logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04:
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PROTOKÓŁ KONTROLI NR 33/2003

        

 

 

 

Jednostka kontrolowana

 

                                

Wydział Komunikacji

Urzędu Miasta Opola

 

Nazwa organu sprawującego

nadzór

 

Prezydent Miasta Opola

 

Termin przeprowadzenia

kontroli  

od 19 listopada do 4 grudnia 2003 r.

Imię i nazwisko kontrolującego jednostkę

stanowisko służbowe

 

 

Witold Graca-   główny    specjalista                               

Wiesław Pałczyński    -        starszy specjalista

Upoważnienia do

przeprowadzenia kontroli

 

 45,46/2003 z dnia 18 listopada 2003 r.

 

Przedmiot kontroli

1. Zbadanie prawidłowości wydawania zezwoleń na prowadzenie szkoleń kandydatów na kierowców w latach 2000-2002 r.

2. Zbadanie prawidłowości wydawania zezwoleń na prowadzenie stacji kontroli pojazdów.

3. funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w wydziale.

 

Okres objęty kontrolą

 

 

2000 – 2003 rok

Imię i nazwisko kierownika

jednostki kontrolowanej

 

 

Jan Zaprzał –            Naczelnik Wydziału

 

 

Dokumenty do kontroli przedkładali i wyjaśnień udzielali z ramienia jednostki kontrolowanej:

1.

Jan Zaprzał

Naczelnik Wydziału

2.

3.

Barbara Załubska-Jaskulska

Jerzy Tarasiewicz

Z-ca Naczelnika

Główny Specjalista

 

 

I         Podstawy prawne

 1.     Ustawa z dnia 7 marca 2003 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. nr 58 poz.515).

2.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr. 30 poz. 168 z pózn. zm)

3.     Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, póz 324 z późn. zm.

4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie   

szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. nr 150 poz.1681).

5.     Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września

września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji   

kontroli pojazdów ( Dz. U. nr 81 poz. 918)

6.     Uchwała Nr 63/912/96 Zarządu Miasta Opola z dnia 12 grudnia 1996 w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola.

7.     Zarządzenie  Nr OR.II-152/8/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 marca

2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu       .

8.     Zarządzenie Nr, OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu

 II.                  Cel kontroli

 

1. Jest ocena prawidłowości prowadzonych w Wydziale Komunikacji postępowań dotyczących wydawanych decyzji i zezwoleń, ich dokumentowanie oraz ewidencjonowanie w formie wewnątrz-wydziałowych rejestrów oraz przestrzegania wymaganych procedur dotyczących stacji kontroli pojazdów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców.

 2.  Ocena systemu kontroli wewnętrznej, z punktu widzenia skuteczności w przeciwdziałaniu powstawania nieprawidłowości, błędów i nadużyć oraz analiza sprawności jego funkcjonowania.

 

 III.                Techniki zastosowane podczas postępowania

 Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie zgromadzonych dowodów: dzienników rejestrów i ewidencji, zarządzeń wewnętrznych Naczelnika Wydziału, zakresów czynności pracowników, kadry kierowniczej oraz akt spraw dotyczących tematyki kontroli.

Wymienione dowody zostały poddane analizie w następującym zakresie:

a)     prawidłowości prowadzonych postępowań,

b)     kompletności dokumentacji,

c)     rzetelności i legalności prowadzonych rejestrów i ewidencji,

d)     prawidłowości i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zakresie stosowanych procedur kontrolnych,

Poza analizą dokumentacji dotyczącą tematyki kontroli, zebrano i spisano ustne wyjaśnienia od Naczelnika Wydziału, jego Zastępcy oraz pracownika odpowiedzialnego za wydawane zezwolenia objęte tematyką kontroli. Ponadto przeprowadzono wśród pracowników Wydziału ankietę celem pozyskania wiedzy jaką posiadają pracownicy na temat wewnętrznego systemu kontroli.

 IV.            Ustalenia:

  Stacje Kontroli pojazdów 

Przeprowadzanie okresowego badania technicznego pojazdu przez uprawnionego diagnostę,  art.82   ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r,- Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 98, poz. 602 ze zm.), jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, którego niedopełnienie nie uzasadnia uchylenia decyzji o rejestracji pojazdu w trybie art. 162 § 2 k.p.a.  Jednakże niedopełnienie tego obowiązku prowadzi zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt  2 ustawy prawo o ruchu drogowym, do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu przez policjanta, jednak nie pociąga za sobą skutku prawnego jak uchylenie prawidłowo wydanej decyzji administracyjnej. Zatrzymany dokument jest przesyłany niezwłocznie organowi, który go wydał, a zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie (art. 132 ust. 3 i 6 wspominanej ustawy).  Instytucją realizującą  wymóg ustawowy badania technicznego pojazdu, są stacje kontroli pojazdów.

W art. 83 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  Nr 129, poz. 1444)  określone są  warunki jakie winien spełniać przedsiębiorca składający wniosek o wydanie przez starostę zezwolenia na prowadzenie badań technicznych pojazdów;

 1.      ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej,

2.      posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzenia tych badań,

3.      posiada certyfikat wydany przez jednostkę naukowo badawczą na zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi,

4.      zatrudnia odpowiednich diagnostów,

5.      nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

6.      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,

7.      nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu korzyści majątkowej lub za przestępstwo przeciwko dokumentom-dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

  Ponadto zgodnie z art. 84 wspomnianej ustawy starosta sprawuje nadzór i kontrolę nad stacjami kontroli pojazdów, którą przeprowadza co najmniej raz w roku.

 Prawidłowość wykonywania  badań technicznych pojazdów przez stacje kontroli pojazdów i diagnostów polega na przeprowadzaniu tych badań zgodnie z wydanym przez starostę upoważnieniem i z przepisami rozporządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej o których mowa w art. 84 ust. 9 ustawy Prawo  o ruchu drogowym.

Przeprowadzane kontrole prze starostę a wykonywane przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta,  dotyczą zakresu prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 W wyniku analizy dokumentacji dostępnej w Wydziale Komunikacji Urzędu kontrolujący stwierdzili, że okresie badanym od roku 2000- 2003 działało 18 stacji kontroli pojazdów posiadających upoważnienia Prezydenta Miasta Opola.

 

l.p.

Nazwa jednostki

Data wydania upoważnienia

Data kontroli

1.

Stacja Okręgowa OP 01  PZM Opole ul.Oleska 125

OP 01 z 23.06.1999

20.12.2000r,9.02.2001r,

24.07.2002r,9.09.2002r, 16.09.2002r,2.12.2003r

 

2

EltransSp.z o.o. w Brzeziu k/Opola ul.Oleska 94

OP 02 27.03.2000r.

