Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
Wybory na Prezydenta RP - 2015
WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
    Szkoły ponadgimnazjalne
    Gimnazja
    Szkoły podstawowe
    Przedszkola
    Żłobki
    Placówki oświatowe
    Ogród Zoologiczny
    Galeria Sztuki Współczesnej
    Estrada Opolska
    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
    Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
    Straż Miejska
    Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
    Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
    MOPOBiUwO
    Zakłady Opieki Zdrowotnej
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
    MZD
    Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
    Dom Dziecka
    Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
    Powiatowy Urząd Pracy
    Miejski Ośrodek Kultury
    Miejska Biblioteka Publiczna
    Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
    Opolski Teatr Lalki i Aktora
    Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
    Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
    Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji Miejskich
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU

 

ul. Armii Krajowej 36
45-071 Opole
tel.
Centrala ( 077) 400 59 50, 454 21 59, 454 18 42
fax. ( 077 ) 400 59 52
e-mail
mopr@mopr.opole.pl

Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu dostępna jest pod adresem www.mopr.opole.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zawiadamia, że od dnia 1 maja 2008r. udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) pod adresem http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=7541116611.

Aby skorzystać z ESP należy posiadać dostęp do Internetu oraz certyfikat kwalifikowany wydany przez jedną z niżej wymienionych firm: 

 

 • Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.,
 • CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji (jednostka organizacyjna Unizeto Technologies S.A.), 
 • SIGILLUM - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej.

 

1. STATUS PRAWNY LUB FORMA PRAWNA :

gminna samorządowa jednostka administracyjna ( forma prawna)

 

2. ORGANIZACJA (załącznik)

 

3. PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Przedmiotem działalności MOPR w Opolu jest realizacja polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Nadrzędnym celem działalności MOPR w Opolu jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności  człowieka.

Według  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomocy udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: 

 

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa, 
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu i narkomanii,
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykonuje jednocześnie zadania gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004  roku o pomocy społecznej oraz ustawami o zmianie ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej , wykonuje zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone , dysponując w tym zakresie środkami z budżetu miasta oraz środkami przekazywanymi z budżetu państwa przez Wojewodę.

4. ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE :

· Dyrektor MOPR - mgr Zdzisław  Markiewicz - kieruje ośrodkiem , odpowiada za realizację zadań statutowych:

 

 1. określenie i wdrożenie struktury organizacyjnej 
 2. dobór kadr i podział zadań
 3. realizację obowiązków kierowania zakładem pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników
 4. realizację budżetu
 5. zawieranie umów na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta
 6. wydawanie decyzji z upoważnienia  Prezydenta Miasta.

· Zastępca dyrektora MOPR w Opolu - mgr Małgorzata Kozak - organizacja pracy i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań podległych ośrodków wsparcia:
Domów Dziennego Pobytu , Ośrodka Readaptacji Społecznej , Ośrodka Interwencji Kryzysowej,  Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych , Działu Opieki nad Rodziną , Klubu Aktywnie Poszukujących Pracy.

5. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA:

środki na realizację zadań własnych pomocy społecznej pochodzą z budżetu gminy

6. MAJĄTEK , KTÓRYM DYSPONUJE :

Aktywa trwałe wg stanu na dzien 1.01.2014
kwota 4 389 847,38 zł , w tym
rzeczowe aktywa trwałe - 4 379 313,73 zł 

Ilość odwiedzin: 56278
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Kozak Małgorzata
Osoba, która odpowiada za treść: Kozak Małgorzata
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dzierżak
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 12:19:39
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 12:19:39
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-21 11:53:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...