonuje zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone , dysponując w tym zakresie środkami z budżetu miasta oraz środkami przekazywanymi z budżetu państwa przez Wojewodę.

4. ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE :

· Dyrektor MOPR - mgr Zdzisław  Markiewicz - kieruje ośrodkiem , odpowiada za realizację zadań statutowych:

 

 1. określenie i wdrożenie struktury organizacyjnej 
 2. dobór kadr i podział zadań
 3. realizację obowiązków kierowania zakładem pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników
 4. realizację budżetu
 5. zawieranie umów na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta
 6. wydawanie decyzji z upoważnienia  Prezydenta Miasta.

· Zastępca dyrektora MOPR w Opolu - mgr Małgorzata Kozak - organizacja pracy i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań podległych ośrodków wsparcia:
Domów Dziennego Pobytu , Ośrodka Readaptacji Społecznej , Ośrodka Interwencji Kryzysowej,  Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych , Działu Opieki nad Rodziną , Klubu Aktywnie Poszukujących Pracy.

5. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA:

środki na realizację zadań własnych pomocy społecznej pochodzą z budżetu gminy

6. MAJĄTEK , KTÓRYM DYSPONUJE :

Aktywa trwałe wg stanu na dzien 1.01.2014
kwota 4 389 847,38 zł , w tym
rzeczowe aktywa trwałe - 4 379 313,73 zł 

Ilość odwiedzin: 54135
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Kozak Małgorzata
Osoba, która odpowiada za treść: Kozak Małgorzata
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dzierżak
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 12:19:39
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 12:19:39
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-21 11:53:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...