11.12.2000r,19.02.2001r,

10.07.2001r,31.07.2002r,19-0.09.2002r, 5.11.2003

3

Georg & Baron Corp. Sp. z o.o. ul.Tysiąclecia 14 B

OP 21

20.07.2000r

 

19.12.2000r,16.11.2001r,

18 i 22.10.2002r, 26.11.2003 

4

MZK Opole                        ul.Luboszycka 19            

OP 30

5.12.2000r.

22.12.2000r,18.12.2001r,

14.11.2002r,27.11.2003r.

5   

Zakład Energetyczny Opole ul..Budowlanych 60

OP 34

6.05.2000r.

12.12.2000r, 13.12.2001,

13.11.2002r, 17.11.2003r

6

Stelmach Andrzej ul.Dworska 12

OP 39

23.03.2000

18.12.2000r, 8.02.2001r,

7-8.11.2002r, 13.11.2003

7

PHU Silesia s.c. ul.Ozimska 48

OP 41

24.12.2001r.

24-25.10.2002r, 24.11.2003r.

8

FHU TranzytR.J. Nowak ul.Kępska 2

OP 42

7.01.2000

12.12.2000r,23.11.2001r, 26.07.2002r,14.08.2002r

10 i 12 .09.2002r,

1.12.2003r.

9   

PKS Opole ul.Rodziewiczówny 1

OP 44

20.01.2000r.

13.12.2000r, 29.11.2001r

29.07.2002r, 5-6.09.2002

28.11.2003r.

10

Polski Związek Motorowy

Opole ul.Wrocławska 102

OP 52

31.03.2000r.

20.12.2000r, 5.12.2001r

2-3.09.2002r, 25.11.2003

11

KDB Auto ServiceSp. z o.o.Opole ul.Pużaka 8.

OP 07

28.06.1999r.

14.12.2000r, 30.11.2001r

16.10.2002r, 22.10.2003r

12  

Polski Związek Motorowy Opole ul.Powst. Sl. 18

OP 67

1.08.2000r.

20.12.2000r,22.06.2001r

20.08.2002r, 5-.11.2002,

16.10.2003r.

13

Citroen Opole

ul.Dubois 6

OP 57

17.04.2000r.

8.12.2000r, 14.05.2001r,

14. 08. 2002 r,

29-30.08.2002r,

27.10.2003r.

14 

Polmozbyt Opole ul.Oleska 97

OP 62

20.10.2000r.

11.12.2000r,

7-11.05.2001r, 26-27.08.

2002r, 7.11.2003r.

15

M.Wróbel Opole ul.Wrocławska 145

OP 05

3.07.2003r.

28.10.2003r.

16

W.Kasperek  Opole ul.Prószkowska 75

OP 06

10.09.2003r.

18.11.2003r.

17

RapakoOpole ul.Oleska 133

OP 04

1.06.2000r.

 

18

Wojskowy 55 Batalion Remontowy Opole ul. Domańskiego 68

OP 08

1.06.2000r.

 

 

Z oświadczenia Naczelnika Wydziału Komunikacji oraz analizy dostępnej dokumentacji wynika, że Spółka Rapako nie złożyła kompletnego wniosku o udzielenie zezwolenia na badanie techniczne pojazdów.

Pismem z dnia 20.05.2003 r. została wezwana do ich uzupełnienia w terminie 7 dni . Wniosek jednak nie został uzupełniony i dlatego zezwolenie nie zostało wydane.

Podobnie jak Wojskowy 55 Batalion Remontowy, który nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia i utracił prawo do wykonywania badań technicznych pojazdów z upływem terminu ważności poprzedniego zezwolenia tzn. z dniem 31.05.2003r

 Zmiany przepisów prawnych dotyczące omawianego tematu

 W I półroczu 1999 r. decyzje przyznające wnioskodawcy prawo prowadzenia stacji kontroli pojazdów były podejmowane na podstawie art. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) oraz § 61 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 155, poz.772 z późń. zm.)

Na Prezydencie Miasta, jako staroście grodzkim, przed wydaniem zezwolenia,  spoczywa obowiązek przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie  stacji kontroli pojazdów,  sprawdzenia czy  warunki techniczne  opisane we wniosku odpowiadają rzeczywistości i spełniają wymagania  określone  w przywołanym rozporządzeniu.

 Od 1 lipca 1999 r. decyzje były wydawane na podstawie art. 84 ust. 2 oraz zgodnie z art. 66 ust. 5, art. 81 ust.10 i art. 84 ust. 9 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn.zm.) i opinii Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie o spełnieniu wymagań techniczno-organizacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 81 z 1999 r. poz. 918).

Wraz z wprowadzeniem opinii  Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie jako obowiązującego załącznika do wniosku o wydanie upoważnienia do badania technicznego pojazdów, nałożono na niego obowiązek dokonania oględzin i badanie obiektu stacji kontroli pojazdów, sprawdzenie wyposażenia technicznego, certyfikatów urządzeń oraz innych dokumentów.

 Od  1 stycznia 2003 r. dokumentem uprawniającym stacje kontroli pojazdów do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów jest zezwolenie wydane na podstawie art. 83 ust.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515).

Do wniosku przedsiębiorca dołącza, jako niezbędny załącznik, certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie stwierdzający zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi. Starosta, po rozpatrzeniu wniosku i stwierdzeniu, że jednostka spełnia wymagane warunki, wydaje upoważnienie na okres trzech lat, określając w nim:

1. pojazdy, których badanie może być przeprowadzone w danej stacji kontroli pojazdów, a w przypadku stacji o podstawowym zakresie badań-również zakres badań dodatkowych,

2. imiennie uprawnionych diagnostów upoważnionych do dokonywania badań technicznych pojazdów oraz zakres ich upoważnienia

 Ustalenia  dotyczące kontroli Stacji Kontroli Pojazdów

 Realizując dyspozycję określoną w art.83 pkt. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, iż starosta przeprowadza, co najmniej raz w roku, kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie zgodności z wymaganiami, o których mowa w ust. 2, tj. prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji, były realizowane przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta.

Z dostępnej dokumentacji wynika, że Naczelnik Wydziału rokroczne zarządzeniem wewnętrznym zatwierdzał ustalony plan kontroli działających stacji. Kontrole te w badanym okresie przeprowadzał upoważniony pracownik Wydziału Główny Specjalista Pan Jerzy Tarasiewicz. Wszystkie kontrole odbywały się zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem kontroli. Każda z działających stacji kontroli pojazdów poddana została co najmniej raz w roku kontroli sprawdzającej. Analiza dokumentacji kontrolnej zdaniem kontrolujących nie budzi zastrzeżeń co do rzetelności przeprowadzanej kontroli.

Jedynym istotnym zastrzeżeniem jaki nasuwa się kontrolującym to fakt, że kontrole są przeprowadzane jednoosobowo.

 Ośrodki szkolenia kierowców

W art. 103  ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 129, poz. 1444) określone zostały warunki jakie winien spełniać wniosek przedsiębiorcy kierowany do starosty o wydanie zezwolenia na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców. Wnioskodawca winien spełniać  m.in. następujące warunki:

-          posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, gwarantujące przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami, oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy;

-          zatrudniać co najmniej jednego instruktora jazdy lub sam posiadać takie uprawnienia;

-          nie być podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie likwidacyjne;

-          nie zalegać z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ZUS;

-          nie posiadać prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom.

Ponadto dokumenty określające status szkoły oraz dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunków.

Po spełnieniu w/w warunków  w oparciu o art.103 pkt. 4  Starosta wydaje zezwolenie na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców wnioskodawcy.

 

 Z analizy dokumentacji dostępnej w Wydziale wynika, że w okresie  2000 – 2003 r. działało  26  ośrodków  szkolenia kierowców posiadających zezwolenia do prowadzenie tej działalności wydane przez Prezydenta Miasta Opola.

 

l.p.

Nazwa jednostki

Data wydania

 zezwolenia

Data kontroli

1.

Ośrodek Szkolenia Kierowców TADEX Tadeusz i Dorota Bronkowscy

Nr.zezw. 00101661

1 wrzesień 1999r.

3.12.2001r.

11.04.2003r.

2.

Szkoła Kierowców – Tadeusz Wigert

żezw.  00111661

2 wrzesień 1999r.

6.07.2001r.

21.07.2003r.

3.

Szkoła Nauki Jazdy Mistrz

zezw.00121661

13 wrzesień 1999r.

20.06.2001r.

25.04.2002r.

23.04.2003r.

4.

LOK Ośrodek Szkolenia Kierowców

zezw. 00131661

15 wrzesień 1999r.

10.12.2001r.

30.04.2003r.

5.  

WZDZ Ośrodek Szkolenia Motor.

Zezw. 00141661

20 wrzesień 1999r.

10.12.2001 r.

24.07.2003r.

6.

Eltrans Sp. z o.o.

Zezw. 00151661

8.10.1999r.

18,20,23.07.2001r.

8,12.05.2003r.

7.  

LEDAN – Andrzej Ludwig

Zezw. 00201661

7 luty 2000r.

7,10,14.12.2001r.

13,14,17,27.03.2003r.

8 .  

Osrodek ANDREX

Zezw. 00211661

16 marzec 2000r.

7,8,12.06.2001r.

2.04.2003r.

9.

Szkoła Kierowców ODRA

Zezw.00221661

24 maj 2000r.

14,20.09.2001r.

30.10.2001r.

19-21.03.2003r.

10.

Ośrodek Szkolenia MALUCH

Kazimierz Kucharz

Zezw.00231661

29 maj 2000r.

19,20.07.2001r.

1.08.2001r. 6.06.2003r,9.06.2003r.

11

Agencja STOP Sp.z o.o.

Zezw.00241661

8 czerwiec 2000r.

27.09.2001r,1.10.2001r.

30.10.2001r,16.05.2003r,

21,22.05.2003r.

12

Szkoła Jazdy –

Eugeniusz Piątek

Zezw. 00251661

12 czerwiec 2000r

19.11.2001r,7.03.2002r,

11.03.2002r,25.05.2003r,

16.07.2003r.

13.

Szkoła Kierowców  URBAS

Andrzej i Barbara Urbaś

 

Zezw. 00261661

21 czerwiec 2000r

9,10,15.10.2001r,

17,24.04.2003r.

14

TRANSBUD Ryszard Pyjor

Krzysztof Kawałko

Zezw. 00271661

21 czerwiec 2000r

10,18.10.2001r,

16,23.06.2003r.

15

Polski Związek Motorowy

Zezw.00281661

26 czerwiec 2000r

7,27.11.2001r, 6.12.2001r,13,17.06.2003

16

NOT Opole

Zezw.00301661

30 czerwiec 2000r

9.11.2001r, 17.12.2001r,1.07.2003r,

7,8.07.2003r.

17

Ośrodek Szkolenia

Kierowców – St.Walkiewicz

Zezw. 00311661

30.06.2000r.

18.04.2001r, 20.04.2001r,

27.02.2003r.

18

Ośrodek Szkolenia LUZ

Agnieszka Domagała

Zezw. 00321661

18 lipiec 2000r.

26.11.2001r, 14.12.2001r,

5.02.2002r,

30.06.2003r,3.07.2003r,

4.07.2003r, 5.08.2003r.

19

Ośrodek Szkolenia

Kierowców- St.Koperkiewicz

Zezw. 00331661

20.wrzesiń 2000r.

2.08.2001r, 5.03.2002r,

10.04.2002r,28.04.2003r,

9.06.2003r, 11.06.2003r.

20

Ośrodek Szkolenia

Kierowców –W.Szewczyk

Zezw. 00341661

5 grudzień 2002r.

25.06.2003r.

21

WZDZ Oddz.Ozimek

Zezw. 00351661

31. 12. 2002r.

25.07.2003r.

 

22.

Ośrodek Szkolenia

JANER

Zezw. 00361661

7 marzec  2003r.

18.07.2003r,

22.07.2003r.

23.

Firma JEDYNKA

Andrzej Steczek

Zezw. 00371661

1. o4. 2003

25.06.2003r.

30.10.2003r.

24.

P.U.H. Marco-Polo

Wiesław Firlejczyk

Zezw. 00381661

29 wrzesień 2003r

 

25

Ośrodek Szkolenia Zakręt

Andrzej Aksamit

Zezw. 00391661

3 listopad 2003r.

 

26.

Ośrodek Szkolenia

 Rojewscy

Zezw. 00401661

24 listopad 2003r.

 

 W trzech ostatnich ośrodkach nie przeprowadzono dotychczas kontroli,  z uwagi na fakt, że od momentu otrzymania zezwolenia upłynęło zbyt mało czasu , aby przeszkolona została odpowiednia grupa osób i znane były wyniki egzaminu końcowego.

 

Ośrodki szkoleniowe, które w okresie badanym  2001- 2003 r. zostały zlikwidowane

l.p.

Nazwa podmiotu

Data wydania zezwolenia

Data likwidacji

Przyczyna

1.

Jednostka Wojskowa 3623

10.12.1999r

18.10.2001r.

Decyzja MON

2.

P.U.H. Auto-Relax-Teresa Wilczek

26.11.1999r.

19.02.2002r.

Wniosek właściciela

3.

Ośrodek Kształcenia

Kierowców- J.Różański

14.10.1999r.

28.08.2002r.

Śmierć właściciela

4.

Ośrodek Janer

29.06.2000r.

31.12.2002r.

Upływ terminu ważności zezwolenia

5.

Ośrodek Zakręt

-Małgorzata Aksamit

18.10.1999r.

31.10.2003r.

Na wniosek

 

właściciela

 

 Ustalenia dotyczące kontroli jednostek szkoleniowych

 W okresie badanym terminarz kontroli  ośrodków szkolenia kierowców ustalany był każdorazowo zarządzeniem Naczelnika Wydziału z podziałem na półrocza./zał. akta kontroli nr         /

Przy kontroli Ośrodków Szkoleniowych podstawą prawną jest art.108 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.). Realizując dyspozycję tego artykułu kontrola polega na:

1.    Sprawdzeniu bazy materialnej służącej szkoleniu kandydatów na kierowców:

a/ aktualność umów na wynajem:

-          pomieszczeń biurowych,

-          sali wykładowej

-          placu manewrowego

 b/ pojazdy samochodowe będące w dyspozycji Ośrodka,

 c/ wyposażenie dydaktyczne

2.     Sprawdzenie programu szkolenia,

3.     Sprawdzenie książki ewidencji osób szkolonych,

4.     Sprawdzenie kart przeprowadzonych zajęć.

5.     Ustalenie personaliów zatrudnionych w jednostce instruktorów.

6.     Udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez jednostkę.

Ustawodawca nigdzie nie określił rocznego minimum kontrolnego wykonywanego przez Starostę, w stosunku do szkół prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców, działających w oparciu o wydane przez siebie zezwolenie. Dyspozycja art. 108 obliguje Starostę do sprawowania nadzoru nad szkoleniem prowadzonym przez szkoły kierowców, przy czym zobowiązuje wspomniany organ w szczególności do:

-  kontrolowania dokumentacji z działalności związanej ze szkoleniem,

-  w uzasadnionych przypadkach określonych w art. 105 ust.2 do kierowania

    instruktora jazdy na egzamin.

W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli szkoły kierowców przez Starostę, czy też wydawania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia niezgodnego ze stanem faktycznym, na mocy art. 104 organ go reprezentujący tj. Wydział Komunikacji  cofa wydane zezwolenie na prowadzoną działalność.

Aby właściwie realizować dyspozycję ustawodawcy, obligującą Starostę do nadzoru i kontroli w stosunku do szkół kierowców działających na jego terenie, kontrolujący stwierdzili, że w okresie roku 2000-2003r, terminarz kontroli ustalany był każdorazowo Zarządzeniem Naczelnika Wydziału z podziałem na półrocza/ zał. akta kontroli nr.      / 

Harmonogram kontroli za rok 2001 został zrealizowany. Protokoły kontroli znajdują się w teczkach z dokumentacją poszczególnych jednostek. W okresie 2002 roku nie prowadzono kontroli jednostek szkoleniowych, gdyż w wyniku polecenia Prezydenta Miasta Opola, pracownik prowadzący nadzór nad tymi jednostkami został oddelegowany do prac przy Spisie Powszechnym.

Ponowne kontrole zostały realizowane w roku 2003r. Przeprowadzane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem przez pracownika Wydziału Komunikacji Pana Jerzego Tarasiewicza. Z wyjaśnień uzyskanych w czasie kontroli od Naczelnika Wydziału wynika, że w okresie oddelegowania Pana Tarasiewicza do prac przy Spisie Powszechnym nikt z pracowników Wydziału nie przejął zadań przez niego realizowanych.( akta kontr nr      )

 Pan Tarasiewicz oświadczył, że o  terminie kontroli stacje diagnostyczne nie były uprzedzane. Kontrole wykonywane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Po jej zakończeniu protokół był przedstawiany Naczelnikowi, który po zaznajomieniu się  z jego treścią wraz z pismem przewodnim przekazywany był jednostce kontrolowanej. Naczelnik Wydziału nie zatwierdzał protokołów kontroli w formie pisemnej. Procedury kontrolne nie są uregulowane żadnym regulaminem wewnętrznym Wydziału, jednak były zgodne z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu.

W przypadku kontroli ośrodków szkolących kierowców termin uzgadniany był z jednostką po to by kontrolujący mógł uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Zakres kontroli wynika z przepisów ustawy i rozporządzeń. Dokumentacja Stacji Kontroli Pojazdów wraz z poszczególnymi decyzjami jest kompletowana w teczkach poszczególnych stacji. Brak jest ogólnego rejestru.

W przypadku Ośrodków Szkolenia Kierowców sytuacja jest podobna. Dokumentacja jest podzielona na indywidualne teczki poszczególnych jednostek szkoleniowych i przechowywana przez głównego specjalistę p. Jerzego Tarasiewicza. Analizując dokumentację dotycząca wydanych zezwoleń na działalność  szkoleniową kontrolujący stwierdzają, że jest ona prowadzona prawidłowo.

 Uwagi i nieprawidłowości

 Zauważalny jest brak procedur tworzenia dokumentacji  i trybów kontroli dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów oraz Ośrodków Szkoleniowych

Kontrola przeprowadzona w 2001 r przez Delegaturę NIK w Opolu dotyczyła m.in. wydawania zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców.

Kontrola ta stwierdziła ta, że w okresie od lipca 1999 r. do 31 marca 2001 r., wg prowadzonych w Urzędzie Ewidencji, m.in. 24 jednostkom szkoleniowym wydano zezwolenia na prowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. W 22 przypadkach zezwolenia wydano jednostkom, które wcześniej miały zezwolenia wydane przez Wojewodę Opolskiego, a tylko w dwóch przypadkach były to jednostki rozpoczynające działalność w tym zakresie.

W chwili wydawania zezwoleń wszystkie jednostki spełniały warunki określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 1998 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. Nr 72, poz. 462 z późn. zm.), sprawdzając bazę materialną i wyposażenie dydaktyczne.

Zastrzeżenia dotyczyły pojęcia posiada, użytego w cyt. rozporządzeniu i zawieranych umów dzierżawy placu manewrowego , czy też wynajmu pojazdów do nauki jazdy.. Z wyjaśnień Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej pismo z dnia 29 maja 2001 r. TS-2c/074/3201 ( akta kontroli Nr.

wynika, że  pod terminem posiada należy rozumieć wszelkie formy dysponowania infrastrukturą techniczną w tym również poprzez najem i dzierżawę. Argumentacja ta nie została przyjęta w odwołaniu wniesionym przez Prezydenta Miasta Opola na wyniki i wnioski pokontrolne Delegatury NIK w Opolu.( akta kontroli Nr.         )

 

Ustalenia dotyczące systemu  kontroli  wewnętrznej

 1. Prowadzona kontrola Wydziału Komunikacji dotyczyła również realizowanego  systemu kontroli wewnętrznej  2000-2003 r. W okresie 2002 –2003 zmienił się stan prawny i organizacyjny obowiązujący w Urzędzie Miasta. Najważniejsza zmiana w zakresie systemu kontroli wewnętrznej to wprowadzenie z dniem 9.06.2003r. na mocy Zarządzenia nr OR.-II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta, który szczegółowo reguluje m.in. sprawy związane z tworzeniem systemu kontroli wewnętrznej w poszczególnych wydziałach i jednostkach miejskich , kwestie odpowiedzialności i obowiązek opracowywania procedur kontrolnych w formie pisemnej.

Takiego obowiązku nie przewidywał poprzedni regulamin kontroli wprowadzony Uchwałą nr 5766/2001 Zarządu Miasta Opola z dnia 19.07.2001 r.

 Wymieniony regulamin kontroli, wprowadzony w roku 2001, w § 5 pkt. 9 stanowił, że bieżące sprawowanie nadzoru i kontroli przez osoby piastując kierownicze stanowiska wobec podległych pracowników nie wymaga udokumentowania w formie protokołu, czy też notatki służbowej. Dowodem bieżącej kontroli wykonywanej przez pracowników zajmujących stanowiska kierownicze jest podpisywanie lub parafowanie opracowanych decyzji, rozstrzygnięć, informacji, analiz i innych dokumentów służbowych.

W trakcie prowadzonej kontroli badaniu poddano następujące dokumenty:

1.Zarządzenie nr 1/2000  Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 1 lipca 2000 r w sprawie organizacji wewnętrznej wydziału, zadań wydziału, uprawnień, odpowiedzialności, podziału nadzoru oraz zakresu upoważnień do podpisywania pism.

2. Zarządzenie nr/2003 Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 31 marca 2003 r w sprawie : zadań wydziału, wewnętrznej struktury organizacyjnej, podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstw pracowników, podziału nadzoru, zakresu upoważnień do podpisywania pism o charakterze przygotowawczym i techniczno-kancelaryjnych.

3. Zakresy czynności  pracowników Wydziału obowiązujące w kontrolowanym okresie oraz zakresy upoważnień Prezydenta do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń dla poszczególnych pracowników wydziału.

         W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono, że w Wydziale obowiązują następujące rejestry, które poddano badaniu:

 

1.      Rejestr wniosków i wydawanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,

2.      Rejestr wniosków i wydawanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy,

3.      Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób,

4.      Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (1),

5.      Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (2),

6.      Komputerowy wykaz otrzymanych druków: dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek tymczasowych na tablice rejestracyjne,

7.      Komputerowy wykaz wydanych tablic rejestracyjnych indywidualnych,

8.      Wykaz wszystkich druków i tablic rejestracyjnych wpisanych do magazynu w komputerze,

9.      Rejestr kierowców otrzymujących punkty karne,

10. Rejestr żądania nadesłania akt kierowców przybyłych do Opola,

11. Rejestr zatrzymanych praw jazdy,

12.  Rejestr wydanych międzynarodowych praw jazdy,

13. Komputerowy rejestr wydanych praw jazdy i świadectw kwalifikacji,

14. Ewidencja instruktorów nauki jazdy,

15. Ewidencja ośrodków szkolenia kierowców,

16. Dokumentacja Stacji Kontroli Pojazdów wraz z decyzjami zezwalającymi przeprowadzanie badań technicznych,

17. Komputerowy rejestr pojazdów.

 

Dokonanie oględzin rejestrów ręcznych potwierdziło ich prawidłowe prowadzenie. Prowadzone są w układzie rocznym, strony są ponumerowane, przesznurowane wraz plombą lakową lub z pieczątką, wypełniane są czytelnie. Każdy rejestr posiada ilość stron potwierdzoną parafą Naczelnika.( akta kontroli Nr.         )

Rejestry od 1do 5 zostało wprowadzonych ustnym poleceniem Naczelnika (akta kontroli nr    ) Układ danego rejestru wynika z ustawy o transporcie drogowym sprawdzanych w ciągu roku wyrywkowo, bez adnotacji o ich dokonaniu.  Rejestry te są prowadzone przez jednego pracownika p. Izabelę Hocheker, która podlega bezpośrednio Zastępcy Naczelnika, który bezpośrednio nadzoruje prawidłowość ich prowadzenia. Prowadzenie tych rejestrów prze p. Izabelę Hocheker jest określone w zakresie jej obowiązków służbowych.

Pozostałe rejestry prowadzone są przez każdego pracownika zajmującego się rejestracją. Kontrole w zakresie rejestracji prowadzone są wyrywkowo na podstawie numerów rejestracyjnych pojazdów przez Naczelnika i Zastępcę, z których sporządzana jest notatka służbowa (akta kontroli nr     )

Programy komputerowe do prowadzenia rejestrów opracowane są na podstawie przepisów. Programy  komputerowe opracowano dla rejestrów z poz. 6,7,8, oraz 13, 17 tzn. wykaz otrzymanych druków, wykaz wydanych tablic rejestracyjnych, wykaz wszystkich posiadanych druków i tablic rejestracyjnych, rejestr wydanych praw jazdy i świadectw kwalifikacji, rejestr pojazdów .

Z oświadczenia Naczelnika wynika, że aby korzystać z rejestrów komputerowych prowadzonych w Wydziale, każdy pracownik aby wejść do programu musi wprowadzić 4 hasła. Ponadto każdy z pracowników posiada indywidualne hasła zmieniane co 40 dni. Dzięki temu można sprawdzić kto dokonał operacji.

Z zebranych przez kontrolujących wyjaśnień Naczelnika Wydziału p. Jana Zaprzała wynika również, że w chwili obecnej nie można dokonywać zmian w części archiwalnej systemu. W archiwum znajdują się wszystkie dane dotyczące pojazdów skasowanych lub, które ubyły z rejestru. Prowadzona jest również metryka pojazdu, która jest zabezpieczona przed zmianami jeżeli przejdzie do archiwum. Do danych archiwalnych ma dostęp tylko jeden pracownik, który ma klucz i posiada to w zakresie swoich obowiązków. Po 5 latach dokumenty są niszczone. Rokrocznie po zatwierdzeniu prze Prezydenta planu przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego, sporządzany jest protokół przekazania przy udziale pracownika Wydziału  Admistracyjno-Gospodarczego.

 

Poza wymienionymi dokumentami określającymi organizację pracy Wydziału wprowadzono realizację kwestionariuszy kontroli wewnętrznej jako rodzaj testu  mający dać obraz rzeczywistego zakresu funkcjonowania kontroli wewnętrznej.

Celem przeprowadzonego badania było znalezienie dowodów potwierdzających istnienie systemu kontroli wewnętrznej oraz stwierdzenie jego skuteczności. Badania skuteczności systemu dokonano w oparciu o standardy szczegółowe INTOSA /Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli i Audytu/, przyjęte i rekomendowane przez NIK i Ministerstwo Finansów, zawierające następujące warunki skuteczności systemu kontroli wewnętrznej:

-          dokumentacja, struktura kontroli wewnętrznej oraz wszelkie operacje i znaczące zdarzenia winny być dokładnie udokumentowane, a dokumentacja powinna być natomiast dostępna, jeśli zachodzi potrzeba sprawdzenia,

-          bezzwłoczne i prawidłowe rejestrowanie operacji i zdarzeń, które  powinny być niezwłocznie rejestrowane i prawidłowo sklasyfikowane,

-          autoryzacja operacji i znaczących zdarzeń powinna podlegać autoryzacji oraz winna być wykonywana tylko przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami,

-          kluczowe obowiązki i odpowiedzialność za udzielanie upoważnień, realizowanie, rejestrowanie oraz sprawdzenie operacji i zdarzeń powinny być podzielone między różne osoby,

-          należy zapewnić kompetentny nadzór dla upewniania się, że cele podstawowe przed kontrolą wewnętrzną są realizowane

-          dostęp do zasobów i akt powinien być ograniczony tylko do osób upoważnionych, które są odpowiedzialne za dozór nad nimi lub ich wykorzystanie. Dla zapewnienia właściwej sprawozdawczości, zasoby powinny być okresowo porównywane z ewidencją, w celu ustalenia, czy są z nią zgodne. Stopień podatności majątku na nadużycia powinien wpływać na częstotliwość porównań.

Podział kontroli i nadzoru

 Prowadzone testy wykazały brak pisemnych procedur określających system kontroli wewnętrznej w Wydziale a w kilku przypadkach nieznajomość przez pracowników Regulaminu Kontroli obowiązującego w Urzędzie Miasta Opola. Pewne elementy kontroli ujęto w Zarządzeniach Naczelnika nr 1/2000 z dnia 1 lipca 2000r. oraz 1/2003 z 31 marca 2003 r. w sprawie podziału nadzoru zadań, oraz w sprawie organizacji wewnętrznej i zakresu działania Wydziału

W aktualnym zarządzeniu nr 1/2003 Naczelnika Wydziału  określona została m.in. struktura kierowania i nadzoru za pracę Wydziału. Poniższy diagram prezentuje ten podział:

Czynność

Funkcja/osoba

Zastępowana przez:

Odpowiedni zapis zarządzenia

Kierowanie

Naczelnik Wydziału

Jerzy Zaprzał

Zastępca Naczelnika Barbara Załubska - Jaskulska

§8 ust.4 regulaminu organizacyjnego

j.w.

Zastępca Naczelnika Barbara Załubska-Jaskulska

Główny Specjalista Jerzy Tarasiewicz

 

 

Struktura organizacyjna Wydziału dzieli się na następujące stanowiska:

a)    stanowisko ds. współdziałania z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu, wydawanie świadectw kwalifikacji, wydawania: licencji, zezwoleń i zaświadczeń oraz koordynacji rozkładów jazdy.

b)    stanowisko ds. rejestracji pojazdów i wycofywania pojazdów z ruchu,

c)     stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,

d)     stanowisko ds. stacji kontroli pojazdów, szkolenia kierowców i wyrażania zgody na nabijanie numerów,

e)     stanowisko ds. wydawania świadectw kwalifikacji, licencji, zezwoleń i zaświadczeń,

f)       stanowisko ds. administracyjno – biurowych.

 

Kontrolujący stwierdzili, że w okresie badanym brak było określenia zakresu bieżące kontroli realizowanej w Wydziale.

Dopiero po spotkaniu z  Naczelnikiem WKWiA w dniu 23 września 2003 r. na podstawie Zarządzenia Nr OR.III-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola § 5 p.7 została określona i zatwierdzona przez Zastępcę Prezydenta Stanisława Ciepłego tematyka bieżącej kontroli obowiązującej w Wydziale Komunikacji w następującym zakresie;

-          opracowywanie harmonogramu, prowadzenia kontroli i sporządzania protokołu pokontrolnego w zakresie punktualności kursowania autobusów oraz czystości na przystankach i  autobusach MZK (dwukrotnie w roku kalendarzowym)

-          bieżąca kontrola zgodności dokumentów oraz pobierania opłat za wydane licencje, wypisy, zaświadczenia i zezwolenia na prowadzenie krajowego transportu drogowego,

-          bieżąca oraz okresowa kontrola, z zakresu rejestracji pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem: kompletności dokumentów niezbędnych do rejestracji, pobranych opłat oraz innych spraw formalnych. Decyzje o rejestracji pojazdu podpisuje dwóch pracowników Wydziału,

-          bieżąca oraz okresowa kontrola, po której należy sporządzić protokół z wydanych przez pracownika druków służących do rejestracji pojazdu, tj. dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu oraz tablic rejestracyjnych,

-          stała kontrola oraz wydawania decyzji w sprawach uprawnień do kierowania pojazdami. Decyzję o wydaniu uprawnień podpisuje Naczelnik lub Zastępca. W razie ich nieobecności w pracy decyzję podpisuje dwóch pracowników,

-          opracowanie harmonogramu, prowadzenia kontroli i sporządzenie protokołu pokontrolnego w zakresie funkcjonowania stacji kontroli pojazdów przynajmniej raz w roku. Po zakończeniu kontroli wszystkich stacji należy sporządzić protokół sprawdzający realizację obowiązującego harmonogramu (Terminarza) kontroli,

-          opracowanie harmonogramu, prowadzenia kontroli i sporządzenie protokołu pokontrolnego w zakresie funkcjonowania ośrodków szkolenia kierowców co najmniej jeden raz na dwa lata. Po zakończeniu kontroli wszystkich ośrodków szkolenia kierowców należy sporządzić protokół sprawdzający realizację obowiązującego terminarza kontroli,

-          bieżąca kontrola wydanych tablic rejestracyjnych,

-          bieżąca kontrola komputerowej ewidencji pojazdów i kierowców.

 

Kontrolujący stwierdzili, że tematyka kontrolna jest  na bieżąco realizowana od chwili jej wprowadzenia, lecz w okresie wcześniejszym nie była określona i realizowana, poza tym w chwili obecnej brak jest jej przełożenia w odpowiednie procedury. Podsumowując należy stwierdzić, że w Wydziale Komunikacji brak jest dokumentów w postaci zarządzeń wewnętrznych lub instrukcji Naczelnika Wydziału określających procedury kontroli wewnętrznej w zakresie tematyki kontroli. Doraźne dokumenty w postaci notatek służbowych z czynności kontrolnych wykonywanych przez kierownictwo Wydziału wobec podległych pracowników nie zastąpią rozwiązań systemowych ujętych w odpowiednie procedury.

 Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz, obustronnie podpisany doręczono Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Opola, z jednoczesnym pouczeniem o przysługującym prawie do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie  7 dni roboczych od daty podpisania protokołu – zgodnie z § 39 Regulaminu Kontroli

 Jednostka Kontrolowana                                                Kontrolujący 

 

                                                                                          Opole 9 marzec 2004 r.

 

WNIOSKI     POKONTROLNE

 

 

W dniach od 19 listopada do 4 grudnia 2003 r. w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Opola została przeprowadzona kontrola dotycząca:

1. Ocena prawidłowości postępowania Wydziału w zakresie udzielania, odmowie, cofnięciu zezwoleń na prowadzenie przez uprawnione podmioty szkoleń kandydatów na kierowców.

2. Zbadanie prawidłowości postępowania przy realizacji funkcji nadzoru nad podmiotami szkolącymi kandydatów na kierowców.

3. Ocena postępowania Wydziału pod kątem prawidłowości wydawania uprawnień dla przedsiębiorstw prowadzących stacje diagnostyczne kontroli pojazdów oraz sposób realizacji trybu nadzoru nad ich działalnością.

4. Ocena systemu kontroli wewnętrznej Wydziału Komunikacji

  Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie zgromadzonych dowodów : dzienników rejestrów i ewidencji, zarządzeń wewnętrznych Naczelnika Wydziału, zakresów czynności pracowników, kadry kierowniczej oraz akt spraw dotyczących tematyki kontroli.

Wymienione dowody zostały poddane analizie w następującym zakresie:

 

a) prawidłowości prowadzonych postępowań,

b) kompletności dokumentacji,

c) rzetelności i legalności prowadzonych rejestrów i ewidencji oraz prawidłowości i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zakresie stosowanych procedur kontrolnych.

 Poza analizą dokumentacji dotyczącej tematyki kontroli, zebrano i spisano ustne wyjaśnienia od Naczelnika Wydziału, jego Zastępcy oraz pracownika odpowiedzialnego za wydawanie zezwoleń objętych tematyką kontroli

 Ustalenia kontroli dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów

 W wyniku analizy dokumentacji dostępnej w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Opola stwierdzono, że w okresie od roku 2000 – 2003 działało 18 stacji kontroli pojazdów.

Od 1 stycznia 2003 r. dokumentem uprawniającym stacje kontroli pojazdów do prowadzenia badań technicznych pojazdów jest zezwolenie wydane na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz 515.)  Do wniosku przedsiębiorca dołącza, jako niezbędny załącznik certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, stwierdzający zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi. Starosta, po rozpoznaniu wniosku i stwierdzeniu, jednostka spełnia wymagane warunki, wydaje upoważnienie na okres trzech lat., określając w  nim:

1. pojazdy, których badanie może być przeprowadzone w danej stacji kontroli pojazdów, a w przypadku stacji o podstawowym zakresie badań-również zakres badań dodatkowych,

2. imiennie uprawnionych diagnostów upoważnionych do dokonywania badań technicznych pojazdów oraz zakres ich upoważnienia.

 Realizując dyspozycję określoną w art.83 pkt. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, iż starosta przeprowadza, co najmniej raz w roku, kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie zgodności z wymaganiami, o których mowa w ust. 2, tj. prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji, były realizowane przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta.

Z dostępnej dokumentacji wynika, że Naczelnik Wydziału rokroczne zarządzeniem wewnętrznym zatwierdzał ustalony plan kontroli działających stacji.

Kontrole te w badanym okresie przeprowadzał upoważniony pracownik Wydziału Główny Specjalista Pan Jerzy Tarasiewicz.

Wszystkie kontrole odbywały się zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem kontroli. Każda z działających stacji kontroli pojazdów poddana została co najmniej raz w roku kontroli sprawdzającej.

 Analiza dokumentacji kontrolnej zdaniem kontrolujących nie budzi zastrzeżeń co do rzetelności przeprowadzanej kontroli.

 

Jedynym istotnym zastrzeżeniem to fakt, że kontrole są przeprowadzane jednoosobowo.

 Ustalenia dotyczące ośrodków szkolących kandydatów na kierowców

 Z analizy dokumentacji dostępnej w Wydziale wynika, że w okresie  2000 – 2003 r. działało  26  ośrodków  szkolenia kierowców posiadających zezwolenia do prowadzenie tej działalności wydane przez Prezydenta Miasta Opola.

 

 Przy kontroli Ośrodków Szkoleniowych podstawą prawną jest art.108 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.). Realizując dyspozycję tego artykułu kontrola polega na:

sprawdzeniu bazy materialnej służącej szkoleniu kandydatów na kierowców:

a/ aktualność umów na wynajem:

-          pomieszczeń biurowych,

-          sali wykładowej

-          placu manewrowego

 b/ pojazdy samochodowe będące w dyspozycji Ośrodka,

 c/ wyposażenie dydaktyczne

Sprawdzenie programu szkolenia,

Sprawdzenie książki ewidencji osób szkolonych,

Sprawdzenie kart przeprowadzonych zajęć.

Ustalenie personaliów zatrudnionych w jednostce instruktorów.

Udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez jednostkę.

 Ustawodawca nigdzie nie określił rocznego minimum kontrolnego wykonywanego przez Starostę, w stosunku do szkół prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców, działających w oparciu o wydane przez siebie zezwolenie. Dyspozycja art. 108 obliguje Starostę do sprawowania nadzoru nad szkoleniem prowadzonym przez szkoły kierowców, przy czym zobowiązuje wspomniany organ w szczególności do:

-  kontrolowania dokumentacji z działalności związanej ze szkoleniem,

-  w uzasadnionych przypadkach określonych w art. 105 ust.2 do kierowania

    instruktora jazdy na egzamin.

W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli szkoły kierowców przez Starostę, czy też wydawania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia niezgodnego ze stanem faktycznym, na mocy art. 104  organ go reprezentujący tj. Wydział Komunikacji  cofa wydane zezwolenie na prowadzoną działalność.

Aby właściwie realizować dyspozycję ustawodawcy, obligującą Starostę do nadzoru i kontroli w stosunku do szkół kierowców działających na jego terenie. Terminarz kontroli ustalany był każdorazowo Zarządzeniem Naczelnika Wydziału z podziałem na półrocza. 

W przypadku kontroli ośrodków szkolących kierowców termin uzgadniany był z jednostką po to by kontrolujący mógł uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Zakres kontroli wynika z przepisów ustawy i rozporządzeń.

Pracownik Wydziału Komunikacji Pan Tarasiewicz, uczestniczył w szkoleniach teoretycznych i praktycznych, obejmujących jazdę w ruchu miejskim, kontrolując tematykę zajęć, jak również zachowanie instruktora przed i podczas jazdy z kursantem, a także uwagi kierowane przez niego do uczestnika kursu.

 Ponadto dane statystyczne udostępniane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu pozwalały dodatkowo ocenić jakość szkolenia mierzoną wynikami egzaminów osób szkolonych w danym ośrodku.

 

Ustalenia  dotyczące systemu kontroli wewnętrznej

 Na mocy Zarządzenia nr OR.-II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta, który szczegółowo reguluje m.in. sprawy związane z tworzeniem systemu kontroli wewnętrznej w poszczególnych wydziałach i jednostkach miejskich , kwestie odpowiedzialności i obowiązek opracowywania procedur kontrolnych w formie pisemnej spoczywa na Naczelnikach Wydziału

 Kontrolujący stwierdzili, że w okresie badanym  po spotkaniu z  Naczelnikiem WKWiA w dniu 23 września 2003 r. na podstawie Zarządzenia Nr OR.III-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola § 5 p.7 została określona i zatwierdzona przez Zastępcę Prezydenta Stanisława Ciepłego tematyka bieżącej kontroli obowiązującej w Wydziale Komunikacji w następującym zakresie;

-          opracowywanie harmonogramu, prowadzenia kontroli i sporządzania protokołu pokontrolnego w zakresie punktualności kursowania autobusów oraz czystości na przystankach i  autobusach MZK (dwukrotnie w roku kalendarzowym)

-          bieżąca kontrola zgodności dokumentów oraz pobierania opłat za wydane licencje, wypisy, zaświadczenia i zezwolenia na prowadzenie krajowego transportu drogowego,

-          bieżąca oraz okresowa kontrola, z zakresu rejestracji pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem: kompletności dokumentów niezbędnych do rejestracji, pobranych opłat oraz innych spraw formalnych. Decyzje o rejestracji pojazdu podpisuje dwóch pracowników Wydziału,

-          bieżąca oraz okresowa kontrola, po której należy sporządzić protokół z wydanych przez pracownika druków służących do rejestracji pojazdu, tj. dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu oraz tablic rejestracyjnych,

-          stała kontrola oraz wydawania decyzji w sprawach uprawnień do kierowania pojazdami. Decyzję o wydaniu uprawnień podpisuje Naczelnik lub Zastępca. W razie ich nieobecności w pracy decyzję podpisuje dwóch pracowników,

-          opracowanie harmonogramu, prowadzenia kontroli i sporządzenie protokołu pokontrolnego w zakresie funkcjonowania stacji kontroli pojazdów przynajmniej raz w roku. Po zakończeniu kontroli wszystkich stacji należy sporządzić protokół sprawdzający realizację obowiązującego harmonogramu (Terminarza) kontroli,

-          opracowanie harmonogramu, prowadzenia kontroli i sporządzenie protokołu pokontrolnego w zakresie funkcjonowania ośrodków szkolenia kierowców co najmniej jeden raz na dwa lata. Po zakończeniu kontroli wszystkich ośrodków szkolenia kierowców należy sporządzić protokół sprawdzający realizację obowiązującego terminarza kontroli,

-          bieżąca kontrola wydanych tablic rejestracyjnych,

-          bieżąca kontrola komputerowej ewidencji pojazdów i kierowców.

 

Kontrolujący stwierdzili, że tematyka kontrolna jest  na bieżąco realizowana od chwili jej wprowadzenia, lecz w okresie wcześniejszym nie była określona i realizowana, poza tym w chwili obecnej brak jest jej przełożenia w odpowiednie procedury. Podsumowując należy stwierdzić, że w Wydziale Komunikacji brak jest dokumentów w postaci zarządzeń wewnętrznych lub instrukcji Naczelnika Wydziału określających procedury kontroli wewnętrznej w zakresie tematyki kontroli. Doraźne dokumenty w postaci notatek służbowych z czynności kontrolnych wykonywanych przez kierownictwo Wydziału wobec podległych pracowników nie zastąpią rozwiązań systemowych ujętych w odpowiednie procedury.

 Wnioski podsumowujące

Przeprowadzona kontrola w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Opola stwierdziła, że:

 

1. Dokumentacja dotycząca wydawanych zezwoleń na prowadzenie stacji kontroli pojazdów  jest prowadzona prawidłowo i zgodna z art. 83 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr. 98, poz. 602 ze zm.).

 2. Dokumentacja dotycząca wydawanych zezwoleń na prowadzenie jednostek szkolących kandydatów na kierowców spełnia wymagania określone w art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2001 r. Nr 150, poz. 1681 ze zm.).

 3. Brak pisemnych procedur określających system kontroli wewnętrznej w Wydziale, a szczególnie procedur w zakresie tematyki kontrolnej obowiązującej,   zatwierdzonej przez Zastępcę Prezydenta Stanisława Ciepłego.

Jednakże mimo braku pisemnych procedur kontrolnych w Wydziale, kontrola wewnętrzna w Wydziale istnieje i jest zgodna z przepisami szczegółowymi wynikającymi z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kontrola wewnętrzna opiera się na doraźnych kontrolach stanowisk pracy przeprowadzanych przez ścisłe kierownictwo Wydziału.

 

4. Jednoosobowe kontrole w stosunku do Stacji Kontroli Pojazdów i ośrodków szkolących kandydatów na kierowców jako realizacja dyspozycji przysługującej Staroście na mocy art. 83 i  art. 108  ustawy Prawo o ruchu drogowym, budzi poważne zastrzeżenia. Zdaniem kontrolujących, aby podnieść jej wiarygodność winny się odbywać z udziałem co najmniej 2 osób.

Proponowane zalecenia

 1.  Opracować i wdrożyć do realizacji pisemne procedury kontroli wewnętrznej w Wydziale w zakresie obowiązującej tematyki kontrolnej zatwierdzonej przez Zastępcę Prezydenta Stanisława Ciepłego.

 2.  Zaprzestać jednoosobowych kontroli wykonywanych w imieniu Starosty w stosunku do Stacji Kontroli Pojazdów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców.

 

 

Ilość odwiedzin: 41854
Nazwa dokumentu: Protokół kontroli i wnioski pokontrolne
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2005-01-18 11:18:42
Data udostępnienia informacji: 2005-01-18 11:18:42
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-18 11:35:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner