logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
minus Analizy
   plus Analiza skarg i wniosków
   minus Oceny jednostek miejskich
      minus Oceny jednostek miejskich za 2006r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2007r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2008r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2009r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2010r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2011r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2012r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2013r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2014r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2015r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2016r.
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Opole, 31.07.2009r.
 
OCENY JEDNOSTEK MIEJSKICH ZA 2008 ROK
 
I.     Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich
 
 
Lp.
Jednostka miejska
Propozycja oceny Prezydenta nadzorującego daną jednostkę lub Sekretarza Miasta
Propozycja oceny Skarbnika Miasta
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego
Ocena Prezydenta Miasta
1.
Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji, Geodezji i Kartografii
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
2.
 
Miejski Zarząd Dróg
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
3.
 
Ogród Zoologiczny
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
4.
Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
5.
Młodzieżowy Dom Kultury
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
6.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
7.
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
8.
Zespół Placówek Oświatowych
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
9.
 
Miejski Ośrodek Kultury
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
10.
Miejska Biblioteka Publiczna
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
11.
Teatr Lalki i Aktora
im. A. Smolki
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
12.
Galeria Sztuki Współczesnej
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
13.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
14.
 
Straż Miejska
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
 
15.
 
Dom Dziecka
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
16.
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
17.
 
Pogotowie Opiekuńcze
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
18.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
19.
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
20.
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,,Magnolia”
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
21.1.
 
SP ZOZ Centrum
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
21.2.
 
SP ZOZ Zaodrze
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
21.3.
 
SP ZOZ Śródmieście
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
22.
Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
23.1.
 
Żłobek PMP
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
23.2.
 
Żłobek Nr 2
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
23.3.
 
Żłobek Nr 4
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
23.4.
 
Żłobek Nr 9
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
 
 
 
 II.      Porównanie ocen jednostek na przestrzeni ostatnich lat
 
Jednostki miejskie są obecnie oceniane w systemie wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR. I-0151-224/2007 z dnia 27.04.2007r. w sprawie ustalenia procedury dot. ocen jednostek miejskich i zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola nr OR. I-0151-311/2007 z dnia 1.06.2007r., nr OR. I-0151-569/2007 z dnia 27.11.2007r. oraz nr OR. I-0151-808/2008 z dnia 20.05.2008r. Zgodnie z procedurą oceny dokonuje Prezydent Miasta w oparciu o propozycje ocen przedstawione przez Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta. W zakresie oceny finansowej poszczególne jednostki badane są przy pomocy specjalnie zaprojektowanego arkusza kalkulacyjnego, którego istotne pozycje dotyczą zabezpieczenia majątku jednostki, wykonania planu finansowego, wykorzystania majątku oraz kontroli przestrzegania procedur kontrolnych w jednostce. W zakresie ocen sporządzanych przez wydziały nadzorujące, zasadniczą uwagę skierowano na badanie planowości działań danej jednostki oraz jakość zarządzania jednostką. Propozycja oceny w zakresie działalności merytorycznej danej jednostki obejmuje, m.in. takie elementy, jak: cele ogólne działania jednostki, cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych, określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy, cele szczegółowe jednostki zidentyfikowane przez kierownika jako krytyczne, stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych, ocena sytemu kontroli wewnętrznej oraz osiągnięcia jednostki i obszary wymagające poprawy.
Zbiorczą informację dot. proponowanych ocen dla poszczególnych jednostek miejskich Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu przygotowuje na potrzeby Prezydenta Miasta do końca lipca danego roku. Oceny jednostek miejskich publikuje się w BIP pod adresem internetowym: http://www.bip.um.opole.pl/?id=33206.
 
Osoby przedstawiające propozycje ocen w ubiegłym roku zaproponowały jedną ocenę negatywną. W roku bieżącym takiej oceny nie zaproponowano.
 
Jednostkami, które poprawiły swoją końcową ocenę w porównaniu do roku poprzedniego, są:
 
·         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
·         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów.
 
Skarbnik Miasta, który ocenia jednostki w zakresie gospodarki finansowej w oparciu o informacje otrzymane od służb księgowych przedstawił:
 
- 28 ocen pozytywnych (poprzednio również 28),
 
- żadnej oceny wyróżniającej i negatywnej (poprzednio również żadnej).
 
Końcową ocenę:
 
·         wyróżniającą otrzymało 19 jednostek (w ubiegłym roku 21),
·         pozytywną otrzymało 9 jednostek (w ubiegłym roku 6),
·         negatywnej oceny nie otrzymała żadna jednostka (w ubiegłym roku 1).
 
Powyższe dane obrazuje wykres nr 1.
 
Wykres nr 1 - Oceny jednostek miejskich
 
 
                 
 
Wykres nr 2 - Porównanie ocen w latach 2004-2007
 
                
 
III. Propozycje ocen podmiotów dokonujących oceny wraz z uzasadnieniem, materiały informacyjne Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu oraz Wydziału Organizacyjnego
 
 
1.   Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji, Geodezji i Kartografii
 
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna.
 
UZASADNIENIE
 
1)       Przedmiotem działalności jednostki funkcjonującej jako gospodarstwo pomocnicze jest odpłatna, bieżąca obsługa techniczna Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola polegająca między innymi na przygotowaniu danych do obsługi i wyceny zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych oraz sprzedaży informacji i map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencjonowaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu dokumentów przyjętych do zasobu. Ponadto Zakład zajmuje się przygotowywaniem zaktualizowanych danych i informacji dla celów sprawozdawczości statystycznej GUS.
2)         Realizując swoje zadania statutowe jednostka pozyskała w 2008r. kwotę przychodów w wysokości łącznej 341 tys. zł, co stanowiło wykonanie planu w 100%.
3)        W 2008r. nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 96,2%) założonego planu tj. 328 tys. zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników wydano 310 tys. zł tj. 94,7% poniesionych kosztów. W pozostałej kwocie wydatków tj. 17,4 tys. zł, wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, 2,4 tys. zł, na zakup usług pozostałych, 3,6 tys. zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 tys. zł.
4)        Zakład Obsługi Technicznej ma ograniczone możliwości uzyskiwania dochodów. Działalność zakładu finansowana jest z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
5)        Stwierdza się, iż jednostka ubezpieczyła posiadany majątek w 2008r.
6)        W 2008r. w jednostce nie przeprowadzano kontroli finansowej z ramienia Urzędu Miasta Opola.
7)        Jednostka w terminie składa sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
UZASADNIENIE
 
Celem ogólnym zgodnie z Zarządzeniem nr GiK-7435/1/99 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia Zakładu Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola jest odpłatna obsługa techniczna Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który jest Referatem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii.
 Zadania merytoryczne ogólne i szczegółowe są tożsame z zadaniami realizowanymi przez tut. Wydział – Referat Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                                 a wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2005 r. Nr 240 poz.2027 z póź. zmianami).
ZOT nie posiada merytorycznego rocznego planu, ponieważ wykonuje bieżącą, techniczną obsługę MODGiK a zadania ZOT MODGiK są określone w umowie pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a Kierownikiem ZOT-u.
W 2008 roku kontrola wewnętrzna realizowana była na bieżąco przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach bieżącego wykonywania pracy.
W roku 2008 nie było żadnych skarg na działalność tej jednostki.
            Osiągnięcia ZOT są tożsame z pracą tut. Wydziału, dlatego też nie przedstawia się opinii innych wydziałów, które z jednostką współpracują, ponieważ ta współpraca realizowana jest przez Referat MODGiK.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
 
2.   Miejski Zarząd Dróg
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
1.      W 2008r. jednostka wydatkowała 47.097 tys. zł przy założonym planie na poziomie 53.804 tys. zł, a więc plan nie został przekroczony.
2.      Jednostka jest realizatorem wielu inwestycji drogowych, jak i wykonuje zadania z zakresu remontów i bieżącego utrzymania dróg. Na te cele jednostka wydatkowała w 2008r. 43.944 tys. zł co stanowiło 93% ogółu wydatkowanych przez jednostkę środków.
3.      Na same zadania inwestycyjne jednostka wydatkowała 18.946 tys. zł, z czego:
§         Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa – 46 tys. zł,
§         Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu – 3.270 tys. zł,
§         Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego
w ciągu ul. Reymonta – 73 tys. zł,
 • Budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. Partyzanckiej – 1.651 tys. zł,
§         Opracowanie dokumentacji budowy węzła komunikacyjnego drogi wojewódzkiej
nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) z obwodnicą północną – 12 tys. zł,
§         Przebudowa skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Plebiscytową – 5.175 tys. zł,
§         Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Północnej – opracowanie dokumentacji – 52 tys. zł,
§         Budowa ulic: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Stryjskiej, Nowogródzkiej, Stanisławowskiej, Borysławskiej, Lwowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – kontynuacja zadania w zakresie ulicy Stanisławowskiej i Grodzieńskiej – 418 tys. zł,
§         Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych – 488 tys. zł,
§         Przebudowa ul. Ks. Baldego i ul. Nadbrzeżnej w Opolu - zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Nadbrzeżnej i ul. Ks. Stefana Baldego w Opolu wzdłuż kolektora "K" – etap I zagospodarowanie terenu od ul. Katedralnej do ul. M. Konopnickiej – 700 tys. zł,
§         Przebudowa ul. Wiejskiej w Opolu – odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej – 1.208 tys. zł,
§         Przebudowa ulicy Damrota w Opolu – 69 tys. zł,
 • Wykonanie znaków witających przy drogach dojazdowych do Opola tzw. witaczy – 91 tys. zł,
§         Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej – 3.418 tys. zł,
§         Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu – 2.664 tys. zł.
4.      Na działalność bieżącą i funkcjonowanie jednostki (Rozdział 90017) wydatkowano3.153 tys. zł w tym 53 tys. zł zostało przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego. W roku 2008 w Rozdziale 90017 wydatkowano 2.539 tys. zł z czego 10 tys. zł zostało przeznaczone na zakupy inwestycyjne. Dynamika wzrostu wydatków bieżących wyniosła 123%. Wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 20% przy wzroście liczby etatów z 35 na 41 tj. 117%. Uwagę zwraca bardzo wysoki przyrost opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe (§4400). Dynamika wzrostu ukształtowała się na poziomie 267%. W 2008r. wydatkowano na ten cel 53 tys. zł wobec 20 tys. zł rok wcześniej.
5.      Jednostka wydatkuje również środki w Rozdziale 90003 Wydatki na oczyszczanie miasta. W 2008r. była to kwota5.295 tys. zł wobec 4.400 tys. zł rok wcześniej tj. 20% więcej.
6.      Jednostka przekazała w 2008r. do budżetu miasta Opola środki w wysokości 4.590 tys. zł, tj. o 30 tys. zł mniej niż w 2007r. Założony na 2008r. plan został zrealizowany
w 114%. Plan na 2008r. wynosił 4.005 tys. zł przy wykonaniu roku 2007 na poziomie 4.620 tys. zł.
7.      Dobrze ocenia się jednostkę pod względem współpracy z Urzędem Miasta Opola przy realizacji inwestycji czy to realizowanych ze środków własnych miasta, kredytów bankowych, dotacji unijnych czy z budżetu państwa.
8.      Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową, koszty ubezpieczenia w 2008r. wyniosły 1.291 zł. Jednostka nie korzysta ze zniżek ubezpieczeniowych.
9.      W 2008r. w jednostce miały miejsce szereg kontroli m.in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Opola, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Najwyższą Izbę Kontroli. Za jednostką podaję się, iż wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane, zastosowane i przestrzegane. 
10. Jednostka w terminie składa sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
UZASADNIENIE
 
          Miejski Zarząd Dróg w Opolu posiada roczne plany zadań oraz plany zadań z podziałem na komórki organizacyjne:
 
1)plan zadań inwestycyjno - remontowych na 2008 r.,
2)plan wydatków na 2008 r. w zakresie bieżącego utrzymania dróg, oczyszczania oraz utrzymania strefy płatnego parkowania,
3)plan wydatków na 2008 r. utrzymanie dróg wewnętrznych,
4)plan bieżącego utrzymania obiektów mostowych na 2008 r.,
5)plan wydatków w zakresie przygotowania dokumentacji przyszłościowej na 2008 r.
 
Plany zadań określały planowany zakres rzeczowy i środki finansowe na ten cel. Plany były korygowane wraz ze zmianami zapisów w budżecie miasta w części realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu.
 
Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki
 
Roczny plan pracy został skorygowany do wysokości środków finansowych i zrealizowany w 100 % zgodnie z uchwałą nr XLII/426/08 Rady Miasta Opola z 16.12.2008 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2008 r. oraz uchwałą nr XLIII/431/08 Rady Miasta Opola z dnia 29.12.2008 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2008 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Wyjaśnienie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu dotyczące niezrealizowania dwóch zadań inwestycyjnych w 2008 r. :
 
W ramach dofinansowania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wykonano następujących zadań:
 
1.   BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH PRZY OBWODNICY PÓŁNOCNEJ – OD UL. GMINNEJ. Dział 900 rozdział 90011 § 6110
Zakres rzeczowy: budowa ekranów po obu stronach jezdni
Plan 2008 r - 1 700 000,00 zł - wykonano w    0 %
Wykonanie rzeczowe:    -   wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich,
-   przekazano wniosek na przeprowadzenie przetargu wraz z umową trójstronną do akceptacji Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Przetarg unieważniono ze względu na fakt , że najniższa cena oferty przewyższała środki zabezpieczone na to zadanie. W dniu 07.10.2008 r. Miejski Zarząd Dróg przesłał do WOŚiR wniosek o dofinansowanie w/w zadania w 2009 roku ze środków GiPFOŚiGW .
                                          
2.   NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW W PASACH DROGOWYCH Z DOKUMENTACJĄ Dział 900 rozdział 90011 § 4300
Dokumentacja związana z tym zadaniem w ciągach drogowych alei Witosa i ul. Pużaka została przekazana do realizacji WOŚiR.
Natomiast zadanie dotyczące ulic Sobieskiego - Budowlanych i ul. Odrodzenia nie zostało wykonane ze względu na roboty dodatkowe ( wycinka obumarłych drzew ).
Plan 2008 r - 100 000 zł - wykonano w 0 %
 
Cele krytyczne
 
Cele krytyczne określone przez kierownika jednostki to zadania:
 
- przebudowa placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza - zakończenie zadania,
- przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta- rozpoczęcie zadania,
- przebudowa skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Plebiscytową – realizacja całości zadania,
- budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa ul. Partyzanckiej,
- remont wiaduktu nad ul. Bończyka w ciągu ul. Nysy Łużyckiej,
- przebudowa ul. Wiejskiej – odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej,
- budowa ulic: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Stryjskiej, Nowogródzkiej, Stanisławowskiej, Borysławskiej, Lwowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – w zakresie ul. Stanisławowskiej i ul. Grodzieńskiej (kontynuacja zadania )
- przebudowa ul. Ks. Baldego i ul. Nadbrzeżnej - zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Nadbrzeżnej i ul. Ks. St. Baldego wzdłuż kolektora „K” - etap I, zagospodarowanie terenu od ul. Katedralnej do ul. M. Konopnickiej- rozpoczęcie zadania,
- budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy północnej – ul. Północna
- uzbrojenie terenów w rejonie ul. Lwowskiej - rozpoczęcie zadania
 
Cele szczegółowe zostały osiągnięte .
 
I.      Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych
                        Dwa razy w roku przedstawiciel Wydziału Inżynierii Miejskiej przeprowadza kontrolę oznakowania pionowego i poziomego dróg publicznych na terenie miasta Opola. Zalecenia pokontrolne realizowane są przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Pisemna informacja o wykonanych zaleceniach przekazywana jest do tut. Wydziału.
 
Oprócz kontroli prowadzonych przez Wydział Inżynierii Miejskiej w 2008 r. kontrole przeprowadzili:
1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
3. Urząd Miasta Opola
4. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
5. Najwyższa Izba Kontroli
6. Urząd Miasta Opola
7. Najwyższa Izba Kontroli
 
Zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli są realizowane.
            
Zalecenia określone w ocenie merytorycznej Miejskiego Zarządu Dróg za 2007r.:
 
§         W celu poprawy infrastruktury drogowej wskazane jest współdziałanie z Wydziałem ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań drogowych z różnych źródeł – zalecenie jest realizowane na bieżąco. Zaleca się przygotowanie projektu technicznego dla realizacji zadań drogowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W roku 2008 r. nie został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przebudowy drogi krajowej.
§         Zaleca się zamawianie projektów technicznych ukierunkowanych na uzyskanie celu: poprawy infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu, efektywności zmian organizacji ruchu. Jako nieuzasadnione ekonomicznie i merytorycznie uznaje się projekty, które wycinkowo rozwiązują jeden z problemów, pozostawiając inne nierozwiązane. Przykładem może tu być zlecanie projektu przebudowy sygnalizacji świetlnej bez wprowadzania koniecznych zmian geometrycznych skrzyżowania – zalecenie jest realizowane.
§         Zaleca się systematyczną kontrolę czasowych organizacji ruchu w zakresie zgodności z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu z uwzględnieniem etapowania robót - zalecenie jest realizowane częściowo. Wnosi się zastrzeżenia do częstotliwości przeprowadzanych kontroli oznakowania. Naganne są samowolne zmiany organizacji ruchu wprowadzane na czas robót drogowych realizowanych w ramach umów zawartych przez Miejski Zarząd Dróg. Do robót tych należy zaliczyć:
 
- przebudowę ul. Partyzanckiej – etapy robót nie odpowiadały zatwierdzonej organizacji ruchu, chodnik wykonywany był przy całkowitym zamknięciu dla ruchu tej ulicy (co wydłużało uciążliwości związane z objazdem drogi krajowej nr 45) i było niezgodne z zaleceniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawartym w opinii do tego projektu,
- remont wiaduktu nad ul. Bończyka – organizacja ruchu w drugim etapie zamknięcia pasów ruchu nie odpowiadała organizacji zatwierdzonej w projekcie. Ustawione bariery z siatki nie zapewniały odpowiedniej szerokości jezdni pozostawionej dla ruchu. Samowolna zmiana zabezpieczenia robót wymagała interwencji Policji. W tym czasie MZD nie poczuwał się do obowiązku nadzoru wykonawcy robót, który prowadził roboty w sposób zagrażający bezpieczeństwu użytkowników drogi,
- przebudowę ul. Wiejskiej – roboty były prowadzone niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, a zarząd drogi nie wymagał od wykonawcy robót wprowadzenia korekt do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
- remont ul. Walecki – organizacja ruchu całkowicie niezgodna z zatwierdzonym projektem. Pracownicy zarządu drogi pomimo korzystania z tej trasy w drodze do pracy nie reagowali na nieprawidłowo oznakowane roboty. Ustawione znaki drogowe wzajemnie wykluczały się.
 
Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej
 
Zgodnie z informacją dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu obowiązuje kontrola funkcyjna: zwierzchnicy niższego szczebla kontrolują swoich podwładnych, ich praca dodatkowo podlega kontroli kierownictwu jednostki.
Systematycznie jest prowadzona kontrola wydatków oraz zaciągania zobowiązań. Przestrzegane są procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych, celowości wydatków i gromadzenia środków.
Miejski Zarząd Dróg w Opolu realizuje zadania statutowe, wykonuje zalecenia pokontrolne.
Uregulowania organizacyjne mają formę pisemną i wydawane są jako Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
 
W 2008 r. zostały wydane 23 zarządzenia.
 
W 2008 r. został zatrudniony audytor wewnętrzny, który przeprowadził zadanie audytowe pod nazwą „Zarządzanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Opola”. Sporządzone zostało sprawozdanie z przeprowadzonego audytu. Rekomendacje zostały przekazane w dn. 10.02.2009 r. Kierownikowi Działu Strefy Płatnego Parkowania jako polecenie służbowe dyrektora. W dniu 18.05.2009 r. Kierownik Działu SPP poinformował dyrektora jednostki o sposobie załatwienia polecenia.
 
Ocena systemu kontroli wewnętrznej:
System kontroli wewnętrznej wymaga poprawy. Z obiegu dokumentów wynika, że pisma podpisywane przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora MZD nie są parafowane przez kierowników działu. Powoduje to brak informacji kierownika działu o sposobie załatwienia sprawy prowadzonej przez pracownika. Taki system jest niezgodny z informacją dyrektora MZD o obowiązującej kontroli funkcyjnej, mówiącej o tym, że kierownik nadzoruje pracę pracowników zatrudnionych w jego dziale. Przykładem są tu sprawy załatwiane w dziale eksploatacji, co potwierdził pracownik prowadzący sprawę i kierownik tego działu.
Zaleca się usprawnienie tego systemu poprzez wprowadzenie procedury obowiązującej w UM Opola polegającej na tym, że dyrektor dekretuje wniosek lub podanie do właściwego działu. Kierownik tego działu dekretuje sprawę na pracownika lub na siebie. Pracownik rozpoznaje sprawę, proponuje sposób jej załatwienia, (w uzasadnionych przypadkach uzgadnia tok postępowania z kierownikiem) przygotowuje odpowiedź podpisując się na kopii pozostającej w aktach sprawy, przekazuje komplet dokumentów do kierownika, który akceptuje sposób załatwienia sprawy swoją parafką na piśmie lub przekazuje uwagi pracownikowi prowadzącemu sprawę. Kierownik działu sprawdza zgodność załatwienia wniosku z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz termin jej załatwienia wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli weryfikacja kierownika przebiegła pomyślnie sprawa przekazywana jest kierownictwu jednostki do ostatecznej weryfikacji i podpisu.
 
Osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a)      działalność statutowa:
wykonanie planu budżetowego miasta Opola w części przypisanej realizacji Miejskiemu Zarządowi Dróg w Opolu
 
b) odbiór społeczny
       Z analizy artykułów prasowych, korespondencji z mieszkańcami Opola wynika, że Miejski Zarząd Dróg w Opolu reaguje na wnioski zgłaszane przez mieszkańców i radnych, przeprowadza analizy wniosków i umieszcza je w swoich propozycjach do planów budżetowych. Zadania, które można wykonać ze środków bieżącego utrzymania (zgłoszenia o ubytkach w nawierzchni jezdni i chodników) wykonywane są na bieżąco. Miejski Zarząd Dróg założył stronę internetową. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze strukturą organizacyjną tej jednostki oraz wskazany jest sposób postępowania przy załatwianiu spraw właściwych dla zarządu dróg.
 
c) zarządzanie jednostką
      Kierownictwo Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu reaguje na bieżące potrzeby jednostki i w miarę możliwości finansowych zwiększa zatrudnienie, co wpływa na poprawę efektywności pracy.
   
W 2008 r. zwiększono zatrudnienie w Dziale Strefy Płatnego Parkowania – 2 etaty. Zatrudniono audytora wewnętrznego w wymiarze 1/2 etatu.
W stosunku do roku ubiegłego zmieniono strukturę organizacyjną zatrudniając na umowę – zlecenie radcę prawnego i stanowisko ds. przetargów.
 
Obszary działania jednostki wymagające poprawy, według podziału:
 
a)      działalność statutowa          
·         stwierdza się konieczność zawierania umów, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.) dotyczących warunków budowy lub przebudowy dróg spowodowanych inwestycją niedrogową przez inwestorów zewnętrznych. W warunkach umowy należy określić przedmiot umowy, warunki realizacji, odbioru i gwarancji. Nie należy pobierać opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową i remontem dróg niezależnie od podmiotu, który wykonuje roboty drogowe. Przesunięcie terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie z przyczyn niezależnych od inwestora zadania (prolongaty terminu wykonania robót drogowych w rejonie CH Solaris były dokonywane wielokrotnie, co negatywnie wpływało na koordynację robót realizowanych ze środków budżetu miasta). Protokół odbioru ostatecznego może być podpisany po przekazaniu powykonawczego operatu kolaudacyjnego oraz po usunięciu usterek (negatywnym przykładem odbioru robót jest zadanie realizowane przez inwestora TESCO w ciągu ul. Ozimskiej i Sandomierskiej),
·         należy przestrzegać procedur wynikających z obowiązujących przepisów, tj. prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, prawa o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych.
      Zalecenie dotyczy:
      - egzekwowania od projektantów opiniowania projektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami – przykład: projekt ścieżki rowerowej w ciągu ul. Luboszyckiej – MZD nie zareagował na brak wymaganej opinii organu zarządzającego ruchem w zakresie rozwiązań geometrycznych drogi. Wyraził zgodę na odstąpienie projektanta od wykonania projektu stałej organizacji ruchu, co stanowi część składową projektu budowlano – wykonawczego,
    - wykonywania zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych i prawa ochrony środowiska – zastrzeżenia w tym temacie zgłosił Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola w opinii do oceny merytorycznej   jednostki za 2008 r.
    - nie wyrażania zgody na zmiany rozwiązań zagospodarowania pasa drogowego na etapie wykonawstwa. W ciągu ulicy Sandomierskiej i ul. Wrocławskiej wykonawca zmienił konstrukcję ścieżki rowerowej zmieniając materiał z betonu asfaltowego na kostkę betonową oraz połączył ścieżkę rowerową z chodnikiem. Rozwiązanie to jest gorsze od wypracowanego z projektantami - zakładającego fizyczną separację ruchu pieszego i rowerowego oraz gładką nawierzchnię ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego. Na etapie dokonywania zmian Miejski Zarząd Dróg nie pouczył wykonawcę robót o konieczności uzgodnienia zmian do projektu z organem zarządzającym ruchem ( wymóg prawa budowlanego),
    - stosowania procedur określonych w prawie budowlanym w zakresie zastosowania rozwiązań innych niż te, na które zostało wydane pozwolenie na budowę (odrębne procedury w przypadkach nieistotnego i istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego),
    - przy odbiorach robót należy stosować procedury wynikające z opracowanych w dokumentacji technicznej - specyfikacji wykonania i odbioru robót,
·         zaleca się dalszą systematyczną kontrolę czasowych organizacji ruchu w zakresie zgodności z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu z uwzględnieniem etapowania robót. Uwagi stwierdzone podczas kontroli oznakowania należy na piśmie przekazać kierownikowi robót z określeniem terminu usunięcia usterek. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu użytkowników należy wstrzymać wykonanie robót do czasu usunięcia przyczyn zagrożenia. W uzasadnionych przypadkach wezwać Policję,
·         zaleca się zwiększyć nadzór nad racjonalnym wydatkowaniem środków finansowych, w szczególności w okresie zimowym podczas prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Należy opracować nowy system zimowego utrzymania dróg rozszerzając liczbę standardów utrzymania dróg. Przyporządkować drogi będące w utrzymaniu MZD tym standardom. Ustala się termin opracowania nowego planu zimowego utrzymania dróg do dnia 15 września 2009 r.
·         zaleca się zwiększyć nadzór nad racjonalnym wydatkowaniem środków finansowych na dokumentacje techniczne. Na etapie organizowania przetargów należy żądać wyceny ofert i podstawy do tych wycen. Pilnować terminów wdrożenia projektów w celu uniknięcia konieczności aktualizacji projektów budowlano – wykonawczych i projektów organizacji ruchu,
·         zmienić wzór umowy na wykonanie koncepcji technicznych dróg. Nieuzasadniona jest częściowa zapłata za sporządzenie koncepcji. Niejasne są zasady występowania projektantów o zapłatę częściową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Terminy wykonania koncepcji nie mogą być uzależniane od złożenia do zaopiniowania koncepcji w Wydziale Inżynierii Miejskiej. Opiniowanie dokumentacji może nastąpić dopiero po weryfikacji zamówienia przez MZD pod względem formalnym i merytorycznym,
·         zaleca się przystąpić do przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Opola o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych. W 2008 r. dwukrotnie przekazano do MZD pisma o konieczności zakwalifikowania istniejących dróg wewnętrznych spełniających wymagania stawiane drogom publicznych do kategorii dróg gminnych. Dotychczas dokumenty nie zostały przygotowane,
·         zaleca się na bieżąco aktualizować rodzaj użytku zgodnie z jego aktualną funkcją i przeznaczeniem. W wielu przypadkach pomimo, że został wydzielony pas drogowy, w ewidencji gruntów droga w terenie figuruje jako np. rola,
·         zaleca się regulować stany prawne gruntów pod drogami poprzez wykupy gruntów od innych właścicieli, podziały gruntów, wydzielanie istniejących w rzeczywistości dróg, których przebieg jest zgodny z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym i występować o wydanie decyzji o trwałym zarządzie,
 
      b) odbiór społeczny
            Stwierdza się, że niektóre informacje przekazywane do publicznej wiadomości są nieprawdziwe. Zaleca się przed podaniem informacji do prasy sprawdzenia jej zgodności ze stanem rzeczywistym. Informacje o zmianach zagospodarowania pasa drogowego muszą być zgodne z projektem technicznym. Przed drukiem informacji w prasie należy żądać autoryzacji tekstu przygotowanego do druku. Przykładem są informacje podane do prasy o planowanej budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Ozimskiej – Horoszkiewicza (w projekcie zaplanowano budowę skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną) oraz o braku ograniczeń nośności wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Ozimskiej w kierunku Częstochowy. W rzeczywistości z powodu ograniczeń nośności konstrukcji wiaduktu obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t, a objazd dla tych pojazdów poprowadzony jest ulicami Rejtana, Wschodnią i Głogowską.
 
      c) zarządzanie jednostką
       Do zarządzania jednostką wnosi się zastrzeżenia.
      Należy zweryfikować system nagradzania za wyróżniającą się pracę i karania za nieprawidłowe wykonywanie pracy. Premiowanie pracowników, do których są zastrzeżenia, działa demoralizująco i nie jest zachętą do pracy wysokiej jakości. Premia nie może być stałym elementem wynagrodzenia, lecz czynnikiem wynagrodzenia za dobra pracę. 
       Z przeprowadzonych obserwacji pracy MZD stwierdza się konieczność poprawy przekazywania informacji pomiędzy działami. Wielokrotnie do Wydziału Inżynierii Miejskiej przekazywane były sprzeczne informacje potwierdzające brak komunikacji pracowników zatrudnionych nawet w tym samym dziale. Dokumenty, które dotyczą działalności kilku działów należy przekazywać sobie do wiadomości.
 
Stwierdza się pogorszenie działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w porównaniu z rokiem 2007 . Pogorszył się odbiór społeczny jednostki, poprawy wymaga system kontroli  wewnętrznej w zakresie kontroli pracy pracowników działu przez ich kierownika. Oczekuje się od kierownictwa jednostki realizacji zaleceń określonych w niniejszej ocenie.
Osiągnięciem Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu jest realizacja dużych zadań inwestycyjnych, w szczególności przebudowa skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Plebiscytową.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola rozpatrzyła 1 skargę częściowo uzasadnioną na działalność Miejskiego Zarządu Dróg. Skargę uznano za uzasadnioną w części dotyczącej zbyt długiego okresu oczekiwania na realizowanie remontu.
Natomiast do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
 Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
1)W dniach od 19 maja do 19 czerwca 2008 r. w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu postępowanie kontrolne nr 21/08.
Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości przygotowania postępowań  o udzielenie zamówień publicznych w zakresie ustalania przedmiotu, zakresu oraz wyceny robót (w tym w szczególności planowania remontów nawierzchni drogowych asfaltem lanym).
Kontrolą objęto postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzone przez Referat Przetargów i Zamówień Publicznych na podstawie wniosków MZD złożonych na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg w latach 2003-2008.
Na podstawie danych znajdujących się w MZD oraz w Referacie Przetargów i Zamówień Publicznych ustalono postępowania, które zostały przeprowadzone przez ten Referat na wniosek MZD na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg w latach 2003-2008. Dokonano analizy dokumentacji poszczególnych przetargów w szczególności pod kątem określania warunków wymaganych od oferentów w zakresie wykazania się robotami przy użyciu asfaltu lanego.
    W związku z ustaleniami kontrolnymi wydano dyrektorowi MZD następujące zalecenia pokontrolne:
 
 1. Aby zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji pomiędzy uczestnikami postępowania i umożliwienia ubiegania się o zamówienie wszystkim potencjalnym wykonawcom, przy udzielaniu poszczególnych zamówień publicznych należy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określać warunki wymagane od wykonawców adekwatne do zakresu prac będących przedmiotem zamówienia i niezbędne do ich wykonania oraz stosować te same reguły i kryteria przy tego samego rodzaju robotac
 1. Wzmóc nadzór w zakresie procesu przygotowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, aby zapewnić odpowiednią jakość materiałów przekazywanych do Referatu Przetargów Wydziału Inwestycji Miejskich.  
 
 
2) W dniach od 27 października do 07 listopada 2008 r. w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu postępowanie kontrolne nr 41/08.
Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w latach 2008-2009.
Ustalono m.in., że spośród badanych przetargów na drogi gminne w przeciwieństwie do wielu innych przetargów, Miasto za każdym razem musiało dostosować środki przeznaczone na zadanie do wymagań jednego oferenta. Jednocześnie nie można było udowodnić, że warunek wykonania 10.000 m2 asfaltu lanego, nie stanowił przeszkody dla innych oferentów. Dodatkowo nie ulegało wątpliwości, że począwszy od przetargu na Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w latach 2005-2006 kierownictwo MZD posiadało wiedzę przynajmniej o jednej firmie, która spełniła w tym zakresie niższy warunek (6.000 m2).
Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, pozytywne wyniki jednej z firm oraz obroty, jakie ta firma uzyskiwała z transakcji z MZD, uznano, że przed kierownictwem MZD stoi zadanie o charakterze zarządczym, które polega na dokładnym przeanalizowaniu wszystkich aspektów relacji handlowych z powyższą firmą oraz poszukiwanie sposobów odwrócenia niekorzystnych proporcji i tym samym obniżenia kosztów realizowanych zadań. Wydano dyrektorowi jednostki następujące zalecenia:
 
1.      Wnioski o zamówienie sporządzać zgodnie z aktualnymi regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie.
2.      W celu zapobiegania rozbieżnościom przy ustalaniu wartości zamówień we wnioskach wszelkie kwoty każdorazowo określać w sposób jednoznaczny.
3.      Przeprowadzić analizę wszystkich istotnych umów zawartych przez MZD na przestrzeni ostatnich lat oraz przygotować plan zmierzający do zapewniania większej ilości oferentów uczestniczących w przetargach i obniżenia kosztów realizacji zadań analizowanych w niniejszym postępowaniu kontrolnym. Analizę oraz plan przedstawić Prezydentowi Miasta Opola.
4.      Porównywać rokrocznie ceny jednostkowe w tym zakresie w Opolu i innych miastach na Śląsku.
 
            3. Ogród Zoologiczny
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna.
 
UZASADNIENIE
1.      Wykonanie wydatków zaplanowanych na 2008r. wyniosło 94% planu, tj. 8.194 tys. zł przy planie 8.674 tys. zł.
2.      Jednostka w ramach swej działalności prowadzi Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu (Rozdział 90013), wydatki bieżące z tego tytułu w 2008r. wyniosły 447 tys. zł oraz ogród zoologiczny (Rozdział 92504) wydatki bieżące z tego tytułu w 2008r. wyniosły 6.960 tys. zł.
3.      Największą pozycją w strukturze wydatków niezmiennie pozostają nakłady na wynagrodzenia i pochodne, które w 2008r. wyniosły 4.165 tys. zł, w tym 186 tys. zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne w Schronisku. Udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących kolejny już rok wzrósł z 53,8% w 2006r., poprzez 54,7% w roku 2007 do 56,2% w 2008r. Dynamika wzrostu wynagrodzeń wyniosła 114%. Liczba etatów nie uległa zmianie i wynosiła 97 etatów. 
4.      W ogrodzie zoologicznym w 2008r. zrealizowano szereg inwestycji na łączną kwotę 787 tys. zł wobec planu 1.184 tys. zł, w tym:
§         Adaptacja pomieszczeń w budynku odchowalni na ekspozycję płazów (żab) wraz
z wykonaniem dokumentacji technicznej – I etap. Zaplanowane środki finansowe
w wysokości 50 tys. zł, wykorzystano w kwocie 18 tys. zł.
§         Budowa monitoringu wizyjnego CCTV terenu Ogrodu Zoologicznego w Opolu
i wybranych obiektów wraz z wykonaniem dokumentacji przetargowej i nadzorem budowlanym. Zaplanowane środki finansowe w kwocie 250 tys. zł zostały wykorzystane w wysokości 238 tys. zł.
§         Budowa ogrodzeń wewnętrznych, wolier dla ptaków, małych ssaków i wilków – zakup
i dostawa materiałów – I etap. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50 zł, wykorzystano w kwocie 50 tys. zł.
§         Budowa sanitariatów na terenie Ogrodu Zoologicznego. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 331 tys. zł zostały wykorzystane w kwocie 331 tys. zł.
§         Budowa szałasów dla ptactwa i małp – zakup i dostawa materiałów – I etap. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50 tys. zł zostały wykorzystane
w 100%.
§         Budowa zaplecza socjalnego dla pracowników Ogrodu. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250 tys. zł nie zostały wykorzystane. Wartość inwestycji znacznie przewyższała zaplanowane środki, w związku z czym nie można było rozpocząć procedury przetargowej.
§         Wykonanie wybiegów dla susłów wraz z zagospodarowaniem terenu. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.500 zł, wykorzystano w całości.
§         Wykonanie wybiegów dla susłów wraz z zagospodarowaniem terenu – zakup
i dostawa materiałów, wynajem sprzętu budowlanego. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90 tys. zł zostały wykorzystane w 100%.
§         Zakup uchatek kalifornijskich. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 103.000 zł nie zostały wykorzystane.
5.      Dochody pobrane i przekazane do budżetu miasta wyniosły w 2008r. 1.115 tys. zł wobec 989 tys. zł rok wcześniej. Plan na 2008r. wynosił 902 tys. zł i został wykonany w 123%. W porównaniu z 2007r. dochody te wzrosły o 126 tys. zł co daje dynamikę przyrostu na poziomie 112%. Jest to bardzo dobry wynik. Całość dochodów jednostka rozliczyła w rozdziale 92504. Zwraca się jednak uwagę na wysokie niedoszacowanie planu, plan dochodów na 2008r. był niższy od wykonania roku 2007 o 87 tys. zł tj. 8%.
6.      Dochody własne jednostka wykonała na poziomie 157 tys. zł wobec planu 78 tys. zł (201% planu). Wysokie przekroczenie z pewnością jest wynikiem niedoszacowania planu gdyż w 2007r. wykonanie tych dochodów sięgnęło 122 tys. zł po czym na kolejny rok zaplanowano 78 tys. zł tj. 44 tys. zł mniej (36%). Wysoką dynamikę przyrostu dochodów osiąganych przez jednostkę należy uznać za pozytywną i pożądaną razi jednak niedoszacowanie planu.
7.      Jednostka niezmiennie wykazuje się dużą aktywnością w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych. W 2008r. pozyskano dodatkowe środki z GFOŚ w łącznej wysokości 86 tys. zł. Pozyskano również środki od darczyńców w kwocie 25 tys. zł, w tym 12 tys. zł na ZOO i 13 tys. zł na Schronisko.
8.      Wg informacji podanych przez jednostkę jej majątek jest ubezpieczony a koszt ubezpieczenia w 2008r. wyniósł 10 tys. zł.
9.      Jako elementy wymagające poprawy jednostka wymienia: rozbudowa systemu monitoringu, zapewnienie sprzętu i miejsca w celu ewakuacji zwierząt na wypadek powodzi oraz zwiększenie nakładów na promocję oraz reklamę Ogrodu Zoologicznego w mediach, rozbudowę budynku kas biletowych wraz z elektronicznym systemem kontroli pozwalającym na skrócenie czasu oczekiwania na zakup biletów.
10. W 2008r. przeprowadzono w jednostce szereg kontroli m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu, Urząd Miasta Opole, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane niezwłocznie po zakończeniu kontroli.
11. Pozytywnie ocenia się działalność jednostki i zaangażowanie w organizowanie imprez okolicznościowych z konkursami (np. Wieczór Marzeń w ZOO dla dzieci niepełnosprawnych), prowadzenie zajęć dydaktycznych, uczestnictwo w jarmarku franciszkańskim.
12. Jednostka terminowo składa sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przyjmuje i przetrzymuje zwierzęta bezdomne z różnych przyczyn. Prowadzona jest szczegółowa ewidencja zwierząt przyjmowanych do schroniska. Wszystkie psy objęte są elektronicznym systemem znakowania ( mikroczipy).
Schronisko koordynuje program znakowania psów w mieście Opolu, w 2008 r. oznaczono przez implantację mokroczipu 2003 szt. psów.
Zwierzęta objęte są stałą opieką weterynaryjną, są szczepione przeciwko wściekliźnie oraz są poddawane zabiegowi sterylizacji.
            Schronisko propaguje adopcję zwierząt i rozpowszechnia wiedzę o prawach zwierząt, właściwej opiece nad nimi i obowiązkach ich właścicieli . Szeroko rozwinięta jest współpraca z grupą wolontariuszy.
W 2008 roku zakończono rozbudowę Schroniska (I etap). Wykonano przyłącze kanalizacyjne i sieć wodociągową. Wybudowano 21 pomieszczeń z czterema boksami wewnętrznymi i czterema boksami zewnętrznymi każdy. Wykonano pomieszczenie zabiegowe, ciągi pieszo-jezdne oraz oświetlono cały teren Schroniska. Wyremontowano kuchnię zwierzęcą, izolatkę oraz pomieszczenie przeznaczone do odbywania kwarantanny przez koty.
 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Zwierzostan Schroniska w 2008 roku
 
       W 2008 roku przyjęto 369 psów dorosłych, 181 szczeniąt i 352 koty. Do adopcji oddano 179 psów dorosłych, 160 szczeniąt i 300 kotów.
                                                                                                                                                                                                                       
Stan zwierząt na 31.12.2008 r.:
 
·         psy                                   84 szt.,
·         szczenięta                       10 szt.,
·         koty                       90 szt.,
 
Zadania statutowe ogrodu:
 
            Do zadań statutowych ZOO Opole należy szeroko pojęta ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród młodzieży), hodowla gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnictwo w programach ochrony zwierząt, prace naukowo-badawcze oraz współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach Ogrodu.
Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi Ogrodami Zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt (puchacz, suseł moręgowany), w europejskich programach ochrony: EEP – Europejskie Programy Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem, TAG – Grupa Doradców ds. Taksonu,
w organizacjach światowych: WAZA – Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych
i Akwariów, ISIS – Międzynarodowy System Inwentaryzacji Gatunków, EAZA – Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, EAZWV – Europejskie Stowarzyszenie lekarzy Weterynarii Zwierząt Dzikich i Ogrodów Zoologicznych oraz krajowych: RDPOZA – Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, PTZool - Polskie Towarzystwo Zoologiczne i PTNW - Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.
          Dzięki współpracy z Ogrodami Zoologicznymi w Europie, w opolskim ZOO pojawiły się w 2008 takie rzadkie zwierzęta, jak: mrówkojad olbrzymi, bongo, wiewiórka trójbarwna, pelikan mały, ibis purpurowy, kapodziób, orzeł przedni, żuraw mandżurski, sowa jarzębata, kameleon jemeński, tyflonektes (marszczelec), kumak dalekowschodni. Sprowadzono również kangura rudego, walabię Benetta, lemura mokoka, lori małe, tamarynę cesarską, sajmiri, gepardy, jaguarundi, manula, surykatki, żyrafę, addaksa, łabędzia czarnoszyjego, ohary, podgorzałki, hełmiatki, lorysę gorską, płomykówki, pójdźkę, syczki, puszczyki mszarne, dzioborożca białodziobego, aksolotle i rzekotki czerwonookie do uzupełnienia stad i par hodowlanych. Zwierzęta te zostały przekazane do ZOO Opole nieodpłatnie w ramach europejskich programów ochrony (EEP) lub na drodze wymiany zwierząt. 
Brak środków na zakup zwierząt i ich transport z zagranicy powoduje uniemożliwienie prac hodowlanych i znacząco wpływa na zahamowanie rozmnażania gatunków ginących, dla których konieczne byłoby sprowadzenie partnerów w celu utworzenia par hodowlanych lub uniknięcia kojarzenia w pokrewieństwie. Ta pozycja nie została ujęta w wydatkach, a zaniechano jej finansowania ze środków GFOŚ. Z tego powodu ograniczono wymianę zwierząt i sprowadzenie nowych, planowanych gatunków.
Z ważniejszych przychówków odnotować można urodziny poturu, kangurów rudych, lemurów rudogłowych, lemurów katta, miko czarnego, tamaryn czerwonobrzuchych, tamaryn czerwononogich, tamaryn białoczubych, tamaryny cesarskiej, uistiti, sajmiri, surykatek, zebry, tapira anta, alpak, wikuni, żyrafy, milu, mundżaków, sitatung, mar patagońskich, kapibar, czapli nadobnych, ślepowrona, lorys górskich, papug tarczowych, aleksandret obroźnych, amazonek niebieskoczelnych, puchaczy, gwarków, drzewołazów skocznych i wiele innych.
Przekazano walabie Benetta, lemury czerwonobrzuche, lemury katta, sajmiri, geparda, zebry równikowe, zebrę Hartmanna, żyrafę, marę patagońską, kapibarę, bociana czarnego, żurawia, turako białolice, puszczyka mszarnego, puchacze oraz inne zwierzęta do zagranicznych i polskich ogrodów zoologicznych.
         Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano na terenie opolskiego ZOO imprezę
z konkursami, dla około 2000 dzieci. Kontynuowano cykliczną imprezę pod nazwą „Wieczór marzeń w ZOO”, adresowaną w tym roku do dzieci autystycznych – przybyło ponad 500 osób.
Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla 72 grup i 2126 osób. W tym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów i wyższych uczelni. Poprowadzono zajęcia z edukacji przyrodniczej w Publicznej Szkole nr 21 w Opolu - spotkanie z młodymi hodowcami.
            Ogród Zoologiczny uczestniczył w jarmarku franciszkańskim eksponując zwierzęta.
W ramach promocji ZOO Opole stale współpracuje z Telewizją Regionalną, Radiem Opole, Radiem Plus, Nową Trybuną Opolską i Gazetą Wyborczą.
 
Zwierzostan Ogrodu Zoologicznego w 2008 roku
 
Dnia 31 grudnia 2008 roku Ogród Zoologiczny w Opolu posiadał 1015 sztuki zwierząt w 244 gatunkach, w tym:
 
¨       ssaki                          75 gatunków          376 sztuk
¨       ptaki                           89 gatunki              369 sztuk
¨       gady                           14 gatunków          80 sztuk
¨       płazy                          18 gatunków          190 sztuk
¨       bezkręgowce             48 gatunków
 
Kontakty z zagranicą:
 
1.      Międzynarodowa Konferencja EAZA cz. I AGM , Lizbona (Portugalia), 17 - 21.04.2008 r.
2.      Współpraca transgraniczna cz. I Ołomuniec (Republika Czeska), 23.04.2008 r.
3.      Międzynarodowa Konferencja EAZWV Lipsk (Niemcy), 29.04 - 02.05.2008 r.
4.      Praktyka hodowli i obsługi mrówkojadów Dortmund (Niemcy), 06 - 14.06.2008 r.
5.      Międzynarodowa Konferencja EAZA cz. II EEP, Antwerpia 11 - 15.09.2008 r.
6.      Międzynarodowe Konferencja WAZA Australia, 17 – 26.10.2008 r.
7.      Współpraca transgraniczna cz. II Ołomuniec (Republika Czeska), 17.12.2008 r.
8.      Wizyty w zagranicznych Ogrodach Zoologicznych:
Berlin, Dortmund, Duisburg, Goerlitz, Halle (Niemcy), Ostrawa (Republika Czeska), Wiedeń (Austria), Thoiry (Francja), Plackendal (Belgia).
9.      Współpraca z zagranicznymi Ogrodami Zoologicznymi
 
·         wspólne projekty z ZOO Ołomuniec w ramach współpracy transgranicznej
·         wspólne projekty – uczestnictwo w europejskich programach hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem – EEP
·          wspólne projekty – uczestnictwo w przekazywaniu danych do międzynarodowych i Europejskich ksiąg rodowodowych ESBdziałających w obrębie grup doradczych TAG.
 
Stała współpraca z Ogrodami Zoologicznymi i koordynatorami gatunków zwierząt, hodowanych w opolskim ZOO i objętych programami EEP.
Stała współpraca z biurem EAZA w Amsterdamie, ISIS w Minneapolis (Stany Zjednoczone) oraz z osobami z wielu ogrodów świata, które prowadzą księgi rodowodowe zwierząt.
 
4.      Charakterystyka podstawowych zadań i usług realizowanych przez jednostkę
 
Ocena poziomu zapotrzebowania na zadanie lub usługi i jego zmian w czasie.
 
Od kilku lat obserwujemy wzrost zapotrzebowania na usługi Ogrodu Zoologicznego, co widać we wzroście ilości zwiedzających:
1998 r. –         49.122 osoby
1999 r. –         96.745 osób
2000 r. –         115.900 osób
2001 r. –         111.892 osoby
2002 r. –        114.884 osoby
2003 r. –         126.800 osób
2004 r. –         133.034 osoby
2005 r. –         175.824 osoby
2006 r. –         160.157 osób
2007 r. –         185.629 osób
2008 r. -          200.784 osoby
 
Ocena stopnia i sposobu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie objętym zadaniem lub usługą.
 
Zapotrzebowanie na usługi dydaktyczne (zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych grup szkolnych) zaspokajają w większości potrzeby społeczeństwa (bardzo duże zainteresowanie). Schronisko również zaspokaja w większości potrzeby mieszkańców Opola.
 
Zarządzanie jednostką
 
W Ogrodzie Zoologicznym nie funkcjonują komórki wewnętrznej kontroli instytucjonalnej (schemat struktury organizacyjnej ogrodu nie przewiduje funkcjonowania takiej komórki). Pomimo tego przeprowadzane są, m.in. przez Głównego Księgowego kontrole wewnętrzne dotyczące finansów:
1.      06.05.08 r. - kontrola prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania - bez zastrzeżeń.
2.      23.04.08 r. – protokół rozliczenia się z gotówki oraz powierzonego mienia w kasie biletowej Ogrodu Zoologicznego w opolu – bez niedoborów.
3.      14.03.08 r., 16.06.08 r. - kontrola kasy biletowej - bez niedoborów;
4.      19.11.08 r. - kontrola kasy głównej - bez niedoborów.
5.      30.06. – 02.07.08 r. - kontrola w zakresie prawidłowości naliczeń wynagrodzeń
i zasiłków w miesiącu czerwcu - nieprawidłowości nie stwierdzono.
6.      10.09.08 – kontrola magazynu spożywczego i technicznego – różnic nie stwierdzono.
 
W wyniku kontroli wewnętrznych stwierdza się następujące elementy wymagające poprawy:
 
1) Ochrona mienia – rozbudowa systemu monitorującego- powiększenie ilości kamer.
2) Zapewnienie sprzętu i miejsca do przeprowadzenia ewakuacji zwierząt na wypadek powodzi.
3) Zwiększenie nakładów na promocję oraz reklamę Ogrodu Zoologicznego w mediach.
4) Rozbudowa budynku kas biletowych wraz z elektronicznym systemem kontroli pozwalającym na skrócenie czasu oczekiwania na zakup biletów wstępu przez odwiedzających ZOO.
 
Ogród Zoologiczny posiada roczny plan finansowy, który obejmuje: wynagrodzenia, inwestycje (bez ujętych remontów bieżących), zakup materiałów
i energii oraz zakup usług. Wykonanie wydatków planu finansowego w roku badanym, jak i w roku poprzednim wynosi 99,9%. 
 
            Współpraca Ogrodu Zoologicznego z innymi wydziałami Urzędu Miasta Opola przebiegała poprawnie.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
4. Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
 
1.             Na terenie Gminy Opole funkcjonuje jedna miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku do 24 lat. Celem działania Poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej w środowisku wychowującym.
2.             Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2008r. poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 91% planu tj. 2.493 tys. zł).
3.             Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano odpowiednio: na wynagrodzenia i pochodne 2.278 tys. zł, co stanowiło 91 % planu na rok 2008 r., na zakup materiałów i energii 60 tys. zł, na zakup usług 32 tys. zł. Jednostka nie realizowała w roku 2008 żadnych inwestycji.
4.             Jednostka nie posiada źródeł dochodów własnych ani nie realizuje (pobiera) dochodów dla Miasta Opola.
5.             Jednostka podaje, że jej majątek jest objęty polisą ubezpieczeniową, a roczne koszty z tym związane wyniosły w 2008r. 412 zł.   
6.             Udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących ogółem w 2008 r. stanowił 91 % i wyniósł 2.278 tys. zł. Taki sam udział wynagrodzeń w strukturze wydatków ukształtował się w 2007r.
7.             W 2008r. MPPP otrzymała dwie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: na realizację programu „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” w wys. 24 tys. zł oraz na doposażenie poradni w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży w wysokości 5,6 tys. zł.
8.             W jednostce obowiązują wymagane prawem dokumenty wewnętrzne normujące sprawy gospodarki finansowej.
9.             Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
UZASADNIENIE
 
1. Cele ogólne jednostki wynikające z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczone przez kierownictwo. 
Czy cele ogólne są realizowane, ocena ich realizacji.
 
 Cele ogólne poradni dotyczą :
Ø      wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
Ø      profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
Ø      terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
Ø      wspomagania wychowawczej funkcji rodziny,
Ø      pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
Ø      prowadzenia edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
Ø      pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 
Cele ogólne poradni :
        Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.01.2003r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu poradni.
      Wszystkie wymienione cele (zadania) zostały zrealizowane.
 
2. Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych,                                                                             których realizacja służy osiągnięcia celów ogólnych, ocena   ich realizacji.
 
           W roku 2008 w poradni przy realizacji celów szczegółowych, przyjęto roczny plan pracy zawierający cele szczegółowe realizowane przez zespoły:
Ø      zespół wspomagania wychowawczej funkcji rodziny i terapii zachowań dysfunkcyjnych,
Ø      zespół rozwijania umiejętności społecznych, życiowych strategii i pomocy kryzysowej,
Ø      zespół rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
Ø      zespół profilaktyki i innych problemów dostosowanych,
Ø      zespół pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej,
Ø      zespół wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz budowania systemu wsparcia dla rodziców i nauczycieli.
 
3. Cele ( zdania) wiodące wynikające ze szczegółowych planów pracy to:
 
Cele szczegółowe wynikały z priorytetów wyznaczonych przez Kuratorium Oświaty w Opolu na lata szkolne 2007/2008 i 2008/2009.
   1. Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
   2. Organizacja doradztwa zawodowego jako elementu pomocy psychologiczno –   pedagogicznej w szkole.
   3. Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu         społecznym, poprzez rozwój własny i wykorzystanie możliwości.
   4. Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup społecznych.
 
 
4. Czy przy realizacji celów szczegółowych jednostki przyjęto roczny plan pracy jednostki, zawierający poszczególne cele i zadania, komórki organizacyjne odpowiedzialne za ich realizację oraz zasady przeznaczone do realizacji.
       
Rada Pedagogiczna przyjęła roczny plan jednostki, który zawierał wszystkie cele i zadania, przydzielone poszczególnym zespołom specjalistów.
W roku 2008 poradnia w pełni zrealizowała zarówno zadania wynikające z celów ogólnych jak i szczegółowych, przyjętych w rocznym planie pracy.
 
5. Cele szczegółowe jednostki zidentyfikowane przez kierownika jako krytyczne dla osiągnięcia celów ogólnych.
 
      Najważniejszym zadaniem do realizacji, które przyczyni się do podniesienia jakość pracy jest :
 • zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
 
6.      Kontrola wewnętrzna.  
 
W Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu od 23.05.2003r. obowiązuje regulamin Kontroli Wewnętrznej, zgodnie z § 5 ust. 8 regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola.
Regulamin zapewnia prawidłowość i efektywność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. Znajduje to potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych kontroli.
 
7. Osiągnięcia w pracy Poradni (działalność statutowa, odbiór społeczny, zarządzanie jednostką ).      
 
       W roku 2008 najważniejszymi osiągnięciami poradni było przygotowanie się do prowadzenia rozszerzonego zadania (wyznaczonego przez Kuratora Oświaty w Opolu) tj. wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i rozwoju dla dzieci autystycznych, słabo widzących i niewidomych oraz słabo słyszących i głuchych.
     Prowadzona polityka kadrowa, w tym planowe doskonalenie zawodowe oraz odpowiednia motywacja nauczycieli doprowadziła, iż obecnie poradnia posiada specjalistów w zakresie neurologpedii, surdologopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz autyzmu.
    W tym okresie doposażono poradnię w narzędzia diagnostyczne, sprzęt i oprogramowanie do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Środki finansowe uzyskano dzięki przystąpieniu do programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Łączna kwota pozyskanych środków wynosiła 19.884 zł.
     Zrealizowany został również weekendowy program profilaktyczno – edukacyjny: „Jestem ci potrzebny”. Środki w wysokości 6943 zł na realizację tego zadania pozyskano z dotacji z budżetu Miasta Opola.
         Wszystkie te formy działalności poradni wpłynęły na pozytywny wizerunek w odbiorze społecznym placówki.
        Na pozytywny wizerunek poradni wpłynęła również współpraca z Kuratorium Oświaty, Instytutem Śląskim, Uniwersytetem Opolskim jak i mediami.
    
Wysoko oceniona została praca poradni na rzecz szkół i przedszkoli.
 
      Na szczególne podkreślenie zasługują tu prowadzone badania we wszystkich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa opolskiego a dotyczące skali zjawiska oraz sytuacji dzieci pozostawionych przez rodziców wyjeżdżających za granicę.
      Wyniki powyższego sondażu spowodowały powołanie przy Kuratorium Oświaty zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem było opracowanie materiału przeznaczonego dla osób pracujących bezpośrednio z dziećmi i rodzinami dotkniętymi problemami sieroctwa emigracyjnego. W pracy tego zespoły brali udział psycholodzy i pedagodzy poradni.
      
8.      Obszary działania jednostki wymagające poprawy.
 
Zniesienie barier architektonicznych budynku, w którym ma siedzibę Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu.
           
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
5.   Młodzieżowy Dom Kultury
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
UZASADNIENIE
1.      Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2008r. poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 99,7% planu) przy planie wydatków na poziomie 3.534 tys. zł i wykonaniu 3.524 tys. zł.
2.      Największą pozycję w wydatkach jednostki stanowią wynagrodzenia, które zostały zrealizowane w 2008r. w wysokości 2.046 tys. zł (§4010) przy planie na poziomie 2.048 tys. zł.
3.      Jednostka jako działania oszczędnościowe podaje wymianę żarówek na energooszczędne, wymianę okien na plastikowe oraz wykonywanie prac naprawczych i remontowych systemem gospodarczym (takie same działania jednostka podała w formularzu oceny za 2007r.).
4.      Jednostka wykazała się pozyskiwaniem środków pozabudżetowych (wynajem pomieszczeń, otrzymywanie darowizn, współpraca przy organizowaniu imprez artystycznych, środki pozyskane na realizację projektów).
5.      Placówka jako jednostka budżetowa w 2008r. pozyskała na swą działalność dochody własne w wysokości 895 tys. zł, przy planie 800 tys. zł, z tym, że plan 2008r. w stosunku do 2007r. uległ obniżeniu o 100 tys. zł.
6.      Majątek jednostki jest ubezpieczony.
7.      Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania z wykonania wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8.      W 2009r. w jednostce miała miejsce kontrola przeprowadzona przez Wydział Kontroli i Audytu Urzędu Miasta Opola. Celem kontroli było zbadanie prawidłowości realizacji dochodów i wydatków pod kątem ich zgodności z planem rzeczowo-finansowym, sprawozdaniami budżetowymi, ustawą o finansach publicznych i innymi przepisami. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
1. Cele ogólne jednostki wynikające z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka nie uległy zmianie. Cele ogólne jednostki są prawidłowo realizowane. Oferta programowa była na bieżąco monitorowana.
 
2. Cele i zadania szczegółowe Młodzieżowego Domu Kultury realizowane są                           w następujących obszarach:  obszar edukacyjny, obszar artystyczny, obszar animacji kulturalnej, obszar profilaktyczny, obszar opiekuńczy, obszar wspierający rozwój własnej aktywności młodzieży. MDK prowadzi działalność w formach stałych, okresowych                         i okazjonalnych w ramach 938 godzin pedagogicznych.
Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych określone w dokumentach programowych realizowane były na bieżąco w sposób prawidłowy.
 
3. Placówka ma opracowaną ofertę programową składającą się z: programu wychowawczego, programu edukacji artystycznej, programu edukacji regionalnej, programu profilaktycznego. Podstawą opracowania rocznego planu pracy jest pięcioletni program pracy placówki.
Program, prócz sformułowanych zadań, zawiera standardy i spodziewane efekty, jest tworzony przez całą społeczność MDK, jest dokumentem otwartym, jasno i precyzyjnie formułuje cele i zadania, określa spodziewane efekty ich realizacji. Realizacja programu jest na bieżąco monitorowana przez radę programową placówki. Rada programowa dokonuje analiz i ocen na cotygodniowych spotkaniach tematycznych.
 
4. Prowadzony na bieżąco nadzór nad prawidłowością realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i artystycznych potwierdza prawidłową realizację przyjętych programów              i planów pracy. Określone w rocznym planie pracy zadania dydaktyczno-wychowawcze                  i edukacyjno - kulturalne zostały zrealizowane . Dowodem są zarówno sukcesy artystyczne osiągnięte na konkursach i festiwalach, jak uznanie dla poziomu organizacji i realizacji działań programowych – festiwali, konkursów, koncertów, spektakli.
 
5. W placówce obowiązuje Regulamin kontroli wewnętrznej oraz opracowany na każdy rok szkolny Harmonogram kontroli wewnętrznej. Regulamin określa zadania, uprawnienia                        i odpowiedzialność osób na poszczególnych stanowiskach pracy oraz procedury gwarantujące prawidłowość prowadzonych przedsięwzięć gospodarczych. Zgodnie z harmonogramem prowadzone są: kontrola stanu sanitarnego obiektów MDK, kontrola wykonania badań obowiązkowych przez pracowników, kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach, kontrola sprawności technicznej obiektów MDK, kontrola zabezpieczenia obiektów przed włamaniem, kontrola warunków pracy i dydaktyki pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola realizacji tygodniowego rozkładu zajęć pedagogicznych, kontrola poprawności dokumentacji pedagogicznej, kontrola druków ścisłego zarachowania, inwentaryzacja składników majątkowych MDK, kontrola prawidłowości realizacji środków budżetowych, bieżąca kontrola realizacji czasu pracy, kontrola poprawności operacji finansowo księgowych.
 
6. Działające w placówce zespoły artystyczne (Legenda, Pech, Adena, Teatr Jednego Wiersza, Teatr Zapadnia, Teatr No właśnie, Teatr Piktogram, Teatr A, Teatr Coś, Studio Piosenki Debiut) zdobywają nagrody, wyróżnienia, tytuły mistrzowskie na festiwalach i konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.
 
 
W 2008 roku Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował następujące przedsięwzięcia artystyczne, edukacyjne, sportowe rekreacyjne :
 
L.p.
Nazwa Imprezy
Zasięg imprezy
Ilość uczestników
Ilość widzów
1
 Zabawy Karnawałowe
 miejski
2 044
-
2
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
miejski
450
3000
3
Kino „Kłopotliwy człowiek”
miejski
10
48
4
Wojewódzki Konkurs Techniczny
miejski
30
-
5
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
miejski
25
-
6
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny
miejski
43
-
7
Wojewódzki Konkurs Chemiczny
miejski
20
-
8
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
miejski
51
-
9
Wojewódzki Konkurs Biologiczny
miejski
24
-
10
Wojewódzki Konkurs Geograficzny
miejski
19
-
11
Wojewódzki Konkurs Historyczny
miejski
46
-
12
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
miejski
15
-
13
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny
miejski
46
-
14
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
miejski
21
-
15
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
miejski
32
-
16
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
miejski
185
-
17
Kino „Restart”
miejski
8
45
18
Kino „Niedźwiadek”
miejski
10
39
19
Kino „Księżniczki”
miejski
10
76
20
V Integracyjny Bal Karnawałowy
miejski
86
34
21
„Białe wierszowanie
miejski
48
35
22
Kino „Tatinek”
miejski
35
8
23
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny
miejski
9
-
24
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
miejski
12
-
25
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
miejski
32
-
26
Wojewódzki Konkurs Historyczny
miejski
19
-
27
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
miejski
28
-
28
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny
miejski
39
-
29
Konkurs Kroszonkarski
miejski
100
-
30
Konkurs recytatorski „Słowo”
miejski
48
74
31
Kino „Skradzione oczy”
miejski
8
21
32
Projekt Kartki Świątecznej
miejski
17
20
33
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
wojewódzki
69
-
34
Kino „Posterunek Graniczny”
miejski
8
27
35
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
wojewódzki
22
-
36
Światowy Dzień osób z Zespołem Downa
miejski
26
300
37
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
wojewódzki
23
-
38
Kino „Orzeł kontra rekin”
miejski
10
33
39
Wojewódzki Konkurs Chemiczny
wojewódzki
84
-
40
Giełda Piosenki
miejski
16
20
41
Wojewódzki Konkurs Historyczny
wojewódzki
28
-
42
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
wojewódzki
22
-
43
Wojewódzki Konkurs Biologiczny
wojewódzki
44
-
44
Kino „Telenowela”
miejski
23
8
45
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
miejski
48
-
46
„Muzyka 2008”
miejski
328
35
47
Miejski Przegląd Szkolnych Zespołów Muzycznych „Synkopa 2008”
miejski
114
10
48
II Festiwal Filmów O Buddyzmie
miejski
10
62
49
Kino „Motyl i Skafander”
miejski
10
56
50
Konkurs ortograficzny
miejski
40
-
51
XX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie
wojewódzki
16
-
52
Giełda piosenki
miejski
32
20
53
Dni Opola „Ogród Sztuk 2008”
miejski
200
1000
54
Kino „Posterunek graniczny”
miejski
10
34
55
XII Festiwal Piosenki Przedszkolnej (eliminacje)
miejski
48
-
56
Kino „Życie jest cudem”
miejski
2
7
57
Giełda Piosenki
miejski
33
30
58
XII Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych (finał)
miejski
246
795
59
XII Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych (półfinał)
miejski
38
78
60
XIII Przegląd Teatrów Szkolnych „Scena 2008”
miejski
200
225
61
Kino „Bryka”
miejski
5
21
62
Piosenkobranie
ogólnopolski
54
400
63
Opole moje miasto. Mały Opolanin
miejski
480
60
64
Kino „Przegląd Filmów Kolumbijskich”
miejski
5
21
65
Impreza z okazji Dnia Dziecka
miejski
250
1 000
66
IX Ogólnopolskie Forum teatrów Dziecięcych „Miniatury 2008r.”
ogólnopolski
150
206
67
„Mały opolanin”
miejski
235
30
68
„Mały opolanin” I wyprawa
miejski
238
30
69
„Mały opolanin” II wyprawa
miejski
235
30
70
Koncert Muzyki Wakacyjnej
miejski
20
80
71
Festiwal Filmów dla Dzieci „Zero Nudy”
wojewódzki
47
1 800
72
„Fan Tan”, „Ekspression”
ogólnopolski
200
1 000
73
„Świętojańska noc Teatralna”
ogólnopolski
100
800
74
„EKO- Szkrab V Rajd Przedszkolaka”
miejski
90
-
75
„Mistrzostwa Opola Przedszkolaków” Turniej szachowy
międzynarodowy
37
-
76
Kino „Aleksandra”
miejski
20
 
77
Kino „Ładunek 200”
miejski
16
 
78
Kino „11 minut”
miejski
5
 
79
Projekt teatralno-polski „Oppelner Strasse, albo kim był Emin Pascha?”.
międzynarodowy
6
-
80
Warsztaty taneczne (Sewastopol)
międzynarodowy
42
-
81
Półkolonie (8 turnusów)
miejski
470
-
82
Kawiarenka internetowa w czasie ferii (10.00-15.00)
miejski
100
-
83
Kolonie i obozy „Lato pełne przygód”
ogólnopolski
255
-
84
Warsztaty artystyczne Gdynia
ogólnopolski
65
-
85
„Europejski Dzień bez Samochodu”
miejski
30
250
86
Plener Rysunkowy „Opole kredką rysowane”
miejski
68
-
87
„Żegnaj Lato Na Rok”
miejski
150
500
88
Kino „Dwa dni w Paryżu”
miejski
5
 
89
Plener rysunkowy (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów)
miejski
68
-
90
„Twoje zdrowie w Twoich rękach”
miejski
40
70
91
Kino „Jeszcze dalej n iż Północ”
miejski
5
48
92
„Tydzień kultury niebanalnej”
międzynarodowy
60
490
93
VII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne
międzynarodowy
450
800
94
Kino „Zona”
miejski
57
5
95
Kino „Meduzy”
miejski
5
69
96
Kino „Afrykamery”
miejski
5
117
97
Kino „Once”
miejski
5
89
98
Kino „Elegia”
miejski
5
175
99
Zabawy andrzejkowe
międzynarodowy
872
-
100
Koncert „Dla biało-czerwonej”
miejski
120
180
101
Festyn z okazji obchodów 90 rocznicy odzyskania niepodległości.
miejski
100
1 000
102
Warsztaty filmowe. Akademia Filmowa
miejski
160
-
103
Warsztaty filmowe. Akademia Filmowa
miejski
239
-
104
Zabawy andrzejkowe
miejski
872
-
105
Kino „Control”
miejski
5
54
106
 Kino „Boisko bezdomnych”
miejski
5
90
107
XII Mikołajkowy Festiwal Piosenki Dziecięcej (półfinał)
miejski
29
70
108
Kino „Nasza klasa”
miejski
5
69
109
„Opole moje miasto”
miejski
70
10
110
Kino „Kobiecy metraż- efekt Pamięci, Emilka płacze, Kilka prosty”.
miejski
5
41
111
IX Otwarty Turniej Piłki Nożnej Stołowej
miejski
22
-
112
XII Mikołajkowy Festiwal Piosenki Dziecięcej (koncert galowy)
miejski
13
100
113
VII Konferencja Samorządów Uczniowskich
miejski
280
-
114
Klub Zapalonej Świecy (finał ogólnopolskiego turnieju sztuki recytatorskiej)
ogólnopolski
80
127
115
Finał „Mały Opolanin”
miejski
150
-
116
Wieczór wigilijny
miejski
150
-
117
Kino „Polka potrzebny od zaraz”
miejski
5
31
118
Kino „Studio”
miejski
5
60
119
Kino „Sekrety”
miejski
5
21
120
Kino „Free Rainer”
miejski
235
100
121
Projekt kartki bożonarodzeniowej
miejski
51
-
122
Warsztaty filmowe. Akademia filmowa
miejski
25
-
123
Spotkanie profilaktyczne „W sidłach”, „Życie pod murem”
miejski
194
-
124
Spotkanie profilaktyczne „TV story”, „Oni”
miejski
150
-
125
Prezentacja programu profilaktycznego „Problemy narkomanii i alkoholizmu”, „Agresja i przemoc wśród uczniów”.
miejski
200
-
126
Spotkanie profilaktyczne „życie pod murem”, „W sidłach”
miejski
112
-
127
Spotkanie profilaktyczne: „Niebezpieczeństwa związane z używaniem Internetu”
miejski
140
-
128
Spotkanie profilaktyczne Agresja i przemoc oraz wirtualne uzależnienie”
miejski
90
-
129
Spotkanie profilaktyczne Agresja i przemoc oraz wirtualne uzależnienie”
miejski
180
-
130
Spotkanie profilaktyczne Agresja i przemoc oraz wirtualne uzależnienie”
miejski
177
-
131
Spotkanie profilaktyczne: „Agresja i przemoc”, „Niebezpieczeństwa związane z używaniem Internetu”
miejski
180
-
132
„Opolskie Orły”
miejski
101
495
 
Suma
 
14 422
16 679
 
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Do jednostki wpłynęła 1 skarga na bezczynność Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej MDK w sprawie udostępnienia do wglądu pracy konkursowej. Skarga została uznana za uzasadnioną. MDK udostępnił do wglądu rodzicom pracę konkursową ich córki. 
 
Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
W dniach od 15 grudnia 2008 r. do dnia 15 stycznia 2009 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu postępowanie kontrolne.
           Przeprowadzona kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny:
          • gospodarka finansowa,
          • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
          • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
          • system kontroli wewnętrznej.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
 
6.   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
 
a.      Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jako placówka wychowania pozaszkolnego koordynuje pozalekcyjną działalność sportową szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w zakresie wychowania fizycznego, rozwijając i zaspakajając zainteresowania dzieci i młodzieży kulturą fizyczną i sportem.
b.      Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2008r. poziomu wydatków, faktyczne wykonanie wyniosło 1.179 tys. zł przy planie 1.183 tys. zł, tj. 99,7% założonego planu. Całość wydatków została pokryta środkami przekazanymi z budżetu miasta Opola.
c.      Na koniec 2008r. w porównaniu z 2007r. nastąpił wzrost wydatków wynoszący 55 tys. zł, tj. 5%. Najwyższy wartościowo wzrost zaobserwowano w pozycji wynagrodzenia, o 29 tys. zł (przyjęte paragrafy 4010 oraz 4170) oraz w pozycji zakup usług, wzrost o 13 tys. zł.
d.      Jednostka w okresie sprawozdawczym oprócz środków budżetowych uzyskała dochody własne w wysokości 95 tys. zł głównie z wynajmu sal i pomieszczeń, sprzedaży biletów na siłownię. Plan dochodów własnych zrealizowano w 80%. Jako powód niezrealizowania planu jednostka podała między innymi mniejszą niż pierwotnie planowano liczbę organizowanych obozów, wzrost konkurencji (na terenie miasta powstały nowe kluby „fitness” oraz siłownie).
e.      Jednostka nie realizowała żadnych inwestycji w 2008r., wykonano jednak remonty na kwotę 5 tys. zł.
f.        Stwierdza się, iż posiadany majątek jest objęty polisą ubezpieczeniową, a koszty ubezpieczenia w 2008r. ukształtowały się na poziomie 0,17 tys. zł.
g.      Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Biorąc pod uwagę, iż ostatnia kontrola finansowa jednostki została przeprowadzona w 2005r. niniejszą propozycją oceny wnioskuję do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola o przeprowadzenie przez kontroli jednostki, której zakres obejmowałby między innymi sprawdzenie zasad gospodarowania środkami finansowymi.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
UZASADNIENIE
 
1. Cele ogólne jednostki wynikające z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka nie uległy zmianie. Są one prawidłowo realizowane. Ocena ich realizacji była dokonywana na podstawie raportu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy placówki oraz organizacji nadzoru pedagogicznego w jednostce.
 
2. Cele i zadania szczegółowe MOS realizowane są w obszarach: kształcenie, wychowanie i opieka – w poszczególnych pionach organizacyjnych, które posiadają sprecyzowane zadania cząstkowe i monitorowane są przez dyrektora. MOS prowadził działalność w formach stałych, okresowych i okazjonalnych. Zadania statutowe Międzyszkolny Ośrodek Sportowyrealizował w 28 sekcjach, w ramach 300 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo.
Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych określone w dokumentach programowych realizowane były na bieżąco w sposób prawidłowy.
3. Placówka ma opracowaną ofertę programową składającą się z: programów nauczania dla poszczególnych dyscyplin, programu wychowawczego, programu profilaktycznego. Wszystkie komórki organizacyjne pracowały w oparciu o roczny plan pracy, który uwzględniał cele i zadania przyjęte przez Radę Placówki.
 
4. W placówce stosuje się wszystkie procedury nadzoru pedagogicznego. Prowadzona jest ewaluacja procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Plan pracy został zrealizowany w całości, odpowiednio do możliwości organizacyjnych, bazowych                        i finansowych. Każdy pion organizacyjny jednostki określił stopień realizacji założonych celów i zadań przedłożonych w całorocznych sprawozdaniach Radzie Pedagogicznej.
 
5. Zgodnie z obowiązującym systemem kontroli wewnętrznej przeprowadzono kontrole we wszystkich obszarach objętych Planem kontroli wewnętrznej MOS na 2008 rok, które przebiegały w sposób prawidłowy zgodnie z „Regulaminem kontroli wewnętrznej”.
 
6. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jako placówka rozwijająca sportowe zainteresowania dzieci i młodzieży koordynuje pozalekcyjną działalność sportową szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. W 2008 roku wszystkie formy realizowane były zgodnie z kalendarzem imprez, w skład którego wchodziły:
 • realizacja Miejskiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej (161 – międzyszkolnych rozgrywek sportowych, w tym 51 – PSP (2130 uczestników), 64 – PG (2090 uczestników), 46 – SPG (1961 uczestników), w których wzięło udział 6181 uczniów. W ramach mistrzostw miasta organizowane było międzyszkolne współzawodnictwo sportowe w 18 dyscyplinach sportowych w kat. PSP, PG i SPG,
 • 87 koordynowanych międzyszkolnych zawodów sportowych, z tego:
a)      organizacja w mieście Opolu w ramach zawodów rejonowych, półfinałowych                   i finałowych  Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk MłodzieżySzkolnej – 22, w tym PSP – 5, PG - 7, SPG - 10,
b)      koordynacja form wyjazdowych zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych – 65, w tym PSP- 24, PG – 21, SPG – 20,
 • realizacja programów profilaktycznychw ramach Miejskiego Programu Profilaktyki –nastawiona była na masowość i brała w niej udział młodzież o zróżnicowanym poziomie sprawności fizycznej :
a)      „Bliżej sportu – dalej od narkotyków”5 turniejów międzyszkolnych, w których wzięło udział ok. 147 osób,
b)      „Nie zażywam - wygrywam” – 9  turniejów, w których wzięło udział ok. 497 osób ze szkół PSP, PG, SPG,
 • organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Opola Miast Partnerskich wpiłce siatkowej dziewcząt, w którym wzięły udział reprezentacje Biełgorodu, Ingolstadt, Iwano – Frankowska, Opola,
 • organizacja zawodów przez sekcje– zorganizowanych zostało 15 turniejów                          w 8 dyscyplinach, w których wzięło udział ok. 650 uczestników,
 •  udział sekcji w turniejach, mityngach, miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich – 20, w których brali udział wychowankowie sekcji MOS (ok. 300 osób),
 • organizacja Międzyszkolnej Ligi SKSw 2 dyscyplinach sportowych ( koszykówka, piłka siatkowa ), w których udział wzięło 516 uczestników,
 • organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach akcji „Biała zima w mieście” - udział 3455 dzieci i młodzieży w 12 formach zajęć realizowanych w 14 obiektach miejskich,
 • organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach akcji „Lato w mieście” - udział 502 dzieci i młodzieży w 11 formach zajęć realizowanych w 5 obiektach miejskich,
 • organizacja 2 obozów sportowych, w których wzięło udział 30 wychowanków MOS,
 • organizacja kolonii w ramach akcji „Lato 2007” w której wzięło udział 280 dzieci.
 
Ogółem MOS zrealizował 300 imprez sportowych w 18 dyscyplinach sportowych o różnej randze i zasięgu oraz 3 formy akcyjne.
 
Placówka aktywnie uczestniczy w życiu środowiska i wychodzi naprzeciw jego potrzebom. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy promuje i kreuje w środowisku własny wizerunek                       i osiągnięcia sportowe. Na bieżąco ukazują się wyniki sportowe i artykuły o placówce                     w prasie lokalnej tj. Gazecie Opolskiej, Nowej Trybunie Opolskiej, Gazecie Wyborczej, telewizji lokalnej i radiu „Opole” – w cotygodniowej audycji sportowej. W ubiegłym roku placówka kontynuowała prowadzenie założonej strony internetowej, doskonaląc ją                           i zamieszczając na niej wszystkie bieżące informacje.
 
Największymi osiągnięciami w obszarze działalności statutowej było:
·         zrealizowanie międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Współzawodnictwo to odbywało się                         w 12 dyscyplinach sportowych i zakończone zostało uroczystym podsumowaniem, na którym to szkoły otrzymywały nagrody, puchary, dyplomy. Osiągnięcie to polegało na 
rozwoju sfery organizacyjnej oraz podwyższeniu poziomu sportowego wynikającego                 z systematycznego uczęszczania dzieci i młodzieży naszego miasta na zajęciach organizowanych przez sekcje MOS,
·         przeprowadzenie plebiscytów : na najlepszego wychowanka – sportowca MOS, na    najlepszego ucznia sportowca ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
·         przeprowadzenie plebiscytu o prestiżową nagrodę „IKARA” dla najaktywniejszego nauczyciela wychowania fizycznego współpracującego z MOS przy realizacji Miejskiego i Wojewódzkiego kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
·         kontynuacja nauki pływania klas III,
·         sukcesy wychowanków MOS w licznych turniejach na miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim,
·         reprezentowanie Opola przez wychowanków MOS w turniejach miast partnerskich.
 
Sekcje MOS brały udział w licznych turniejach. Największe sukcesy:
-          II i III miejsce w międzynarodowych mistrzostwach miasta Opola w piłce siatkowej dziewcząt,
-          II miejsce w międzynarodowym turnieju piłki siatkowej dziewcząt,
-          II miejsce w wojewódzkim turnieju koszykówki dziewcząt.
 
W 2008 roku po raz kolejny zostały zorganizowane „Drzwi otwarte”, jako sposób na promocję jednostki, a jednocześnie jako forma naboru dzieci i młodzieży do sekcji.              
 
 
Swoimi działaniami MOS objął w 2008 roku 13.000  dzieci i młodzieży naszego miasta.
           
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
 
7.   Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
 
1)      Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2008r. poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 97,8 % założonego planu).
2)      Wykonanie planu dochodów w 2008r. (środki otrzymywane z budżetu) ukształtowało się na poziomie 488 tys. zł i odpowiada poniesionym wydatkom.
3)      Do zadań statutowych MODN należy w szczególności: inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych miasta Opola oraz na podstawie zawartych porozumień realizowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli ościennych gmin.
4)      W 2008r. jednostka uzyskała w ramach dochodów własnych wpływy w wysokości 262,2 tys. zł przy planie 257,4 tys. zł, co należy ocenić pozytywnie. Przyczyny przekroczenia wysokości założonego planu podaje się: duże zainteresowanie ofertami płatnych form doskonalenia nauczycieli, zwłaszcza bardziej dochodowymi (droższymi) kursami kwalifikacyjnymi, organizowanie grantów kuratorskich, sprzedaż własnych zeszytów metodycznych „ Matematyka”.
5)      Główne sposoby pozyskiwania dochodów własnych to: płatne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz sprzedaż kwartalnika metodycznego dla nauczycieli „Modelowe nauczanie”. W roku 2008 ukazały się dodatkowo następujące publikacje: „Od podstawy programowej do lekcji matematyki”, „O czym (o)polski dyrektor szkoły wiedzieć powinien:, „ Edukacja w ruchu. Szkolnictwo zawodowe w mieście Opolu”.
6)      Majątek jednostki był objęty w 2008 r. polisą ubezpieczeniową, koszt ubezpieczenia wyniósł 470 zł.
7)      Plan zatrudnienia na 2008r. nie został przekroczony, a udział wynagrodzeń w wydatkach ogółem w 2008r. wyniósł 83 %.
8)      Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli znajdował się w poprzednich latach w budynku Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola (łącznie dwa pokoje). Zasoby lokalowe w stosunku do powierzonych zadań były niewystarczające. W badanych okresie w jednostce nastąpiła bardzo wyraźna poprawa warunków lokalowych. Obecnie MODN mieści się w Opolu na ul. Wróblewskiego. Posiada 4 pomieszczenia biurowe, w tym 2 sale szkoleniowe, łącznie na 45 miejsc.
9)      W 2008r. w dniach od 01-17.10.2008r. w jednostce miała miejsce kontrola przeprowadzona przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył gospodarki finansowej, ewidencji księgowej i sprawozdawczości oraz ZFŚŚ. Za jednostką podaje się, iż wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane, zastosowane i przestrzegane.
10) Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
1. Celem ogólnym MODN jest inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek.
 
W roku 2008 zgodnie ze statutem Ośrodka realizowane było:
 • prowadzenie kursów kwalifikacyjnych nadających nauczycielom kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, zwane dalej „kursami kwalifikacyjnymi”, także we współpracy ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli,
 • przygotowanie nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek miasta Opola do wdrażania reformy oświatowej (jej monitorowania),
 • opieka merytoryczna nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi realizowanymi w szkołach i placówkach miasta Opola,
 • wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania szkół i placówek miasta Opola z innymi placówkami na terenie kraju i za granicą,
 • współpraca z Opolskim Kuratorem Oświaty w wypracowaniu diagnoz stanu kwalifikacji nauczycieli szkół i placówek miasta Opola oraz określaniu potrzeb w zakresie ich dokształcania i doskonalenia,
 • przygotowywanie kadr nauczycielskich zatrudnionych w szkołach i placówkach miasta Opola do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli,
 • współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Opolu oraz szkołami wyższymi, w zakresie opracowywania materiałów dotyczących wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć uczniów,
 • tworzenie i rozwijanie multimedialnych centrów informacji pedagogicznej,
 • upowszechnianie wiedzy pedagogicznej we współpracy ze środkami społecznego przekazu,
 • planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,
 • realizacja zadań wynikających z porozumienia zawartego z Kuratorium Oświaty w Opolu oraz gminami, które z Gminą Opole zawarły porozumienie w sprawie doradztwa zawodowego nauczycieli.
 
2. Realizacja zadań statutowych dotyczyła następujących zagadnień:
 
·   Na bieżąco analizowano potrzeby w zakresie kwalifikacji nauczycieli na obszarze działania MODN oraz potrzeb edukacyjnych kadry kierowniczej, nauczycieli
i doradców metodycznych (na podstawie kart ewaluacyjnych, sondażu wśród dyrektorów i nauczycieli).
·   Opracowano i rozpowszechniono Ofertę edukacyjną MODN w roku szkolnym 2008/2009, w lutym 2008 opracowano ofertę uzupełniającą oraz na bieżąco aktualizowano propozycje form doskonalenia (na stronie internetowej i w odrębnych pismach).
·   Zorganizowano i prowadzono doradztwo metodyczne w formie konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz konferencji przedmiotowo-metodycznych na terenie miasta Opola oraz na terenie powiatu opolskiego i gmin spoza tego terenu, które zadeklarowały wolę podpisania stosownego porozumienia, w 2008 r. pozyskano do współpracy nową gminę Pokój, która podpisała porozumienie z Prezydentem Miasta Opola.
·   Doradcy metodyczni i konsultanci na bieżąco przygotowywali materiały metodyczne dla nauczycieli biorących udział we wszystkich formach doskonalenia.
 
Określenie stopnia realizacji planu
 
Wszystkie zadania statutowe placówki są zrealizowane, jednak ze względu na ich specyfikę nie wszystkie daje się „zmierzyć”. Stopień realizacji określają niektóre wskaźniki statystyczne:
·   Oferta szkoleniowa zawierała 215 tytułów różnych form adresowanych do oświatowej kadry kierowniczej i do nauczycieli,
·   Liczbę nauczycieli z poszczególnych gmin biorących udział we wszystkich szkoleniowych formach doskonalenia (5399) organizowanych przez MODN w roku 2008 obrazują tabele.
 
Wykaz liczbowy form doskonalenia zrealizowanych w roku 2008
 
Lp.
Nazwa formy
 
Ilość zrealizowanych form
Liczba uczestników (razem)
1.
Płatne warsztaty i kursy
33
528
2.
Bezpłatne warsztaty
18
419
3.
Konferencje przedmiotowo–metodyczne
55
825
4.
Konferencje problemowe
6
626
6.
Konsultacje zbiorowe
253
1018
7.
Szkolenia Rad Pedagogicznych
89
1983
Wszystkie formy
454
5399
 
Działalność popularyzatorska i wydawnicza w 2008 roku
 
Promocja i popularyzowanie działalności Ośrodka odbywała się poprzez następujące działania:
 • kierowanie oferty do szeroko pojętego środowiska edukacyjnego (nauczyciele wszystkich poziomów edukacji – przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów
  i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych,
 • opracowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej (nowa strona),
 • regularne wydawanie informatora o formach doskonalenia, uzupełnianie oferty
  i rozszerzanie tematyki szkoleń o formy zamawiane poza informatorem,
 • wydawanie kwartalnika Modelowe Nauczanie skierowanego do środowiska nauczycieli,
 • organizowanie konferencji metodycznych i konsultacji zespołowych w szkołach
  i placówkach na terenie całego powiatu opolskiego,
 • uczestnictwo w przedsięwzięciach kuratoryjnych oraz ministerialnych: dzięki czemu w roku 2008 doradcy metodyczni przeprowadzili szereg szkoleń dotyczących nowej podstawy programowej – szczególnie kształcenie przedszkolne,
 • rozpowszechnianie i promowanie materiałów metodycznych przygotowywanych przez doradców metodycznych,
 • akcje promocyjne prowadzone przy okazji konferencji i innych imprez oświatowych,
 • współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi i oficynami wydawniczymi
  w celu udostępniania nauczycielom nowości wydawniczych (Forum, Stentor, Progman),
 • współorganizacja imprez o charakterze edukacyjnym z różnymi podmiotami zewnętrznymi,
 • organizację i współorganizacja konkursów, przeglądów i olimpiad o charakterze edukacyjnym,
 • uczestnictwo dyrektora MODN w wielu uroczystościach szkolnych i oświatowych.
 
Działalność wydawnicza
 
·         edycja kolejnych numerów kwartalnika Modelowe Nauczanie,
·         wydanie zeszytu metodycznego Od podstawy programowej do lekcji matematyki,
·         Szkolnictwo zawodowe w mieście Opolu,
·         O czym (o)polski dyrektor wiedzieć powinien?
 
Działalność promocyjna MODN
 
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu prowadzi szeroko zakrojone działania promocyjne.
 
 
Ocena realizacji
 
Wszystkie wymienione działania są skierowane do szeroko pojętego środowiska edukacyjnego: nauczycieli wszystkich poziomów edukacji – przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli JST, koordynujących zadania oświatowe. Dodatkowo, poprzez środki masowego przekazu, o działalności MODN są informowani ludzie z innych środowisk, zainteresowani kondycją oświaty.
 
Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.
 
Kontrola wewnętrzna jest prowadzona zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej i planem kontroli wprowadzonej zarządzeniem dyrektora.
 
 Szczególne osiągnięcia:
 
 • Działalność statutowa, zyskująca coraz szerszego adresata (pojawiły się zamówienia szkoleń z województwa dolnośląskiego i śląskiego,  w województwie Opolskim z Brzegu, Białej, Głubczyc, Głuchołaz, Gogolina, Grodkowa, Leśnicy, Łambinowic, Nysy, Kędzierzyna- Koźla i Sławięcic, Prudnika, Prószkowa, Skarbimierza, Strzelec Opolskich i Zdzieszowic
 • Współorganizacja XIV Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela
Konferencja odbywała się w Opolu, wobec czego główny ciężar organizacji konferencji spoczął na pracownikach MODN. W konferencji uczestniczyło znacznie ponad 200 osób z całej Polski, więc organizacja trzech dni pobytu dla tylu osób wymagała dużego wysiłku, wielu godzin pracy oraz pełnej dyspozycyjności kadry MODN. Opinie uczestników oraz gości zaproszonych do udziału i wystąpienia potwierdziły ogromny sukces, co dokumentują liczne podziękowania zarówno ustne jak i pisemne
Seminarium w Izraelu - Zachować pamięć - Historia i kultura dwóch narodów
Seminarium odbyło się w dniach od 30 marca do 12 kwietnia 2008 roku, udział wzięło 15 osób z województwa opolskiego – nauczyciele historii i języka polskiego. Celem seminarium było między innymi upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze polskich Żydów ze szczególnym uwzględnieniem Holokaustu, poszerzenie wiedzy o Holokauście, zapoznanie się z działalnością edukacyjno – wychowawczą Instytutu Yad Vashem oraz wymiana doświadczeń dydaktycznych.
 • Otwarcie nowej siedziby MODN, wyposażenie obiektu, budowa nowego parkingu.
Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 16 września w formie seminarium pt. W drodze do nowoczesnej szkoły, w trakcie którego, zaprezentowano nową wizję MODN oraz przedstawiono ofertę doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2008/2009. Uczestnicy seminarium brali udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez konsultantów MODN. Nowa siedziba dała większe możliwości organizacyjne dla rozwijania oferty doskonalenia nauczycieli. Fragmenty zajęć sfilmowała TVP Opole i przeprowadziła wywiad z dyrektorem placówki.
 • Akademia Młodego Dyrektora
Rozpoczęła działalność we wrześniu 2008 roku, adresatami są młodzi stażem dyrektorzy szkół i placówek.
 • Akademia Umiejętności Wychowawczych
Zajęcia adresowane do młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie a przygotowujących się lub rozpoczynających prace wychowawców klas.
 • Program Doradztwo dla przyszłości
Programem zostali objęci doradcy zawodowi pracujący w szkołach i placówkach.
W ramach programu zorganizowano zajęcia pokazowe, prowadzone przez studentów UO, konsultacje zespołowe oraz konferencje metodyczne.
 • Kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą
Kurs adresowany był do nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora. Przebiegał zgodnie z ramowym programem zatwierdzonym przez MEN.
 • Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (2 edycje).
·         Granty Opolskiego Kuratora Oświaty
 • Lekcje pokazowe i otwarte
·         Znaczne zwiększenie ilości nauczycieli biorących udział w różnych formach doskonalenia prowadzonych w MODN. Zwiększeniu w porównaniu do ubiegłych lat uległy liczby uczestników we wszystkich formach doskonalenia. Poza tym ofertą MODN zainteresowały się szkoły i placówki z miejscowości spoza obszaru doradztwa metodycznego MODN, a nawet z województw śląskiego i dolnośląskiego.
·         Zorganizowano „szkołę ćwiczeń” MODN i PG nr 2 w Opolu.
·         Opracowano, złożono i wygrano projekt Oświata jutra – kursy doskonalące dla oświatowej kadry administracyjnej oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych Miasta Opola z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
·         Opracowano i złożono do postępowania konkursowego projekt Poznawanie świata i projekt przeszedł pierwszy etap konkursu Comenius Regio.        
·         Opracowanie i wewnętrzna publikacja propozycji wyjazdów szkoleniowych rad pedagogicznych, podczas których poznanie tras wycieczkowych towarzyszyłoby opracowywanie materiałów dydaktycznych (np. konspektów, wykładów, artykułów), pt. Atrakcje Opolszczyzny.
·         W ramach szybkiego podejmowania tematów nowych, ważnych przeszkolono konsultantów i doradców metodycznych w zakresie nowej podstawy programowej i przeprowadza się szkolenia, szczególnie skierowane na przedszkola i kształcenie zintegrowane.
·         Współpraca z innymi samorządowymi placówkami doskonalenia nauczycieli.
·         Szkolenia z zakresu diagnozy indywidualnej i grupy wychowawczej (klasy), prowadzone w oparciu o materiał badawczy, na przykładzie konkretnych klas danej szkoły i indywidualnych przypadków uczniów wymagających diagnozy.
·         Szkolenie pedagogizujące dla nauczycieli i rodziców, na których wypracowuje się wspólne stanowiska dotyczące kierunków działalności wychowawczej
i organizacyjnej szkoły.
 
Obszary działania wymagające poprawy:
 
a)      działania statutowe :
- brak możliwości stworzenia multimedialnego centrum informacji pedagogicznej,
- dążenie do zwiększenia liczby projektów edukacyjnych i projektów finansowanych ze środków unijnych,
b) udoskonalenie systemu przepływu informacji na linii MODN – klienci
- zwiększenie liczby lekcji otwartych i pokazowych
c) zarządzanie jednostką
- systematyczne podnoszenie kompetencji pracowników jako warunek zarządzania.
 
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
            W dniach od 1 do 17 października 2008 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 36/08. 
 
            W wyniku kontroli stwierdzono, że w umowie o pracę zawartej w dniu 01.09.2008 r. z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku sprzątaczki wpisano X kategorię zaszeregowania. Zgodnie zzałącznikiem nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego pracy - rozpiętość kategorii zaszeregowania dla tego stanowiska wynosi od I do V. Ponadto w zakresie dochodów własnych stwierdzono rozbieżności pomiędzy kwotami wydatków wykazanymi w sprawozdaniu Rb34 za I półrocze 2008 r. a danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej dotyczącej wydatków w paragrafach 4210, 4300 i 4430.
 
            W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego wydano 2 zalecenia.   
 
8.   Zespół Placówek Oświatowych
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
1.      Przyjęty na 2008r. plan w wysokości 2.955 tys. zł nie został przekroczony a jego realizacja wyniosła 2.844 tys. zł (96%).
2.      Jednostka prowadzi działalność w czterech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, 80195 - Pozostała działalność, 85410 – Internaty i bursy szkolne, 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe.
3.      Wydatki na wynagrodzenia poniesione w 2008r. wyniosły 1.597 tys. zł, co daje 27% przyrost w porównaniu z rokiem 2007. Plan na 2008r. nie został w pełni wykonany w tej grupie wydatków, a wykonanie podobnie jak przed rokiem sięgnęło 96%. Udział wynagrodzeń pochodnych w wydatkach bieżących wyniósł 72% wobec 69% w roku 2007.
4.      Dynamika wynagrodzeń (§4010) wyniosła 127%, wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzrosły o 24%. Największą dynamikę wynagrodzeń zaobserwowano w Rozdziale 80140 134%, w pozostałych rozdziałach dynamika wzrostu była już znacznie niższa 104,1% w Rozdziale 85410 i 107,5% w Rozdziale 85417. Zatrudnienie liczone w etatach w 2008r. było wyższe o 6 etatów w porównaniu z 2007r. 
5.      Jednostka w 2008r. realizowała inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 24 tys. zł z czego 6 tys. zł na wydzielenie budowlane pomieszczenia sprężarkowni (w ramach wydatków niewygasających zadanie zostało zakończone w 2009r. (31 tys. zł), 12 tys. zł zakup sprężarki śrubowej, 6 tys. zł zakup urządzenia spawalniczego typu MINI MAG z akcesoriami. 
6.      Jednostka pobrała i odprowadziła do budżetu miasta 1 tys. zł, pomimo, że nie planowano pozyskania żadnych dochodów. Dla porównania rok wcześniej była to kwota 7 tys. zł.
7.      Dochody własne jednostki wykonano na poziomie 511,29 tys. zł, tj. o 146,54 tys. zł więcej niż w 2007r. Dynamikę wzrostu dochodów własnych na poziomie 140% oraz przekroczenie założonego planu należy ocenić pozytywnie.  
8.      Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową, koszty z tego tytułu w roku 2008 wyniosły 6.826 zł wobec 1.136 zł rok wcześniej.
9.      Za szczególne osiągnięcia jednostka podaje przejęcie w trwały zarząd budynku D i E, wydzielenie budowlane pomieszczenia sprężarkowni, zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznych. Jako ciekawostkę podaje się, iż jednostka w roku 2008 uzyskała Laur polskiej nagrody Jakości, statuetkę „Meceum Tutissimus Ibis” – pracodawca organizator pracy bezpiecznej, przedłużono również certyfikację ISO.
10. Jednostka w terminie przekazuje sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
Z dniem 1 stycznia 2006 r. Uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. utworzono Zespół Placówek Oświatowych w Opolu nadając akt założycielski placówki publicznej.
W skład Zespołu wchodzą: Centrum Kształcenia Praktycznego, Bursa oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
 
Do celów ogólnych placówki należą:
 
1.        Realizacja zadań statutowych.
2.        Przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych, regulaminów, procedur i instrukcji w ramach realizacji powierzonych zadań.
3.        Stałe podnoszenie poziomu i jakości kształcenia zawodowego w oparciu o nowe techniki i technologie.
4.        Podejmowanie działań na rzecz stałego ulepszania jakości i warunków pracy stanowiących integralną składową jakości kształcenia w Centrum.
5.        Planowanie, organizowanie i przeprowadzania wewnętrznego mierzenia jakości, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
6.        Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników.
7.        Efektywne zarządzanie i zapewnienie środków do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.
8.        Kompleksowe uwzględnianie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w opracowywanych programach kształcenia zawodowego i planach rozwoju placówki.
 
W ocenianej placówce w 2008 r. realizowane były następujące zadania:
-          organizowanie zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, w których realizowane jest kształcenie zawodowe, w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych,
-          organizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów – uzyskanie upoważnienia do organizowania tego typu egzaminów od dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu,
-          realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze,
-          organizowanie całodobowej opieki, warunków do nauki, pomocy w nauce, warunków do rozwijania zainteresowań, warunków umożliwiających uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce mieszkańcom Bursy,
-          podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych wśród uczniów i słuchaczy CKP oraz gości SSM.
 
Dla prawidłowej realizacji tych zadań w ZPO:
-          opracowano dwa aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008,
-          opracowano projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009 i na bieżąco go weryfikowano (aneks nr 1),
-          opracowano plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2008/2009,
-          opracowano plan pracy na rok 2009,
-          opracowano ocenę realizacji planu pracy za rok 2007,
-          opracowano założenia inwestycji i remontów do budżetu na rok 2009,
-          opracowano projekt planu finansowego na rok 2009,
-          na bieżąco analizowano możliwości pozyskania i wykorzystania środków finansowych UE,
-          przedłużono ważność certyfikatu ISO – placówka z wynikiem pozytywnym przeszła audit recertyfikacyjny, uzyskując przedłużenie certyfikatu TŰV NORD CERT do 16.06.2011 r.,
-          dokonano przeglądu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pod kątem przygotowania do wdrożenia wymagań normy PN – N - 18001,
-          przygotowano sprawozdanie z wykonania budżetu ZPO za rok 2007,
-          w ramach obchodów V-lecia CKP przygotowano i zorganizowano:
Ø      konferencję pt. „Rola centrum kształcenia praktycznego w kształceniu zawodowym i inżynierskim”. W konferencji wzięło udział ponad 70 osób (nauczyciele przedmiotów zawodowych, dyrektorzy Zespołów Szkół, prezesi, dyrektorzy i właściciele firm, pracownicy naukowi Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego). Konferencję zaszczycili swoją obecnością Prezydent Miasta Opola Ryszard Zembaczyński, Wiceprezydent Opola Arkadiusz Karbowiak, Rektor PO prof. Jerzy Skubis i wiele innych znamienitych osobistości.
Ø      prezentacje nowoczesnych narzędzi i technologii kilkunastu firm (m.in. Festo, Festool, Remak, Makita, Encon, Elem),
Ø      „Dzień otwartych drzwi” dla uczniów i rodziców,
Ø      wydawnictwo „5 lat Centrum Kształcenia Praktycznego”,
Ø      płytę DVD prezentującą nowoczesne pracownie i stanowiska CKP.
 
W 2008 roku zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:
-          Zakup sprężarki śrubowej – 11 956,00 zł,
-          Wydzielenie budowlane pomieszczenia sprężarkowi – 6 000,00 zł (dokumentacja), rozpoczęto realizację z terminem zakończenia luty 2009 r (31 469,25 zł).
-          Zakup urządzenia spawalniczego typu MINI MAG z akcesoriami – 6 330,18 zł.
 
Ocena realizacji
 
W 2008 r. w CKP zrealizowano zajęcia praktycznej nauki zawodu łącznie dla 1 163 uczniów opolskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w łącznym wymiarze godzin – 776. W placówce ponadto realizowane są zajęcia w ramach kółek technicznych organizowanych dla uczniów opolskich szkół, jak również studentów opolskich uczelni wyższych. Kółka odbywały się w grupach tematycznych: mechatronika, montaż elektroniczny, spawanie. Ponadto placówka zorganizowała i przeprowadziła etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach monter elektronik – 20 uczniów oraz elektromechanik – 26 uczniów dla OKE we Wrocławiu.
 
Cele ogólne Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu zostały w pełni zrealizowane.
 
Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych zostały w 2008 r. zrealizowane w następujący sposób:
1)      realizacja zadań statutowych:
-          uzyskano informacje o kierunkach oraz liczbie uczniów kierowanych przez Zespoły Szkół na zajęcia praktyczne do CKP ZPO,
-          opracowano plan przydziału czynności dla nauczycieli,
-          opracowano i zatwierdzono rozkłady materiału nauczania,
-          opracowano i zatwierdzono harmonogramy przejść grup,
-          opracowano grafik dyżurów nauczycielskich,
-          sporządzono terminarz organizowanych w CKP ZPO kółek technicznych w ramach zajęć pozalekcyjnych,
-          opracowano analizę wyników egzaminów zewnętrznych,
-          uaktualniono ofertę kursową w formach pozaszkolnych,
-          zorganizowano kurs „Podstawy programowania i obsługi maszyn CNC – tokarka i frezarka”,
-          przeprowadzono rekrutację mieszkańców Bursy na rok 2008/2009,
-          rozliczono mieszkańców z pobytu w Bursie,
-          organizowano ogólne zebrania mieszkańców Bursy,
-          organizowano okresowe spotkania Rady Mieszkańców,
-          w ramach stwarzania możliwości do aktywnego udziału w życiu sportowym i rekreacyjnym mieszkańcy Bursy mieli do dyspozycji:
Ø      dwie sale sportowe, salę gimnastyczną,
Ø      stoły do ping-pong’a,
Ø      zajęcia aerobiku,
-          w ramach stwarzania możliwości do efektywnego i właściwego zagospodarowania czasu wolnego mieszkańcom udostępniono do dyspozycji:
Ø      pracownie komputerowo – internetową,
Ø      bibliotekę,
Ø      salę TV,
Ø      3 stanowiska komputerowe z całodobowym dostępem do Internetu zlokalizowane w holu budynku,
Ø      kółko brydżowe,
Ø      zajęcia sportowe w sali gimnastycznej.
-          w ramach pomocy w opracowywaniu programu turystyczno– krajoznawczego i kulturalnego w okresie pobytu w SSM:
Ø      przekazywano informacje o aktualnych imprezach kulturalno– rozrywkowych w mieście Opolu,
Ø      udostępniano mapy i informatory o Opolu i województwie, rozkłady jazdy PKP, PKS, MZK,
Ø      wspomagano organizację tras turystycznych przy zwiedzaniu miasta Opola,
Ø      wzięto udział w następujących targach turystycznych: „Silesia Tour” – Katowice, „Perspektywy’2008” – Warszawa, „Piknik nad Odrą” – Szczecin, Targi Turystyczne w Poznaniu,
Ø      wzięto udział w naradzie kierowników SSM podsumowującej konkurs „Ogólnopolski Konkurs współzawodnictwa SSM” – Pokrzywna, Legnica – zdobycie przez SSM złotego wyróżnienia w „Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa SSM” organizowanym pod patronatem MEN,
 
2)      działalność marketingowa:
1)      w zakresie działań promocyjnych:
-          współpracowano z Zespołem Szkół Mechanicznych, Zespołem Szkół Elektrycznych, Zespołem Szkół Budowlanych, Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołem Szkół Zawodowych nr 4 oraz Zespołem Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu,
-          opracowano materiały informacyjno – promocyjne (ulotki, foldery, plakaty, monografia CKP, płytka DVD, baner, Laur Złotego CeKaP-a),
-          w ramach obchodów V-lecia CKP przygotowano i zorganizowano:
Ø      konferencję pt. „Rola centrum kształcenia praktycznego w kształceniu zawodowym i inżynierskim”. W konferencji wzięło udział ponad 70 osób (nauczyciele przedmiotów zawodowych, dyrektorzy Zespołów Szkół, prezesi, dyrektorzy i właściciele firm, pracownicy naukowi Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego). Konferencję zaszczycili swoją obecnością Prezydent Miasta Opola Ryszard Zembaczyński, Wiceprezydent Opola Arkadiusz Karbowiak, Rektor PO prof. Jerzy Skubis i wiele innych znamienitych osobistości.
Ø      prezentacje nowoczesnych narzędzi i technologii kilkunastu firm (m.in. Festo, Festool, Remak, Makita, Encon, Elem),
Ø      „Dzień otwartych drzwi” dla uczniów i rodziców,
Ø      wydawnictwo „5 lat Centrum Kształcenia Praktycznego”,
Ø      płytę DVD prezentującą nowoczesne pracownie i stanowiska CKP. 
-          systematycznie redagowano Kronikę Centrum Kształcenia Praktycznego zamykając okres pięciolecia. Aktualnie prowadzona jest kronika ZPO,
-          na bieżąco administrowano stronę internetową ZPO,
-          przygotowano i przedstawiono ofertę dydaktyczno – szkoleniową CKP Zespołom Szkół,
-          przekazano informację o SSM do szkół i placówek oświatowych w Opolu,
-          przekazano informację o możliwościach zakwaterowania w placówce do szkół wyższych i policealnych miasta Opola,
-          wzięto udział w targach edukacyjnych i turystycznych w Opolu, Poznaniu, Katowicach, Warszawie oraz Szczecinie,
Ø      Zespół Placówek Oświatowych został Laureatem w XIV edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii „Organizacje Edukacyjne” – w dniu 12.11.2008 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagrody na Zamku Królewskim w Warszawie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Wydziału Oświaty UM Opola i pracownicy ZPO.
Ø      decyzją Okręgowej Komisji Konkursowej XV Edycji Konkursu Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, Zespół Placówek Oświatowych – Dyrektor Andrzej Leszczyński – zajął I miejsce w grupie przedsiębiorstw średnich zatrudniających od 51 do 250 pracowników,
Ø      Zespół Placówek Oświatowych został ogólnopolskim Laureatem konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej". Poprzez uhonorowanie statuetką „Mecum Tutissimus Ibis" placówka weszłado grona przedsiębiorców tworzących Złotą Listę Pracodawców. Wręczenie nagrody odbyło się w dniu 20.11.2008 r. w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w Warszawie. W uroczystości wzięli udział pracownicy ZPO.
Ø      w listopadzie 2008 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu otrzymało Złote Wyróżnienie w 48 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w 2008 r., zorganizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nagrodę odebrał, w czasie konferencji zorganizowanej przez PTSM w Legnicy, Dyrektor ZPO.
 
2)      w zakresie nawiązania współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami:
-          w dniu 04.12.2008 r. CKP wraz z okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu, zorganizowało konferencję pt. „Stres związany z podjęciem pierwszej pracy” – w konferencji udział wzięło 56 uczniów odbywających zajęcia w CKP,
-          zorganizowano uroczyste obchody V-lecia funkcjonowania CKP, w ramach których została zorganizowana konferencja pt. ”Rola centrum kształcenia praktycznego w kształceniu zawodowym i inżynierskim”, „Dzień otwartych drzwi” oraz prezentacja firm branżowych współpracujących z CKP,
-          organizowano, we współpracy z doradcami zawodowymi szkół gimnazjalnych, spotkania w CKP dla uczniów chcących podjąć kształcenie zawodowe,
-          goszczono liczne delegacje krajowe i zagraniczne m.in. z Francji, Niemiec oraz Szwecji.
 
3)      w zakresie analizy rynku i nowych kierunków kształcenia zawodowego:
-          zrealizowano inwestycję związaną z wymianą okien na I i II piętrze budynku C, 
-          doposażono pomieszczenia wyremontowanej części budynku C,
-          wyremontowano i doposażono wszystkie pokoje Bursy na II piętrze, wyremontowano dachy i bramy garażowe 8 garaży Bursy i SSM,
-          doposażono pokoje SSM,
-          doposażono kuchnię SSM,
-          doposażono pracownie elektroniczne, pracownię obróbki ręcznej i montażu, pracownię instalacji i urządzeń elektrycznych inteligentnych wraz z pokojem nauczycielskim, pracownię obróbki mechanicznej, pracownię opieki środowiskowej i paliatywnej, pracownię spawalniczą oraz pracownie hotelarskie i recepcyjną,
-          doposażono pomieszczenia wykorzystywane do zajęć sportowo – rekreacyjnych w Bursie,
-          szkolenia pracowników – w 2008 r. pracownicy placówki uczestniczyli w następujących szkoleniach:
 
SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
 
Opracowany system kontroli wewnętrznej w placówce, obejmuje wszystkie operacje gospodarcze i finansowe, techniczne i technologiczne dotyczące działalności podstawowej i inwestycyjnej. W ramach przyjętego systemu, kontroli podlegają także efekty finansowe i rzeczowe, odzwierciedlające procesy gospodarcze oraz dokumenty, urządzenia księgowe i sprawozdania.
          
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
9.    Miejski Ośrodek Kultury
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
Uzasadnienie
1.      Zgodnie z danymi z rachunku zysków i strat za 2008r. przychody łączne zamknęły się kwotą 3.614 tys. zł, co oznacza zwiększenie w porównaniu do analogicznego okresu 2007r. o 361 tys. zł. W strukturze przychodów na koniec 2008r. 1.339 tys. zł stanowią wpływy z usług (przede wszystkim imprezy biletowane), co oznacza wzrost r/r o 197 tys. zł. Przychody te jednostka ewidencjonuje jako przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi. Największą wartość przychodów jednostka wykazała w pozycji pozostałe przychody operacyjne. Łącznie przychody z tego tytułu osiągnęły na koniec 2008r. wartość 2.264 tys. zł, co oznacza, iż były one wyższe niż w analogicznym okresie 2007r. o 160 tys. zł. W strukturze pozostałych przychodów operacyjnych 2.232 tys. zł stanowi dotacja podmiotowa z UM Opola (wzrost w porównaniu z 2007r. o 462 tys. zł, tj. o 26%), 22 tys. zł stanowi dotacja z UM Opola przekazana na realizację zadań publicznych (wzrost w porównaniu z 2007r. o 5 tys. zł, tj. o 29%), 6 tys. zł stanowią zaś darowizny pieniężne. W latach poprzednich w pozostałych przychodach operacyjnych jednostka ujmowała również odpis rozliczany równolegle do amortyzacji. Odpis ten dotyczył Amfiteatru 1000-lecia. W 2008r. odpis ten nie nastąpił na skutek ujęcia środka trwałego tj. Amfiteatru 1000-lecia – jak wyjaśnili przedstawiciele jednostki – w księgach UM Opola na podstawie odpowiednich dokumentów PT. Po sprawdzeniu tego faktu okazało się, iż środek trwały, tj. Amfiteatr 1000 nie został ujęty w księgach Gminy. Obecnie toczy się postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
2.      Łączne koszty jednostki w 2008r. zamknęły się kwotą 3.542 tys. zł, co oznacza ich wzrost w porównaniu z 2007r. o 348 tys. zł. W strukturze kosztów ponad 99% stanowią koszty działalności operacyjnej. Największą pozycję kosztową stanowią koszty usług obcych, których wartość na koniec 2008r. ukształtowała się na poziomie 1.790 tys. zł. Wynagrodzenia jednostki (bez pochodnych) na koniec 2008r. ukształtowały się na poziomie 1.072 tys. zł, co oznacza wzrost r/r o 116 tys. zł, tj. o 12%. W zakresie kosztów amortyzacji w ujęciu rocznym nastąpił ich spadek, który wyniósł 270 tys. zł w konsekwencji „zdjęcia” w 2008r. z ewidencji bilansowej środków trwałych Amfiteatru 100-lecia (o czym jest mowa w pkt. 1).
3.      Na koniec 2008r. obliczony wskaźnik płynności bieżącej dla jednostki ukształtował się na poziomie 1,87 a wskaźnik płynności gotówki na poziomie 1,60. Na koniec 2008r. należności krótkoterminowe ukształtowały się zaś na poziomie 45 tys. zł z czego 24 tys. zł dotyczyło należności z tytułu rozliczenia podatku VAT a 21 tys. zł należności wewnątrzzakładowych (pożyczki udzielone pracownikom w ramach ZFŚS). Ponadto jednostka posiadała 17 tys. zł należności dochodzonych na drodze sądowej. Jednostka na koniec 2007r. nie wykazywała zobowiązań przeterminowanych a suma zobowiązań ogółem ukształtowała się na poziomie 169 tys. zł z czego 79 tys. zł stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 65 tys. zł zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, 2 tys. zł z tytułu wynagrodzeń, 2 tys. zł inne pomniejsze zobowiązania oraz 21 tys. zł fundusze specjalne.
4.      W konsekwencji na koniec 2008r. jednostka wykazała zysk netto na poziomie 69 tys. zł, co oznacza jego wzrost w porównaniu z 2007r. o 10 tys. zł.
5.      W 2008r. w jednostce nie przeprowadzono kontroli finansowej. Przeprowadzenie kontroli finansowej w jednostce w najbliższym czasie wydaje się być niezbędne. 
6.      Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową.
7.      Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
W 2008 roku Miejski Ośrodek Kultury prowadził swą statutową działalność w oparciu o pracę:
◅? działu organizacji imprez, w strukturze, którego działają kluby i zespoły artystyczne:
   -    klub osiedlowy METALCHEM
   -    Dom Kultury Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim
        w Opolu- Gosławicach (4 zespoły śpiewacze),
◅? Zespołu Pieśni i Tańca OPOLE.
 
W celu realizacji planu działalności artystycznej, w roku 2008 stosowano następujące formy pracy:
 
-          organizacja i współorganizacja imprez rozrywkowych – koncerty, imprezy plenerowe,
-          realizacja imprez cyklicznych (tematyczne, prezentacje różnych rodzajów muzyki itp.),
-          współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi, realizowana poprzez pomoc przy organizacji różnych imprez okolicznościowych i innych przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
-          realizacja imprez zleconych,
-          organizacja warsztatów artystycznych,
 
Zespół Pieśni i Tańca „Opole” oraz „Małe Opole”
-          stałe zajęcia warsztatowo-artystyczne – chór, balet, zajęcia taneczne, grupy ogniskowe,
-          warsztaty artystyczne,
-          realizacja koncertów folklorystycznych, oprawa artystyczna imprez,
-          organizacja zabaw i imprez okolicznościowych dla mieszkańców dzielnicy oraz członków zespołu,
-          konsultacje z nauczycielami i osobami zainteresowanymi folklorem regionalnym.
 
        Działalność klubowa prowadzona w:
Klubie Osiedlowym „Metalchem”:
-          organizacja ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży,
-          codziennie prowadzone są zajęcia plastyczne, wokalne, taneczne, muzyczne,
-          działalność rozrywkowa i rekreacyjna – prelekcje, konkursy, dyskoteki, zabawy, turnieje, gry, konkursy sprawnościowe, pokazy, festyny,
-          imprezy okolicznościowe i tematyczne.
 
Klub Mniejszości Niemieckiej w Gosławicach:
-          stałe zajęcia wokalne, muzyczne, taneczne,
-          udział w przeglądach, konkursach,
-          organizacja imprez, koncerty zespołów własnych oraz zleconych.
 
W roku 2008 Miejski Ośrodek Kultury niemal w całości wykonał plan działalności merytorycznej adresowany do mieszkańców Opola i wszystkich chętnych do skorzystania z jego propozycji. Podobnie jak w latach ubiegłych, oferta MOK zawierała zróżnicowany repertuar imprez i przedsięwzięć kulturalnych obejmujących wiele form upowszechniania kultury, z których skorzystała publiczność o dużym przekroju wiekowym, rozpiętości gustów, wymagań i upodobań.
 
Przygotowano bardzo zróżnicowaną ofertę koncertową obejmującą niemal wszystkie gatunki muzyczne. Obejmowała one imprezy z udziałem artystów i gwiazd o dużym dorobku artystycznym i wyrobionej renomie na rynku muzycznym, jak i te kameralne, dla węższego grona widzów.
W roku 2008 Miejski Ośrodek Kultury współpracował z Filharmonią Opolską, Miejską Biblioteką Publiczną, szkołami, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Młodzieżowym Domem Kultury, Jugent Forum Młodych, środowiskami studenckimi, instytucjami, mediami, firmami i organizacjami. MOK włączał się także w organizację akcji charytatywnych i umożliwiał darmowe zwiedzanie obiektu Amfiteatru.
Analogiczne jak w latach ubiegłych, ważne miejsce w działalności MOK zajmowała Piwnica Artystyczna. Jej działalność oparta jest na założeniu, iż służyć ma rozwojowi artystycznych talentów młodzieży i dorosłych poprzez organizację wernisaży, wystaw fotografii, malarstwa, plakatów i innych prac plastycznych.
 
W strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury funkcjonują kluby i zespoły artystyczne, których praca przebiegała zgodnie z harmonogramem przyjętym na rok 2008. Realizowały one swoje programy warsztatowo-artystyczne i koncertowe, prezentując i przybliżając kulturę (pieśni, tańce, stroje, zwyczaje) różnych regionów folklorystycznych Polski (Zespół Pieśni i Tańca „Opole”), jak też pielęgnując i upowszechniając kulturę muzyczną mniejszości niemieckiej (Dom Kultury Mniejszości Niemieckiej), bądź spełniały swoją rolę w zakresie opieki artystycznej oraz w dużej mierze dydaktyczno-wychowawczej nad uczestnikami zajęć (Klub Osiedlowy Metalchem). Wszystkie jednostki MOK aktywnie współpracowały ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami.
MOK w 2008 roku był współorganizatorem wielu ważnych imprez miejskich i masowych dla wielotysięcznego tłumu uczestników. Były to: Miejski Sylwester pod Ratuszem, Dni Opola, Jarmark Franciszkański, współorganizacja różnych obchodów rocznicowych. Ośrodek miał też, jak co roku, swój znaczny udział przy realizacji Debiutów i Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
 
W 2008 roku, przy organizacji i współorganizacji, lub z pomocą Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się łącznie ponad 105 przedsięwzięć, w których uczestniczyło około 87.000 osób. Ze stałych form działalności w Amfiteatrze – próby zespołów muzycznych, zajęcia grupy, spotkania grup młodzieżowych - comiesięcznie korzysta około 50 osób.
 
W roku 2008 Amfiteatr, jako miejsce organizacji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, zwiedziło około 7.000 osób.
Klub Osiedlowy „Metalchem” odwiedziło blisko 5.200 osób uczestnicząc w 477 zajęciach i innych przedsięwzięciach, około 5.000 osób skorzystało z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard tenis, gry planszowe).
Chóry Mniejszości Niemieckiej wystąpiły dla 4.200 osób podczas 30 występów, Zespół Pieśni i Tańca OPOLE dla ok. 3.500 widzów podczas 13 prezentacji. Ilość uczestników stałych zajęć w jednostkach podległych MOK-owi, czyli zajęciach poszczególnych grup Zespołu Pieśni i Tańca „Opole”, jak też w próbach zespołów śpiewaczych DKMN, wyniosła łącznie 130 osób.
 
System kontroli wewnętrznej
Poszczególne komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Kultury mają określone cele szczegółowe, których realizacja służy sprawnemu działaniu instytucji.
Realizacja zadań oceniana jest na bieżąco oraz kompleksowo w odstępach miesięcznych i jest formą kontroli wewnętrznej.
 
Zarządzanie instytucją
Dotacje na działalność bieżącą, podobnie jak w latach ubiegłych, nie umożliwiają pełnej realizacji celów szczegółowych, które pozwalają jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę. Mając to na uwadze, podtrzymuję ubiegłoroczną opinię, iż konieczne jest zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych.
Odbiór społeczny
MOK stale doskonali stworzoną ofertę programową i usługową. Należy te starania i ich efekty, jeszcze lepiej promować. Akcja pozwoli nie tylko na jeszcze bardziej efektywne informowanie o rodzajach świadczonych usług, umożliwi również propagowanie tych usług, oraz pobudzenie społecznego zapotrzebowania na te usługi. Pozwoli to wzmocnić wizerunek Miejskiego Ośrodka Kultury a jednocześnie utrzyma pozytywny odbiór, który został przez Miejski Ośrodek Kultury wypracowany.
Miejski Ośrodek Kultury jest jedynym miejscem w naszym mieście, w którym odbiorca może znaleźć tak szeroką i profesjonalnie przygotowaną ofertę muzyczną. Błyskawiczna reakcja na potrzeby odbiorców i znakomite rozeznanie rynku muzycznego, sprawiły, iż MOK słusznie zyskał opinię dobrego realizatora ciekawej oferty koncertowej.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
10.                    Miejska Biblioteka Publiczna
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
1.      Zgodnie z planem finansowym jednostki jej koszty w 2008r. miały ukształtować się na poziomie 2.807 tys. zł. Przychody zaplanowano w wysokości analogicznej do kosztów. Faktyczne wykonanie przychodów wyniosło zaś w zaokrągleniu 2.776 tys. zł, a kosztów 2.731 tys. zł. 2008r. jednostka zamknęła zyskiem wynoszącym 44 tys. zł.
2.      W strukturze przychodów – tak jak w latach ubiegłych – największą wartość stanowiła dotacja otrzymana z budżetu miasta Opola. W 2008r. wartość dotacji ukształtowała się na poziomie 2.602 tys. zł, co oznacza jej zwiększenie w porównaniu z wykonaniem 2007r. o 48 tys. zł, tj. o 2% W sumie więc na koniec 2008r. dotacja stanowiła 93,7% wszystkich przychodów – tak jak w analogicznym okresie 2007r. Na pozostałe przychody uzyskane w trakcie 2008r. składały się nałożone i zapłacone kary za przetrzymywanie książek, wpływy z tytułu świadczenia usług ksero, wpływy ze sprzedaży cegiełek, wpływy z tytułu prowadzenia działalności informacyjnej.
3.      Suma kosztów wskazuje na ich wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2007r. o 4 tys. zł. W sumie na koniec 2008r. koszty ogółem ukształtowały się na poziomie 2.731 tys. zł. W strukturze tych kosztów 61% stanowiły wynagrodzenia (bez pochodnych), a ich wartość wyniosła 1.657 tys. zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do wykonania 2007r. o 54 tys. zł, tj. o 3% - wzrost nieznaczny. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż w 2007r. w porównaniu do 2006r. wynagrodzenia pracownicze wzrosły o 10%.
4.      Koszt zakupu materiałów i energii za 2008r. ukształtował się na poziomie 191 tys. zł, co oznacza niewielki spadek w porównaniu do wykonania 2007r. o 4 tys. zł (spadek jest niewątpliwie związany z mniejszymi nakładami związanymi z organizacji imprez jednostki). Ponadto na koniec 2008r. w porównaniu z 2007r. spadły następujące koszty: ubezpieczenia społeczne spadek o 8 tys. zł, oraz pozostałe koszty operacyjne; spadek o 50 tys. zł. Suma pozostałych kosztów działalności operacyjnej za 2008r. ukształtowała się na poziomie 152 tys. zł. Spadek tej pozycji kosztowej związany jest przede wszystkim ze zmniejszoną w 2008r. w stosunku do 2007r. ilością zakupionych książek.
5.      Jako działania oszczędnościowe jednostka podaje zakup nowości wydawniczych ze środków Ministerstwa Kultury (tak jak w roku ubiegłym) oraz realizację Ogólnopolskiego Konkursu na Esej – także ze środków Ministerstwa Kultury .
6.      Majątek jednostki jest ubezpieczony.
7.      Jednostka terminowo sporządza sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie.
8.      W ciągu 2008r. jednostka nie została objęta badaniem jej finansów. Niemniej po przeanalizowaniu dokumentów finansowych instytucji sporządzonych na zakończenie 2007r. wydaje się, iż taka kontrola jest potrzebna, w szczególności pod kontem zasad właściwego ujmowania zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniu finansowym (np. kontrola właściwego ujęcia przychodów finansowych w rachunku zysków i strat). Biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza propozycja oceny przekazywana jest do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola niniejszym wnioskuję o przeprowadzenie przez Ten Wydział kontroli jednostki dotyczącej prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie wskazanym powyżej. Kontrola taka powinna zostać przeprowadzona jeszcze w 2009 lub w 2010r.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu jako instytucja kultury podległa samorządowi miasta, działa na rzecz społeczności miasta realizując określone statutem zadania polegające na zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.
Biblioteka jest współorganizatorem i organizatorem imprez o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym.
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu stara się w sposób jak najbardziej profesjonalny, poprzez urozmaicanie metod, stosowanie różnorodnych form pracy pedagogicznej oraz ciągłe poszukiwanie twórczych i innowacyjnych rozwiązań, propagować literaturę, szeroko pojętą kulturę, a także przybliżać swoim czytelnikom wszystko to, co dotyczy regionu.
 
            Biblioteka w 2008 roku podjęła wiele nowych działań, które sprzyjały lepszej realizacji celów ogólnych m.in. w zakresie:
 • rozwijania oferty usług bibliotecznych poprzez umożliwienie dostępu do Internetu, wykorzystanie wydawnictw multimedialnych i baz elektronicznych, m.in. Biblioteki Narodowej, innych bibliotek i bazy prawniczej Lex.
 • promowania uznania dla literatury, sztuk pięknych oraz osiągnięć nauki poprzez zwiększenie liczby imprez:
        w 2008 r. –   1.183    / 37.593 uczestników/
        w 2007 r. –   1.115    / 42.827 uczestników/
        w 2006 r. –   1.310    / 32.366 uczestników/
        w 2005 r. –   1.216    / 26.071 uczestników/
        w 2004 r. –   1.144    / 20.123 uczestników/
                                                 w 2003 r. –       821    / 13.224 uczestników/
                                                 w 2002 r. –       704    / 8.493 uczestników/
 • zwiększyła aktywność w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci
      i młodzieży poprzez organizację m.in. „Ferii w Bibliotece” i „Wakacji w Bibliotece”
 • nawiązała również okazjonalną i stałą współpracę z instytucjami kultury, placówkami edukacji, stowarzyszeniami m.in. przy organizacji:
 - „VI OPOLSKIEJ JESIENI LITERACKIEJ”                                                 
 - „5. DNI LITERATURY DZIECIĘCEJ”
                               -„VII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM”
                             - „6. EDYCJI LEGENDY O OPOLU”
                              - „V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA ESEJ”
                             - „FESTIWAL KRYMINAŁU – 4 PORY KSIĄŻKI”
 - „VI SPOTKANIA TEATRALNE PRZEDSZKOLAKÓW”
 - „Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH. 3. OPOLSKIE SPOTKANIA    
     PISARZY Z MŁODYMI CZYTELNIKAMI”
                             - „LATAJĄCEGO UNIWERSYTETU POLONISTYCZNEGO 2008”.
 
            Dążąc do zaspokojenia potrzeb czytelniczych użytkowników MBP, w 2008 r. zakupiono 9.019 egzemplarzy wydawnictw zwartych na kwotę 177.814 zł oraz 21 egz. zbiorów specjalnych na kwotę 600 zł.
Zakup nowości wynosi 7,1  wolumina na 100 mieszkańców.
 
Większy zakup nowości był możliwy m.in. dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I Rozwój księgozbiorów bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów /65.507,-/. Zakupiono pozycje z literatury współczesnej polskiej i obcej, literatury popularnonaukowej, książki dla dzieci i młodzieży, wydawnictwa regionalne a także wydawnictwa fachowe.
Stan zakupów nowości uzupełniły intensywne starania o dary, które powiększyły stan zbiorów biblioteki o 6.056 woluminów na kwotę 54.072 zł.
 
 Ogółem w 2008 r. zbiory MBP powiększyły się o 16.011 woluminów wydawnictw zwartych na kwotę 241.887 zł oraz 109 egzemplarze zbiorów specjalnych na kwotę 1.036 zł.
 
Szczególnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Opola cieszy się podjęta w czerwcu, już po raz szósty, akcja komisowego skupu i sprzedaży używanych podręczników szkolnych.
Zysk ze sprzedaży wyniósł 15.564 zł. Kiermasz odwiedziło 6.800 osób, podpisanych umów było 831, a sprzedano 7.782 podręczników.
 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej udostępnia się zbiory w 18 placówkach.
Czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów.
 
W 2008 r. zanotowano wzrost liczby czytelników o 26. Spadek odwiedzin i wypożyczeń wiąże się z czasowym zamknięciem Wypożyczalni Centralnej i Filii nr 3 z powodu przeprowadzania inwentaryzacji zbiorów (skontrum).
 
Działalność naszych bibliotek w Opolu, obrazują następujące wskaźniki:
(dane WUS na koniec września - liczba mieszkańców Opola wynosiła 126.330)
- liczba woluminów na 100 mieszkańców                291,9
- liczba zakupionych nowości na 100 mieszkańców               7,1
- liczba czytelników na 100 mieszkańców                12,1
- liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców              468,3
- liczba wypożyczeń na 1 czytelnika                         38,8
 
Poprawę w zakresie osiągnięcia celów ogólnych, determinuje realizacja celów szczegółowych opartych o roczny plan pracy i przypisanych działom biblioteki i filiom.
 
Jednym z głównych zadań biblioteki publicznej jest zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji na co zwracana jest szczególna uwaga.
W placówkach MBP czynione są starania, by wypełnić to zadanie jak najlepiej. Dostęp do Internetu oraz sukcesywne poszerzanie księgozbioru, jak również kształcenie kadry wpływają na doskonalenie usług.
 
W 2008 r. czytelnie w filiach odwiedziło 34.229, a czytelnie internetowe 7.860 użytkowników. Skorzystano na miejscu z 76.589 jednostek zbiorów, udzielono 71.120 informacji.
 
Poszerzono działania promocyjne biblioteki aktualizując serwis witryny elektronicznej. Aktualizowano i reklamowano MBP na stronach – domowej, Urzędu Miasta, Naszego Miasta, Portalu Księgarskiego, TVP Opole, Radio Opole.
 
Stronę domową Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2008 r. odwiedziło 6.637 osób.
           
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu udostępnia zbiory, a także popularyzuje czytelnictwo organizując liczne imprezy dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Przeprowadzono w 2008 roku m.in. następujące imprezy:
·         lekcje biblioteczne /535/
·         spotkania głośnego czytania   /265/
·         spotkania w bibliotece    /79/
·         pasowania na czytelnika    /19/
·         wystawy       /27/
·         zajęcia z biblioterapii     /107/
·         spotkania autorskie        /61/
·         sobota z tatą, sobota z mamą    /53/
·         konkursy literackie i plastyczne     /22/
 
           Zrealizowano dwa przedsięwzięcia w oparciu o dofinansowanie: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytutu Książki
 • V Ogólnopolski Konkurs na Esej w ramach Programu Operacyjnego „Herbert”
 • Festiwalu 4 PÓR KSIĄŻKI
 
Przygotowano prezentacje multimedialne na:
·         konferencjęStosunki Polski z państwami Morza Bałtyckiego
·         konferencję „Opole na przestrzeni wieków. Historiografia wobec nowych metod badania dziejów miasta“
 
Biblioteka w wyniku rozszerzenia oferty usług oraz zwiększenia liczby i różnorodności działań popularyzujących literaturę i czytelnictwo znajduje uznanie użytkowników bibliotek oraz uczestników imprez, a także instytucji współpracujących m.in. przedszkoli i szkół, które przekazały wiele podziękowań na ręce kierowników placówek i dyrekcji.
 
Zrealizowano wszystkie wykazane w planie pracy przedsięwzięcia merytoryczne, a także podjęto dodatkowe działania, zwiększyła się przewidziana liczba spotkań autorskich oraz imprez m.in. w 2008 r.:
 • w dniach 27 marca – 04 kwietnia 5. Dni Literatury Dziecięcej pod hasłem „Od czytania do tworzenia”. Impreza skierowana była do dzieci w wieku 4-12 lat oraz nauczycieli i rodziców. Miała na celu promowanie wartości wychowawczo-dydaktycznych i kulturotwórczych      literatury dziecięcej. Znani i uznani twórcy książki dziecięcej na spotkaniach z małymi czytelnikami dzielili się swoimi doświadczeniami, opowiadali o swojej pracy – o pisaniu i ilustrowaniu książek. Gośćmi Dni Literatury Dziecięcej byli Wanda Chotomska, Dorota Gellner, Bohdan Butenko.
            Łącznie w obchodach 5. Dni Literatury Dziecięcej wzięło udział 1.268 osób,
 • po raz trzeci odbyły się spotkania autorskie w ramach imprezy „Z książką na          walizkach. 3. Opolskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami” organizowane były z inicjatywy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z Wrocławia oraz  wydawnictwa „Literatura” z Łodzi. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu i Centrum Kultury - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach. Impreza realizowana była dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie czytelnictwa wśród młodych czytelników, również tych w małych ośrodkach. 
Gośćmi byli pisarze tworzący dla dzieci i młodzieży : Joanna Papuzińska,       Kalina Jerzykowska, Beata Ostrowicka, Joanna Zagner-Kołat, Wojciech Karwacki, Arkadiusz Niemirski, Paweł Beręsewicz.
Ogółem w 14 spotkaniach autorskich wzięło udział 842 osoby,
 • zorganizowano w ramach imprezy Dni Opola „Świerszczykowy ogród zabaw dla dzieci”. Przygotowano i przeprowadzono konkursy i zabawy dla dzieci, przed opolskimRatuszem. Prowadzono również kiermasz książek używanych i nowych,
 • kolejną imprezą, która przyciągnęła wielu zainteresowanych był przeprowadzony
w dniach 31.05. - 07.06.2008 r. „VII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”.
Hasłem tygodnia było „Jeśli masz mało czasu – wykorzystaj go mądrze: Czytaj Dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!”
W „VII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom” uczestniczyło 1.275 dzieci,
 • przeprowadzono 6. Edycję Konkursu Literackiego „Legenda o Opolu” nadeszło 29 prac, tematem tegorocznej edycjibyło „Tajemnicze miejsce”,
 • w Roku Herberta w okresie 14.04 – 31.10.2008 zorganizowano V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Esej, który skierowany był do uczniów szkół średnich i studentów. Tematem konkursu była twórczość Z. Herberta:Od cierpienia do Boga.   
      Drogi transcendencji w poetyckiej twórczości Zbigniewa Herberta”.
 
Na realizację tego zadania MBP otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Herbert”.
 
Dla uczniów szkół średnich zorganizowano warsztaty dotyczące techniki pisania eseju oraz cykl wykładów poświęconych twórczości Zbigniewa Herberta,
 • w dniach 04.11. – 09.12.2008 r. zorganizowano VI OPOLSKĄ JESIEŃ LITERACKĄ, w spotkaniach uczestniczyło ogółem 1.752 osoby,
 • w dniach 19.11. i 21.11. odbył się Festiwal Kryminału w ramach Festiwalu 4 PORY KSIĄŻKI. Spotkania zorganizowane przy pomocy finansowej Instytutu Książki.
Ogółem w spotkaniach uczestniczyło 169 osób,
 • jak co roku zorganizowano „Ferie w bibliotece” i „Wakacje w bibliotece”, 
ogółem uczestniczyło w nich 1.751 dzieci,
 • wykłady adresowane do młodzieży szkół średnich w ramach „Latającego Uniwersytetu Polonistycznego 2008” – (projekt Uniwersytetu Opolskiego realizowanego przy współpracy MBP). Odbyły się 4 wykłady, w których brało udział 132 osoby,
 • odbyły się dwie konferencje: „Stosunki Polski z państwami Morza Bałtyckiego”,Opole na przestrzeni wieków. Historiografia wobec nowych metod badania dziejów Miasta”.
 
Wśród celów szczegółowych mających charakter krytyczny dla osiągnięcia celów ogólnych należy wymienić, niedoinwestowanie lokali bibliotecznych wymagających remontów m.in. wymiany instalacji elektrycznej, okien i wyposażenia.
 
Biblioteka pozyskuje coraz większą liczbę partnerów do współpracy wśród wszelkich typów placówek edukacyjnych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych itd.
Różnorodne propozycje biblioteki znajdują także szerokie odzwierciedlenie w lokalnej prasie oraz na antenie radia i telewizji.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
11.                    Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
1.      Wykonanie przychodów w 2008r. wyniosło łącznie 5.024 tys. zł co stanowi wzrost w porównaniu z wykonaniem 2007r. o 1.335 tys. zł. W zakresie przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi w 2008r. ich wartość wyniosła 687 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2007r. 145 o tys. zł (w pozycji tej ujmowane są przede wszystkim wpływy z tytułu sprzedaży biletów). Jednak najważniejsze źródło finansowania kosztów w 2008 r. – tak samo jak w latach poprzednich – stanowiła dotacja otrzymana z budżetu miasta Opola, której wartość ukształtowała się na poziomie 3.399 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu z wykonaniem 2007r. o 414 tys. zł (tj. wzrost o 13%) – do obliczeń dotacji nie włączono środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wyposażenie techniczne budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu”, których wartość ukształtowała się na poziomie 3.200 tys. zł. Oprócz ww. źródłem finansowania funkcjonowania jednostki były środki otrzymane z budżetu centralnego w wysokości 47 tys. zł, darowizny (około 3 tys. zł), nagrody (około 10 tys. zł) oraz inne pomniejsze wpływy. Środki związane z realizacją ww. zadania inwestycyjnego w całości nie zostały przez jednostkę ujęte w przychodach. Ich ujęcie będzie odbywało się systematycznie na zasadzie równoległego odpisu z odpowiednimi kosztami rozliczanymi w czasie (zużycie materiałów lub amortyzacja).  
2.      Koszty ogółem jednostki w 2008r. wyniosły łącznie 4.864 tys. zł, co oznacza ich zwiększenie w porównaniu do analogicznego okresu 2007r. o 1.183 tys. zł, tj. o 32%. Największy nominalny wzrost nastąpił w pozycji:
Ø      zużycie materiałów i energii; wzrost ten wyniósł 684 tys. zł przy wartości kosztu na koniec 2008r. wynoszącej 937 tys. zł. Dynamiczny wzrost wartości był spowodowany przede wszystkim dokonaniem jednorazowego odpisu w koszty wartości materiałów „niskocennych” zakupionych w ramach realizacji zadania „Wyposażenie techniczne budynku zaplecza technicznego (…)”,
Ø      wynagrodzenia; wzrost ten wyniósł 328 tys. zł, tj. o 13%. Koszt wynagrodzeń na koniec 2008r. ukształtował się na poziomie 2.602 tys. zł.   
3.      Jednostka zakończyła 2008r. zyskiem netto na poziomie 158 tys. zł, co oznacza wzrost tego zysku w stosunku do 2007r. o 150 tys. zł.
4.      Wskaźnik płynności gotówki na koniec 2008r. ukształtował się na poziomie 6,88. Oznacza to, iż w jednostce występowała nadpłynność – nadpłynność występowała również na koniec 2007r. Suma środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych na koniec 2008r. ukształtowała się na poziomie 1.487 tys. zł. Dla porównania na koniec 2007r. stan środków na rachunkach bankowych kształtował się na poziomie 700 tys. zł. Oznacza, to, iż w przypadku dalszego braku rozdysponowania tych środków (np. na działalność inwestycyjną) należałoby się zastanowić nad ograniczeniem dotacji do tej jednostki w zarówno w bieżącym jak też przyszłym roku.
5.      Majątek jednostki jest objęty ubezpieczeniem.
6.      W II kwartale 2009r. w jednostce została przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej UM Opola kontrola. Celem kontroli było zbadanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na działalność w 2008 roku, z uwzględnieniem efektywności ich wykorzystania. W wyniku kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Niemniej wskazane jest przeprowadzenie kolejnej kontroli, której celem byłoby sprawdzenie zgodności stosowanych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
7.      Pozytywnie ocenia się działalność jednostki w zakresie realizacji zadań Teatru.
8.      Jednostka terminowo przekazuje sprawozdania do UM Opole.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
Podstawowym zadaniem realizowanym przez Teatr jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukacja teatralna, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych oraz współpraca z amatorskim ruchem teatralnym.
Powyższe zadania Teatr realizuje poprzez organizację przedstawień teatralnych, odpowiedni dobór repertuaru, jego różnorodność (odpowiednio do grupy wiekowej odbiorców), prezentowanie własnych przedstawień na terenie woj. opolskiego i w kraju, wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami w kraju i z zagranicy.
 
 
Roczny plan pracy Opolskiego Teatru Lalki i Aktora został wykonany.
 
W roku 2008 Teatr wystawił 366 przedstawień dla 46. 376 widzów.
Podczas obchodów jubileuszu Teatru zostało także zaprezentowanych 5 gościnnych spektakli /przedstawianych przez zespoły polskie i zagraniczne/, które odbywały się na scenie OTLiA, w Kościele OO Jezuitów, a także na opolskim rynku. Widowiska te obejrzało ok. 1 500 widzów.
 
W roku 2008 Teatr zrealizował 5 premier:
 
„DZIEJE SŁAWNEGO RODRYGA”
 
„CALINECZKA”
 
„PINOKIO”
 
„ZWIERZĘTA DOKTORA DOLITTLE”
 
 „BURZA”
 
Istotne osiągnięcia:
 
W dniach 27 maja – 1 czerwca 2008 r. trwały OBCHODY 70-LECIA ISTNIENIA OPOLSKIEGO TEATRU LALKI I AKTORA IM. ALOJZEGO SMOLKI.
            Spektakle i imprezy towarzyszące Jubileuszowi odbywały się na scenach Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, w Kościele OO Jezuitów, a także na opolskim rynku.
            Do udziału w Jubileuszu zostały zaproszone zespoły teatralne z polski i zagranicy. Publiczność miała okazję zobaczyć następujące przedstawienia:
- „ARKA” Teatru Ósmego Dnia z Łodzi
- „BRUZDA” Sceny Plastycznej KUL z Lublina
- „EXIT. EINEHAMLETFANTASIE” Figurentheater Wilde&Vogel, Stuttgart /Niemcy/
- „BIANCANEVE” /”Królewna Śnieżka” wg Braci Grimm/ Teatro del Carretto, Lucca /Włochy/
- “NOBODY’S WATCHING” Tanssiteatteri Minimi, Kuopio /Finlandia/
a także spektakle w wykonaniu naszego Teatru:
- „PINOKIO”
- „DZIEJE SŁAWNEGO RODRYGA”
- „SPOWIEDŻ W DREWNIE. ŻYWOTY ŚWIĘTYCH”
- „CALINECZKA”
- „IDZIEMY PO SKARB”
- „DRUMS – 4 dance/s/”.
 
Oprócz przedstawień, zaproponowano także najmłodszym widzom imprezy szczególne – zorganizowano Dzień Otwarty Teatru, podczas którego dzieci mogły spotkać się i porozmawiać z aktorami, których na co dzień oglądają na scenie. Następnie zaproszono gości na „Majówkę z latawcami”. Wraz ze współorganizatorami „Majówki…” – Ogrodem Zoologicznym oraz Galerią Sztuki Współczesnej – uczestnicy wyruszyli z przygotowanymi latawcami do Ogrodu Zoologicznego, gdzie na dużej łące odbyła się wspólna zabawa z puszczaniem latawców.
Zwieńczeniem obchodów były uroczystości jubileuszowe w dniu 1 czerwca, na które przybyli przedstawiciele władz miasta, regionu i administracji rządowej. Goszczono także twórców teatralnych i aktorów opolskiej sceny lalkowej z lat ubiegłych.
 
            Podczas uroczystości zostały przyznane nagrody i odznaczenia:
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali:
- Kazimiera Kietlińska
- Gerard Zmuda
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczony został:
- Zbigniew Pisula
Na wniosek Marszałka Województwa Opolskiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Nagrody Specjalne:
- Rafaeli Łukaszewicz
- Tadeuszowi Rudnickiemu
 
Na wniosek Marszałka Województwa Opolskiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”:
- Zbigniewowi Bitce
- Andrzejowi Eugeniuszowi Szymańskiemu
- Janowi Chrabołowi
Na wniosek Marszałka Województwa Opolskiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”:
- Barbarze Lach
- Krystianowi Kobyłce
- Andrzejowi Mikoszy
Na wniosek Marszałka Województwa Opolskiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Nagrodę Specjalną:
- Zespołowi Opolskiego Teatru Lalki i Aktora.
 
Publiczności zaprezentowano także film dokumentalny „Ballada z lalkami w tle… 70 lat Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki” Janiny Hajduk – Nijakowskiej i Joanny Jarosz. Odbyła się również promocja książki „Ludzie i Lalki. Opowieści o Teatrze” dr Alfreda Wolnego i prof. Henryka Jurkowskiego.
            Wielką niespodzianką dla przybyłych gości był występ amatorskiego zespołu teatralnego „Gałganek” z Luboszyc, który przedstawił spektakl „Cztery mile za piec” Marii Kownackiej. Tym tytułem w roku 1937 Teatr zainaugurował swoją działalność.
Dzięki różnorodności przedstawień i imprez dotarto do wielu widzów – najmłodszych i dorosłych. Na Dzień Otwarty i „Majówkę..” przybyły całe rodziny z dziećmi, dzięki czemu imprezy te stały się wesołym, familijnym wydarzeniem. Spektakle wystawiane poza Teatrem – na opolskim rynku i w Kościele – obejrzało wielu mieszkańców miasta Opola. Publiczność mogła także odwiedzić nowy budynek OTLiA, gdyż widowiska odbywały się także na nowo otwartej scenie.
 
Opolski Teatr Lalki i Aktora współpracuje z amatorskim ruchem teatralnym.
 
W 2008 r. Teatr był współorganizatorem:
-         „XII Przeglądu Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych 2008”
-         Ogólnopolskiego Forum Teatrów „MINIATURY 2008” - Przeglądu Teatrów Szkół Podstawowych
-         Przeglądu Teatrów Szkolnych „SCENA 2008”
W 2008 roku był także współorganizatorem:
- VI Festiwalu Filmowego „OPOLSKIE LAMY 2008”,
- przedstawienia „ROMEK i JULIETTA” w wykonaniu młodzieży ze świetlic
 środowiskowych
- przedstawienia „BIESY” w wykonaniu Teatru „Fieter”.
 
Teatr współpracuje także z innymi instytucjami kultury:
- z Galerią Sztuki Współczesnej
- z Muzeum Wsi Opolskiej
- z Młodzieżowym Domem Kultury
a także z Ogrodem Zoologicznym w Opolu.
 
W roku 2008 OTLiA kontynuował projekt: „SCENA FAMILIJNA OPOLSZCZYZNY”. Projekt został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
W ramach akcji zaprezentowano spektakl „RYKSZA TEATRALNA” w domach kultury w Brzegu, Niemodlinie i Kędzierzynie-Koźlu, a także przedstawienie „CALINECZKA” w Domu Kultury w Strzelcach Opolskich. Gościnne występy opolskiego Teatru w tych miastach cieszyły się wielkim zainteresowaniem młodej widowni i przyniosły dzieciom oraz ich opiekunom satysfakcję i moc głębokich przeżyć i wrażeń.
 
W Teatrze odbyły się „LEKCJE TEATRALNE” - 45-minutowe spotkania prowadzone przez aktorów OTLiA.
Zaproponowano następujące tematy: „MASKA TEATRALNA”, „TEATR PRZEDMIOTU”, „TEATR CIENI”, „NARODZINY LALKI” I „DUŻE ROLE NA MAŁEJ SCENIE”. Uczestnikami „LEKCJI…” byli uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. W zależności od grupy wiekowej, aktorzy prowadzący spotkania dostosowywali sposób przekazywania informacji tak, aby nawet najmłodsi uczestnicy mogli wynieść ze spotkania wiedzę i nowe umiejętności. W sposób interesujący i zrozumiały tłumaczyli opracowane zagadnienia z zakresu sztuki teatru. Odbyło się 112 „LEKCJI…”, w których uczestniczyło 2629 osób.
 
Prezentowano sobotnie spotkania z cyklu „BAŚNIOWY SALONIK”.
 „BAŚNIOWY SALONIK”, ze względu na interesującą formę, cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno u najmłodszych widzów, jak i u towarzyszącym im opiekunom. Podczas tych spotkań dzieci nie tylko słuchały zaczarowanych opowieści i legend, ale także poszerzały swą wiedzę na temat innych krajów i zjawisk. Podczas 23 spotkań w „BAŚNIOWYM SALONIKU” gościły 562 osoby.
 
            Zorganizowano także WARSZATY TEATRALNE dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy poznawali podstawy sztuki aktorskiej i teatralnej. Zaproponowano następujące tematy spotkań: „ANIMACJA PRZEDMIOTEM”, „ANIMACJA LALKĄ”, „GRA W MASCE”, „MAGIA CIENI”. Odbyło się 11 „WARSZATÓW…”. Uczestniczyło w nich 248 osób.
 
Kontynuowano ubiegłoroczny projekt, akcję uliczną „RYKSZA TEATRALNA”.
„RYKSZA TEATRALNA” to plenerowe zdarzenie artystyczne, stylizowane na działaniach średniowiecznych trup teatralnych. Grupa aktorów poruszająca się na szczudłach ciągnąc za sobą platformę z lalkami przechodzi ulicami miasta do miejsca docelowego, w którym zaprezentowany zostaje pokaz.
„RYKSZA…” prezentowana była w dniach: 04.05.2008 w Brzegu, 06.05.2008 w czasie Dni Politechniki Opolskiej, 17.05.2008, 22.06.2008 w Niemodlinie, 24.08.2008 w Kędzierzynie-Koźlu oraz 28.09.2008 r.
 
Przygotowano także ETIUDĘ O JACKU KACZMARSKIM, którą zaprezentowano podczas odsłonięcia gwiazdy artysty na opolskim rynku (impreza organizowana w ramach 45. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu).
 
Przedstawienia Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki (w ocenianym okresie), prezentowane były:
 
 
- „DRUMS – 4 dance/s/” podczas międzynarodowych festiwali teatralnych w Dordrechcie (Holandia), w Zagrzebiu (Chorwacja), Sofii (Bułgaria), Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Kairze (Egipt). Na festiwalu w Zagrzebiu przedstawienie otrzymało dwie nagrody: za choreografię oraz za animacje. W Bańskiej Bystrzycy spektakl otrzymał Grand Prix. W Kairze - Nagrodę publiczności oraz nominacje do Nagrody za inscenizację i Nagrody zespołowej aktorskiej.
- „DZIEJE SŁAWNEGO RODRYGA” podczas festiwali teatralnych: „KATOWICE DZIECIOM” w Teatrze „Ateneum” w Katowicach oraz „WARSZAWSKI PAŁAC KULTURALNY” w Teatrze „Lalka” w Warszawie. Na festiwalu w Katowicach Andrzej Mikosza otrzymał Nagrodę za Najlepszą Rolę Męską.
 
- „CALINECZKA” w domach kultury w: Kędzierzynie – Koźlu, Dobrodzieniu, Brzegu, Niemodlinie i Strzelcach Opolskich
- „KOZIOŁEK MATOŁEK” w domach kultury w: Namysłowie i Perzowie
- „AMELKA, BÓBR I KRÓL NA DACHU” w Teatrze Muzycznym w Gliwicach
- „O FELIKSIE, KTÓRY PRZYNIÓSŁ SZCZĘŚCIE” w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oraz Młodzieżowym Ośrodku Kultury w Kędzierzynie – Koźlu.
 
W lipcu 2008 powstała telewizyjna wersja spektaklu „SPOWIEDŹ W DREWNIE.
ŻYWOTY ŚWIĘTYCH”.  Spektakl w reżyserii Krystiana Kobyłki zrealizowała „TVP Wrocław” dla „TVP Kultura”. Autorem zdjęć jest Mikołaj Jaroszewicz – współautor zdjęć do nagrodzonego Oskarem filmu animowanego „Piotruś i Wilk”. Premiera w „TVP Kultura” odbyła się we wrześniu 2008. W OTLiA zorganizowano pokaz przedpremierowy telewizyjnej wersji spektaklu.
 
Opolski Teatr Lalki i Aktora otrzymał również wyróżnienie Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ za wysoki poziom artystyczny przedstawienia dla dzieci i młodzieży zwane ATESTEM - Świadectwem Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego za 2007 rok. Nagrodzony został spektakl  „Spowiedź w drewnie. Żywoty świętych”.
Atesty przyznaje co roku Kapituła Atestów przy Stowarzyszeniu, złożona z wybitnych krytyków, członków Zarządu PO ASSITEJ i laureatów Nagrody im. Dormana.
 
 
Przedstawiony powyżej opis działalności, osiągnięć, nagród i wyróżnień oraz doskonały odbiór społeczny pracy tej instytucji przemawia jednoznacznie za przyznaniem jednostce najwyższej oceny.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
                                                                                      
Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
W dniach od 21 kwietnia do 20 maja 2009 r. w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora w Opolu przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 19 /2009.
        Celem kontroli było zbadanie realizacji dochodów i wydatków w 2008 r. pod kątem ich zgodności z planem rzeczowo finansowym, z uwzględnieniem efektywności ich wykorzystania.
        W związku z tym, że w wyniku kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
 
12.                    Galeria Sztuki Współczesnej
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
1.      W 2008r. łączne przychody jednostki wyniosły 2.078 tys. zł (rachunek zysków i strat), co oznacza ich zwiększenie w porównaniu do 2007r. o 433 tys. zł. W strukturze tych przychodów 220 tys. zł stanowią przychody podstawowe między innymi ze sprzedaży biletów, natomiast 1.756 tys. zł środki otrzymane od miasta Opola w ramach dotacji bez dotacji inwestycyjnej. Wykazane wartości wskazują, iż w 2008r. w porównaniu z 2007r. nastąpił wzrost przychodów podstawowych o 18 tys. zł. Natomiast przychody uzyskane z tytułu dotacji (bez dotacji inwestycyjnej) były wyższe niż w analogicznym okresie 2007r. o 415 tys. zł, tj. o 31%. W 2008r. w rachunku zysków i start jednostka nie ujęła dotacji otrzymanej od miasta na realizację inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu – przebudowa placu od strony północnej Galerii Sztuki Współczesnej w wysokości 457 tys. zł.
2.      Koszty działalności operacyjnej w 2008r. jednostka zaewidencjonowała na poziomie 2.073 tys. zł, co oznacza ich zwiększenie w porównaniu do 2007r. o 436 tys. zł, tj. o 27%. Nominalnie największy wzrost nastąpił w pozycji „usługi obce” 173 tys. zł (wzrost o 25%) przy sumie tego kosztu wynoszącej 855 tys. zł oraz wynagrodzenia o 137 tys. zł (wzrost o 31%) przy sumie tego kosztu wynoszącej 637 tys. zł. Kształtowanie się wysokiego poziomu „usług obcych” było konsekwencją organizacji dodatkowych imprez w związku z obchodami 50-lecia istnienia jednostki.
3.      Na koniec 2008r. jednostka nie wykazywała zobowiązań przeterminowanych, a wskaźnik płynności bieżącej ukształtował się na poziomie 2,53 przy zobowiązaniach w łącznej wysokości 20 tys. zł.
4.      Jednostka terminowo składa sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5.      Majątek jednostki jest ubezpieczony.
6.      Na uwagę zasługuje również fakt, iż rachunek bankowy jednostki jest nieoprocentowany. W związku z tym jednostka nie ewidencjonuje przychodów finansowych (informacja telefoniczna od Głównej Księgowej jednostki). Dlatego też jednostka podjęła czynności mające na celu negocjace z bankiem prowadzącym obsługę w zakresie zmiany tego stanu rzeczy – w szczególności biorąc pod uwagę fakt, iż suma kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego jednostki jest znacząca i wynosi ponad 6 tys. zł.
7.      W ciągu 2008r. jednostka nie została objęta badaniem jej finansów. Niemniej po przeanalizowaniu dokumentów finansowych instytucji sporządzonych na zakończenie 2008r. wydaje się, iż taka kontrola jest wskazana, w szczególności pod kątem właściwego gospodarowania środkami finansowymi oraz w zakresie prawidłowości ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach jednostki, jak też obowiązującej polityki rachunkowości i planu kont. Biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza propozycja oceny przekazywana jest do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola niniejszym wnioskuję o przeprowadzenie przez Ten Wydział kontroli jednostki w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych ze szczególnym uwzględnieniem stanu rozrachunków.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
Cele ogólne działania jednostki.
 
Ocena ich realizacji.
 
Podstawowym celem działalności Galerii Sztuki Współczesnej jest rozpoznawanie, rozbudzanie, zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki i zainteresowań kulturalnych oraz umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości.
 
Wszystkie ogólne cele wynikające z przepisów są realizowane w całości przez Galerię Sztuki Współczesnej.
Swoją działalnością GSW obejmuje wszystkie grupy społeczne i wszystkie grupy wiekowe.
Zasięg działalności Galerii nie ogranicza się tylko do terenu Miasta Opola, ale również województwa, kraju i poza granicami.
 
Galeria Sztuki Współczesnej pracuje w oparciu o roczny plan działalności: finansowy, artystyczny - w tym wystawienniczy, wydawniczy i edukacyjny, zawierający poszczególne cele i zadania.
GSW współpracuje z innymi galeriami, muzeami i stowarzyszeniami w Polsce [np. Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Natonal Geographic Polska], prezentujemy swoje wystawy w galeriach i muzeach za granicą np. w Holandii, Niemczech, Czechach. Stale współpracuje z Fundacją World Press Photo w Amsterdamie.
Z działaniami edukacyjnymi wychodzi również poza teren Galerii organizując publiczne akcje plastyczne, konkursy i pokazy.
 
Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki za 2008 roku.
 
Zaplanowany roczny plan pracy Galerii Sztuki Współczesnej został w całości wykonany. Przygotowano i zrealizowano więcej działań artystycznych niż pierwotnie planowano.
 
W 2008 roku Galeria Sztuki Współczesnej prowadziła szeroko zakrojoną działalność wystawienniczą, organizowane były wystawy w siedzibie Galerii oraz w innych miejscach wystawienniczych w Opolu i poza granicami kraju (Niemcy), a także w plenerze (plac wystawowy przy budynku Galerii i „Galeria Pod Chmurką” na opolskim Rynku). Galeria zajmuje się również produkcją wystaw plenerowych.
 
Galeria prezentowała twórczość artystów opolskich, wystawy ogólnopolskie, zagraniczne (Japonia, Czechy, Serbia, Niemcy, USA) i prezentacje międzynarodowe. W sumie, w tym okresie, zrealizowanych zostało 32 wystawy.
 
Ekspozycje:
 
◅? Od 25 stycznia do 17 lutego w Galerii prezentowana była ekspozycja KON-TEXTY. Była to prezentacja sztuki trzech opolskich artystek – Magdaleny Hlawacz, Aleksandry Janik i Katarzyny Mular.
◅? Od 20 lutego do 16 marca w Galerii prezentowana była ekspozycja nosząca tytuł Wystawa czeska 2. Ekspozycja była prezentacją twórczości 11 artystów z różnych regionów Czech. Wystawa była bardzo zróżnicowana zarówno pod względem techniki powstawania prac (prezentowane jest malarstwo, rysunek, rzeźba, instalacja); jak i tematyki. Na wernisażu wystawy wystąpił zespół Banjo Band Ivana Mladka, który jest nie tylko malarzem ale również popularnym muzykiem.
Wystawie towarzyszyły wydawnictwa: wielkoformatowy baner na fasadę Galerii, zaproszenie na wernisaż, składanka z reprodukcjami prac artystów.
 
◅? 20 marca - 13 kwietnia prezentowana była wystawa młodej artystki, absolwentki ASP we Wrocławiu, Ewy Solimy. Ekspozycji towarzyszyły wydawnictwa: katalog, zaproszenie na wernisaż i wielkoformatowy baner na fasadzie GSW.
 
◅? W dniach 18 kwietnia – 18 maja prezentowana była wystawa IDENTITY (TOŻSAMOŚĆ).
 
◅? Od 21 maja do 29 czerwca prezentowana była wystawa KRAJ. Sztuka artystów z polskim rodowodem. Wystawa zainaugurowała autorski projekt Galerii noszący tytuł Ars Polonia. Przekroczone Granice.
           
Wystawa została objęta patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Projekt Ars Polonia kontynuowany będzie w trybie biennale.
◅? W dniach 4 - 16 lipca w Galerii można było oglądać wystawę Dyplom 2008, coroczną prezentację prac dyplomowych absolwentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
Wystawie towarzyszyły wydawnictwa: katalog, zaproszenie, wielkoformatowy baner.
◅? Od 23 lipca do 17 sierpnia w Galerii można było oglądać wystawę sztuki holenderskiej - Sztuka bez granic – Holendrzy w Opolu III.  Zaprezentowane zostały prace z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, ceramiki oraz tkanina artystyczna.
Wystawie towarzyszyły wydawnictwa: zaproszenie, plakaty oraz wielkoformatowy baner na fasadę galerii.
◅? Od 27 sierpnia do 21 września w salach galerii prezentowana była wystawa pt. 3 way calling. Ekspozycja byłafinałem międzynarodowego projektu, w którym wzięło udział troje artystów – Aleksandra Janik z Opola, która pracowała w Japonii, Michael Damm z USA, który pracował w Katowicach oraz Taro Hattori z Japonii, który swoje prace przygotował w USA.
 
Wystawa została objęta patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
◅? W dniach 30 sierpnia do 21 września w Galerii Aneks prezentowana była wystawa Ignacego Nowodworskiego - rzeźbiarz jest absolwentem Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Wystawie towarzyszyło zaproszenie na wernisaż
◅? Od 26 września w Galerii prezentowana była wystawa Salon Jesienny 2008. Ekspozycja to konkursowy, interdyscyplinarny przegląd opolskiego środowiska twórczego. Co roku, od ponad 40 lat, w wystawie bierze udział prawie 50 artystów, członków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Opolskiego prezentujących swoje najnowsze prace. 
◅? Od 25 października do 23 listopada prezentowana była w galerii ekspozycja Rzeczywistość i sny 50 lat sztuki w Opolskiej Galerii wystawa z okazji jubileuszu 50 lat istnienia galerii. Wystawa prezentowała prace artystów, którzy są ważnymi twórcami dla sztuki polskiej oraz światowej, a jednocześnie, w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, prezentowali swoją sztukę w opolskiej galerii. Tym samym wystawa stała się punktem kulminacyjnym obchodów 50-lecia działalności Biura Wystaw Artystycznych i Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu. W ramach obchodów 50-lecia przygotowano trzy wystawy: Rzeczywistość i sny 50 lat sztuki w opolskiej galerii na której pokazano prace dwudziestu artystów.
Podczas wernisażu nasza instytucja otrzymała wyróżnienia – „Zasłużony Kulturze polskiej Gloria Artis” oraz „Zasłużony dla Województwa Opolskiego” , uhonorowani zostali również długoletni pracownicy Biura Wystaw Artystycznych i Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
 
            Wystawa została objęta patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
◅? Od 28 listopada w Galerii prezentowana była wystawa World Press Photo 2008.
 
Pozostałe, wybrane wystawy:
 
            Od 3 kwietnia zainaugurowała coroczną letnią działalność Galeria Pod Chmurką – prezentacje plenerowe prezentowane na opolskim rynku.
 
◅?Wystawa, która w tym roku otworzyła sezon wystaw plenerowych nosiła tytuł  Kulturalne Opole 2007.
 
            ◅?Drugą wystawą prezentowaną w Galerii Pod Chmurką była ekspozycja przedstawiająca najciekawsze fotografie z historii Festiwalu Opolskiego obchodzącego w tym roku jubileusz 45-lecia. Wystawa została przygotowana we współpracy z Gazetą Wyborczą i przedstawia zarówno fotografie historyczne i artystyczne jak i najlepsze zdjęcia dostarczone przez mieszkańców opola i publiczność festiwalową.
◅?20 maja na opolskim Rynku otwarta została wystawa fotograficzna dotycząca Porozumienia 4-stronnego, które w 2008 roku obchodziło jubileusz 5-lecia. Wystawa została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego a zaprojektowana i przygotowana do druku przez pracowników Galerii. Na wystawie przedstawiane były najciekawsze historycznie i najbardziej malownicze miejsca regionów porozumienia.
            ◅?Trzecią wystawą prezentowaną w Galerii Pod Chmurką byłą ekspozycja przedstawiająca prace malarskie studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Wystawa nosi tytuł Malowany Wschód, powstała na plenerze malarskim w Obszy, plansze prezentują spojrzenie młodych twórców na tereny południowego wschodu Polski – na krajobrazy, mieszkańców oraz specyfikę życia.
           
◅?29 lipca w Narodowym Banku Polskim Galeria zorganizowała ekspozycję noszącą tytuł Miasto. Wystawa w Narodowym Banku Polskim prezentuje rozmaite spojrzenia malarskie na zagadnienie przestrzeni miejskiej, poczynając od przedstawień realistycznych poprzez różne rodzaje ekspresji aż po formy dążące ku abstrakcji.
 
Działalność promocyjna i edukacyjna
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu posiada bogata ofertę edukacyjną dla różnych grup wiekowych:
 1. Warsztaty plastyczne
 
ABC plastyki
Program edukacyjny opracowany dla dzieci w wieku przedszkolnym (klasy zero). Jego założeniem jest przybliżenie najmłodszym odbiorcom sztuki podstawowych zagadnień z dziedziny plastyki. Co miesiąc od stycznia do grudnia (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych) dzieci z dziewięciu opolskich przedszkoli były uczestnikami zajęć (Przedszkola Nr. 2,3,20,23,25,33,21,54, Przedszkole „Kubuś”).
Klub Ze sztuką na ty
Uczestnicy zajęć poznają różnorodne techniki plastyczne, zwiedzają wystawy, poznają opolskich twórców oraz samodzielnie wykonują prace plastyczne.
Stop: Wystawa!
            Zajęcia teoretyczno - praktyczne dla grup zorganizowanych. Podczas zajęć omawiane są różne zagadnienia związane z aktualną ekspozycją; sylwetka artysty/artystów, tło historyczne, zagadnienia techniczne prac. Po części teoretycznej odbywają się zajęcia praktyczne, nawiązujące do omawianych technik i zagadnień.
 
Da Vinci – warsztaty kreatywnego myślenia
Warsztaty polegające na konstruowaniu form przestrzennych, użytkowych oraz „form niezwykłych” z materiałów towarzyszących nam na co dzień np. kartonów, papieru, zapałek, makaronu. Uczestnik warsztatów samodzielnie wykonuje najróżniejsze konstrukcje.
 
Zaproponowane działania mają na celu rozbudzenie wyobraźni oraz oryginalne spojrzenie na pozornie nieprzydatne przedmioty i wykorzystanie ich w nowatorski sposób.

 
Modelowanie
Warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznają się z możliwościami rzeźbienia w rożnych miękkich materiałach; glina, modelina, plastelina, masa solna. Zajęcia poszerzają wyobraźnię przestrzenną uczestników, rozwijają ich zdolności manualne i plastyczne.

 
Mój kolorowy świat
Cykl zajęć teoretyczno – praktycznych przeznaczonych dla dzieci ze szkół specjalnych z terenu województwa opolskiego. Podczas zajęć dzieci poznają techniki plastyczne, które pozwalają na rozwój wrażliwości estetycznej, zdolności twórczych oraz manualnych.
W warsztatach – raz w miesiącu ( z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych), brały udział dzieci ze szkoły Specjalnej w Krapkowicach oraz Szkoły Specjalnej w Opolu.
 
2. Wydarzenia artystyczne z zakresu edukacji 
 
Laboratorium Mistrzów
15 i 16 stycznia w Galerii odbyły się dni poświęcone twórczości Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego. Projekt zrealizowano wspólnie z Ośrodkiem Badań Twórczości Tadeusza Kantora Cricoteką oraz z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego.
Ferie zimowe
Galeria Sztuki Współczesnej, jak co roku, przeprowadziła akcję plastyczną w ramach ferii zimowych. Przez trzy kolejne dni – od 18 do 20 lutego – dzieci i młodzież, które spędzają ferie w mieście, miały możliwość malowania, wyklejania oraz rysowania w pracowni plastycznej Galerii.
 
 Wakacje w Galerii
            9-12 lipca – przeprowadzono Akcje Letnią pod hasłem „Sztuka + Zabawa + Słońce = GSW”. Przez trzy kolejne dni, na placu przed galerią zorganizowano zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym spędzające wakacje w mieście, czwartego dnia – w sobotę, odbyły się zajęcia dla całych rodzin. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem.
 
3. Pozostałe działania :

              26 kwietnia w ramach Dni Opola Dz. Promocji, Edukacji i Informacji GSW przeprowadził warsztaty plastyczne pt. „STREET ART” na opolskim Rynku. Przygotowano wiele ciekawych działań skierowanych do mieszkańców Opola.

 
W maju i wrześniu realizowano program finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola pt. Impresje wiosenno – jesienne. Galeria otrzymała dofinansowanie na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki uzależnień.

              8 maja Galeria Sztuki Współczesnej wraz z Uniwersytetem Opolskim zorganizowała performance poświęcony pamięci Jerzego Grotowskiego pt. LIST Z OPOLA. Galeria opracowała strategię promocyjną projektu, wydrukowano ulotki. Performence miał miejsce na ulicach Opola, studenci w maskach przygotowanych przez Mariana Molendę – opolskiego rzeźbiarza, spacerowali, odwiedzając najbardziej charakterystyczne miejsca dla życia i twórczości wielkiego reżysera teatralnego.
 
8 maja w Galerii Sztuki Współczesnej odbył się wykład Michaela Damma – amerykańskiego artysty i teoretyka sztuki, który opowiedział studentom o swoich artystycznych projektach.
 
W miesiącach letnich Galeria zorganizowała LATO FILMÓW W GSW. Co dwa tygodnie w poniedziałki, opolska publiczność mogła zobaczyć filmy m.in.: „Modigliani; pasja tworzenia” reż. Micka Davisa czy „Duchy Goi” reż. Milos Formana.
Plenerowe pokazy cieszyły się przez całe wakacje dużą popularnością. Każdorazowo,
w poniedziałkowe wieczory, od 23 czerwca na placu gromadziło się ok. 100 osób. Galeria planuje kolejną edycję LATA FILMÓW w przyszłym roku.
 
Wśród zajęć edukacyjnych ważną imprezą była Akcja bombka, podczas której, 30 listopada, opolscy artyści malowali bombki. W akcji wzięło udział 15 artystów. Każdy z nich stworzył własną, artystyczną bombkę, przeznaczoną na sprzedaż. Fundusze uzyskane podczas akcji przeznaczone zostaną w 2009r. na organizację zajęć plastycznych dla dzieci specjalnej troski.
 
VIII Bal Karnawałowy CHINA BAL
            Doroczny bal karnawałowy w Galerii Sztuki Współczesnej jest już tradycją. Posiada on stosowną renomę i niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem. Jego podstawowym celem jest promowanie twórców opolskiego środowiska artystycznego.
 
4. Promocja, pozyskiwanie środków zewnętrznych:
 
Galeria opracowała wnioski do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie działań w 2009r. Poza wnioskiem w ramach priorytetu Infrastruktura i Środowisko, pracownicy Działu Promocji, Edukacji i Informacji przygotowali dwa projekty w ramach programu Edukacja Kulturalna. Pierwszy z projektów przewiduje zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży pt. „Czerwiec miesiącem sztuki dziecięcej w galerii”. Zajęcia składać się będą z dwóch części: pokazu artystycznego oraz warsztatów. Warsztaty plastyczne będą nawiązywać do wcześniej zaprezentowanych programów artystycznych przygotowanych przez grupy teatralne, taneczne, instrumentalne oraz muzyczne. Wszystkie działania zaplanowano na czerwiec 2009r. Drugi projekt pt. „Komiks fest w Opolu” przewiduje organizację warsztatów oraz wykładów poświęconych tematyce komiksu w kwietniu 2009r.
 
 Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
13.                    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
1.      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonuje jako jednostka budżetowa od 6 lipca 2006r., przejmując zadania, które wcześniej realizowane były przez Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych (zakład budżetowy).
2.      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2008r. otrzymał środki z budżetu miasta Opola na funkcjonowanie w kwocie 7.086 tys. zł przy planie 7.360 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone zarówno na bieżące funkcjonowanie jednostki (6.270 tys. zł) jak i na zadania inwestycyjne i remontowe 816 tys. zł.
3.      W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 61 tys. zł w tym: 16 tys. zł wanna do hydromasażu, 45 tys. zł tablica świetlna oraz siatki ochronne na lodowisku. Pozostałe wydatki inwestycyjne objęły:
§               Stadion miejski żużlowy - zakończenie budowy trybun od strony wieży sędziowskiej – 490 tys. zł,
§               Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu Hali Widowiskowo - Sportowej Okrąglak – 200 tys. zł,
§               Tereny rekreacyjne Opole - Bierkowice - wymiana stolarki okiennej w stajniach – 65 tys. zł
4.      Dochody pobrane i odprowadzone do budżetu w 2008r. wyniosły 2.631 tys. zł. W porównaniu do 2007r. było to o 279 tys. zł więcej (11%). Plan założony na 2008r. nie został jednak wykonany – wykonanie planu wyniosło 91%. Jako przyczynę niezrealizowania planu dochodów jednostka podaje: aurę pogodową na Basenie Letnim, ograniczenie ślizgawek dla mieszkańców z uwagi na wynajęcie lodowiska Klubom Sportowym, mniejsza ilość udzielonych noclegów w związku z pogarszającym się stanem obiektu Domu Wycieczkowego, rozpoczęcie budowy nowej widowni na Stadionie Lekkoatletycznym ograniczyło organizację imprez sportowych.
5.      Wykonanie dochodów własnych wyniosło 588 tys. zł, przy planie 622 tys. zł. Wykonanie planu wyniosło 94% dla porównania w 2007r. wykonanie dochodów własnych wyniosło 610 tys. zł przy planie 657 tys. zł – 92%. Wykonanie w roku badanym było niższe aniżeli rok wcześniej o 4%. Przyczyny spadku wpływów zostały wymienione w pkt. 4.
 
6.      Jednostka podejmowała działania mające na celu ograniczyć wielkość wydatkowanych środków podając, iż działania te polegały na:
a.      przesunięciu pracowników w ramach obiektów na zastępstwa (szacowane oszczędności 83 tys. zł),
b.      kontroli wydatków na materiały biurowe (szacowane oszczędności 11 tys. zł),
c.      obciążaniu pracowników za prowadzenie prywatnych rozmów telefonicznych (szacowane oszczędności 2 tys. zł),
d.      wprowadzenie komunikacji elektronicznej w miejsce papierowej (szacowane oszczędności 2 tys. zł).
7.      Oprócz działań oszczędnościowych jednostka podejmowała starania o pozyskanie dodatkowych środków pozabudżetowych poprzez wynajem lokali użytkowych oraz szukanie sponsorów organizowanych imprez.
8.      Jako szczególne osiągnięcia jednostka wymienia: rozpoczęcie budowy nowej widowni na Stadionie Lekkoatletycznym, rozbudowę trybuny dla widzów na Stadionie Żużlowym, wymianę oprogramowania Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Krytej Pływalni liczne imprezy sportowe na wszystkich obiektach. 
9.      Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne koszty ubezpieczenia w 2008r. wyniosły 17.589 zł.
10. Jednostka terminowo składa sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
11. Na koniec 2008r. jednostka wykazała krótkoterminowe należności bilansowe na łączną wartość 481 tys. zł. Z informacji uzupełniających wynika, iż odpisy aktualizujące należności wyniosły 526 tys. zł. W strukturze należności 149 tys. zł stanowią należności bieżące a 394 tys. zł należności z lat ubiegłych z czego 366 tys. zł dochodzone jest drogą sądową. Największymi dłużnikami jednostki są kluby sportowe korzystające z obiektów sportowych, głównie lodowiska. Do największych dłużników należą(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
12. W jednostce zaszła zmiana na stanowisku głównej księgowej, WKWiA przeprowadziła kontrolę, po której wydano szereg zaleceń. Wnioskuje się aby po upływie pełnego roku sprawowania funkcji przez nową księgową przeprowadzić kolejną kontrolę dotyczącą rozliczeń z odbiorcami, dochodów oraz ściągalności należności.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
MOSiR jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, prowadzącą działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych
i wystawienniczych, usług hotelarsko-gastronomicznych oraz innych działalności usługowych możliwych do wykonania w administrowanych obiektach.
 
W 2008 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zrządzał następującymi obiektami:
1.        Hala Widowiskowo – Sportowa „Okrąglak”
2.        Sztuczne Lodowisko „Toropol”
3.        Dom Wycieczkowy „Toropol”
4.        SKATE PARK
5.        Kryta Pływalnia „Akwarium”
6.        Tereny Rekreacyjne Bierkowice
7.        Stadion Miejski „Odra”
8.        Korty tenisowe przy ul. Oleskiej
9.        Korty tenisowe przy Placu Teatralnym
10.    Miejski Stadion Lekkoatletyczny
11.    Basen Letni „Błękitna Fala”
12.    Stadion Żużlowy
 
I. Realizacja zadań w 2008 roku przez poszczególne obiekty kształtowała się następująco:
 
1.        Miejski Stadion Lekkoatletyczny:
 
W sezonie 2008 Miejski Stadion Lekkoatletyczny działał w trudnych i ograniczonych warunkach. Rozpoczęta w grudniu 2007 roku budowa nowej widowni wraz z zapleczem socjalnym oraz brak szatni i widowni bardzo ograniczała możliwości organizowania imprez sportowych. Pomimo tego na stadionie odbywały się zawody lekkoatletyczne.
 
Na stadionie LA zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii prowadziła Politechnika Opolska. Zgodnie z umową przeprowadzono 320 godzin zajęć. Codziennie z obiektu korzystały opolskie kluby lekkoatletyczne (AZS, MOS) oraz pobliskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a również indywidualnie mieszkańcy Opola. Z bieżni stadionu, szczególnie w okresie przygotowawczym do sezonu, korzystali przedstawiciele innych dyscyplin sportowych reprezentujących opolskie kluby, w szczególności piłkarze. Swoje sprawdziany przeprowadzały Komendy Wojewódzka i Miejska Policji.
 
W miesiącach od lipca do września 2008 roku została przeprowadzona w ramach reklamacji renowacja boiska trawiastego, co dodatkowo ograniczyło możliwości korzystania z obiektu.
Natomiast budowa nowej widowni wraz z budynkiem zaplecza przebiega zgodnie
z harmonogramem prac. Obecnie prowadzone są prace wewnątrz budynku oraz przy zadaszeniu widowni.
 
2.             Sztuczne Lodowisko „TOROPOL”
           
W 2008 r. zajęcia na tafli lodowej odbywały się w każdym dniu tygodnia w godz. od 630 do 2300. W godzinach dopołudniowych głównie były to zajęcia dla szkolnych i studenckich grup zorganizowanych, natomiast w godzinach popołudniowych odbywały się zajęcia dla zakładów pracy, uczelni, w środy, soboty i niedziele organizowane były przez MOSiR ślizgawki ogólnodostępne. Głównie jednak obiekt był bazą treningową dla klubów młodzieżowych takich jak:
 
·           Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK Opole” – hokej na lodzie
·           Uczniowski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze – short-track
·           Uczniowski Klub Sportowy „PIAST Opole” – jazda figurowa
·           Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego „PIRUETTE” – jazda figurowa.
 
Poza klubami młodzieżowymi treningi odbywały również kluby seniorskie - Klub Hokejowy „OLD BOYS” oraz amatorski klub hokejowy lekarzy.
 
Największe dochody obiektowi przyniosły wpływy ze ślizgawek ogólnodostępnych organizowanych cyklicznie w środy, soboty i niedziele. Dodatkowo w czasie ferii zimowych w ramach „Białej Zimy 2008” organizowane były ślizgawki dla klientów indywidualnych, grup zorganizowanych np. przez Młodzieżowy Dom Kultury z Opola, Międzyszkolny Ośrodek Sportu, Domy Dziecka, jak również szkół z miejscowości ościennych prowadzących zimowiska i półkolonie.
           
Najwięcej godzin na lodzie zajmują kluby sportowe, przeprowadzające treningi w swoich dyscyplinach. Niestety, jest to główny problem obiektu, gdyż w klubach trenują dzieci
i młodzież, utrzymują się one głównie ze składek członkowskich i często nie posiadają środków pieniężnych na zapłacenie za wynajem lodu. W związku z tym powstają wysokie zadłużenia w stosunku do MOSiR, które są oczywiście egzekwowane od władz klubów, ale niestety z różnymi skutkami.
 
W okresie sprawozdawczym na obiekcie zorganizowano szereg imprez sportowo-rekreacyjnych.
 
Należy też zaznaczyć ze oprócz imprez w zimowych dyscyplinach halowych, po rozłożeniu specjalistycznej wykładziny do łyżworolek na obiekcie już drugi rok z rzędu rozgrywane były zawody turnieju szermierczego oraz cykliczne imprezy Olimpiad Szkół Specjalnych w jeździe na łyżworolkach, a także już VIII Regionalny Turniej Wiedzy
o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym tych szkół. Ciekawym i bardzo udanym pomysłem było wykorzystanie w sezonie letnim obiektu lodowiska jako miejsca, gdzie były możliwe publiczne transmisje spotkań sportowych i artystycznych dla mieszkańców naszego regionu. Transmisje spotkań piłkarskich w ramach „EURO 2008” pokazały, że takie imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
           
W 2008 roku sezon lodowy trwał w okresach od 1 stycznia do 18 kwietnia oraz
od 4 sierpnia do 31 grudnia. Z oferowanych usług skorzystało około 72.770 osób, w tym:
- ślizgawki ogólnodostępne                           - około 43.460 osób
- ślizgawki w ramach „Białej zimy”               - około 12.950 osób
- uczestnicy klubów sportowych                   - około      700 osób
- uczestnicy ślizgawek zakładowych            - około      830 osób
- uczniowie i studenci                                    - około 14.830 osób
           
Stan techniczny wymaga nakładów inwestycyjnych głównie w kierunku konserwacji antykorozyjnej konstrukcji wsporczej dachu, wymiany poszycia dachowego, ze względu na dużą stratę ciepła dokończenia wymiany stolarki okiennej oraz ze względów estetycznych wymiany siedzisk.
 
W czasie przerwy technologicznej we własnym zakresie przeprowadzono szereg remontów bieżących na terenie obiektu.
 
3.        Budynek administracyjno - hotelowy „TOROPOL”
 
W budynku administracyjno-hotelowym mieści się Dom Wycieczkowy „TOROPOL”, który jest obiektem całorocznym. Z usług hotelowych w 2008 roku skorzystało 961 osób
w tym 103 osoby to goście zagraniczni. Łącznie udzielono 4707 noclegów. Począwszy od miesiąca lutego rozpoczęto prowadzony we własnym zakresie remont pomieszczeń hotelowych, starając się tak synchronizować prowadzone prace remontowe, aby nie kolidowały one z bieżącą pracą hotelu. Zostały pomalowane ściany, uzupełniono kafle na ścianach, wymieniono drzwi w szafach wnękowych, zakupiono nowe tapczany, stoły
i krzesła, co w znacznym stopniu podniosło estetykę pomieszczeń. 
           
Jeżeli chodzi o dochody budynku administracyjno-hotelowego głównie pochodzą one
z wynajmu lokali użytkowych w nim się znajdujących.
 
4.        Tereny rekreacyjno-sportowe w Bierkowicach
 
Obiekt wydzierżawiony Ludowemu Klubowi Jeździeckiemu „OSTROGA” oraz Opolskiej Izbie Rolniczej, które uiszczają do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji comiesięczne opłaty związane z dzierżawą. W 2008 roku przeprowadzono wymianę okien
w pomieszczeniach stajennych.
 
5.        Korty tenisowe przy Placu Teatralnym
 
Obiekt podobnie jak w latach ubiegłych wydzierżawiony Panu(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), który ponosi koszty jego utrzymania (z wyłączeniem miesięcy zimowych), a za dzierżawę wnosi do MOSiR Opole opłatę roczną rozłożoną na 6 rat miesięcznych.
           
6.        Stadion żużlowy przy ul. Wschodniej
 
Obiekt użyczony klubowi żużlowemu „Kolejarz”. W okresie sprawozdawczym rozbudowana została trybuna dla widzów, na której zainstalowano 490 miejsc siedzących.
 
7.        Hala Widowiskowo – Sportowa „ OKRĄGLAK”
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. Hala Widowiskowo-Sportowa „Okrąglak” działała w godzinach od 800 do 2200 siedem dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli). W obiekcie odbywają się imprezy artystyczne, sportowe, targowe i wystawiennicze.
W hali znajdują się ponadto pomieszczenia dzierżawione na prowadzenie działalności handlowej lub biurowej. Na terenie hali znajdują się również plansze reklamowe firm, za które pobierane są opłaty zgodne z cennikiem MOSiR. W okresie sprawozdawczym
w godzinach dopołudniowych odbywały się zajęcia wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, popołudniu hala była wykorzystywana przez instytucje, kluby sportowe i osoby fizyczne na zajęcia z piłki nożnej, siatkówki, jazdy na rolkach, unihokeja i piłki ręcznej oraz gry w badmintona.
 
W związku z zaleceniami Straży Pożarnej zakupiono agregat prądotwórczy do instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, wymieniono uszkodzone szyby na tarasie hali, dokonano drobnych napraw instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Wykonano analizę zabezpieczenia przeciwpożarowego hali. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, który wykonał prace zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej. Dokonano modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego. Wykonano konserwację i naprawę instalacji elektrycznej, odgromowej, sygnalizacji pożaru, klap dymowych, urządzeń ppoż.
 
8.        SKATE PARK
 
Obiekt w 2008 roku nie był użytkowany. Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych Skate Park z Opola – dzierżawiące dotychczas teren złożyło 04 marca 2008 r. wypowiedzenie dzierżawy i przekazało obiekt Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w dniu
15 kwietnia 2008r. Obecnie trwają prace związane z remontem i przygotowaniem obiektu do sezonu 2009, w tym uzyskaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego urządzeń na terenie Skate Parku – zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 
9.        STADION MIEJSKI ul. Oleska 51
 
Stadion Miejski jest nadal dzierżawiony przez Opolski Klub Sportowy „Odra. Sezon sportowy rozpoczęto od marca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. rozegrano: 16 meczy ligowych, 9 meczów rezerw, 2 mecze sparingowe pomiędzy OKS Odrą Opole a LZS Leśnica i OKS Odra Opole a FK Moskwa, ponadto na stadionie rozegrano mecze ligowe oraz sparingowe drużyn młodzieżowych. Odbywały się również treningi I drużyny OKS Odry Opole i sekcji młodzieżowych. W okresie maj-grudzień obiekt był wynajmowany na turnieje młodzieżowe (PZPN - „O Puchar Marka Wielgusa”). W 2008 r. z obiektu skorzystało ok. 58 000 osób.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
10.    KORTY TENISOWE przy ul. Oleskiej
 
Korty Tenisowe są prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji trzeci sezon. Przygotowanie kortów do sezonu 2008 rozpoczęto w miesiącu marcu (zakupiono mączkę ceglaną, zlecono wałowanie kortów), natomiast działalność sportową rozpoczęto 1 maja. W 2008r. z obiektu skorzystało ok. 2 000 osób. Na terenie Kortów Tenisowych znajduje się budynek sanitarno- biurowy w złym stanie technicznym, który wymaga kapitalnego remontu. Ogrodzenie wokół obiektu jest również w złym stanie technicznym i również wymaga wymiany lub naprawy.
 
11.    Kryta Pływalnia AKWARIUM
 
·           Godziny otwarcia: od poniedziałku do niedzieli 6:00-22:00
·           Sezon trwał od 01 stycznia do 30 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia 2008r.
·           Zaplanowana przerwa technologiczna odbywała się zgodnie z terminarzem, w okresie 01 lipca – 31 sierpnia 2008.
 
W roku 2008 obiekt obsłużył 149.106 osób czyli o 4,16% osób więcej, niż w roku 2007.
W ramach działalności opartej na stałych, corocznie wznawianych umowach prowadzone są zajęcia o celowym charakterze, w znakomitej większości będące komercyjnymi przedsięwzięciami:
·           nauka pływania:
-          Szkoła Pływania Krystyny Komendy,
-          Prywatna Nauka Pływania BARABASZ,
-          Szkoła Pływania M. Śliwiński,
-          nauka pływania S. Mazur, T. Skrętkowski
-          Szkółka Pływania – J. Zeman – Czajkowska,
-          gimnastyka korekcyjna z nauką pływania – D. Kasprzyk,
·           fitness w wodzie:
-          Studio Ruchu A. Lewandowska,
-          „Oxide” A. Hołowacz,
-          Aqua-Fit.
Kontynuowana jest współpraca z organizatorami zajęć o charakterze rehabilitacyjnym:
-          Fundacja „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym,
-          Klub „Amazonka”
-          Opolskie stowarzyszenie pomocy Dzieciom z Zespołem Downa,
-          Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
-          Uniwersytet III-go Wieku.
 
W roku 2008 kontynuowane były zajęcia aqua-aerobiku „AQUA-GYM”, którego organizatorem jest MOSiR.
 
Poza działalnością podstawową obiekt występuje również jako gospodarz imprez cyklicznych, tzn.:
·               „Biała Zima” - organizator Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 11-23.02.2008r.
·               nauka pływania dla trzecioklasistów organizator Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 24.02-30.06.2008r.
·               IV Mistrzostwa Zespołu Szkół specjalnych i Fundacji DOM 28.02.2008r.
·               31.05.2008r. – sztafeta pływacka „Rekord Guinnes’a”
 
W ubiegłych latach wskazywano wielokrotnie na konieczność dokonania modernizacji substancji budynku i usunięcie licznych awarii. Znaczną część prac i zadań wykonano podczas przerwy technologicznej w 2008r., a część realizowano w ciągu całego roku:
-          wymieniono uszkodzone lampy w szatniach, korytarzach i na nieckach basenowych,
-          wymieniono fugi na plażach obu niecek basenowych, co wpłynęło na poprawę szczelności powłoki podłogowej,
-          usunięto przyczyny podciekania wody na podbasenie dużej niecki poprzez doszczelnienie połączeń powłoki podłogowej i słupów nośnych konstrukcyjnych: odkuto kafle wokół słupów i zaizolowano przeloty w stropie,
-          naprawiony został taras zewnętrzny wiodący z dużej niecki na parking: wykonano szereg prac budowlanych, którym efektem jest wydłużenie żywotności konstrukcji i poprawa bezpieczeństwa wokół i pod tarasem,
-          uszkodzona wanna hydromasażu, która z powodu licznych i ponawiających się spękań generowała od dwóch lat znaczne koszty ponoszone przy naprawach oraz stwarzała zagrożenie zdrowia dla korzystających z niej osób, została wymieniona na nową,
-          dokonano wymiany oprogramowania i urządzeń systemowych Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na nowy produkt, usprawniając w ten sposób tak obsługę klientów, jak i ruch klientów na obiekcie,
-          zakupiono dwie szorowarki akumulatorowe,
-          zakupiono dwa odkurzacze oraz myjkę wysokociśnieniową.
 
Ponadto wykonane zostały prace:
-          czyszczenie, dezynfekcja i odkażanie wszystkich pomieszczeń budynku Krytej Pływalni Akwarium oraz plaż dużej małej niecki, prysznicy i szatni,
-          czyszczenie krat wentylacyjnych i kratownic przelotowych ciągu nad lustrem wody dużej niecki,
-          wymiana zamków i naprawa szafek ubraniowych na szatniach,
-          wymiana uszkodzonych kafli podłogowych i ściennych w całym obiekcie,
-          wymiana wkładów filtrów lub uzupełnienie złoża,
-          zamontowano filtr wstępnego oczyszczania wody surowej przy zasilaniu.
-          wytrawiono wymienniki ciepła typu JAD
-          uszczelniono komorę KP.
 
Roczne obciążenie obiektu - 149.106 osób.
 
12.    Basen Letni „Błękitna Fala”
 
Obiekt basenu letniego otwarty był w okresie 14.06.2008 – 07.09.2008 w godzinach
pn-pt 10-19, so i nd 9-19. W trakcie sezonu z obiektu skorzystało łącznie 40 793 osoby, w tym sprzedano 12.128 biletów normalnych i 28.665 biletów ulgowych na łączną kwotę 233.895 zł. W roku 2008 zakupiono dodatkowe wyposażenie obiektu, tj. kosiarkę spalinową, nagrzewnice oraz dmuchawę do liści.
Stan techniczny obiektu należy ocenić jako dobry, obiekt objęty jest gwarancja do 30 maja 2009r. – wszelkie naprawy dokonywane są w ramach gwarancji.
 
Na obiekcie odbyły się 3 imprezy sportowo-rekreacyjne:
 
1. „Bezpiecznie nad wodą” - impreza zorganizowana przez pracowników działu organizacji i marketingu MOSiR wspólnie z Radiem Plus z udziałem instruktorów nurkowania, pływania oraz przedstawicieli opolskiej policji i straży pożarnej. W czasie imprezy prezentowane były zagrożenia związane z wypoczynkiem nad wodą. W imprezie udział wzięło ok. 1000 osób przebywających na obiekcie.
2. Letnie Międzynarodowe Zawody Pływackie – impreza organizowana wspólnie                      z Opolskim Związkiem Pływania. Na starcie stanęło 200 zawodników z miast partnerskich tj. Czech, Litwy, Ukrainy, Niemiec i Węgier. Dzięki imprezom tej rangi dodatkowe dochody uzyskano z treningów pływackich zawodników odbywających się w godzinach porannych przed otwarciem basenu.
3. Finał SILESIA CUP 2008 – turnieju siatkówki plażowej.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
1) W dniach od 17 listopada do 19 grudnia 2008 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 40/08. W wyniku kontroli stwierdzono między innymi, że:
 
- kontrolowana jednostka nie prowadzi szczegółowej ewidencji według podziałek klasyfikacji budżetowej do konta - rachunek bieżący, ewidencja taka prowadzona jest tylko do kont zespołu 4 – koszty,
- wykazane w sprawozdaniu Rb-28 za 2007 r. dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach ogółem nie były zgodne z kontem księgowym dotyczącym tych wydatków,
- stan środków pieniężnych wykazany na koncieksięgowym wydatków budżetowych na koniec 2007 r.niebył zgodny z wyciągiem bankowym,     
- łączne kwoty wydatków wykazane w ewidencji paragrafów 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i 4120 – składki na Fundusz Pracy były niższe od kwot wykazanych w sprawozdaniu za 10 miesięcy 2008 r. oraz w księgowym zestawieniu obrotów,
- wykazana w sprawozdaniu Rb-27 za 2007 r. kwota dochodów wykonanych i otrzymanych nie jest zgodna z łączną kwotą wpływów zaksięgowaną na koncie księgowym,
- w sprawozdaniu Rb-27 oraz na koncie księgowym jako dochody za 2007 r. wykazano środki otrzymane w następnym roku,
- wykazany w sprawozdaniu Rb-34 za I półrocze 2008 roku stan początkowy środków pieniężnych nie był zgodny z wyciągiem bankowym z dnia 31.12.2007 r. oraz z pisemnym potwierdzeniem salda,
-    wykazana w powyższym sprawozdaniu kwota dochodów w paragrafie 0830 nie była zgodna z ewidencją dotyczącą tego paragrafu,
- w powyższym paragrafie jako dochody ujęto także należności i zobowiązania wykazane w części C sprawozdania.
W wyniku kontroli wydano 5 zaleceń.
 
2) W dniach od 16 marca do 10 kwietnia 2009 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 11/09.
W trakcie kontroli ustalono, że ewidencja dochodów i wydatków nie była prowadzona do konta „130” tj. rachunek bankowy, lecz do konta zespołu „7” tj. przychody i koszty. W wyniku kontroli stwierdzono między innymi, że z powyższą ewidencją zgodna była jedynie kwota dochodów budżetowych za 2008 r. wykazana w sprawozdaniu w paragrafie 0920. Natomiast kwoty dochodów wykazane w dwóch pozostałych paragrafach były wyższeod kwot przychodów figurujących w wydruku komputerowym zestawienia obrotów kont tego zespołu.
     W związku z niewłaściwym prowadzeniem ewidencji księgowej dokonano analizy wyciągów bankowych za okres od stycznia do maja celem ustalenia faktycznych dochodów budżetowych otrzymanych i zadekretowanych w poszczególnych miesiącach. W każdym miesiącu stwierdzono rozbieżności pomiędzy kwotami wpływów wynikających z wyciągów bankowych a kwotami wykazanymi w ewidencji i w sprawozdaniach.
 
    W zakresie należności budżetowych ustalono, że z sześcioma kontrahentami ponownie zostały zawarte umowy pomimo tego, iż do dnia zawarcia umów upłynęły terminy płatności od 23 dni do 8 miesięcy. Z trzema kontrahentami ponownie zostały zawarte umowy pomimo tego, iż należności stały się wymagalne w 2006 r. Z czterema kontrahentami wobec których zaległości dochodzone są na drodze sądowej, ponownie zostały zawarte umowy pomimo tego, iż należności stały się wymagalne w latach 2002-2007.
W zakresie dochodów własnych ustalono, ze stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 r. był niższy o 11.419,76 zł od kwoty wykazanej w sprawozdaniu za 2008 rok oraz w ewidencji księgowej jako stan początkowy. Kwota ta wpłynęła na konto MOSiR dopiero w dniu 3.01.2008 r. Również łączna kwota dochodów wykazana w sprawozdaniu Rb34 była niezgodna z kwotą figurującą po stronie Wn konta 132. Rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem a ewidencją dotyczyły także paragrafów 0830 „wpływy z usług” oraz 0970 „wpływy z różnych dochodów”. W sprawozdaniu wykazano, że stan należności netto na koniec 2008 r. wynosił 103.692,54 zł. Z przedłożonych wydruków komputerowych konta 201-rozrachunki z odbiorcami oraz konta 202- należności dochodzone na drodze sądowej wynikało natomiast, że na koniec 2008 r. łączna kwota należności była wyższa o 3.439,34 zł. Wykazana w sprawozdaniu łączna kwota wydatków była niezgodna z kwotą figurującą po stronie Ma konta 132.      
W paragrafie 4220-zakup żywności ujęto wydatki na zakup napojów i artykułów spożywczych przeznaczonych do konsumpcji podczas różnego rodzaju imprez sportowych i dziecięcych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
W paragrafie 4230-zakup leków i materiałów medycznych ujęto wydatki na zakup leków i materiałów medycznych przeznaczonych na wyposażenie apteczki.
W zakresie gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi stwierdzono, że z chwilą utworzenia MOSiR jako jednostki budżetowej nie zostały założone nowe księgi inwentarzowe. W księgach widnieją pojedyncze wpisy, poza tym nie wskazywano miejsca znajdowania się poszczególnych przedmiotów. Pomimo tego, iż MOSiR posiada na stanie różnego rodzaju wyposażenie, to bilans otwarcia konta 013 na dzień 01.01.2008 r. wyniósł „0”.
W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano 2 zalecenia.
 
14.                    Straż Miejska
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
1.      Wykonanie wydatków w 2008r. wyniosło 4.498 tys. zł z zaplanowanych 4.522 tys. zł. Założony plan na 2008r. nie został przekroczony. Dynamika wydatków bieżących rok/rok wyniosła 16%.
2.      Największą pozycję w strukturze kosztów niezmiennie stanowią wynagrodzenia
i pochodne, których udział w wydatkach bieżących na koniec 2008r. wyniósł 83%. Wzrost wynagrodzeń wyniósł 14% przy niezmienionej liczbie etatów 68.   
3.      W 2008r. jednostka wydatkowała 751 tys. zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne sprzętu. Za 711 tys. zł zrealizowano inwestycję pn. „Budowa radiowego systemu monitoringu miasta – etap I. Ponadto za 33 tys. zł opracowano dokumentację techniczną dotyczącą projektu adaptacji obiektów przy ul. Reymonta 47 oficyna na potrzeby Straży Miejskiej. W 2008r. zakupiono również komputer za 8 tys. zł.
4.      Pozytywnie ocenia się podjęte przez jednostkę działania oszczędnościowe – używanie rowerów w okresie letnim zamiast samochodów służbowych, obciążanie pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, wypłata równoważnika pieniężnego w zamian umundurowania i prania odzieży, wprowadzenie miesięcznych limitów kilometrów na samochody.
5.      Jednostka jako szczególne osiągnięcia wymienia pozyskanie środków finansowych z PUP Opole na szkolenie podstawowe strażników, a także środków na dofinansowanie do wynagrodzenia nowozatrudnionych pracowników.
6.      Majątek jednostki jest ubezpieczony, koszt ubezpieczenia w 2008r. wyniósł 7.375 zł i w porównaniu do 2007r. był niższy o 3.971 zł.
7.      Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania z wykonania wydatków zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
8.      W 2008r. jednostka zapłaciła 1.800 zł karnych odsetek za nieterminowe wpłaty podatku od nieruchomości. W latach poprzednich jednostka nie płaciła w ogóle podatku od nieruchomości w roku badanym na ten cel wydatkowano 15.011 tys. zł. Konieczność płacenia podatku od nieruchomości przez jednostkę wynikała ze zmiany przepisów, która miała miejsce w 2003r. Na podstawie interpretacji radcy prawnego (czerwiec 2008r.), który uznał, iż z brzmienia zapisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że jednostka powinna płacić podatek od nieruchomości podatek ten został zapłacony wraz z odsetkami.
9.      W dniach 15 grudzień 2008r. – 10 styczeń 2009r. w jednostce odbyła się kontrola Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu. Celem kontroli była ocena prawidłowości dokonywania wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań w tym zakresie. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
UZASADNIENIE
 
Straż Miejska w Opolu na dzień 31 grudnia 2008r. liczyła 64 osoby, z czego 6 osób ( 5,5 etatów) pracowało w administracji i obsłudze komendy. Pozostałe 58 osób były na etatach strażników.
 
Na terenie miasta Opola zgodnie z rejonizacją funkcjonowały trzy oddziały Straży Miejskiej:
a.      Komenda Straży Miejskiej umiejscowiona wspólnie z oddziałem                         „Śródmieście” przy ul. Mały Rynek 14, który obejmuje swoją działalnością Centrum miasta oraz Nową Wieś Królewską.
b.     Oddział „Zaodrze” umiejscowiony przy ul. Niemodlińskiej 9, który obejmuje swoja działalnością: „Bliskie Zaodrze”, osiedla przy ul. Prószkowskiej, Koszyka, Dambonia, Bierkowice, Wójtowa Wieś, Zakrzów, Wróblin, Wyspy Pasieka oraz Bolko, Szczepanowice
c.      Oddział „Jana Bytnara Rudego” ( stary ZWM) - swoją działalnością obejmuje: osiedla Armii Krajowej, „Malinka”, „Chabry”, „Kolonia Gosławicka”, „Gosławice”, „Grudzice, „ „Malina”, „Groszowice”, „Grotowice”, „Metalchem”.
 
 Wszystkie oddziały pracowały w systemie trzyzmianowym, siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Monitoring wizyjny miasta Opola obsługiwany był przez służbę dyżurną oddziału „ Śródmieście”.
 
W 2008 roku realizowała zadania wynikające z ustawy o strażach miejskich ( gminnych) oraz aktów prawa miejscowego.
 
Zadania wykonywane przez Straż Miejską w Opolu związane były z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej miasta Opola. Realizowane były w przy współudziale Policji, wydziałów Urzędu Miasta Opola, jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół wszystkich szczebli, administratorów, zarządców nieruchomości oraz osób fizycznych.
 
Kontrole miejsc publicznych przez strażników miały na celu ograniczenia skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i brak poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Działania Straży Miejskiej wychodzą naprzeciw programu poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej. W stosunku do osób podejrzanych o spowodowanie uszkodzeń mienia, zakłócania porządku oraz ciszy nocnej były wyciągane konsekwencje przewidziane prawem.
Przeprowadzono kontrole całoroczne placówek handlowych pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. W trakcie kontroli przypominano sprzedającym o odpowiedzialności karnej za sprzedaż alkoholu w/w osobom.
 Zwiększono kontrole miejsc przebywania młodzieży w okolicach dyskotek, pubów pod kątem niszczenia mienia komunalnego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz zakłócania ciszy nocnej. Osoby nietrzeźwe stwarzające zagrożenie odwożone były do Izby Wytrzeźwień.
Nawiązano współpracę z Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów osób odwiedzających ZOO na Wyspie Bolko i Pasieka w dniach wolnych od pracy. Patrole pracowały w godz. 9.00 – 17.00 przez wszystkie weekendy od m-ca kwietnia 2008r do końca września 2008r.
Szczególną uwagę zwrócono na kontrolę parków, placów zabaw i ciągów pieszych w związku z wyprowadzaniem psów bez nakazanych środków ostrożności oraz pod kątem wszczepionego chipu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Opola. 
Utworzonym patrolom rowerowym wyznaczono zadania związane przede wszystkim z kontrolą miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych na terenie miasta Opola. Strażnicy poszczególnych rejonów skontrolowali place zabaw pod względem wymiany piasku w piaskownicach (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Opola) oraz stan urządzeń zabawowych. Wszystkie uwagi zostały przekazane administratorom do realizacji w wyznaczonych terminach. Kontrolowano także rejony pod względem lokalizacji dzikich wysypisk śmieci oraz ich likwidacji.
W związku z licznymi zgłoszeniami o zakłócaniu porządku w miejscu wydawania posiłków dla osób bezdomnych w barze „ Ikar” przy ul. Sienkiewicza w Opolu skierowany był stały patrol. Kontrolowano również obiekt socjalny przy ul. Odrzańskiej pod względem zakłócania porządku i spokoju mieszkańców. Objęto stałą kontrolą miejsca, w których zamieszkiwały nielegalnie osoby bezdomne, bez stałego miejsca zamieszkania ( ogrody działkowe, pustostany, obiekty rekreacyjne, klatki schodowe, węzły ciepłownicze, obiekty handlowe) w szczególności przez okres jesienno – zimowy.
 Straż Miejska włączyła się wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi do udzielania pomocy osobom bezdomnym poprzez informowanie o miejscach noclegowych, miejscach wydawania posiłków oraz kierowaniem do instytucji odpowiedzialnych za bezpośrednią pomoc tych osób. Podejmowano czynności polegające na udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej osobom bezdomnym oraz zabezpieczano transport do jadłodajni, ośrodków zdrowia i noclegowni.
Patrol ekologiczny Straży Miejskiej koncentrował swoje zadania na lokalizacji utworzonych nielegalnie wysypiskach śmieci, wywozem nieczystości płynnych, składowaniem materiałów niebezpiecznych na terenie miasta Opola. Reagował również na zgłoszenia mieszkańców, o wszelkich nieprawidłowościach wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz wynikających z kodeksu wykroczeń i aktów prawa miejscowego.
 
Patrol ekologiczny w 2008r prowadził czynności:
 
podjął 257 interwencji,
przeprowadził 584 rozmowy profilaktyczne
przeprowadził 1011 kontroli porządkowych 
211 kontroli dzikich wysypisk śmieci,
objęto kontrolą
 585 terenów zielonych
177 obiektów szkolnych
544 parkingów niestrzeżonych
104 klatki schodowe
339 obiektów handlowych
146 placów zabaw dla dzieci
182 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych
58 pustostanów
487 kontroli umów na odbiór nieczystości stałe i ciekłe.
Patrol ekologiczny współpracował z wydziałami Urzędu Miasta Opola ( WOŚiR, WIM, WGiK) oraz z poszczególnymi administracjami w celu wyeliminowania zjawiska nielegalnych wysypisk śmieci.
Wyniki pracy Straży Miejskiej za rok 2008
 
            W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku na terenie miasta Opola funkcjonariusze podjęli 10901 interwencji.
 
L.p.
Rodzaje wykroczeń zawartych w:
Pouczenia
Mandat
Wniosek do sądu
Razem
liczba
kwota
1.
Kodeks wykroczeń
 
 
 
 
 
 
a/
Wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu
3380
54
5190
1
3435
b/
Wykroczenia przeciwko
instytucjom państwowym osób
i mienia
18
2
1000
4
24
c/
Wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i mienia
2781
31
6200
12
2824
d/
Wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji
5245
1164
108820
45
6454
e/
Wykroczenia przeciwko osobie
0
0
0
0
0
f/
Wykroczenia przeciwko zdrowiu
1420
6
230
0
1426
g/
Wykroczenia przeciwko interesom
konsumenta
310
19
560
1
330
h/
Wykroczenia przeciwko mieniu
0
0
0
0
0
i/
Wykroczenia przeciwko
obyczajowości publicznej
538
7
590
1
546
j/
Wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku publicznego
3986
256
9980
9
4251
k/
Szkodnictwo leśne, polne
i ogrodowe
0
0
0
0
0
2.
Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
4415
49
5350
9
4473
3.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
6090
53
5120
2
6145
4.
Inne pozakodeksowe przepisy
o wykroczeniach
408
7
140
0
415
5.
Akty prawa miejscowego (przepisy
porządkowe)
3628
0
0
0
3628
6.
Ogółem
32219
1648
143180
84
33951
 
Kontrole i monitoring
 
Poprzez monitoring wizyjny miasta służba dyżurna Straży Miejskiej pracowała w systemie całodobowym obsługując społeczność lokalną, przyjmując zgłoszenia oraz prowadząc ciągłą obserwację miasta Opola ( Centrum + osiedle Armii Krajowej).
 
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku strażnicy w związku z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Opola podejmowali interwencję związane z nieprawidłowym parkowaniem, spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych.
 Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczności lokalnej Prezydent Miasta Opola przeznaczył w 2007 roku środki finansowe na rozbudowę istniejącego monitoringu wizyjnego miasta Opola obsługiwanego przez Straż Miejską. Realizacja tego zadania skierowana została do mieszkańców osiedla Armii Krajowej ( stary ZWM), zakończenie prac I etapu nastąpiło w maju 2008 roku.
    Zamontowanie kamer w tych miejscach przyczyniło się w 60% do wyeliminowania zjawisk zabronionych. Dopiero realizacja II etapu zadania pozwoli doprowadzić do założonych celów przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek .
 
Ponadto w 2008 roku strażnicy przeprowadzili 93319 kontroli.
 
Współpraca z Policją
 
Współpraca Straży Miejskiej z Policją prowadzona była w oparciu o zawarte „Porozumienie” Prezydenta Miasta Opola z Komendantem Miejskim Policji w Opolu.
Wzorem lat poprzednich Straż Miejska w Opolu współpracowała z Komisariatami Policji ( I, II) Bezpośrednia współpraca odbywała się na szczeblach sekcji prewencji ruchu drogowego jak również z dzielnicowymi poszczególnych komisariatów Policji. Skutkowało to wymianą informacji na temat zagrożeń występujących w poszczególnych rejonach oraz koordynacją w zakresie rozmieszczania wspólnych patroli.
W 2008r wystawiono 1025 wspólnych patroli z Policją. W trakcie patroli podjęto 4561 interwencji.
 
Profilaktyka szkolna i szkolenia
 
            W 2008 roku w opolskiej Straży Miejskiej kontynuowane były działania profilaktyczne w formie prelekcji oraz patroli szkolnych w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie działalności rewiru Zaodrze, Śródmieście i ZWM w następujących blokach tematycznych dla szkół podstawowych:
Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczne wakacje 2008.
Bezpieczna szkoła i dom.
Uwaga bezpański pies.
Żyj ekologicznie (problematyka dot. ochrony środowiska – segregacja odpadów).
 
W szkołach gimnazjalnych przeprowadzone zostały działania profilaktyczne związane z edukacją młodzieży w ramach następujących programów:
Bądź świadomy – odpowiedzialność prawna nieletnich za popełniane wykroczenia
Agresja – sprawcy i ich ofiary
Stop! Przemocy
Uzależnienia (narkotyki, tytoń, alkohol)
Żyj ekologicznie (problematyka dot. ochrony środowiska – segregacja odpadów)
Bezpieczne wakacje 2008
Straż Miejska w Opolu – rola i działania w gminie (zapoznanie uczniów z zakresem działań Straży Miejskiej oraz jej uprawnień na rzecz poprawy porządku      i bezpieczeństwa w gminie.
- profilaktyka
- działania prewencyjne
- łamanie prawa i odpowiedzialność karna
Obcy wokół nas ( zasada ograniczonego zaufania wobec obcych)
Dziecko w sieci (zagrożenia związane z obecnością dziecka w Internecie)
W ramach działalności profilaktyczno – edukacyjnych opolska Straż Miejska kontynuowała udział w ogólnopolskich kampaniach:
Płytka wyobraźnia to kalectwo – organizacja w ramach kampanii sympozjum szkoleniowego dla nauczycieli i pedagogów wszystkich typów szkół (kwiecień - maj 2008)
Kampania parkingowa (wrzesień 2008) organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundację Polska bez barier oraz Gminę Opole.
Kampania PKP – Bezpieczny Przejazd – Kampania adresowana do dzieci i młodzieży szkolnej w ramach poprawy bezpieczeństwa na trakcjach kolejowych.
Kampania STOP – 18 (dot. odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów alkoholowych i tytoniowych przez sprzedawców. W ramach kampanii planujemy zorganizować i przeszkolić sprzedawców ( czerwiec – wrzesień 2008)
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – kontynuacja programu w ramach, którego zorganizowaliśmy zawody sportowe konkursy dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia (kwiecień – lipiec 2008)
 Małe Formy Teatralne „W Opolu chcę żyć i uczyć się bezpiecznie” – konkurs dla młodzieży gimnazjalnej pod tym samym tytułem.
Organizacja imprezy plenerowej z okazji „Dnia Dziecka” – imprezę plenerową zorganizowana została wspólnie z Policją w dniu 1 czerwca 2008.
Program „Razem Bezpieczniej” – organizacja cyklów prelekcji wspólnie z Żandarmerią Wojskową przed letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
Kontynuowano coroczny wakacyjny turniej drużyn nie zrzeszonych                      (podwórkowych) piłki nożnej z rozegranym finałem na terenie Szkoły Podstawowej   nr 24 pod patronatem Prezydenta Miasta Opola oraz pucharem Komendanta Straży Miejskiej.
 
W 2008r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Opolu przeprowadzili 220 prelekcji w szkołach, których tematem były zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci oraz prelekcje dotyczące ekologii, gospodarki odpadami.
 
            Realizacja założonych celów na rok 2008 została osiągnięta poprzez kontrolę i analizę tygodniowych harmonogramów jak również miesięcznych zestawień pracy poszczególnych oddziałów.
 
            W 2008 roku doszło do przestępstwa dokonanego przez byłego strażnika ( napady na oddziały banków i punktów gier), co skutkowało ujemną oceną jednostki przez Radę Miasta Opola, a przede wszystkim przez społeczność lokalną. Niekorzystnie odbiło się również na pracy w jednostce, co skutkowało odejściem kilku pracowników oraz negatywnym podejściem do pracy przez funkcjonariuszy. Spotkania z Komendantem oraz cykl szkoleń z psychologiem pozwoliły przywrócić normalne funkcjonowanie jednostki. Były strażnik został za swoje czyny osądzony i skazany prawomocnym wyrokiem przez Sąd w Opolu i obecnie odbywa karę.
 
Do osiągnięć Straży Miejskiej w 2008 roku należy zaliczyć:
 
1.                  Pozyskanie środków pozabudżetowych na prowadzenie działań profilaktyki szkolnej wśród dzieci i młodzieży.
2.                  Uczestnictwo strażników w szkoleniach i kursach dokształcających i doskonalących wykonywanie zawodu.
3.                  Nawiązanie współpracy z administratorami, zarządcami terenów w sprawie utrzymania porządków na terenie miasta Opola.
4.                  Realizacja I etapu rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Opola w dzielnicy Armii Krajowej.
5.                  Pozyskanie środków pozabudżetowych na szkolenie podstawowe pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy.
                       
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
                       
Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
W dniach od 15 grudnia 2008 r. do 10 stycznia 2009 r. w Straży Miejskiej w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 50/08.
            Celem kontroli była ocena prawidłowości dokonywania wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań w tym zakresie.
W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.
 
15.                    Dom Dziecka
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
1.      Wydatki wykonane ukształtowały się na poziomie 1.267 tys. zł, co stanowiło 99% planu. Plan wydatków nie został przekroczony.
 
2.      Wykonanie wydatków bieżących w porównaniu do 2007r. wzrosło o 8,4% tj. o 98 tys. zł. Największy wzrost nastąpił w pozycji wynagrodzenia 10,5% (81 tys. zł). Wynagrodzenia stanowią 67% wydatków ogółem. Udział wynagrodzeń w wydatkach ogółem utrzymuje się na niezmiennym poziomie już od kilku lat i oscyluje w granicach 66%. Jednostka w 2008r. wydatkowała 6.100 zł na projekt techniczny dostosowania obiektu do wymagań przeciwpożarowych.
 
3.      Plan dochodów własnych na 2008r. zakładał 18 tys. zł, wykonanie wyniosło 21 tys. zł. W porównaniu z 2007r. było to o 23 tys. zł mniej (spadek o 52%).
 
4.      W 2008r. w wyniku podjętych działań oszczędnościowych jednostka zaoszczędziła, jak sama podaje, 10 tys. zł. Na działania oszczędnościowe złożyły się wyjazdy wychowanków na bezpłatne kolonie, turnusy rehabilitacyjne oraz wycieczki zagraniczne. W czasie wakacji wychowankowie przebywają u rodziców.
 
5.      Pozytywnie ocenia się starania jednostki podejmowane w celu pozyskania środków pozabudżetowych – udział w konkursie Towarzystwa Nasz Dom, pozyskiwanie darowizn rzeczowych i pieniężnych od sponsorów, udział w konkursie Biura Poselskiego Europosła, pozyskanie dodatkowych środków na organizację konferencji szkoleniowej, pozyskanie środków ze sprzedaży zużytych tonerów.
 
6.      Majątek jednostki jest ubezpieczony, roczne koszty z tym związane wyniosły 2.737 zł.
 
7.      Jednostka, podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe, posiada rachunek bankowy
w PKO Banku Polskim, roczne koszty obsługi rachunku wyniosły 1.800 zł.
 
8.      Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania z wykonania wydatków zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
Osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
działalność statutowa
      
1) powrót 9 dzieci do rodzin biologicznych,
2) umieszczenie 2 wychowanków w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
3) umieszczenie 4 dzieci w rodzinie zastępczej niespokrewnionej,
4) usamodzielnienie 3 wychowanków, w tym 2 wychowanki zostały umieszczone  
w mieszkaniu chronionym w Ośrodku Readaptacji Społecznej w Opolu,
5)     zorganizowanie wypoczynku letniego dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym,
6)     stworzenie wychowankom bardzo dobrych warunków mieszkaniowych,
7)     dostęp do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych dzieci,
8)     wyrównywanie opóźnień rozwojowych wychowanków poprzez współpracę z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu – 1 dziecko zostało objęte indywidualną terapią psychologiczną oraz szkołami – w zajęciach wyrównawczych uczestniczyło 11 uczniów szkół podstawowych oraz 8 uczniów gimnazjum,                 2 dzieci uczestniczyła w zajęciach rewalidacyjnych,
9)     rozwijanie działalności Dziecięcej Rady Domu – samorząd dziecięcy uczestniczył      w podejmowaniu ważnych dla dzieci decyzji tj.: organizacja wypoczynku letniego          i zimowego, przydział kieszonkowego, organizacja imprez okolicznościowych            w placówce, układanie jadłospisu, udział w konkursach i turniejach,
10)utrzymywanie więzi rodzinnych poprzez świętowanie urodzin wychowanków, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Babci itp., wyjścia dzieci do domów na uroczystości rodzinne, zapraszanie rodziców do udziału w wywiadówkach szkolnych,
11)rozpoczęcie działalności Grupy Usamodzielnienia dla młodzieży od 15 roku życia,           
12)rozwój idei wolontariatu przy poparciu Fundacji Przyjaciółka w Warszawie.
 
odbiór społeczny
 
1)      dobra współpraca ze szkołami, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, sądem rodzinnym i rodzicami wychowanków,
2)      współpraca z uczelniami wyższymi tj.: Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyższą Medyczną Szkołą Zawodową w Opolu, dot. organizacji praktyk studenckich.
 
zarządzanie jednostką
 
1)      Przeprowadzona w grudniu 2008 r. kontrola Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykazała, iż w obszarze działań statutowych, organizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej, kompensacyjnej i terapeutycznej oraz prowadzonej dokumentacji tych działań, a także zapewnienia dzieciom socjalno –bytowych, placówka osiąga wysoki poziom,
2)      wszyscy pracownicy pedagogiczni stale podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą     w różnych formach doskonalenia zawodowego,
3)      w placówce pracują wszyscy specjaliści niezbędni w prawidłowym jej funkcjonowaniu,
4)      z końcem 2008 r. został całkowicie wyeliminowany problem ucieczek wychowanków z placówki,
5)      został zminimalizowany problem wagarów i kradzieży – zdarzenia występują sporadyczne i są szybko rozpoznawane,
6)      od wielu lat brak skarg na działalność placówki oraz jej dyrektora,
7)      placówka jest bardzo dobrze postrzegana przez współpracujące z nią jednostki              i instytucje.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
16.                    Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNINIE
 
1)      Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy jest specjalistyczną placówką o charakterze diagnostyczno-konsultacyjnym, którego przedmiotem działania jest inicjowanie, wspieranie, kwalifikowanie i szkolenie zastępczych form i wychowania rodzinnego zapobiegających sieroctwu społecznemu.
2)      Na bieżące funkcjonowanie tej placówki wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości 419 tys. zł. (faktyczne wykonanie wyniosło 99,3% założonego planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 274 tys. zł i na pozostałe wydatki 145 tys. zł. W ramach pozostałych wydatków największą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupami materiałów i energii (68 tys. zł), z zakupami usług pozostałych (14 tys. zł). Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2008r. poziomu wydatków. Przyrost wydatków zrealizowanych ogółem w 2008r. w stosunku do 2007r. wyniósł 8,83%.
3)      Wykonanie planu dochodów w 2008r. (dochody uzyskane z budżetu) ukształtowało się na poziomie 419 tys. zł i odpowiadają poniesionym wydatkom. Jednostka nie realizowała dochodów własnych.
4)      Zatrudnienie w jednostce wyniosło7 etatów.
5)      W okresie sprawozdawczym Ośrodek między innymi udzielił 679 porad, przeszkolił 199 osób, kandydatów na rodziców adopcyjnych, 82 osoby otrzymały pełną kwalifikację na rodzinę adopcyjną. W 2008r. Ośrodek umieścił w rodzinach adopcyjnych 48 dzieci, a 26 dzieci w zastępczym środowisku rodzinnym.
6)      W roku 2008r. majątek jednostki był ubezpieczony, koszty związane z ubezpieczenie wyniosły 135 zł.
7)      Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
8)      W 2008r. w jednostce nie przeprowadzono kompleksowej kontroli zgodności zasad prowadzenia rachunkowości z przepisami prawa.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
Osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
działalność statutowa
 
1)      Wzrost liczby kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych – w 2008 r. zarejestrowano 88 nowych rodzin.
2)      Stałe skracanie czasu oczekiwania w Ośrodku na adopcję - od 9 do 12 miesięcy.
3)      Pozyskiwanie kandydatów na rodziny adopcyjne spoza Województwa Opolskiego       (Poznań, Wrocław, Warszawa, Gliwice).
4)      Systematyczne wzbogacanie warsztatów szkoleniowych dla rodzin zastępczych                 i kandydatów na rodziców adopcyjnych o nowe formy szkoleniowe np. zajęcia zastępowania agresji metodą ART.
5)      Trafne diagnozowanie rodzin – Ośrodek nie odnotował żadnych nieudanych adopcji.
6)      Wzrost liczby porad pedagogicznych, psychologicznych i prawnych udzielanych dzieciom i ich rodzicom – 679 w 2008 r.,
7)      Funkcjonowanie Rady Społecznej w Ośrodku umożliwiło podjęcie wielu kontrowersyjnych decyzji w zakresie kwalifikowania rodzin oraz wpłynęło na szybsze umieszczenie dzieci w rodzinie adopcyjnej.
8)      Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego podejmującego działania mające na celu niesienie pomocy dziecku i rodzinie.
9)      Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, która umożliwiła szybkie umieszczanie dziecka w rodzinnych formach opieki,
10)   Wspólne z instytucjami opracowywanie programów na rzecz dziecka i rodziny,
11)   Udzielanie pomocy osobom adoptowanym w odnalezieniu biologicznej rodziny,
12)   Rzetelnie i terminowo sporządzanie opinii dla potrzeb sądów – 21 w 2008 r. .
13)   Szybkie przekazywanie informacji o dzieciach w celu poszukiwania rodzin w kraju      i za granicą w ramach prowadzonej działalności Wojewódzkiego Banku Danych         o dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka – w 2008 r. przeanalizowano dokumenty 816 dzieci.
 
odbiór społeczny
 
1)      Opracowywanie i wydawanie ulotek o działalności Ośrodka wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola.
2)      Współudział w organizacji konferencji dot. rodzicielstwa zastępczego.
3)      Zorganizowanie spotkań dla grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych,      w celu rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych i zdrowotnych dzieci.
4)      Organizacja „Dni Otwartych Ośrodka”,
5)      Popularyzacja działalności Ośrodka w mediach: prasie lokalnej, radiu i telewizji.
6)      Prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym organizowanie spotkań z młodzieżą    VI LO w Opolu, studentami Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy Socjalnej oraz Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego,
7)      W ramach współpracy z Domem Dziecka oraz Pogotowiem Opiekuńczym w Opolu, pracownicy Ośrodka uczestniczyli w posiedzeniach Zespołów do spraw okresowej oceny dziecka,
8)      Organizowanie praktyk studenckich dla studentów IV roku Pedagogiki Opiekuńczej      i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Opolskiego,
9)      Pozyskiwanie kandydatów poza Województwem Opolskim – Wrocław, Racibórz, Warszawa, Poznań, Kępno.
 
zarządzanie jednostką
 
1)      Pedagodzy na bieżąco podwyższają swoje kwalifikacje m. in. poprzez uczestnictwo             w kursach i szkoleniach oraz studiach podyplomowych w zakresie psychoprofilaktyki zaburzeń.
2)      Ośrodek gromadzi, porównuje i wnikliwie analizuje własne osiągnięcia z pracą innych ośrodków.
3)      Wyposażenie pomieszczeń Ośrodka w niezbędny sprzęt komputerowy, połączenie internetowe i pocztę elektroniczną umożliwiły szybki przekaz informacji, oraz spowodowało zwiększenie kontaktów rodzin zainteresowanych adopcją                         z pracownikami Ośrodka.
4)      Stworzenie odpowiedniego wystroju pomieszczeń Ośrodka zapewniło właściwą atmosferę do rozmów z osobami zgłaszającymi się do placówki.
5)      Założenie i opracowanie strony internetowej Ośrodka - na bieżąco aktualizowanej - znacznie przyczyniło się do jego promocji.
6)      Zaangażowanie dyrektora Ośrodka poprzez udział w naradach organizowanych przez Urząd Wojewódzki, domy dziecka, centra pomocy rodzinie, a także udział                       w konferencjach naukowych lokalnych i krajowych.
7)      Pozyskiwanie nowoczesnych narzędzi pracy do diagnozowania dzieci i rodzin.
8)      Przeprowadzone kontrole wewnętrzne nie wykazały nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki.
9)      Od wielu lat nie odnotowano skarg na działalność placówki oraz jej dyrektora.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
17.                    Pogotowie Opiekuńcze
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
1.      W 2008r. jednostka prowadziła działalność (wydatkowała środki) w pięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W swym „podstawowym” rozdziale – Placówki Opiekuńczo Wychowawcze (85201) plan wydatków jednostki wynosił 2.843 tys. zł z czego wykonano 2.683 tys. zł tj. 94% - plan nie został przekroczony.
2.      Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, ich udział
w wydatkach bieżących sięga 63%. Dynamika wzrostu wynagrodzeń liczona rok do roku wyniosła 12%. Poziom zatrudnienia nie zmienił się w stosunku do 2007r. i wynosił 48 etatów. 
3.      W 2008r. jednostka nie realizowała inwestycji.
4.      W ramach dotacji na zadania własne jednostka wydatkowała 58 tys. zł dzięki czemu ukończyła zadanie polegające na osiągnięciu standardów jakie powinny spełniać tego typu placówki. W 2007r. na ten cel z tego samego źródła wydatkowano 256 tys. zł.
5.      Dochody własne jednostka zrealizowała w kwocie 10 tys. zł, przy założonym planie 14 tys. zł, niewykonanie planu związane jest z mniejszymi wpływami z usług świadczonych przez jednostkę dla podmiotów zewnętrznych (zmniejszony popyt).
6.      Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków w jednostce – poszukiwanie sponsorów poprzez promocję placówki, organizowanie imprez kulturalnych i zawodów sportowych. 
7.      Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową, koszt ubezpieczenia w 2008r. wyniósł 1.920 zł..
8.      Na koniec 2007r. jednostka wykazała należności w kwocie 15.470 zł należność powstała z tytułu reklamacji usługi wykonanej na rzecz jednostki. W roku 2008 należność ta nie została ściągnięta i nadal figuruje w bilansie jednostki. Z informacji uzyskanych od jednostki wiadomo, iż od ww. kwoty naliczane są odsetki.
9.      Jako szczególne osiągnięcia jednostka podaje:
a.      Pozyskanie środków w wysokości 58 tys. zł na dochodzenie do standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
b.      Pozyskanie dodatkowych środków w wysokości 13 tys. zł na przeprowadzenie zajęć dla wychowanków – profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałania przestępczości wśród młodzieży.
c.      Pozyskanie dodatkowych środków w kwocie 50 tys. zł na przeprowadzenie programów resocjalizacyjnych podczas zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych.
Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
 
UZASADNIENIE
 
Osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
działalność statutowa
 
1)      znaczne ograniczenie liczby ucieczek wychowanków z placówki – ucieczki obecnie mają charakter sporadyczny,
2)      wyeliminowanie używania środków odurzających przez wychowanków podczas przepustek,
3)      znaczne ograniczenie agresji wychowanków w stosunku do siebie oraz wyeliminowanie agresji w stosunku do mienia publicznego – w 2008 r. zdarzenia celowego niszczenia przez wychowanków mebli i sprzętów w placówce występowały sporadycznie,
4)      pozyskanie dodatkowych środków w wysokości 57.830,00 zł na realizację zadań        w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
5)      zmobilizowanie wychowanków do włączania się do prac na rzecz placówki                   (sprzątanie, pomoc wychowawcom, magazynierowi, konserwatorom, kucharkom, itp.),
6)      mobilizacja wychowanków do uczestnictwa w życiu społecznym poza placówką poprzez udział w różnych konkursach i happeningach organizowanych na terenie miasta Opola przez placówki oświatowe oraz inne instytucje tj.: „Jeżdżę bezpiecznie”, „Gimnazjalista wolny od uzależnień”, „Mini Olimpiada”, „W poszukiwaniu kwiatu paproci”, „Nasze mocne strony” – programy realizowane były w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
7)      współtworzenie z wychowawcami programów artystycznych przedstawianych na imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie placówki,
8)      kontynuacja działalności Grupy Usamodzielniającej.
 
odbiór społeczny
 
1)      kontynuacja współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w Opolu,
2)      ścisła współpraca z przedstawicielami Sądu Rodzinnego – sędziami oraz kuratorami sądowymi i społecznymi,
3)      nawiązanie ścisłej współpracy z Miejską Komendą Policji oraz I Komisariatem Policji w Opolu, a także z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci,
4)      udział wychowanków w prelekcjach prowadzonych przez Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Opolu,
5)      przygotowanie wspólnie z Fundacją Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” spektaklu teatralnego pn. „Gdy pijesz nie żyjesz – Romek i Julietta”,
6)      ścisła współpraca z Opolską Izbą Dziecka,
7)      współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej – osoby bezrobotne wykonują prace społecznie użyteczne na rzecz placówki,
8)      współpraca z uczelniami wyższymi, tj. Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu dotycząca organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenia przez studentów zajęć integracyjnych i imprez okolicznościowych dla wychowanków placówki,
9)      współpraca z PCPR znajdującymi się na terenie innych powiatów.
 
zarządzanie jednostką
 
1)      pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz – uzyskano 12.696,00 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie programów profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach działania nakierowanych na zwiększenie umiejętności sprzyjających zdrowemu i trzeźwemu życiu oraz wspieranie i inicjowanie różnych form profilaktyki rówieśniczej oraz 50,000,00 zł na prowadzenie programów resocjalizacyjnych w czasie zorganizowanego wypoczynku letniego wychowanków,
2)      motywowanie kadry Pogotowia Opiekuńczego do podnoszenia kwalifikacji - pozyskanie 11.845,61 zł na różne formy szkoleń zawodowych,
3)      pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność placówki poprzez wynajem garaży oraz sprzedaż obiadów pracownikom i emerytom Pogotowia Opiekuńczego.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
18.                    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
 
1.      Jednostka realizuje wiele zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. O ogromie zadań jakie wypełnia jednostka świadczy liczba zatrudnionych (157 etaty) oraz wysokość planu wydatków, który w 2008r. ustalono w wysokości 21.275 tys. zł.
2.      Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2008r. poziomu wydatków, faktyczne wykonanie wyniosło 93% założonego planu.
3.      W ciągu 2008r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uzyskał dochody (przekazane do budżetu miasta) na poziomie 1.067 tys. zł, co oznacza przekroczenie planu o 297 tys. zł. Zjawisko ocenia się pozytywnie.
4.      Oprócz środków budżetowych jednostka uzyskała w 2008r. dochody własne. W roku sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie osiągnął dochody własne w wysokości 312 tys. zł z tytułu darowizn od osób fizycznych oraz wpływów otrzymanych od pensjonariuszy za wydane posiłki, umowy najmu. Jednostka nie wykonała całego założonego planu dochodów własnych, wykonanie sięgnęło 81 % planu. Jako przyczynę niewykonania planu podaje się fakt, że z posiłków w Domach Dziennego Pobytu korzystały przede wszystkim osoby, które ze względu na niski dochód płaciły tylko wsad. 
5.      Dla pozyskania oszczędności jednostka zatrudnia pracowników w ramach robót publicznych, zawiera umowy z wolontariuszami oraz umowy z PUP na odbycie stażów przez absolwentów a także organizuje prace społecznie użyteczne.
6.      Jednostka pozyskuje środki pozabudżetowe głównie poprzez darowizny osób fizycznych i prawnych, są to darowizny w formie gotówkowej lub rzeczowej. Jednostka prowadzi również stołówki w domach dziennego pobytu.
7.      Majątek jednostki był objęty w 2008 r. polisą ubezpieczeniową, koszty z tego tytułu w 2008r. wyniosły 2.119 zł. 
8.      W 2008r. w jednostce odbyła się kontrola zewnętrzna NIK. Kontrola dotyczyła realizacji zadań powiatu w zakresie organizowania opieki zastępczej i interwencji kryzysowej. W protokole pokontrolnym znajduje się adnotacja „Brak zaleceń pokontrolnych. Wszystkie zadania objęte kontrolą realizowane są prawidłowo”.
9.      W jednostce obowiązują wymagane prawem dokumenty wewnętrzne normujące sprawy gospodarki finansowej.
10. Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
UZASADNIENIE
 
Nadrzędnym celem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez podejmowanie działań zmierzających
do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Prowadzono działania zmierzające do łagodzenia skutków trudnej sytuacji bytowej podopiecznych oraz do usuwania ich przyczyn. W swoich działaniach MOPR realizował systemowe działania na rzecz rodziny, powodujące zmiany w jej funkcjonowaniu, dążył
do tego, aby dzieci rodzin objętych pomocą nie stały się kolejnym pokoleniem, korzystającym z usług ośrodków pomocy społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował zaplanowane działania przy współpracy
z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się min. pomocą społeczną, oświatą, ochroną zdrowia.
 
 1. Realizacja planu pracy.
 
Placówka posiada plan pracy na 2008 r.
Plan zawiera cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację. Plan pracy na 2008 r. nie określa zasad monitorowania, ewaluowania jego postanowień, częściowej i końcowej oceny stopnia jego realizacji.
Placówka prawidłowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania.
 
 1. Jakość zarządzania.
 
Jednostka jest prawidłowo zarządzana, realizuje swoje zadania w sposób właściwy
i terminowo. Zespół cechuje kreatywność, inicjatywność i zaangażowanie przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań.
Jednostka jest zarządzana prawidłowo.
 
 1. Wyniki przeprowadzanych w jednostce kontroli.
 
W październiku 2008 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatury w Opolu przeprowadziła kontrolę, której przedmiotem była realizacja niektórych zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej realizowanych w latach 2007 – 2008. Jednostka kontrolująca pozytywnie oceniła realizację zadań w zakresie objętym kontrolą.
 
 1. Odbiór społeczny jednostki.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie postrzegany jest jako placówka wspierająca
i pomagająca dobrze znana w społeczności lokalnej i ponadlokalnej.
Ośrodek jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez jednostki z nim współpracujące.
 
Cele ogólne działania jednostki
 
Cele ogólne, wynikające z przepisów ustawy są realizowane w ramach działalności statutowej. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka pomocy społecznej jest powołana.
Dyrektor jednostki wyznaczył także dodatkowe cele dla placówki, które jednostka realizowała w 2008 r.
1)      Pomoc osobom starszym i długotrwale chorym.
Zapewnienie opieki osobom długotrwale chorym, nie mogącym funkcjonować samodzielnie. W wyniku działań Dyrektora, uzyskano lokal na uruchomienie trzeciego Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych.
2)      Program pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.
      Kierowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do Środowiskowych Domów      Samopomocy oraz organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu  
      zamieszkania.
3)      Pomoc dla osób z rodzin bezdomnych.
Realizowanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. Cel został osiągnięty częściowo, ponieważ 10 % bezdomnych nie podpisało indywidualnych programów.
4)      Pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia.
Zadanie realizowane w ramach programów aktywizacji bezrobotnych w ramach Klubu Integracji Społecznej. Organizowanie prac społecznie użytecznych oraz realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, który został zrealizowany w całości.
5)      Pomoc dla osób niepełnosprawnych.
Aktywizacja osób niepełnosprawnych, mająca na celu integrację ze środowiskiem. Ze względu na brak miejsc w Domach Pomocy Społecznej cel został zrealizowany częściowo.
6)      Pomoc w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
Tworzenie i i realizacja programów profilaktycznych, między innymi zorganizowanie 14 –dniowego turnusu terapeutycznego dla rodzin z osobą uzależnioną od alkoholu.
7)      Pomoc w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wychowawczo –   
      opiekuńczych.
      Pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych.
      Utworzono zawodową rodzinę zastępczą, w której umieszczono sześcioro dzieci – 
      rodzeństwo.
8)      Działania na rzecz rodziny w kryzysie.
Rozwijanie nowych form pracy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, poprzez realizowanie programów na terenie Zakładu Karnego w Opolu.
9)      Rozwój pracy socjalnej w rejonach opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy    Rodzinie w Opolu.
Realizowano kontrakty socjalne.
 
Cele krytyczne     
 
      Do celów krytycznych dyrektor placówki zaliczył:
1)                  niewystarczające środki finansowe na remonty i zakupy inwestycyjne,
2)                  brak sprzętu komputerowego posiadającego parametry techniczne, spełniające wymogi systemu informatycznego POMOST, posiadającego homologację Ministerstwa,
3)                  zbyt mała liczba pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców miasta Opola.
 
 
Obszary działania jednostki wymagające poprawy wg podziału.
 
a.                  działalność statutowa
 • zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wsparcia dziennego i w domach pomocy społecznej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu.
 
b.                 odbiór społeczny
 • informowanie na bieżąco mieszkańców miasta Opola o zakresie świadczonych usług przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
     
c.                 zarządzanie jednostką
 • konieczność dalszego rozwoju pracy Ośrodka metodą projektu.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
1. Rada Miasta Opola rozpatrywała 1 skargę częściowo uzasadnioną na działanie dyrektora jednostki. Skarga została uzasadniona w części dotyczącej opóźnienia przelewu pieniędzy. Za pomyłkę skarżący został przeproszony przez dyrektora MOPR, a wobec pracownika, który dopuścił się popełnienia błędu zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe.
 
2. Do jednostki wpłynęła 1 skarga częściowo uzasadniona i dotyczyła realizacji zajęcia komorniczego zasiłku stałego dokonanego przez pracownika sekcji świadczeń.
 
19.                    Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
1.      Na 2008r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.231 tys. zł, wykonanie wyniosło 1.225 tys. zł, tj. 99% - plan nie został przekroczony.
2.      Wydatki bieżące wyniosły 900 tys. zł wobec 810 tys. zł w roku 2007 (dynamika 111%). Wynagrodzenia stanowiły 69% wydatków bieżących i były wyższe w porównaniu do 2007r. o 91 tys. zł (dynamika 117%). Zatrudnienie w jednostce na przestrzeni 2007-2008r. nie uległo zmianie i wynosiło 17 etatów.
3.      Dochody pobrane i przekazane do budżetu miasta wykonano w kwocie 264 tys. zł, tj.
o 110 tys. zł więcej niż zakładał plan (171%) i 34 tys. zł więcej niż wyniosło wykonanie w 2007r. (115%). Rosnące wpływy należy uznać za pozytywne, uwagę zwraca jednak niedoszacowany plan.
4.      Dochody własne jednostka wykonała na poziomie 32 tys. zł, tj. w 100% planu. W porównaniu z 2007r., kiedy to dochody te wyniosły 9 tys. zł odnotowano wysoki przyrost tych dochodów.
5.      W 2008r. jednostka wykonała podjazd wraz z dostosowaniem terenu wokół ośrodka dla osób niepełnosprawnych. Całość inwestycji kosztowała 325 tys. zł.
6.      Jako działania oszczędnościowe jednostka podaje wymalowanie pomieszczeń noclegowni - kuchni i toalety, wymianę kabin prysznicowych (wartość około 3 tys. zł) oraz remont dachu (wartość około 18 tys. zł) dokonane własnym sumptem.
7.      Jednostka jako źródła pozyskiwania środków pozabudżetowych wskazuje czynsz
za wynajem pomieszczeń oraz udział w konkursach organizowanych przez Prezydenta Miasta Opola.
8.      Jako pozytywne zjawisko należy odnotować fakt, iż po raz pierwszy od kilku lat zanotowano spadek należności, które na koniec 2008r. wyniosły 1.700 tys. zł wobec 1.774 tys. zł w roku 2007 i 1.706 tys. zł w roku 2006. Utrzymywanie się wysokich należności jednostka tłumaczy tym, iż 80% przyjętych osób do Izby Wytrzeźwień to bezdomni, bez stałego miejsca zamieszkania, prowadzący włóczęgowski tryb życia.
9.      Majątek jednostki jest ubezpieczony, koszt ubezpieczenie w 2008r. wyniósł 248 zł, jednostka korzysta z 20% zniżki ubezpieczeniowej.
10. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
UZASADNIENIE
 
Osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
działalność statutowa
 
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu powstał na bazie Izby Wytrzeźwień. Do osiągnięć Ośrodka w 2008 roku można zaliczyć:
-                      usamodzielnienie się jednej osoby,
-                      umieszczenie dwóch osób w DPS,
-                      umieszczenie jednej osoby w ZOL,
-                      zarejestrowanie bezrobotnych mieszkańców Ośrodka w PUP,
-                      podjęcie pracy dorywczej przez dwadzieścia siedem osób,
-                      zmobilizowanie pięciu osób do wykonywania stałej pracy na rzecz Ośrodka,
-                      wymiana dowodów osobistych przez wszystkich stałych mieszkańców Ośrodka,
-                      utrzymanie dłuższej abstynencji alkoholowej przez około dziesięć osób,
-                      kontynuację terapii odwykowej przez siedem osób,
-                      stały kontakt z terapeutą siedmiu osób współuzależnionych.
 
odbiór społeczny
 
Funkcjonowanie Ośrodka w obecnej formie jest pozytywnie odbierane zarówno przez osoby korzystające z jego usług, środowisko lokalne, jak i instytucje z nią współpracujące. O pozytywnym odbiorze Ośrodka może świadczyć brak skarg na działalność w 2008 r. oraz częste zwracanie się firm z ofertami pracy dla podopiecznych. Ponadto zostało podpisane porozumienie z opolskimi uczelniami w ramach, którego studenci odbywają praktyki w Ośrodku.
 
 
zarządzanie jednostką
 
-           ciągłe dostosowanie Ośrodka do nowych celów i zadań mimo ograniczonych środków budżetowych,
-           uzyskanie środków na wykonanie podjazdu i dostosowanie terenu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie remontu dachu,
-           wygospodarowanie środków na odnowienie pomieszczeń noclegowni,
-           realizacja budżetu zgodnie z planem budżetowym na 2008 r.,
-           wykonanie 171% planowanych dochodów własnych, co stanowi 17% wzrost w stosunku do roku 2007,
-           zmniejszenie salda zaległości za pobyt w izbie wytrzeźwień o kwotę 107.807 zł w stosunku do roku 2007 poprzez prawidłowe prowadzenie procedur windykacyjnych.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
20.                   Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
1.      Ustalony na 2008r. plan wydatków nie został przekroczony. Wykonanie wydatków wyniosło 100% planu, tj. 603 tys. zł.
2.      Największą pozycję w strukturze wydatków niezmiennie stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły w 2007r. 336 tys. zł, tj. 70% wydatków bieżących, a w 2008r. było to już 413 tys. zł, tj. 72% wydatków ogółem. Dynamika przyrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne 122%, przy dynamice wydatków bieżących 119%.
3.      W 2008r. jednostka dokonała zakupów inwestycyjnych na kwotę 32 tys. zł. Środki te pochodziły z dotacji budżetu państwa i zakupiono za nie zestaw komputerowy obieraczki, patelnię, piec kręgowy i kuchnię elektryczną.
4.      Jednostka realizuje zadania z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone. Jednostka na realizację zadań zleconych otrzymuje dotację z budżetu państwa, która w 2008r. wyniosła 548 tys. zł, co stanowiło 95% wydatków ogółem jednostki. Z budżetu miasta jednostka otrzymała 24 tys. zł na wydatki bieżące, w tym 8 tys. zł na remonty.
5.      Pozytywnym zjawiskiem jest znaczne przekroczenie dochodów pobranych i przekazanych do budżetu miasta. Wykonanie dochodów pobranych i przekazanych do budżetu miasta było o 8 tys. zł większe od pierwotnie planowanego i wyniosło 28 tys. zł, tj. 138% planu. Zwraca się jednak uwagę, iż rok wcześniej dochody pobrane i przekazane do budżet miasta były nieco wyższe a plan na 2008r. był znacznie niższy od wykonania 2007r.
6.      Majątek jednostki jest ubezpieczony, roczne koszty ubezpieczenia w 2008r. wyniosły 316 zł.
7.      Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
8.      W 2008r. nie miała miejsce żadna kontrola, jednostka podaje, że przestrzegane są procedury kontroli finansowych z zachowaniem terminów wywiązywania się z zobowiązań wobec pracowników i kontrahentów jednostki. Nie stwierdza się naruszenia ustawy o rachunkowości i finansach publicznych oraz pozostałych procedur finansowych.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
 Szczególne osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a.      działalność statutowa
 
1)           Przydzielenie 3 dodatkowych miejsc oraz dodatkowych środków finansowych pozyskanych przez Dyrektora jednostki.
2)           W związku z zapewnieniem fachowej opieki psychiatrycznej i rehabilitacji leczniczej 
            zmniejszyła się liczba hospitalizowanych uczestników ŚDS w ciągu 2008 roku.
3)      Zwiększono ofertę zajęć kulturalno – oświatowych w ramach prowadzonych zajęć 
        statutowych.
 
                 b.   odbiór społeczny
        
 Jednostka organizuje imprezy integracyjne, które są dobrze postrzegane w środowisku lokalnym oraz na bieżąco współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.  
Jest głównym organizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Jasełek ŚDS, który odbył się 05.12.2008 r. w Opolu. Uczestnicy ŚDS brali również czynny udział w paraspartakiadzie dla osób niepełnosprawnych oraz Opolskich Dniach Osób Niepełnosprawnych.
            Jednym z ważnych elementów współpracy, jest kontynuowanie pracy przez dużą grupę wolontariuszy - 9 osób, co pozwała na realizację wspólnych zadań z terapeutami Ośrodka i integruje uczestników ŚDS ze środowiskiem.
 
                  c.   zarządzanie jednostką
 
Ośrodek działa na podstawie dokumentacji, dostosowanej do wymogów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Spełnia wszystkie potrzebne standardy nowocześnie funkcjonującej jednostki organizacyjnej. Posiada skomputeryzowany system kadrowo-księgowy, łącznie z wykorzystaniem internetu do prac administracyjno- biurowych.
Utworzona została strona internetowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”. Wszystkie zaplanowane w planie pracy zadania i przedsięwzięcia dotyczące merytorycznej działalności ŚDS, jak również dotyczące zarządzania jednostką zostały w pełni zrealizowane.
Działania podejmowane przez Dyrektora jednostki, pozwalają utrzymać wysoki standard świadczonych usług. 
Jednostka jest dobrze postrzegana przez inne instytucje, organizacje pozarządowe, a także      w środowisku lokalnym.
                                                                                                                                                               
Osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a.      działalność statutowa
 
1) przydzielenie 3 dodatkowych miejsc, przez Wydział Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.       
3) prowadzenie zajęć z zakresu form psychoterapeutycznych takich jak:
    - psychoanaliza,
    - biblioterapia,
    - indywidualne spotkania z uczestnikami,
4) zajęcia edukacyjno-oświatowe dla przewlekle chorych psychicznie,
5) prowadzenie zajęć z zakresu programów terapii komputerowej,
6) 2 uczestników ŚDS znalazło zatrudnienie w ramach interaktywnego poszukiwania pracy.
 
                 b.   odbiór społeczny
 
W trakcie całego 2008 r. prowadzono regularną współpracę z wieloma instytutami oraz ośrodkami psychologii i psychiatrii. Organizowano seminaria popularnonaukowe, których tematem było rozwinięcie szerokiej współpracy w zakresie nowych trendów i możliwości w niesieniu pomocy osobom zaburzonym psychicznie. 
Ośrodek jest dobrze znany w społeczności lokalnej i ponadlokalnej. Jest dobrze postrzegany i akceptowany jako placówka wspierająca i pomagająca osobom niepełnosprawnym, ale też jako ośrodek integrujący różne grupy społeczne.   
Obecnie w ŚDS działa grupa 9 wolontariuszy, którzy służą pomocą przy realizacji wspólnych zadań z terapeutami ośrodka.
Jednostka organizuje imprezy integracyjne, które są dobrze postrzegane w środowisku lokalnym oraz na bieżąco współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz miejskimi jednostkami   organizacyjnymi.  
 
                  c.   zarządzanie jednostką
 
Ośrodek działa na podstawie dokumentacji, dostosowanej do wymogów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Spełnia wszystkie potrzebne standardy nowocześnie funkcjonującej jednostki organizacyjnej. Posiada skomputeryzowany system kadrowo-księgowy, łącznie z wykorzystaniem internetu do prac administracyjno- biurowych.
Wszystkie zaplanowane w planie pracy zadania i przedsięwzięcia dotyczące merytorycznej działalności ŚDS, jak również dotyczące zarządzania jednostką zostały w pełni zrealizowane.
Współpraca z instytucjami naukowymi w zakresie poszerzenia oferty prowadzonych zajęć terapeutycznych, dała wiele pozytywnych efektów, ale przede wszystkim umożliwiła wprowadzenie wszelkich nowości w ośrodku.
Stan techniczny obiektu spełnia standardy dla tego typu jednostek.
Brak skarg na działalność jednostki i jej Dyrektora.
                                                                                                                        
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
21. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej:
 
21.1. ZOZ „Centrum”
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE:
 
1.      W sumie na koniec 2008r. jednostka zaewidencjonowała przychody w łącznej wysokości 6.218 tys. zł, co oznacza ich wzrost w porównaniu z wykonaniem 2007r. o 22%. W sumie tych przychodów ponad 90% stanowią przychody uzyskane z wykonywania usług medycznych.
 
2.      Koszty ogółem w 2008r. ukształtowały się w wysokości 6.051 tys. zł, co oznacza ich wzrost w porównaniu z 2007r. o 20%. Dynamiczny wzrost kosztów był spowodowany zwiększeniem wynagrodzeń i pochodnych od nich. W sumie w ciągu 2008r. koszty wynagrodzeń i pochodnych ukształtowały się na poziomie 4.085 tys. zł – tj. wzrost w porównaniu z 2007r. o 17%. Znacząco – bo aż o 44% - wzrosły koszty usług obcych, które na koniec 2008r. ukształtowały się na poziomie 1.259 tys. zł.
 
3.      Jeszcze w 2007r. na poziomie podstawowym wystąpiła niekorzystna relacja przychodowo-kosztowa. Jednostka na sprzedaży osiągnęła stratę w wysokości -36 tys. zł, co oznacza pogorszenie się wyniku na sprzedaży w 2007r. w porównaniu z wykonaniem 2006r. o 50 tys. zł. W 2008r. to niekorzystne zjawisko zostało zahamowane W ujęciu rocznym (2008r. do 2007r.) dynamika przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wyniosła 123%, a dynamika kosztów działalności operacyjnej ukształtowała się na poziomie 120% przy zysku na sprzedaży wynoszącym 70 tys. zł.
 
4.      W ciągu 2008r. jednostka wykazała w przychodach finansowych 93 tys. zł wpływów              z tytułu odsetek. W sumie za 2008r. osiągnęła wynik netto w wysokości 166 tys. zł,            co oznacza jego zwiększenie w porównaniu z 2007r. o 83 tys. zł.
 
5.      Jednostka charakteryzuje się wysoką płynnością. Wskaźnik płynności gotówki ukształtował się na poziomie 2,45 przy stanie gotówki na koniec 2008r. w wysokości 2.239 tys. zł.
 
6.      W 2008r. jednostka nie została objęta postępowaniem kontrolnym w zakresie kontroli dokumentów normujących zasady prowadzenia rachunkowości.
 
7.      Biorąc pod uwagę fakt, iż ostatnia kontrola obejmująca stan zobowiązań Jednostki była przeprowadzona w 2005r. oraz to, iż niniejsza propozycja oceny przekazywana jest do Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola niniejszym wnioskuję o przeprowadzenie przez Ten Wydział kontroli jednostki w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kontrola taka powinna zostać przeprowadzona na początku 2010r. Wniosek o przeprowadzenie kontroli jest między innymi uzasadniony faktem wątpliwego ujęcia w rachunku zysków i strat za 2008r. w pozycji „pozostałe przychody operacyjne” kwoty 477 zł ze znakiem „minus”. 
 
8.      Posiadane przez jednostkę mienie jest objęte polisą ubezpieczeniową.
 
9.      Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Realizacja zadań statutowych
 
Ocena realizacji zadań statutowych oparta została na podstawie sprawozdań kwartalnych           o liczbie udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za 2008 r.
 
Realizacja planu pracy
 
Zakład posiadał Plan pracy na 2008 r. Plan określał: źródła finansowania i wysokość środków zaplanowanych w 2008 r. na poszczególne działania, strukturę organizacyjną zakładu, strukturę zatrudnienia, cel ogólny oraz cele szczegółowe działania zakładu i osoby odpowiedzialne za ich realizację.
 
Zakład prawidłowo realizował zadania statutowe.
 
Jakość zarządzania
 
Zakład prawidłowo wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych                z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Dyrektor terminowo przedkładał sprawozdania dotyczące gospodarki finansowej zakładu, liczby udzielonych świadczeń oraz stanu zatrudnienia. Rok 2008 SP ZOZ „Centrum” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym.
Podniesiono standard przychodni:
- wykonano remont pomieszczeń na I i II piętrze (malowanie ścian i sufitów oraz klatki schodowej),
- zmodernizowano hol wejściowy do przychodni oraz zamontowano kurtynę powietrzną,
   - zmodernizowano pracownię mammograficzną poprzez budowę konsoli i przebudowę sieci logistycznej.
 
Odbiór społeczny zakładu.
 
Zakład jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez pacjentów, a także przez inne jednostki z nim współpracujące.
 
Plan pracy
 
Plan pracy na 2008 r. zawiera cele szczegółowe, które obejmują zadania statutowe zakładu, jak i zadania dodatkowe wyznaczone przez dyrektora. Zaplanowane cele zostały zrealizowane ze skutkiem pozytywnym. Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek jednostki realizowane były poprzez:
 
1) przyjęcie rocznego planu realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia                  w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek środowiskowych oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej tj. w zakresie:
- ginekologii - udzielono 6 114 porad, wykonano 852 cytologii oraz 1 370 USG dróg   rodnych,
- gastrologii - udzielono 4 077 porad, wykonano 118 rektoskopii i 646 gastroskopii,
     - okulistyki - udzielono 6 959 porad, wykonano 4 248 komputerowych badań wzroku,                  3 446 pomiarów ciśnienia w gałce ocznej,
- laryngologii - udzielono 17 564 porad, wykonano 1639 badań słuchu,
     - neurologii – udzielono 5 469 porad, wykonano 157 EEG, 81 tomografii komputerowej, 75 rezonansów,
- dermatologii - udzielono 2 898 porad,
- poradni chorób gruczołu piersiowego - udzielono 4 173 porad, wykonano 742 USG sutka, 1100 mammografii.
         Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia został zrealizowany na kwotę 5.207.755,28 zł.
 
 2) realizację programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych          z budżetu miasta Opola:
      - chorób układu krążenia - programem objęto 437 osób, wydatkowano 21.062,46 zł,
- raka prostaty dla mężczyzn - programem objęto 201 osób, wydatkowano                               9.045,00 zł,
- wczesnego wykrywania raka krtani - programem objęto 204 osób, wydatkowano 6.324,00 zł,
- badania mammograficzne - programem objęto 753 osoby, wydatkowano             55.722,00 zł.
 3) realizację programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych             przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
- chorób układu krążenia - wydatkowano 2.016,00,00 zł,
- chorób odtytoniowych - wydatkowano 125,00 zł,
- raka szyjki macicy - wydatkowano 19.665,00 zł,
 - raka piersi - etap podstawowy – wydatkowano 320.1894,00 zł,
 - raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki – wydatkowano 9.608,00 zł,
4) realizację usług medycznych odpłatnych dla jednostek gospodarczych i osób fizycznych poprzez działalność Poradni Medycyny Pracy, której przychody wzrosły               o 1% w porównaniu z 2007 r.,
5) wykonanie zaplanowanych remontów w budynku przychodni przy ul. Kościuszki 2 oraz modernizacji pracowni mammograficznej przy ul. Budowlanych 4.
 
 
Realizację planu pracy zakładu oceniano regularnie na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych oraz prawidłowej statystyki medycznej. W zakładzie został utworzony regulamin kontroli wewnętrznej, który również umożliwiał sprawdzanie realizacji wyznaczonych celów ogólnych i szczegółowych założonych w Planie pracy.
 
            Celem krytycznym – najważniejszym dla zakładu była realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, strategicznym źródłem finansowania zakładu. Pozostałymi celami zdefiniowanymi przez dyrektora jako krytyczne było:
1) zapewnienie ciągłości działania zakładu poprzez pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Zdrowia wynegocjowanych na najbardziej optymalnych warunkach dla zakładu,
2) objęcie jak najszerszej populacji ludzi programami profilaktycznymi:
    - program profilaktyki i promocji zdrowia – badania mammograficzne,
    - program profilaktyki chorób układu krążenia,
    - program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka krtani,
    - program profilaktyki raka prostaty dla mężczyzn,
    - wczesnego wykrywania raka szyjki macicy,
    - obturacyjną chorobę płuc,
3) rozszerzenie świadczeń medycznych na rzecz innych jednostek ochrony zdrowia             oraz dotarcie do większej liczby pracodawców z usługami odpłatnymi typu badania pracowników i szczepienia ochronne,
4) realizacja ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń pracowników zakładu.
 
 
Kontrola wewnętrzna
 
            Kontrola wewnętrzna jest kontrolą funkcjonalną, którą pełnią w ramach obowiązków służbowych osoby, z którymi zakład nawiązał stosunek pracy.
            Dyrektor, zastępca dyrektora, radca prawny, kierownik laboratorium, pielęgniarka koordynująco – nadzorująca, specjalista ds. zatrudnienia wykonują kontrolę funkcjonalną, w granicach i na mocy obowiązujących przepisów prawa.
            Główny księgowy dokonuje wstępnej i bieżącej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych.
            Radca prawny dokonuje wstępnej i bieżącej kontroli projektów umów, regulaminów i innych ustaleń wewnętrznych w zakresie przestrzegania prawa.
            Specjalista ds. zatrudnienia kontroluje dyscyplinę pracy, przestrzeganie przepisów BHP.
 
W ramach działania tych osób zostały opracowane szczegółowe procedury kontrolne.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
1. Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
2. Do jednostki wpłynęła 1 skarga na lekarza okulistę, który nie przyjął pacjenta z bólem oka, który przyszedł do poradni bez wcześniejszej rezerwacji. Pacjent spotkał się z nieprzyjemną odmową. Skargę uznano za uzasadnioną, pacjenta przeproszono, a lekarz otrzymał karę upomnienia.
 
21.2. ZOZ „Zaodrze”
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
 
1.        Z zestawienia przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi oraz kosztów działalności operacyjnej poniesionych w 2008 rok, wynika, iż jednostka wykazała zysk ze sprzedaży                    w wys. 185 tys. zł (w roku 2007 zysk na sprzedaży ukształtował się na poziomie 37 tys. zł). Zdarzenia gospodarcze zaewidencjonowane na pozostałych poziomach rachunku zysków i strat nie wpłynęły w sposób znaczący na ogólny wynik netto. W efekcie końcowym na koniec 2008 roku odnotowano zysk netto wynoszący 200 tys. zł (wobec zysku netto w wys. 47 tys. zł w roku 2007).
 
2.        Suma bilansowa na koniec 2008r. ukształtowała się na poziomie 1.862 tys. zł, co oznacza jej zwiększenie w porównaniu z końcem 2007r. o 446 tys. zł. Zwiększenie nastąpiło przede wszystkim w związku z prowadzeniem przez jednostkę szeroko zakrojonej polityki inwestycyjno remontowej (między innymi wykonano malowanie poradni dziecięcej, płytkowanie schodów i korytarzy, zakupiono komputer oraz instalację urządzeń klimatyzacyjnych, wykonano remont pokrycia dachowego oraz wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej - środki pochodzące z dotacji z budżetu miasta Opola). Drugim aspektem determinującym wzrost wartości bilansowej był przyrost gotówki w kasie i na rachunkach, który rok do roku ukształtował się na poziomie 86 tys. zł a saldo środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 2008r. ukształtowało się na poziomie 364 tys. zł.
 
3.        W zakresie zobowiązań na koniec 2008r w porównaniu z analogicznym okresem 2007r. nastąpił ich wzrost o 41 tys. zł tj. o 16%, a zobowiązania ukształtowały się na poziomie
299 tys. zł. Można uznać, iż na koniec 2008r. rotacja zobowiązań ogółem jest na zadawalającym poziomie i wynosi 48 dni. Zgodnie z danymi otrzymanymi od jednostki na koniec 2008r. nie występowały zobowiązania przeterminowane. Zobowiązanie mają pełne pokrycie w stanie gotówki na rachunku bankowym. Osad środków na koniec 2008r. ukształtował się na poziomie 364 tys. zł, a wskaźnik płynności gotówki wyniósł 1,22. Oznacza to, że jednostka nie powinna mieć problemów z regulowaniem zobowiązań.
 
4.        Do największych sukcesów jednostki - które miały miejsce jeszcze w poprzednich okresach sprawozdawczych - należy zaliczyć przeprowadzoną restrukturyzację. Na koniec 2003r. jednostka wykazywała zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 231,9 tys. zł, co stanowiło ponad 53% w ogólnej strukturze zobowiązań. Działania restrukturyzacyjne spowodowały, iż w 2006r. jednostka nie posiadała zobowiązań przeterminowanych. Działania restrukturyzacyjne polegały na redukcji zatrudnienia, optymalizacji zużycia energii cieplnej, zmniejszeniu poziomu kosztów poprzez ich stałe monitorowanie.
 
5.        W 2008r. w jednostce nie były prowadzone kontrole z ramienia UM Opole. Natomiast jeszcze w 2005r. Kontrolę przeprowadził WKWiA UM Opola. Przedmiotem kontroli było między innymi ustalenie źródeł znacznego zadłużenia SP ZOZ „Zaodrze”. WKWiA nie wydał zaleceń pokontrolnych.
 
6.        Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Branża, w której jednostka prowadzi działalność jest obarczona szczególnym ryzykiem między innymi gospodarczym, dlatego też wydział merytoryczny powinien prowadzić stały monitoring sytuacji ekonomicznej jednostki.
 
Z informacji przedstawionych przez jednostkę wynika, iż jej mienie jest objęte polisą ubezpieczeniową.
 
Na koniec 2008r. w porównaniu do końca 2007r. wzrost przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi ukształtował się na poziomie 37% przy wzroście kosztów działalności operacyjnej na poziomie 30% - w tym wynagrodzenia 32%. Występowanie nadwyżki wzrostu przychodów podstawowych nad wzrostem kosztów operacyjnych należy ocenić pozytywnie, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, iż na koniec 2007r. w porównaniu z końcem 2006r. wzrost kosztów działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 15%, a przychodów podstawowych na poziomie 10%.
 
Biorąc pod uwagę fakt, iż ostatnia kontrola obejmująca stan zobowiązań Jednostki była przeprowadzona w 2005r. oraz to, iż niniejsza propozycja oceny przekazywana jest do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola niniejszym zawnioskowano o przeprowadzenie przez Wydział kontroli jednostki w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych ze szczególnym uwzględnieniem stanu rozrachunków. Kontrola taka powinna zostać przeprowadzona na początku 2010r.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
 
UZASADNIENIE
 
1.      Realizacja zadań statutowych
 
Ocena realizacji zadań statutowych oparta została na podstawie sprawozdań kwartalnych           o liczbie udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za 2008 r.
 
2.      Realizacja planu pracy
 
Zakład posiadał Plan pracy na 2008 r. Plan określał cele ogólne oraz cele szczegółowe działania zakładu.
 
Zakład prawidłowo realizował zadania statutowe.
 
W związku z niewynegocjowaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia                          w 2008 r. w zakładzie nie funkcjonowała Poradnia ginekologiczna dla dzieci. Planowane jest wykreślenie poradni ze statutu zakładu.
 
3.      Jakość zarządzania.
 
            Zakład prawidłowo wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych. Dyrektor terminowo przedkładał sprawozdania dotyczące gospodarki finansowej zakładu, liczby udzielonych świadczeń oraz stanu zatrudnienia.
            Ze środków własnych doposażono zakład w nowy sprzęt medyczny jak rektoskop do proktologii za 10.000,00 zł, urządzenia klimatyzacyjne za 15.296,00 zł i sprzęt komputerowy za 5.020,00 zł.
 
Podniesiono standard przychodni i wykonano z własnych środków:
    - malowanie poradni dziecięcej    15.867,00 zł                                                       
    - płytkowanie schodów                28.284,00 zł
    - płytkowanie korytarzy               34.090,00 zł
      - kosztorys wodno-kanalizacyjny    4.978,00 zł
 
     Ponadto pozyskano środki z budżetu miasta Opola na:
- remont pokrycia dachu - 103.552,16 zł (wykonano wymianę pokrycia papowego, wymianę rur wentylacyjnych na dachu przybudówki oraz daszek nad wejściem tylnym do apteki),
- wymianę instalacji wodno–kanalizacyjnej - 102.000,00 zł (montaż urządzeń i armatury    sanitarnej).
 
Zakład prawidłowo realizował zadania statutowe.
 
4. Odbiór społeczny zakładu.
 
Zakład jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez pacjentów, a także przez inne jednostki z nim współpracujące.
 
Cele ogólne
 
Cele ogólne wynikające z przepisów są realizowane w ramach działalności statutowej zakładu. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których zakład jest utworzony. Podstawowym celem działalności zakładu było świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej.
 
 
Cele szczegółowe
 
Plan pracy na 2008 r. zawiera cele szczegółowe, które obejmują zadania statutowe zakładu jak i zadania dodatkowe wyznaczone przez dyrektora. Zaplanowane cele zostały zrealizowane ze skutkiem pozytywnym dla zakładu.
 
Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek jednostki realizowane były poprzez:
1) przyjęcie rocznego planu realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia                  w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek środowiskowych oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej tj. w zakresie:
 - ginekologii - udzielono 4.230 porad, opieką profilaktyczną objęto 599 kobiet       ciężarnych, wykonano 443 badań cytologicznych,
    - proktologii - udzielono 4.779 porad,
- w poradni ogólnej - udzielono 31.472 porad, w tym 192 wizyty domowe, wystawiono 210 wniosków sanatoryjnych,
- w poradni dziecięcej - udzielono 13.736 porad, w tym 9 wizyt domowych,                                wystawiono 4 wnioski sanatoryjne, wykonano 497 badań bilansowych dzieci,  
- w pracowni ultrasonograficznej i elektrokardiologicznej wykonano 410 USG oraz 1540 EKG,
    - w laboratorium - wykonano 66.164 badań,
    - w gabinecie zabiegowym - wykonano 5.881 iniekcji, 1.953 szczepień oraz 1540 pomiarów RR,
        - przeprowadzono akcję szczepień przeciw grypie i WZW – zaszczepiono 520 osób.
Zrealizowano umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w wysokości 1.585.714,00 zł.
 
 2)realizację programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych          z budżetu miasta Opola:
      - chorób układu krążenia - programem objęto 90 osób, wydatkowano 4.500,00 zł,
- raka prostaty dla mężczyzn - programem objęto 85 osób, wydatkowano 3.825,00 zł
- wczesnego wykrywania raka jelita grubego - programem objęto 80 osób, wydatkowano 7.500,00 zł,
 3) realizację programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych             przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
- raka szyjki macicy - wydatkowano 2.655,00 zł,
- chorób układu krążenia - wydatkowano 1.920,00 zł, 
4) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,
5) przeprowadzenia niezbędnych remontów w zakładzie.
 
Plan pracy SP ZOZ „Zaodrze” na 2008 r. opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2008 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Plan pracy zawiera cele ogólne i cele szczegółowe dla poszczególnych komórek zakładu, zgodnie z celami ogólnymi.
Cele ogólne i szczegółowe realizowane były przez zatrudniony w poszczególnych poradniach personel medyczny i administracyjno-techniczny zakładu.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
 
21.3. ZOZ „Śródmieście”
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
1.      Z rachunku zysków i strat wynika, że jednostka w 2008r. osiągnęła stratę na sprzedaży
w wysokości -58 tys. zł, co w porównaniu z rokiem 2007, kiedy to zanotowano stratę
w wysokości -149 tys. zł, oznacza poprawę wyniku na sprzedaży. Strata na sprzedaży kompensowana jest pozostałą działalnością operacyjną (do przychodów pozostałych przychodów operacyjnych jednostka zalicza również przychody uzyskane z tytułu dzierżawy pomieszczeń w 2008r. przychód z tego tytułu ukształtował się na poziomie 233 tys. zł, co oznacza przyrost w stosunku do wykonania 2007r. o 32 tys. zł, tj. o 15%) między innymi dzięki czemu jednostka na koniec 2008r. wygenerowała zysk netto w wysokości 126 tys. zł. W roku 2007 zysk netto wyniósł 13 tys. zł.
2.      Tak jak w przypadku dwóch pozostałych ZOZ-ów dla których organem założycielskim jest miasto Opole. Zanotowano dynamiczne zwiększenie przychodów przy jednoczesnym dynamicznym wzroście kosztów. Z tym, iż w przypadku ZOZ-u „Śródmieście” dynamika przychodów podstawowych (przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi) wyniosła 137%, natomiast dynamika kosztów działalności operacyjnej ukształtowała się na poziomie 133%. Tak więc można stwierdzić, iż przyrost przychodów działalności operacyjnej charakteryzował się wyższą dynamiką od przyrostu kosztów działalności operacyjnej. Najwyższą dynamiką wzrostu zaobserwowano w przypadku kosztów wynagrodzeń – dynamika ta wyniosła 129%.
3.      Z bilansu sporządzonego na koniec 2008r. wynika, iż jednostka posiada płynność finansową, a wskaźnik płynności gotówki kształtował się na poziomie 1,09 przy saldzie zobowiązań krótkoterminowych na poziomie 525 tys. zł i saldzie środków na rachunkach bankowych i w kasie w wysokości 572 tys. zł
4.      Majątek jednostki jest ubezpieczony.    
5.      Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.      W 2008r. w jednostce zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu postępowanie kontrolne. Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.
 
Branża w której jednostka prowadzi działalność jest obarczona szczególnym ryzykiem między innymi gospodarczym, dlatego też wydział merytoryczny powinien prowadzić stały monitoring sytuacji ekonomicznej jednostki.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
Realizacja zadań statutowych
 
Ocena realizacji zadań statutowych oparta została na podstawie sprawozdań kwartalnych           o liczbie udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za 2008 r.
 
Realizacja planu pracy
 
Zakład posiadał Plan pracy na 2008 r. Plan określał: źródła finansowania i wysokość środków zaplanowanych w 2008 r. na poszczególne działania, strukturę organizacyjną zakładu, strukturę zatrudnienia, cel ogólny oraz cele szczegółowe działania zakładu i osoby odpowiedzialne za ich realizację.
 
Przyjęte do realizacji na 2008 r. cele zrealizowano.
 
W związku z niewynegocjowaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2008 r. w zakładzie nie działało 11 poradni, a mianowicie: endokrynologiczna, zdrowia psychicznego, alergologiczna, reumatologiczna, leczenia uzależnień, promocji zdrowia, psychologiczna, psychosomatyczna, chirurgiczna, cytologiczna oraz hepatologiczna dla dzieci.
 
Jakość zarządzania.
 
Zakład prawidłowo wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych. Dyrektor terminowo przedkładał sprawozdania dotyczące gospodarki finansowej zakładu, liczby udzielonych świadczeń oraz stanu zatrudnienia. Rok 2008 SP ZOZ „Śródmieście” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym.
Została rozszerzona działalność Poradni Medycyny Pracy poprzez pozyskanie nowych kontrahentów. Pozyskano również nowe źródła przychodu z tytułu dzierżawy i najmu.
W roku 2008 rozpoczął działalność nowy dzierżawca tj.: Przychodnia Alergologiczna „Alergovita”, która świadczy usługi również w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Ze środków własnych dokonano zakupu nowego sprzętu komputerowego dla administracji zakładu i Poradni Medycyny Pracy, a do gabinetów lekarskich, zabiegowego i laboratorium zakupiono meble.
Podniesiono standard przychodni poprzez:
- remont blend dachowych wraz z wymianą rynien i rur spustowych,
- remont pionu wodno-kanalizacyjnego na półpiętrach,
- zaadaptowanie pomieszczeń na sterylizatornię dla całego zakładu.
 
Odbiór społeczny zakładu.
 
Zakład jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez pacjentów, a także inne jednostki z nim współpracujące.
 
Plan pracy
 
Plan pracy na 2008 r. zawiera cele szczegółowe, które obejmują zadania statutowe zakładu, jak i zadania dodatkowe wyznaczone przez dyrektora. Zaplanowane cele zostały zrealizowane z pozytywnym wynikiem finansowym.
Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek jednostki realizowane były poprzez:
1) doposażenie zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu
   Zdrowia, a mianowicie:
- do poradni laryngologicznej - aparat do prób kalorycznych, lampa czołowa Clara,
- do poradni dziecięcej - waga niemowlęca, wzrostomierz z wagą,
- do laboratorium analityki medycznej - czytnik pasków do moczu.
2) realizację programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych   z budżetu miasta Opola:
- chorób układu krążenia – programem objęto 580 osób, wydatkowano 29.000,00 zł,
- raka prostaty dla mężczyzn – programem objęto 222 osób, wydatkowano                10.000,00 zł,
- szczepienia ochronne przeciw meningokokom grupy „C” – programem objęto 3.757 osób, wydatkowano 38.642,25 zł,
 3) realizację programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych             przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
- raka szyjki macicy - wydatkowano 12.577,50 zł,
 - chorób układu krążenia - wydatkowano 480,00 zł,
   4) szczepienia (ogółem wykonano 4053, w tym: przeciw grypie 1005 - żółtaczce 538),
5) świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a mianowicie:
      - w poradni ogólnej udzielono 55 077 porad,
      - w poradni dziecięcej udzielono 14 192 porad,
6) świadczenia zdrowotne w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a mianowicie:
- w poradni kardiologicznej przyjęto 2 635 pacjentów,
- w poradni diabetologicznej przyjęto 4 987 pacjentów,
- w poradni laryngologicznej przyjęto 2 601 pacjentów,
- w poradni neurologicznej przyjęto 1 934 pacjentów,
- w poradni okulistycznej przyjęto 1475 pacjentów,
- w poradni dermatologicznej przyjęto 4 242 pacjentów,
- w poradni chorób naczyń przyjęto 3 240 pacjentów,
- w poradni ginekologicznej przyjęto 6 130 pacjentów
- w poradni Medycyny Pracy przyjęto 4 557 osób.
Wykonano 2 300 badań USG, 1 800 badań przepływów Doppler- Duplex, 60 UKG serca, 2 300 EKG. 
 
Plan pracy SP ZOZ „Śródmieście” na 2008 r. opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2008 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Plan zawiera cele ogólne i cele szczegółowe dla poszczególnych komórek zakładu, zgodne z celami ogólnymi, osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań i celów. Cele ogólne i szczegółowe realizowane były przez zatrudniony w poszczególnych poradniach personel medyczny i administracyjny zakładu.
 
Realizację planu pracy zakładu oceniano regularnie na podstawie sprawozdań finansowych oraz prawidłowej statystyki medycznej. Roczny plan dotyczący realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek środowiskowych oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, tj.: ginekologii, kardiologii, diabetologii, laryngologii i neurologii, okulistyki, dermatologii i chorób naczyń został zrealizowany w wysokości 4.193.745,96 zł. Rozszerzenie działalności Poradni Medycyny Pracy w 2008 roku przyniosło dochody w wysokości 204.860,77 zł. Zakład doposażono w nowy sprzęt medyczny i komputerowy. W 2008 roku SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu kontynuował finansowaną przez Urząd Miasta Opola akcję szczepień przeciw meningokokom typu „C” dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 
Celem krytycznym – najważniejszym dla zakładu była realizacja corocznego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, strategicznym źródłem finansowania zakładu.
 
Pozostałymi celami krytycznymi w 2008 roku zdefiniowanym przez dyrektora było:
- zapewnienie ciągłości działania zakładu poprzez pozyskanie środków z Narodowego   Funduszu Zdrowia wynegocjowanych na najbardziej optymalnych warunkach dla zakładu,
- pozyskanie odpowiedniej aparatury umożliwiającej lepszą diagnostykę szczegółową, a mianowicie: sprzętu do poradni laryngologicznej, poradni dziecięcej i laboratorium,
 - objęcie jak najszerszej populacji ludzi programami profilaktycznymi, których zakres w 2008 roku obejmował choroby układu krążenia, wczesne wykrywanie raka prostaty dla mężczyzn, wczesną diagnostykę raka szyjki macicy oraz szczepienia ochronne,
 - pozyskanie środków finansowych na niezbędne remonty w placówce.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
1. Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
2. Natomiast do jednostki wpłynęła 1 skarga uzasadniona na niewłaściwe zachowanie pracownika laboratorium wobec pacjentki przychodni. Pracownikowi udzielono kary nagany, a pacjentka została przeproszona.
 
Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
W dniach od 3 do 20 marca 2008 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 7/08.
     Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego.
        Z wykonanych czynności kontrolnych sporządzono protokół kontroli, który został doręczony kierownikowi jednostki w dniu 03 kwietnia 2008 r. Zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli nie wniesiono.
        W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.
 
22. Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
1.      Wykonanie wydatków w 2008r. wyniosło 4.467 tys. zł, wobec planu 4.878 tys. zł, zatem plan nie został przekroczony, a wykonanie planu wyniosło 92%.
2.      Jednostka w 2008r. roku realizowała inwestycje na łączną kwotę 688 tys. zł, w tym:
a.      Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - opracowanie dokumentacji - 51 tys. zł,
b.      Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - remont kapitalny 27 łazienek z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą części instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w lewej części budynku – 584 tys. zł w tym środki pozabudżetowe 292 tys. zł,
c.      Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - rozbudowa systemu sygnalizacji przeciwpożarowej 23 tys. zł w tym środki pozabudżetowe 12 tys. zł,
d.      Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - instalacja systemu alarmowo – przywołującego – 30 tys. zł.
Poza wydatkami inwestycyjnymi w 2008r. jednostka wydatkowała 168 tys. zł na zakup usług remontowych.
3.      Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne, bo 59%. Dynamika wzrostu wynagrodzeń w porównaniu z rokiem 2007 wyniosła 114%. Zatrudnienie w roku 2008 wynosiło 70 etatów wobec 67 rok wcześniej.
4.      Jako podjęte działania oszczędnościowe jednostka podaje, iż zawarto umowę z Agencją Rynku Rolnego na dopłaty do masła.
5.      W 2008r. jednostka pobrała i przekazała do budżetu miasta 2.276 tys. zł wobec planu 2.203 tys. zł. Dla porównania podaje się, iż w 2007r. dochody te wyniosły 2.061 tys. zł. A więc w roku badanym były one wyższe o 215 tys. zł, tj. 10%. Na działalność jednostki wykorzystano również dotację z budżetu państwa w kwocie 1.484 tys. zł.
6.      Dochody własne jednostka zrealizowała na poziomie 13 tys. zł wobec 9 tys. zł rok wcześniej.
7.      Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową, roczne koszty z tego tytułu 5.787 zł, jednostka nie korzysta z ulg na ubezpieczenie.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: pozytywna.
 
UZASADNIENIE
 
Realizacja zadań statutowych
 
Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie meldunków miesięcznych oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za 2008 r. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów realizował w 2008r. zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. nr 115, poz. 728 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz.1837) oraz regulaminie organizacyjnym placówki.
 
Cele ogólne wynikające z przepisów ustaw są realizowane w ramach działalności statutowej. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka jest powołana.
 
Realizacja planów pracy w 2008 r.
 
Plan pracy na 2008 r. zawiera :  
- cele ogólne, wynikające z przepisów prawnych i cele szczegółowe,
- zadania, formy realizacji i osoby odpowiedzialne w rozbiciu na poszczególne działy.  
Plan obejmuje zarówno realizację zadań statutowych oraz dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora.
Placówka realizuje opracowany program naprawczy na lata 2007-2010 mający na celu osiągnięcie standardów wynikających z przepisów. Na podstawie programu naprawczego opracowywany jest harmonogram działań naprawczych na dany rok kalendarzowy, zawierający nazwę zadania, sposób realizacji, potrzebne środki finansowe i uzyskane efekty. Placówka składa sprawozdania z realizacji harmonogramu i programu naprawczego. 
Placówka prawidłowo realizuje przypisane jej zadania.
 
Jakość zarządzania.
 
Od 15 września 2008 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Domu, co spowodowało poprawę jakości zarządzania i stopniowe wyeliminowanie negatywnych zjawisk.
Dom zatrudnia 68 osób, które sprawują opiekę nad 138 mieszkańcami. Zadania statutowe realizowane są w działach i sekcjach.
Jednostka jest prawidłowo zarządzana w obszarze realizacji zadań statutowych, realizuje swoje zadania w sposób właściwy. Dyrektor i personel wykazuje się kreatywnością i dużym zaangażowaniem, przy realizacji zadań.
                                                                                                                                                                                                                                           Odbiór społeczny jednostki.
 
Dom jest dobrze znany w społeczności lokalnej. Jest postrzegany jako placówka wspierająca i pomagająca osobom niepełnosprawnym oraz jako ośrodek integrujący różne grupy społeczne. Współpracuje ze studentami Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, młodzieżą ze szkół podstawowych i średnich oraz organizacjami kombatanckimi. Współpracuje z innymi placówkami. Jest pozytywnie oceniany przez jednostki z nim współpracujące. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w licznych imprezach kulturalnych (występy chóru oraz zespołu „Kombatant”).
 
Cele ogólne  
 
Cele ogólne wynikające z przepisów ustaw są realizowane w ramach działalności statutowej. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka jest powołana.
 
Cele szczegółowe
 
Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach do planu pracy na 2008 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora.
Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.
 
Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.
 
Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Wykonuje również inne dodatkowe zadania społecznie, poza planem pracy np. imprezy integracyjne, wyjścia do filharmonii i teatru.
                                                         
Kontroli wewnętrzna
 
Kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest zgodnie zobowiązującym regulaminem kontroli wewnętrznej wprowadzonym zarządzeniem wewnętrznym dyrektora jednostki w 2005 r.
 System kontroli wewnętrznej realizowany jest poprzez samokontrolę, kontrolę funkcjonalną prowadzona przez kierowników działów i kontrolę instytucjonalną prowadzoną przez dyrektora i główną księgowa. Prowadzone są zeszyty kontroli wewnętrznej dla każdego działu i sekcji, w których odnotowuje się przeprowadzone kontrole.
 
 Obszary działania jednostki wymagające poprawy wg podziału:
 
 a. działalność statutowa
 
Konieczność osiągnięcia standardów dla domów pomocy społecznej zgodnych z obowiązującymi przepisami i dostosowania budynku do wymagań przeciwpożarowych.
 
b. odbiór społeczny
 
Odbiór pozytywny.
 
 
c. zarządzanie jednostką
 
- nadzór nad realizacją programu naprawczego w celu uzyskania obowiązujących standardów i decyzji Wojewody Opolskiego na prowadzenie Domu na czas nieokreślony.
- dalsza poprawa stosunków międzyludzkich
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
1. Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
2. Skarga pracownika skierowana do Państwowej Inspekcji Pracy dotyczyła pracy ponad możliwości, krytyki i zastrzeżeń. Po przeprowadzeniu przez PIP kontroli, wykonano odpowiednie zalecenia i skargę uznano za częściowo uzasadnioną.
 
Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
W okresie od 29.02.2008r. do 7.03.2008r. przeprowadzono w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu postępowanie kontrolne obejmujące kontrolę realizacji zaleceń pokontrolnych.
Przeprowadzona kontrola obejmowała sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu. 
Termin realizacji zaleceń pokontrolnych został ustalony na 30.08.2007r., natomiast powiadomienie Prezydenta z 15.09.2007r. Część zaleceń wykonano po terminie.
Dyrektor jednostki po terminie (30.12.2007r.) powiadomił Prezydenta o realizacji zaleceń pokontrolnych. Mimo ustalenia tego terminu na 15.09.2007r. nie wystąpił do tego czasu z pismem o wydłużenie terminu realizacji zaleceń i złożenia sprawozdania.
W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano 12 zaleceń.
 
23. Żłobki
 
23.1. Żłobek PMP
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
1.      Wydatki wykonane w 2008r. nie przekroczyły planu i wyniosły 956 tys. zł, tj. 98% planu. W porównaniu z 2007r. wykonanie wydatków zwiększyło się o 220 tys. zł
tj. o 30,9%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia z pochodnymi – bez wynagrodzeń bezosobowych - zwiększyły się o 208 tys. a ich dynamika ukształtowała się na poziomie 137%. Stąd udział wynagrodzeń w wydatkach ogółem zwiększył się w porównaniu           z 2007r. o 4% i wyniósł 81%.
2.      W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii- kwota 87 tys. zł, co stanowiło 48% tych wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 27 tys. zł, tj. odpowiednio 15,1%.
3.      W jednostce prowadzona była działalność w trzech grupach rozwojowych. Na planowanych 825 miejsc, wykorzystano w okresie sprawozdawczym 883, co stanowiło 107%. Oznacza to, że średnio w miesiącu do żłobka uczęszczało 80 dzieci.
4.      Na uwagę zasługuje wysokie wykonanie dochodów pobranych i przekazanych do budżetu w kwocie 219 tys. zł, co stanowiło wykonanie planu na poziomie 118,6%. Oznacza to, że dynamika przyrostu dochodów w porównaniu do wykonania 2007r. wyniosła 136%. Nominalnie wykonanie dochodów było większe o 58 tys. zł, co należy ocenić pozytywnie. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.
5.      Wykonanie dochodów własnych ukształtowało się na podobnym poziomie co rok wcześniej i wyniosło 45 tys. zł, co stanowiło 88% planu. Niepełne wykonanie dochodów własnych tłumaczy się absencją chorobową dzieci (opłata za wyżywienie dziecka jest zwracana za okres nieobecności).
6.      Roczny plan zatrudnienia nie został przekroczony i wyniósł 23 etaty.
7.      Na podstawie informacji uzyskanych od jednostki stwierdza się, że majątek jednostki jest ubezpieczony. Wydatek związany z ubezpieczeniem wyniósł 421 zł. .
8.      Pozytywnie ocenia się starania dyrekcji jednostki o dodatkowe, pozabudżetowe środki.    Z darowizn komitetu rodzicielskiego zakupiono zabawki, pomoce dydaktyczne a także współfinansowano remonty i doposażenie jednostki.
9.      W 2008r. w jednostce, tj. Żłobku Pomnik Matki Polki nie przeprowadzono kontroli jej finansów z ramienia Urzędu Miasta Opola.
10. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
1.                  Realizacja zadań statutowych
 
Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji planu pracy jednostki za 2008 rok oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby miejsc wykorzystanych.
 
Cele ogólne:
 
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat trzech z realizacją potrzeb dziecka                                     i możliwościami żłobka
 • prowadzenie działań profilaktycznych
 • wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka
 • współpraca z rodzicami dziecka
 • sprawowanie opieki zdrowotnej
 
Cele szczegółowe i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych żłobka zgodne z ogólnymi:
 
 • indywidualizacja dziecka
 • wspomaganie rozwoju psycho-fizycznego dziecka z uwzględnieniem działań prozdrowotnych
 • pomoc dziecku w rozwiązywaniu problemów stosownie do wieku rozwojowego
 • uczestnictwo każdego dziecka w grupach rówieśniczych
 • współpraca z rodzicami dzieci
 
Zarówno cele ogólne, jak i szczegółowe zostały zrealizowane.
 
 
 
2.                  Realizacja planów pracy
 
Liczba grup dziecięcych: trzy
1) grupa niemowlęca - do ukończenia 1 roku życia,
2) grupa średniaków - do ukończenia 2 roku życia,
3) grupa starszaków - do ukończenia 3 roku życia,
w tym 1 dziecko z obustronną głuchotą (prawe ucho – wszczepiony implant ślimakowy, lewe ucho – aparat słuchowy).
 
Wykorzystanie miejsc rzeczywistych - 883 tj. 107 % planu.
Koszt utrzymania jednego dziecka wynosił 1.164,54 zł miesięcznie
Czas pracy – żłobek dzienny, jednozmianowy – 10,5 godzinny
 
Dyrektor przedstawił sprawozdanie z realizacji planu pracy za 2008 rok.
 
Personel żłobka prowadził liczne zajęcia mające wpływ na rozwój osobowy dzieci zwłaszcza w sferze: mowy i myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kontaktów społecznych, lokomocji i kontroli postawy.
 
Jedną z form pracy opiekuńczo-wychowawczej żłobka było organizowanie tzw. „zajęć otwartych”. Rodzice zainteresowani postępami w rozwoju swoich dzieci uczestniczyli w zajęciach i zabawach, co pozwalało im na obserwację swoich dzieci w trakcie zabawy w grupie rówieśniczej i ich zachowań.
Uzupełnieniem form współpracy były również codzienne rozmowy indywidualne prowadzone przez opiekunki przy przyjmowaniu i wydawaniu dzieci.
 
Współpraca z rodzicami realizowana była poprzez:
·         omawianie spraw istotnych dla rozwoju dziecka oraz dotyczących organizacji pracy placówki podczas spotkań indywidualnych, a także na zebraniach ogólnych
·         możliwość zwiedzania placówki przez rodziców oraz poznania pracującego w niej personelu
·         organizowanie tzw. „zajęć otwartych dla rodziców”.
 
Ponadto w celu ułatwienia kontaktów z rodzicami dyrektor placówki ustalił:
·         stałe dyżury informacyjne (w każdą środę) z zakresu opieki, wychowania i profilaktyki zdrowotnej
·         dyżury lekarskie profilaktyczno - konsultacyjne (w każdy ostatni piątek miesiąca)
·         „zajęcia otwarte dla rodziców” w grupach 6 - 8 osobowych, dla każdego rodzica przynajmniej raz w roku szkolnym
 
Zorganizowano również uroczystości z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja z udziałem rodziców, podczas których przedstawiono m.in. teatrzyki dla dzieci:
·         „W lesie Czerwonego Kapturka, Jasia i Małgosi”,
·         „W Pacanowie u Koziołka”,
·         „W baśniowy zimowy dzień u Królowej Śniegu”.
 
Żłobek realizuje swoje zadania statutowe prawidłowo.  
 
3. Jakość zarządzania.
 
Efektywne zarządzanie regulowane jest w oparciu o statut żłobka, wewnętrzne regulaminy i procedury zgodne z przepisami prawa. Każdy pracownik zapoznał się z nimi i jest zobowiązany do ich przestrzegania. Wszyscy pracownicy żłobka zostali przeszkoleni z zakresu BHP, pomieszczenia i wyposażenie oraz organizacja zajęć odpowiada przepisom BHP. 
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pracowników są należycie wykorzystywane                   i zapewniają wysoki poziom pracy z dziećmi. W 2008 roku odbyło się 11 szkoleń wewnętrznych dla personelu z zakresu doskonalenia umiejętności w pracy opiekuńczo-wychowawczej, współdziałania w zespole, utrwalania procedur specyficznych                       na poszczególnych stanowiskach w żłobku, a także z bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz szkoleń wewnętrznych 10 pracowników żłobka brało udział w szkoleniach zewnętrznych dotyczących obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,              5 pracowników z zakresu badań profilaktycznych oraz 2 pracowników uzupełniło                     i utrwaliło wiadomości z zakresu BHP i p.poż na poszczególnych stanowiskach w żłobku.
Zespół jest zaangażowany i wykazuje inicjatywę. Pielęgniarki, opiekunki dziecięce oraz pozostały personel poprzez codzienną pracę oraz właściwą postawę wpływają               na korzystny wizerunek żłobka. Ponadto samodyscyplina i samokontrola są istotnymi elementami w prawidłowej działalności jednostki. Sprawność organizacyjna oraz system komunikacji zapewniają efektywne zarządzanie, zgodne z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.
            Żłobek Pomnik Matki Polki brał udział w I Ogólnopolskiej Konferencji w Krakowie pn. „Opieka nad dzieckiem w żłobku – nowe spojrzenie” prezentując dokumentację fotograficzną dotyczącą różnych form stymulowania rozwoju dzieci, która następnie została zaprezentowana w Opolskim Ratuszu dla mieszkańców miasta Opola i cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Z uwagi na planowany w 2010 r. remont placówki (projekt w opracowaniu) skupiano się przede wszystkim na utrzymaniu bezpiecznego stanu technicznego obiektu tj.:
- przeglądów i konserwacji wynikających z obowiązujących przepisów,
- niezbędnych naprawach i usuwaniu awarii (udrożnienie zewnętrznej kanalizacji, naprawa i częściowa wymiana instalacji elektrycznej, naprawa zużytego sprzętu pralniczego i zmywarki, uszczelnianie stolarki okiennej),
- naprawy odpadającego tynku i płyt chodnikowych wokół żłobka.
            Ze względów sanitarno - estetycznych pomalowano:
- magazyny żywności,
- pokój administracyjny,
- odnowiono część mebli dla dzieci.
Z pozyskanych środków i składek rodziców na konto Komitetu Rodzicielskiego               w wysokości 42.602,00 zł zakupiono:
- zabawki, pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla dzieci,
- zakup literatury i prasy fachowej,
- opłacono organizację uroczystości okolicznościowych dla dzieci i ich rodziców,
- paczki dla dzieci z okazji imprez okolicznościowych,
- opłacono zajęcia rytmiczno-muzyczne,
- opłacono pranie żaluzji, naprawy stolarskie sprzętu dla dzieci.
 
Na prośbę dyrektora żłobka Energetyka Cieplna Opolszczyzny wykonała nieodpłatnie analizę termowizyjną budynku żłobka. W opracowaniu dokonano oznaczenia newralgicznych punktów wymagających zmiany w celu poprawy komfortu cieplnego budynku.
            Dyrektor uczestniczył w licznych spotkaniach na temat planowanego remontu żłobka. Przygotował wskazania użytkownika do opracowania projektu remontu i modernizacji żłobka, które zostały przekazane do Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opola. 
 
4. Odbiór społeczny żłobka
 
Żłobek jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez rodziców. Dyrekcja wraz z personelem w sposób partnerski ściśle współpracuje z rodzicami dzieci, zachęcając do aktywnego udziału w działalności żłobka. Rodzice mają swobodny dostęp do sal,  w których przebywają pod opieką ich dzieci.
Systematycznie organizowane są tzw. zajęcia otwarte, w trakcie których rodzice mają możliwość obserwacji postępów w zachowaniu i rozwoju dziecka. Rodzice lepiej poznają środowisko, w którym przebywa dziecko, sposób organizacji całego dnia, rodzaj zabaw i zajęć, od których zależy rozwój dziecka. Personel natomiast lepiej rozpoznaje oczekiwania rodziców, co ułatwia współpracę i wzajemne relacje.
Wszyscy pracownicy żłobka podejmują działania na rzecz dobrego odbioru jednostki poprzez społeczność lokalną. Wszelkie działania podejmowane przez personel są ukierunkowane na wszechstronny rozwój dzieci, metody pracy są zróżnicowane i podlegają ciągłemu monitorowaniu ich skuteczności. Na bieżąco omawia się z rodzicami cele zabaw i zajęć oraz osiągnięcia dzieci.
            Zaufanie do personelu oraz higiena i estetyka, a także przestrzeń w placówce to główne atuty brane pod uwagę przez rodziców przy wyborze żłobka.
                                                                                                                                                                   
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
23.2. Żłobek Nr 2
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
1.      Zaplanowane na rok 2008r. wydatki w łącznej kwocie 522 tys. zł zostały zrealizowane
w  wysokości 492 tys. zł, tj. w 94%.
2.      Dynamika wydatków ogółem w porównaniu z 2007r. ukształtowała się na poziomie 106%, natomiast dynamika wydatków na wynagrodzenia wyniosła 112%. Nominalnie w 2008r. w porównaniu do 2007r. wzrost wynagrodzeń wyniósł 45 tys. zł, a ich poziom ukształtował się w wysokości 408 tys. zł.
3.       W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii- kwotę 32,7 tys. zł, co stanowiło 38,8% tych wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia- kwotę 20 tys. zł tj. odpowiednio 23,9% tych wydatków oraz na zakup usług remontowych – kwotę 10,3 tys. zł, tj. odpowiednio 12,2% tych wydatków.
4.      Wykonanie dochodów dotyczyło wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku (opłata ta stanowi 23% minimalnego wynagrodzenia wg Uchwały rady Miasta Nr XXI/218/07 z dnia 29.11.2007r.) i wyniosło kwotę łączną 142 tys. zł, tj. 115,5% planu rocznego, co należy ocenić pozytywnie. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.
5.      Dochody własne jednostka zrealizowała na poziomie 85% planu. Niepełne wykonanie tłumaczy się, podobnie jak w pozostałych żłobkach, absencją chorobową oraz korzystaniem z innej formy opieki nad dzieckiem (opłata za wyżywienie dziecka podlega zwrotowi w okresie nieobecności).
6.      Majątek jednostki był ubezpieczony w roku 2008, a wydatek z tego tytułu wyniósł 112 zł.
7.      Prowadzono działalność w dwóch grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym na planowanych 550 miejsc, wykorzystanych było 576 miejsc, tj. 104,7%, co wskazuje, ze średnio w miesiącu do żłobka uczęszczało 52 dzieci
8.      Za pozytywne należy uznać przygotowanie miejsc dla dzieci, które przekracza 100%  i świadczy o pełnym wykorzystaniu zasobów jakimi dysponuje jednostka. Pozytywnie ocenia się również uzyskanie wsparcie komitetu rodzicielskiego.
9.      W okresie od 01-31.12 2008r. w jednostce odbyła się kontrola przeprowadzona z ramienia Urzędu Miasta Opola przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu w zakresie gospodarki finansowej, systemu kontroli wewnętrznej i zamówień publicznych. Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wprowadzone niezwłocznie.
10. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
Realizacja zadań statutowych
 
     Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji planu pracy jednostki za 2008 rok oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby miejsc wykorzystanych.
 
Cele ogólne:
 
·         sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat trzech, odpowiednio do potrzeb dziecka  i możliwości żłobka
·         wspomaganie i stymulowanie rozwoju indywidualnego dziecka
·         udzielanie świadczeń zdrowotnych
·         prowadzenie działań profilaktycznych
·         współpraca z rodzicami dziecka
 
Cele szczegółowe i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych żłobka zgodnie z ogólnymi:
 
·         indywidualizacja dziecka
·         wspomaganie rozwoju psycho - fizycznego dziecka z uwzględnieniem działań prozdrowotnych
·         pomoc dziecku w rozwiązywaniu problemów stosownie do jego wieku
·         uczestnictwo każdego dziecka w grupach rówieśniczych
·         współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka
 
Zarówno cele ogólne, jak i szczegółowe zostały zrealizowane.
 
Realizacja planów pracy
 
Żłobek posiadał Plan pracy na 2008 r.
Plan określał: cele ogólne oraz cele szczegółowe działania jednostki. Za realizację planu pracy odpowiadał dyrektor żłobka.
 
Liczba grup dziecięcych: dwie
1) w przedziale wiekowym od 12 m-ca życia do 24 m-ca życia – 25 dzieci,
2) w przedziale wiekowym od 25 m-ca życia do 36 m-ca życia – 25 dzieci.
 
Wykonanie miejsc rzeczywistych – 576, tj. 104,7% planu
Koszt utrzymania jednego dziecka wynosił 967,87 zł miesięcznie
Czas pracy – żłobek dzienny, jednozmianowy - 10,5 godziny
 
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2008 r. - 13 osób, w tym:
- 2 pielęgniarki,
- 3 opiekunki dziecięce,
- 3 salowe,
- 2 osoby w administracji,
- 2 kucharki,
- 1 praczka.
Obsługę ekonomiczną prowadził zespół ekonomiczno-administracyjny przy Żłobku Nr 4.
 
            W żłobku obowiązywał Plan Oświaty Zdrowotnej, który pomagał w sposób usystematyzowany przekazać dzieciom wiedzę o profilaktyce zdrowia. Żłobek prowadził liczne zajęcia mające wpływ na rozwój osobowy dzieci, wspomagające kształtowanie w nich postaw moralnych, społecznych i emocjonalnych,            a w szczególności:
1) poznawanie i rozumienie siebie oraz otaczającego świata,
2) nabywanie umiejętności poprzez działanie,
3) budowanie systemu wartości,
4) odnajdowanie miejsca w grupie rówieśniczej.
 
              Treści wychowania i kształcenia dzieci zostały ujęte w miesięcznych planach pracy  i podzielone na sfery rozwojowe: mowy i myślenia, koordynacji wzrokowo - ruchowej, kontaktów społecznych oraz lokomocji i kontroli postawy. 
            W kontaktach z rodzicami stosowano następujące formy: indywidualne rozmowy, pogadanki, oświatę wizualną, krótkie informacje i wystawki.
            W 2008 roku zorganizowano imprezy okolicznościowe, w których mogli uczestniczyć rodzice i dziadkowie dzieci z okazji:
- Świąt Wielkanocnych,
- Dnia Dziecka,
- odejścia ze żłobka dziecka po ukończeniu 3 lat,
- Mikołaja,
- Świąt Bożego Narodzenia.
Przez cały rok odbywały się zajęcia umuzykalniające dla dzieci oraz inne stymulujące ich rozwój.
            Żłobek prawidłowo realizował swoje zadania statutowe.
 
Jakość zarządzania.
 
            Żłobek jest prawidłowo zarządzany, gdyż realizuje swoje zadania w sposób właściwy. Obowiązująca dokumentacja jest prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z przepisami.
            Dyrektor żłobka codziennie monitoruje działania  zatrudnionego personelu. Osoby zatrudnione w żłobku posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zgodnie z zajmowanym stanowiskiem, które zapewniają wysoki poziom pracy z dziećmi. Wszyscy pracownicy mają aktualne badania lekarskie wymagane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, ponadto zostali przeszkoleni z zakresu BHP, Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz z zasad systemu HACCP.
            Przyjęcia dzieci do żłobka odbywały się zgodne z obowiązującymi przepisami.
            Prowadzona była ścisła współpraca z Komitetem Rodzicielskim. W trakcie codziennych spotkań z rodzicami, jak również na tablicach ogłoszeń przekazywano informacje dotyczące osiągnięć i umiejętności dzieci.
            Efektywne zarządzanie żłobkiem przekładało się na wysoką jakość pracy. Samodyscyplina i samokontrola pracowników wpływały na prawidłowe funkcjonowanie placówki. Sprawność organizacyjna oraz system komunikacji zapewniały efektywne zarządzanie placówką, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.
            Aby usprawnić działalność placówki w 2008 r. wykonano szereg prac remontowych.
 
Odbiór społeczny żłobka.
 
            Żłobek Nr 2 był pozytywnie postrzegany i oceniany przez rodziców.
            Rodzice mieli swobodny dostęp do sal, w których przebywały pod opieką ich dzieci. W ten sposób mieli możliwość obserwacji postępów w rozwoju swojego dziecka. Dyrekcja wraz z personelem w sposób partnerski ściśle współpracowała z wybranym Komitetem Rodzicielskim. Zachęcała wszystkich rodziców i opiekunów dziecka do aktywnego udziału w działalności żłobka. Systematycznie organizowane były spotkania i imprezy oraz przedstawienia, w trakcie których rodzice lepiej mogli poznać środowisko i organizację żłobka w jakim przebywa ich dziecko.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
W okresie od 1 do 31 grudnia 2008r. przeprowadzono w Żłobku nr 2 kontrolę w zakresie:
Ø      gospodarki finansowej
Ø      zamówień publicznych
Ø      systemu kontroli wewnętrznej
 
w latach 2007-2008.
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
            W wyniku kontroli wydano 9 zaleceń.
 
23.3. Żłobek Nr 4
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna.
 
UZASADNIENIE
 
1.      Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanych na 2008r. wydatków. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 1.214 tys. zł, tj. 95% planu. W stosunku do 2007r. w 2008r. wydatki uległy wzrostowi o 201 tys. zł, tj. o 20%. Nominalnie największy wzrost nastąpił w pozycji „wynagrodzenia” (§§ 401, 404, 411, 412, 417). Wyniósł on 66 tys. zł, przy wartości tych wydatków wg. wykonania 2008r. wynoszącej 966 tys. zł. Wartość kosztów zakupu materiałów i energii za 2008r. ukształtowała się na poziomie 139 tys. zł, co oznacza wzrost rok do roku wynoszący 53 tys. zł, tj. 62%. Wysoki wzrost nastąpił przede wszystkim na skutek dokonanych zakupów sprzętowych stanowiących doposażenie żłobka, w którego budynku były przeprowadzane szeroko zakrojone prace inwestycyjne. Jednostka zrealizowała również w 2008r. zakupy inwestycyjne na kwotę 35 tys. zł (dokonano zakupu pralnicy z barierą higieny).   
 
2.      Wykonanie planu dochodów (pobranych) w 2008r. (przekazanych do budżetu Miasta Opola) wyniosło 60 tys. zł co stanowiło 65% planu oraz zmniejszenie w porównaniu z wykonaniem 2007r. o 71 tys. zł. Główną przyczyną niewykonania planu oraz spadku tych dochodów w 2008r. w porównaniu z wykonaniem 2007r. było prowadzenie w ciągu 2008r. prac inwestycyjnych związanych z modernizacją budynku żłobka. W skutek powyższego zaprzestano prowadzenia naboru nowych wychowanków. Fakt ten przełożył się na zmniejszenie wpływów z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców.
 
3.      Wykonanie dochodów własnych było niższe niż rok wcześniej o 43 tys. zł przy wykonaniu w 2008r. 12 tys. zł i planie 53 tys. zł. Zmniejszenie dochodów własnych również było spowodowane prowadzonymi pracami inwestycyjnymi. Żłobek przez większą część roku nie prowadził działalności w konsekwencji czego brak było wpływu środków pochodzących z opłaty żywieniowej wnoszonej przez rodziców. Opłaty te składają się na dochody własne jednostki.
 
4.      Na podstawie informacji uzyskanej od jednostki stwierdza się, iż jej majątek jest ubezpieczony.
 
5.      Jednostka prócz prowadzenia własnej księgowości prowadzi również księgi Żłobka nr 2 i 9 oraz Żłobka Pomnik Matki Polki. W 2008r. w jednostce, tj. Żłobku nr 4 nie przeprowadzono kontroli jej finansów z ramienia Urzędu Miasta Opola.
 
6.       Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
Realizacja zadań statutowych
 
            Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji planu pracy jednostki za 2008 rok oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby miejsc wykorzystanych.
 
Cele ogólne:
·         sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat trzech, odpowiednio do potrzeb dziecka                   i możliwości żłobka
·         prowadzenie działań profilaktycznych
·         wspomaganie i stymulowanie rozwoju indywidualnego dziecka
·         współpraca z rodzicami dziecka
·         udzielanie świadczeń zdrowotnych
 
Cele szczegółowe i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych żłobka zgodnie z ogólnymi:
 
Realizacja zadań z zakresu opieki zdrowotnej przebiegała poprzez:
·         promocję zdrowia według opracowanego planu pracy
·         oświatę zdrowotną prowadzoną w środowisku dziecka i jego rodziców
·         racjonalne żywienie
·         świadczenia zdrowotne tj.: badania wstępne i okresowe, opiekę nad dziećmi z grup dyspanseryjnych
·         poradnictwo ogólne dotyczące higieny
·         prawidłowy rozwój psychofizyczny
 
Na bieżąco sprawowana była opieka pielęgniarska. Badania lekarskie odbywały się 1 raz w miesiącu w grupie niemowlęcej i 1 raz na kwartał w grupach starszych. W celu monitoringu prawidłowego rozwoju dziecka prowadzona była systematyczna kontrola: przyrostu wagi, przyrostu wzrostu, sprawności motorycznej i lokomocyjnej, zapobiegania stanom niedożywienia i innym chorobom. W placówce przestrzegano racjonalnych norm żywienia dzieci z uwzględnieniem potrzeb fizjologicznych i wieku dzieci, opracowanych przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.
 
Realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych przebiegała poprzez:
·       zajęcia dydaktyczne – nauka piosenek i wierszy
·       zajęcia plastyczne
·       zabawy
Jedną z form pracy opiekuńczo-wychowawczej żłobka było organizowanie tzw. „zajęć otwartych”. Rodzice zainteresowani postępami w rozwoju swoich dzieci uczestniczyli w zajęciach i zabawach, co pozwalało im na obserwację swoich dzieci w trakcie zabawy w grupie rówieśniczej i ich zachowań.
 
Współpraca z rodzicami realizowana była poprzez:
·         omawianie spraw istotnych dla rozwoju dziecka oraz dotyczących organizacji pracy placówki podczas spotkań indywidualnych, a także na zebraniach ogólnych
·         możliwość zwiedzania placówki przez rodziców oraz poznania pracującego w niej personelu
·         organizowanie tzw. „zajęć otwartych dla rodziców”
Uzupełnieniem form współpracy z rodzicami były również codzienne, indywidualne rozmowy prowadzone przez opiekunki przy przyjmowaniu i odbieraniu dzieci. Dzięki temu istniała możliwość bieżącej wymiany informacji o dziecku, pracy personelu, ewentualnych sugestiach dotyczących pracy placówki.
Wszystkie cele założone do realizacji w roku 2008 zostały osiągnięte.
 
Realizacja planów pracy
 
Żłobek posiadał Plan pracy na 2008 r.
Plan określał: strukturę organizacyjną, zadania i cele żłobka, plany miesięczne pracy opiekuńczo-wychowawczej dla poszczególnych grup rozwojowych oraz wskazywał osoby odpowiedzialne za przestrzeganie realizacji zadań.
 
Liczba grup dziecięcych: trzy
I   Grupa do 18 miesiąca życia - 15 dzieci
II Grupa od 19 do 24 miesiąca życia – 30 dzieci
III Grupa od 25 do 36 miesiąca życia – 35 dzieci
 
Czas pracy – żłobek dzienny, jednozmianowy - 10,5 godzinny
 
W 2008 r. Żłobek Nr 4 zatrudniał ogółem 29 osób, w tym:
- 1 pielęgniarkę,
- 10 opiekunek dziecięcych,
- 5 salowych,
- 2 kucharki,
- 2 praczki,
- 1 pracownika gospodarczego,
- 7 pracowników administracyjno – ekonomicznych,
- 1 lekarza (/etatu).
 
              Zgodnie z planem pracy w 2008 r. zorganizowano wiele imprez okolicznościowych, w których brali udział również rodzice i dziadkowie dzieci, a mianowicie:
- Dzień Babci i Dziadka,
- bal karnawałowy,
- powitanie wiosny,
- pożegnanie dzieci odchodzących ze żłobka,
- spotkanie z Mikołajem
– spotkanie wigilijne.
             W pierwszym kwartale 2008 r. w żłobku przebywała niepełna liczba dzieci                   w związku z przygotowywaniem placówki do remontu, który rozpoczął się w kwietniu 2008 r., a zakończył w listopadzie 2008 r.
           
Żłobek realizował swoje zadana statutowe prawidłowo.
 
Jakość zarządzania.
 
            Żłobek był prawidłowo zarządzany, realizował swoje zadania w sposób właściwy. Personel jest zaangażowany, ma odpowiednie kwalifikacje i wykazuje dużą inicjatywę. W żłobku obowiązują regulaminy wewnętrzne - pracy, premiowania, regulamin organizacyjny oraz regulamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Z każdym z nich zapoznany jest personel żłobka i zobowiązany do ich przestrzegania. Szczególny nacisk kładzie się na samodoskonalenie i samokształcenie kadry, w miarę możliwości wspierane są wszelkie inicjatywy pracowników w tym zakresie. Duży nacisk kładzie się na dobre kontakty z rodzicami, co przekłada się na jakość świadczonych usług.
            W 2008 r. w związku z odbywającym się remontem żłobka zapewniono pracownikom działu merytorycznego oraz pionu gospodarczego pracę w innych placówkach na zasadach korzystnych dla pracowników. Na czas remontu zorganizowano nieodpłatnie pomieszczenia magazynowe w celu zabezpieczenia wartościowego sprzętu i wyposażenia placówki. Zapewniono również miejsca dla dzieci w innych placówkach. Dla nich stworzono optymalne warunki przejścia, zgodne z oczekiwaniami rodziców, w miarę możliwości nie stresujące dla dzieci.
            W roku 2008 doposażono jednostkę w nowy sprzęt na ogólną kwotę 98.779,96 zł, a mianowicie w:
- pralnicę - 35.380,00 zł,
- szafy i stoły ze stali nierdzewnej - 10.314,01 zł
- meble do sal dzieci - 11.540,60 zł
- meble kuchenne - 5.343,60 zł
- szafy wnękowe - 9.694,00 zł
- szafki pod wanienki - 2.513,20 zł
- młynki do odpadów - 3.149,57 zł
- biurka, szafki, blaty - 3.280,40 zł
- dywany - 1.244,34 zł
- rolety, żaluzje - 5.904,70 zł
- sprzęt AGD - 10.415.54 zł
 
Odbiór społeczny żłobka
 
Wyrazem społecznego odbioru placówki jest ogromne zainteresowanie usługami świadczonymi przez żłobek wśród mieszkańców Opola. Wyrazem pozytywnej opinii jest liczne i czynne uczestnictwo rodziców, dziadków oraz osób zaprzyjaźnionych w organizowanych przez placówkę tzw. „zajęciach otwartych”.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
23.4. Żłobek Nr 9
 
Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: pozytywna
 
UZASADNIENIE
1.      Zaplanowane wydatki na 2008r. w wysokości 816 tys. zł nie zostały przekroczone a faktyczne wykonanie wyniosło 96% planu. W porównaniu z 2007r. dynamika wzrostu wykonanych wydatków bieżących wyniosła115%, co spowodowane było przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 680 tys. zł, przy wykonaniu tych wydatków w 2007r. w wysokości 584 tys. zł i dynamice wartości wynoszącej 116%.
2.      Wydatki zakwalifikowane jako zakup materiałów i energii w 2008r. jednostka wykazała w łącznej wysokości 89 tys. zł, co oznacza zwiększenie w porównaniu z wykonaniem 2007r. o 12 tys. zł. W stosunku do planu 2008r. wykonanie tych wydatków było niskie ukształtowało się na poziomie 93%. Na jeszcze niższym poziomie, w stosunku do planu ukształtowało się wykonanie wydatków związanych z zakupem usług i wyniosło 20 tys. zł, tj. 67% planu.
3.      Wykonanie planu dochodów pobranych i przekazanych do budżetu miasta wyniosło 116% planu. Dynamika wykonania dochodów w wysokości 116% zasługuje na uznanie ( plan 185 tys. zł, wykonanie 215 tys. zł). Nominalnie pobrano i odprowadzono do budżetu o 58 tys. zł więcej niż rok wcześniej.
4.      W 2008r. wykonanie dochodów własnych w porównaniu z 2007r. uległo zwiększeniu i wyniosło 54 tys. zł, co oznacza wzrost w wysokości 9 tys. zł. W stosunku do planu w 2008r. wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 86% przy założonym planie w wysokości 63 tys. zł. Niepełne wykonanie dochodów własnych tłumaczy się absencją chorobową dzieci oraz korzystania z innej formy opieki nad dzieckiem (opłata za wyżywienie dziecka jest zwracana za okres nieobecności).
5.      Pozytywnie ocenia się starania dyrekcji jednostki o dodatkowe źródła dochodów, w szczególności wynajmowanie pomieszczeń (część podpiwniczenia) na działalność gospodarczą jak również darowizny ze strony komitetu rodzicielskiego.
6.      Majątek jednostki w 2008r. był ubezpieczony. Roczny wydatek z tytułu ubezpieczenia mienia wyniósł 280 zł.
7.      W 2008r. w jednostce nie przeprowadzono kontroli jej finansów z ramienia Urzędu Miasta Opola. Natomiast taka kontrola odbył się w jednostce w 2006r. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości dochodów i wydatków Żłobka Nr 9 pod kątem ich zgodności z planem rzeczowo finansowym, sprawozdaniami budżetowymi, ustawą o finansach publicznych i innymi przepisami. W trakcie tej kontroli większych nieprawidłowości nie stwierdzono.
8.      Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego jednostkę: wyróżniająca.
 
UZASADNIENIE
 
Realizacja zadań statutowych
 
     Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji planu pracy jednostki za 2008 rok oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby miejsc wykorzystanych.
 
Cele ogólne:
 
·         sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat trzech, odpowiednio do potrzeb dziecka  i możliwości żłobka
·         prowadzenie działań profilaktycznych
·         wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka
·         współdziałanie z rodzicami dziecka
·         udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 
Cele szczegółowe i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych żłobka zgodnie z ogólnymi:
 
Realizacja zadań z zakresu opieki zdrowotnej przebiegała poprzez:
·         prowadzenie oświaty zdrowotnej – przygotowywanie wystawek, gazetek
·         organizowanie zajęć tematycznych uspołeczniających dzieci
·         dbanie o właściwą opiekę, pielęgnację, bezpieczeństwo, wychowanie dzieci
·         zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego w żłobku
·         zapewnienie dzieciom wyżywienia zgodnego z obowiązującymi normami żywienia
 
Zarówno cele ogólne, jak i szczegółowe zostały zrealizowane.
 
Realizacja planów pracy
 
Żłobek posiadał Plan pracy na 2008 r.
Plan określał: zadania na 2008 r. oraz terminy ich realizacji.
Za realizację planu pracy odpowiadał dyrektor żłobka.
 
Liczba grup dziecięcych: trzy
1) w przedziale wiekowym do 18-go miesiąca życia – 25 dzieci
2) w przedziale wiekowym od 19-go miesiąca życia do 24 miesiąca życia – 25 dzieci
3) w przedziale wiekowym od 25-go miesiąca życia do 36 miesiąca życia – 25 dzieci
 
Wykonanie miejsc rzeczywistych - 883, tj. 107 % planu
Koszt utrzymania jednego dziecka wynosił 1.012,49 zł miesięcznie
Czas pracy – żłobek dzienny, jednozmianowy - 10,5 godzinny
 
Sprawozdanie obejmuje następujące działania: profilaktykę i promocję zdrowia dzieci, wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz współdziałanie z rodzicami.
            W celu prawidłowego funkcjonowania poszczególnych grup dziecięcych zadania były realizowane w oparciu o wewnętrzne plany pracy. Efekty pracy opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej były zbieżne z założonymi celami.
            Personel w usystematyzowany sposób przekazywał dzieciom wiedzę z zakresu promocji zdrowia, prowadzone były zajęcia mające wpływ na rozwój osobowy dzieci, zwłaszcza w sferze mowy i myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kontaktów społecznych, lokomocji i kontroli postawy. W trakcie codziennych spotkań z rodzicami przekazywano informacje dotyczące osiągnięć i umiejętności dzieci.
            W 2008 r. w żłobku odbyło się 8 uroczystości oraz imprez okolicznościowych dla dzieci, w których mogli uczestniczyć również ich rodzice czy dziadkowie, a mianowicie:
·       w styczniu - bal karnawałowy z udziałem wodzireja
·       w lutym - występ teatru lalek z Krakowa
·       w marcu - zajęcia otwarte w III grupie
·       w maju – Dzień Matki
·       w czerwcu - zakończenie edukacji 3-latków - pasowanie na przedszkolaka
·       w październiku – biblioteka dziecięca „Głośne czytanie”
·       w listopadzie - występ teatru dziecięcego
·       w grudniu – Mikołajki
 
Żłobek prawidłowo realizował swoje zadania statutowe.
 
Jakość zarządzania.
 
            Żłobek był prawidłowo zarządzany, gdyż realizował swoje zadania w sposób właściwy. Obowiązująca dokumentacja była prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z przepisami. Efektywne zarządzanie regulowane było w oparciu o statut żłobka, wewnętrzne regulaminy i procedury.
             Dyrektor angażuje personel żłobka, a także rodziców do tworzenia i modyfikowania działań realizowanych w żłobku. Dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku żłobka w środowisku oraz upowszechnia jego osiągnięcia. Personelowi żłobka umożliwia samorealizację i dokształcanie się, jak również należycie wykorzystuje w placówce zdobyte kwalifikacje i doświadczenie zawodowe swoich pracowników.
            W roku 2008 m.in. zostało zorganizowane i przeprowadzone szkolenie dla personelu z zakresu udzielania pierwszej pomocy pn. „Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach u dzieci i dorosłych”, na które składała się część teoretyczna i praktyczna, a także obsługa automatycznego defibrylatora.
            Ponadto, aby usprawnić działalność placówki w 2008 r. wykonano szereg prac remontowych, a mianowicie:
            - pomalowano szatnię i wózkarnię,
            - zlikwidowano boazerię w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci,
            - przeprowadzono remonty pomieszczeń sal dzieci na kwotę – 4.915,38 zł.
 
            Ponadto doposażono placówkę w nowy sprzęt AGD oraz meble dla dzieci na ogólną kwotę 21.229,31 zł.
 
            Z uzyskanych składek wpłaconych przez rodziców na konto Komitetu Rodzicielskiego, darowizn i środków własnych dokonano zakupu:
            - rolet i tapet do sal dziecięcych,
            - parasola na taras w grupie niemowlęcej,
            - pościeli i bielizny,
            - nowych leżaków,
            - materacyków na leżaki - 85 sztuk.
Żłobek pozyskał również nieodpłatnie sprzęt komputerowy i drukarkę, a także został podłączony do internetu.
 
Odbiór społeczny żłobka
 
            Żłobek wykorzystuje w 100% liczbę miejsc, którymi dysponuje. Zainteresowanie umieszczeniem dzieci w placówce jest bardzo duże, świadczą o tym liczne telefony oraz wizyty chętnych rodziców. Żłobek stara się sprostać oczekiwaniom społecznym w miarę możliwości, jakimi dysponuje placówka. Rodzice dzieci uczęszczających do placówki są zadowoleni z jakości świadczonych usług, czego dowodem są liczne pochwały, telefony i podziękowania.
            Efektywne zarządzanie żłobkiem przekładało się na wysoką jakość pracy. Samodyscyplina i samokontrola pracowników wpływały na prawidłowe funkcjonowanie żłobka. Sprawność organizacyjna oraz system komunikacji zapewniały efektywne zarządzanie placówką, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.
            Żłobek współpracował z instytucjami, osobami świadczącymi pomoc socjalną  i medyczną.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.
 
 
 
           
 

 

Ilość odwiedzin: 8719
Nazwa dokumentu: Oceny jednostek miejskich za 2008r.
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-08-10 14:26:29
Data udostępnienia informacji: 2009-08-10 14:26:29
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-22 10:55:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner