logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04:
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA-I-0913/20/1/2005

 

Opole, dnia 9 maja 2005 roku

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  3/2005

 

  

Jednostka kontrolowana

Biuro Projektu ISPA

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od  25 luty do 23 marca 2005 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Izabela Gaj - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej  i Audytu- kierownik zespołu kontrolnego

 

Maciej Wujec - główny specjalista                        w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu- członek zespołu kontrolnego

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Nr 5/2004 z dnia 25.02.2005r.

Nr 6/2004 z dnia 25.02.2005r.

Przedmiot kontroli

Kontrola dokumentacji projektowej oraz umów na wykonanie projektów, specyfikacji przetargowych na wykonanie kontraktów 1 i 2, pozwoleń budowlanych na realizację projektów w ramach realizacji Projektu nr 2001/PL/16/P/PE/028 Poprawa jakości wody w Opolu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności / ISPA.

 

Okres objęty kontrolą

 

2004r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Stanisław Tyka - Naczelnik Biura Projektu ISPA

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Agnieszka Maślak – kierownik                         Referatu  Nadzoru  i Realizacji w Biurze Projektu ISPA

 Techniki zastosowane podczas postępowania

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie akt dotyczących zarządzania i realizacji projektu ISPA ze szczególnym uwzględnieniem Kontraktu nr 1 oraz częściowej dokumentacji do Kontraktu nr 2.

Akty prawne:

 

1)      ustawa   z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane:

a.      tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.)

b.      tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016,z późn. zm.)

 Cel kontroli

 Celem kontroli jest ustalenie czy zmiana materiałów do budowy kanalizacji grawitacyjnej             z rur PVC na GRP nie naruszała obowiązującego prawa.

 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI

 

I.   STAN SPRAWY

 I.1. ( Akta kontroli nr 05/3/I/1-5)

Memorandum  finansowe uzgodnione pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczypospolitą Polską odnośnie przyznania środków pomocowych w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA) na przedsięwzięcie pod nazwą Poprawa jakości wody w Opolu umiejscowione w Opolu w Polsce  stanowiące podstawę wykorzystania przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej – subwencji ze środków budżetowych Wspólnoty Europejskiej na realizację przedsięwzięcia Poprawa jakości wody w Opolu.

Zgodnie z artykułem 7  Memorandum wszelkiego rodzaju pozwolenia i upoważnienia wymagane dla realizacji przedsięwzięcia powinny zostać dostarczone przez właściwe władze beneficjenta w stosownym czasie i zgodnie z prawem krajowym.

 I.2. ( Akta kontroli nr 05/3/I/6-7)

W dniu 17 listopada 2003 roku zostało zawarte Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania                i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych. Porozumienie zawarły Gminy: Opole, Chrząstowice, Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski.

Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja zadań publicznych związanych z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Realizację zadania powierzono Gminie Opole. Obejmuje ono:

-          realizację całości Projektu,

-          obsługę Projektu,

-          utrzymanie i eksploatację powstałych w wyniku wykonania Projektu urządzeń                        i obiektów kanalizacyjnych,

-          odprowadzanie ścieków komunalnych.

 I.3. ( Akta kontroli nr 05/3/I/8-24)

 Umowa  w sprawie zasad finansowania i realizacji Projektu Poprawa jakości wody w Opolu w ramach Programu ISPA zawarta w dniu 17 listopada 2003 roku pomiędzy Gminą Opole zwaną Beneficjentem Końcowym a gminami:

-          Chrząstowice,

-          Dąbrowa,

-          Komprachcice,

-          Łubniany,

-          Prószków,

-          Tarnów Opolski.

Gmina Opole jako Beneficjent Końcowy przyjmuje wszystkie obowiązki wynikające                         z Memorandum Finansowego  zawartego pomiędzy Komisją Europejską a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 września 2002 r.

Realizacja Projektu oparta jest na 4 kontraktach wykonawczych oraz 3 kontraktach usługowych.

 Powyższą umowę aneksowano w dniu 6 kwietnia 2004r. – Aneks nr 1.

 

Przedmiotem kontroli jest Kontrakt nr 1 oraz dokumentacja przetargowa do kontraktu nr 2. Przetarg do Kontraktu nr 2 w czasie prowadzenia czynności kontrolnych, nie był jeszcze ogłoszony.

 I.4. Kontrakt nr 1 ( Akta kontroli nr 05/3/I/25-26)

 Kontrakt nr PIU/342-1/1/2005

Umowa – zamówienie finansowane ze środków publicznych (Fundusz Spójności UE i środki budżetowe Zamawiającego), Projekt Nr 2001/PL/16/P/PE/028-01 – Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Folwark, Chrzowice, Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice – Osiny, Polska Nowa Wieś.

Kontrakt zawarto pomiędzy Gminą Opole a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej w ww. miejscowościach.

Do Kontraktu nr 1 należy:

-          akt umowy,

-          Warunki Szczególne Kontraktu,

-          Warunki Ogólne Kontraktu,

-          Specyfikacje techniczne,

-          rysunki,

-          wyceniony Przedmiar robót (po korekcie arytmetycznej),

-          formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty.

 Zgodnie z Warunkami Szczególnymi Kontraktu ( Akta kontroli nr 05/3/II/179-665) – Tom 2 – Kontrakt, Rozdział 3 str. 10 – Dokumenty tworzące kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie objaśniające się. Do celów interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością  zapisaną w Akcie umowy. Jeżeli w dokumencie Kontraktowym znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność z innym dokumentem Kontraktowym,                  to Inżynier wyda każde konieczne wyjaśnienie lub polecenie.

 Wykonawca został wyłoniony w drodze nieograniczonego przetargu publicznego.

 W dokumentacji Specyfikacje techniczne przedstawione zostały  do przetargu  roboty, takie, jakie zostały włączone do kontraktu. Zgodnie z pkt. 1.5 Części A Wymagania ogólne, str. A-10 roboty muszą być zgodne z dokumentacją projektową  i  specyfikacją techniczną, które stanowią część kontraktu i zostały wykonawcy przekazane.  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niazadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

 Definicje:

 Specyfikacje techniczne (def. FIDIC 1.1.1.5.)

Wszelkie odniesienia do  specyfikacji w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Specyfikacje Techniczne opisujące roboty, takie, jakie zostały włączone do kontraktu, oraz wszelkie uzupełnienia i modyfikacje Specyfikacji Technicznych dokonane zgodnie z kontraktem.

 Zamawiający (def. FIDIC 1.1.2.2.)

Oznacza osobę wymienioną w Załączniku do Ofert jako jej Zamawiający oraz jej następców prawnych. W polskim prawie budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą Inwestor

 Wykonawca (def. FIDIC – 1.1.2.3.)

Oznacza osobę, wymienioną w Ofercie, zatwierdzonej przez Zamawiającego, jako wykonawca oraz jej prawnych następców.

 Inżynier (def. FIDIC – 1.1.2.4.)

Oznacza osobę, wyznaczoną przez Zamawiającego i wymienioną w Załączniku  do Oferty do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb Kontraktu  lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inżyniera obejmuje występujące  w Rozdziale 3 polskiego prawa budowlanego funkcje Inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora czynności inspektorów czynności nadzoru budowlanego

 FIDIC (def. FIDIC 1.1.2.10.)

Oznacza Międzynarodową Federację Inżynierów – Konsultantów.

 Prawo budowlane  (def. FIDIC 1.1.6.10.)

Oznacza ustawę  z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi  rozporządzeniami.

 Projekt budowlany   (def. FIDIC 1.1.6.11.)

Oznacza dokumentację wymaganą przez polskie prawo budowlane i inne przepisy, opracowaną przez Zamawiającego w celu wykonania robót.

 Pozwolenie na Budowę (def. FIDIC 1.1.6.12.)

Oznacza dokument o takiej nazwie, który pozwala rozpocząć roboty budowlane, wydany przez właściwy organ na podstawie projektu budowlanego wymaganego przez polskie prawo budowlane i inne właściwe przepisy.

 FIDIC opracował Warunki  Kontraktowe dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego, traktowane jako Warunki Ogólne w realizacji badanego projektu.

 Zgodnie z pkt. 5 Części A Wymagania ogólne, str. A-17 - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów                        i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji technicznych.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Pkt 6.8 Część A - Wymagania ogólne, str. A-27 - do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy,   m.in. pozwolenia na budowę.

 Zgodnie z pkt. 2 Materiały, Specyfikacji technicznych Część A - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, str. A-54 - Wymogiem Zamawiającego jest,  by główne kolektory  sanitarne grawitacyjne były wykonane z GRP (z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym) mimo, że projekty wykonawcze wymagają  stosowania na tych przewodach rur z PVC.

 Specyfikacje techniczne

 Kolektory główne kanalizacji sanitarnej należy wykonać z GRP dla miejscowości:

-          Folwark ST-01, Część B str. B-13,

-          Chrzowice, gm. Prószków ST-02, Część B, str. B-33,

-          Chmielowice, gm. Komprachcice - ST-03, Część B, str. B-55,

-          Żerkowice, gm. Komprachcice - ST-04, Część B, str. B-85,

-          Komprachcice i Osiny - ST-05, Część B, str. B-103,

-          Polska Nowa Wieś - ST-06, Część B, str. B-140.

 

I.4.1. Folwark ST- 01, Część B str. B-13, ( Akta kontroli nr 05/3/I/27-38)

 Decyzja nr 101/2000 z dnia 13.03.2000r. znak: WB 7351-10-7/00 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Folwark wraz               z przykanalikami, przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym, kanałami tłoczonymi.

Decyzja zobowiązuje Inwestora (w Kontrakcie: Zamawiającego) do wykonania inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, który stanowi integralną część decyzji.

 Projekt budowlany na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Folwark, gm. Prószków                          z października 1999r. został opracowany i sprawdzony przez projektantów z uprawnieniami budowlanymi.  

 

Ww. projekt budowlany w pkt. 5.5. Kanalizacja grawitacyjna, 5.5.1 Kanały – wskazuje materiały do budowy kanalizacji grawitacyjnej – rury PVC do kanalizacji zewnętrznej klasy S o 200 x 5,9 mm.

 

I.4.2. Chrzowice, gm. Prószków ST-02, Część B, str. B-33,  ( Akta kontroli nr 05/3/I/39-47)

 Decyzja nr 714/02 z dnia 20.12.2002r. znak: WB 7351-10-754/02 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz                             z przykanalikami,  przepompownią wraz z zasilaniem energetycznym dla wsi Chrzowice

 Decyzja zobowiązuje Inwestora (w Kontrakcie: Zamawiającego) do wykonania inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, który stanowi integralną część decyzji.

 Projekt budowlany na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Chrzowice, gm. Prószków                          z października 2002 r. został opracowany i sprawdzony przez projektantów z uprawnieniami budowlanymi.  

 Ww. projekt budowlany w pkt. 5.4. Kanalizacja grawitacyjna, 5.4.1 Kanały – wskazuje materiały do budowy kanalizacji grawitacyjnej – rury PVC do kanalizacji zewnętrznej klasy S o 200 x 5,9 mm.

 

I.4.3. Chmielowice, gm. Komprachcice - ST-03, Część B, str. B-55, 

        ( Akta kontroli nr 05/3/I/48-54)

 Decyzja nr 21/2000 z dnia 19.01.2001r. znak: WB 7351-4-4/20014 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej w Chmielowicach, zmieniona decyzją:

-          z dnia 30.11.2001r. znak: WB.7351-4-87/01

-          z dnia 20.03.2003r. znak: WB.7351-4-97/02

-          z dnia 3.02.2004r. znak: WB.7351-4-54/04.  

Zmiany decyzji nie dotyczyły zmian projektów budowlanych w zakresie materiałów                      do budowy kanalizacji grawitacyjnej.

 Decyzja zobowiązuje Inwestora (w Kontrakcie: Zamawiającego) do wykonania inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, który stanowi integralną część decyzji.

 Brak projektu budowlanego w Biurze Projektu ISPA.

 I.4.4. Żerkowice, gm. Komprachcice - ST-04, Część B, str. B-85,

         ( Akta kontroli nr 05/3/I/55-62)

 Decyzja nr 117/02 z dnia 26.03.2002r. znak: WB 7351-4-49/02 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Żerkowice.    

Decyzja zobowiązuje Inwestora (w Kontrakcie: Zamawiającego) do wykonania inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, który stanowi integralną część decyzji.

 

Projekt budowlany na budowę kanalizacji sanitarnej ze stycznia 2002 r. został opracowany            i sprawdzony przez projektantów z uprawnieniami budowlanymi.  

 Ww. projekt budowlany w pkt. 5.1. Ogólny opis kanalizacji sanitarnej, 5.1.1 Kanalizacja grawitacyjna – wskazuje materiały do budowy kolektorów grawitacyjnych z rur  PVC SN 8. Przyłącza z rur PVC o średnicy 160 mm oraz na krótkich odcinakach z kamionki specjalnej, przeciskowej.

 I.4.5. Komprachcice i Osiny - ST-05, Część B, str. B-103,

        ( Akta kontroli nr 05/3/I/63-66)

 Decyzja nr 505/02 z dnia 19.09.2002r. znak: WB 7351-4-404/02 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami, przepompownie przydomowe, przepompownie ścieków                 z przyłączami energetycznymi oraz kanalizację tranzytową na działkach zlokalizowanych                 w Komprachcicach - Osinach oraz częściowo w Chmielowicach, Polskiej Nowej Wsi                        i Dziekaństwie.

 Decyzja zobowiązuje Inwestora (w Kontrakcie: Zamawiającego) do wykonania inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, który stanowi integralną część decyzji.

 Projekt budowlany na budowę kanalizacji sanitarnej Komprachcice - Osiny  z czerwca 2002r. został opracowany i sprawdzony przez projektantów z uprawnieniami budowlanymi.  

 Ww. projekt budowlany w pkt. 2.1. Sieć kanalizacyjna grawitacyjna, 5.4.1 Kanały – wskazuje materiały rur kanalizacyjnych i przyłączy grawitacyjnych  – rury PVC typu ciężkiego (S) łączonych na uszczelki gumowe.

 

I.4.6.  Polska Nowa Wieś - ST-06, Część B, str. B-140

          ( Akta kontroli nr 05/3/I/67-72)

 

Decyzja nr 81/03 z dnia 17.02.2003r. znak: WB 7351-4-69/03 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej  wraz                             z przyłączami w Polskiej Nowej Wsi, zmieniona decyzją:

-          z dnia 15.12.2003r. znak: WB.7351-4-860/03

-          z dnia 17.02.2004r. znak: WB. 7351-Op-86/04, zgodnie z którą przeniesiono pozwolenie na budowę z gminy Komprachcice na Gminę Opole. 

 

Decyzja zobowiązuje Inwestora (w Kontrakcie: Zamawiającego) do wykonania inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, który stanowi integralną część decyzji.

 

Projekt budowlany na budowę kanalizacji sanitarnej Polska Nowa Wieś z lipca  2002 r. został opracowany i sprawdzony przez projektantów z uprawnieniami budowlanymi.  

 Ww. projekt budowlany w pkt. 6.4. Montaż sieci kanalizacyjnej   –  montaż sieci kanalizacyjnej z rur PVC przeprowadzić należy zgodnie z Instrukcją projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PVC – zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC grawitacyjne wydaną przez producenta tych rur.

 I.4.7.  ( Akta kontroli nr 05/3/I/73-102)

 Biuro Projektu ISPA pismem z dnia 9.02.2004r. znak: PIU/0712/44/2004 wystąpiło do Gmin Projektu ISPA przekazując gminom warunki Kontraktu na budowę (czerwony FIDIC), natomiast do gminy Komprachcice i Prószków zwrócono się o ewentualne uwagi do Warunków Ogólnych i Szczególnych w terminie do dnia 19.03.2004r., w którym to dniu było zaplanowane się spotkanie z konsultantem w celu uzgodnień dot. zapisów warunków kontraktów na roboty.

Pismo to zostało odebrane przez gminy:

-          Chrząstowice w dniu 6.04.2004r. (po planowanym spotkaniu z konsultantem)

-          Komprachcice w dniu 11.03.2004r.

-          Prószków w dniu 10.03.2004r.

-          Dąbrowę w dniu 10.03.2004r.

-          Jeden podpis nieczytelny.

 

Z informacji tej nie wynika, aby przedstawiciele gmin powzięli wiadomość o zmianie materiałów rur kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC (wskazanych w projektach budowlanych)  na GRP.

 W dniu 19.03.2004r. odbyło się spotkanie z konsultantem. Nie istnieje żadna dokumentacja potwierdzająca fakt odbycia spotkania oraz podjętych decyzji. W powyższej sprawie pracownik Biura ISPA złożył stosowne oświadczenie.

Z oświadczenia  z dnia 10.03.2005r. złożonego przez kierownika Referatu Nadzoru w Biurze Projektu ISPA wynika, że decyzje były podejmowane przez nieformalny zespół, którego czynności i decyzje nie zostały udokumentowane. Informacje podawane przez pracownika były pamięciowym odtworzeniem zdarzeń z dnia 19.03.2004r.  Kierownik ponadto stwierdził, że Zespół posiadał stosowna wiedzę nt. skutków zmiany materiałów, jak i zwiększonych kosztów w związku z zamianą rur PVC na GRP.

 W oparciu o nieformalnie dokonane ustalenia w dniu 19.03.2004r. naczelnik Biura ISPA wystosował pismo do HALCROW GROUP Swindon United Kingdom informację, że                      w dokumentacji przetargowej należy wprowadzić zmiany w stosunku do rozwiązań projektowych, m.in. kanały sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej przyjąć z rur GRP o minimalnej grubości powłoki wewnętrznej z czystej żywicy (bez włókien szklanych) – 1 mm (zamiennie za PVC) przykanaliki grawitacyjne z PVC.

 Z akt sprawy zatem nie wynika, aby gminy wyraziły zgodę na wprowadzenie materiałów niezgodnych z projektem budowlanym oraz o wyższej cenie.

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontrolujący dokumentację przetargową nie był w stanie wychwycić różnicy, ponieważ projekty budowlane nie stanowiły elementu składowego dokumentacji przetargowej, zatem powoływanie się na fakt braku uwag w tym zakresie jest niezasadne.

 I.5. Kontrakt  nr 2 

 Zgodnie z Planem płatności z dnia 16.11.2004r.  podpisanie Kontraktu nr 2 zaplanowano na dzień 15.02.2004r.

 W czasie prowadzenia czynności kontrolnych realizacja Kontraktu nr 2 była na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej.

 Gminy biorące udział w budowie kanalizacji wg Kontraktu nr 2:

-          Gmina Tarnów Opolski,

-          Chrząstowice.

 

I.5.1. Chrząstowice  ( Akta kontroli nr 05/3/I/103-112)

 Decyzja nr 397/02 z dnia 30.07.2002r. znak: WB 7351-1-460/2002 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z tranzytem popłuczyn z SUW w Dębskiej Kuźni, pompowni ścieków bytowo-gospodarczych, stacji transformatorowej i kablowej linii zasilającej pompownię zlokalizowaną w Dębskiej Kuźni i Chrząstowicach, zmieniona:

-          decyzją z dnia 15.09.2004r. znak: WB.7351-1-898/04,

-          decyzją z dnia 16.09.2004r. znak: WB.7351-1-913/04.

 

Decyzja zobowiązuje Inwestora (w Kontrakcie : Zamawiającego ) do wykonania inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, który stanowi integralną część decyzji.

 

Projekt budowlano-wykonawczy  na budowę kanalizacji sanitarnej – tranzyt                                  w Chrząstowicach z lipca 2002 r. został opracowany i sprawdzony przez projektantów                     z uprawnieniami budowlanymi.  

 

Ww. projekt budowlany w pkt. 2.6.2. Kanał sanitarny grawitacyjny    wskazuje materiały do budowy kanalizacji grawitacyjnej – rury PVC klasy T.

 

Decyzja nr 399/02 z dnia 30.07.2002r. znak: WB 7351-1-462/2002 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przykanalikami i przydomowymi pompowniami ścieków bytowo-gospodarczych w Chrząstowicach.

 

Decyzja zobowiązuje Inwestora (w Kontrakcie: Zamawiającego) do wykonania inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, który stanowi integralną część decyzji.

 Projekt budowlano-wykonawczy  na budowę kanalizacji ciśnieniowo-grawitacyjnej                        w Chrząstowicach z czerwca 2002 r. został opracowany i sprawdzony przez projektantów             z uprawnieniami budowlanymi.  

 Ww. projekt budowlany w pkt. 5.5. Kanalizacja grawitacyjna  wskazuje materiały do budowy kanalizacji grawitacyjnej – rury PVC klasy S.

 I.5.2. Dębska Kuźnia ( Akta kontroli nr 05/3/I/113-115)

 Decyzja nr 460/02 z dnia 28.07.2002r. znak: WB 7351-1-504/2002 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym                   w Dębskiej Kuźni, części Chrząstowic.

 Decyzja zobowiązuje Inwestora (w Kontrakcie: Zamawiającego) do wykonania inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, który stanowi integralną część decyzji.

 Brak w aktach projektu budowlanego, który stanowi integralną część decyzji.

 I.5.3. Przywory ( Akta kontroli nr 05/3/I/116-122)

 Decyzja nr 20/D/2003 z dnia 14.03.2003r. znak: RR.V.DB-7111-13/2003 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 423 do przepompowni PPR-2 w Przyworach, zmieniona:

-          decyzją z dnia 21.05.2003r. znak: WB.7351-11-322/03.   

 Decyzja zobowiązuje Inwestora (w Kontrakcie : Zamawiającego ) do wykonania inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, który stanowi integralną część decyzji.

 Projekt budowlany  na budowę kanalizacji grawitacyjno-tłoczonej wraz z przepompowniami                i przykanalikami w Przyworach z maja 2003 r. został opracowany i sprawdzony przez projektantów z uprawnieniami budowlanymi.  

 

Ww. projekt budowlany w pkt. 5.0. Kanalizacja grawitacyjna, 5.1. Kolektory grawitacyjne    wskazuje materiały do budowy kanalizacji grawitacyjnej – rury kielichowe PVC SDR 34.

 I.5.4. Kąty Opolskie ( Akta kontroli nr 05/3/I/123-127)

 Decyzja nr 271/02 z dnia 21.05.2003r. znak: WB.7351-11-305/03 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowości Kąty Opolskie wraz z zasilaniem energetycznym i przyłączem wody dla przepompowni ścieków.     

 Projekt wykonawczy  na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kąty opolskie z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni w Opolu z maja 2003 r. został opracowany i sprawdzony przez projektantów z uprawnieniami budowlanymi.  

 Ww. projekt budowlany w pkt. 5.0. Kanalizacja grawitacyjna, 5.1. Kolektory grawitacyjne    wskazuje materiały do budowy kanalizacji grawitacyjnej – rury kielichowe PVC SDR 34.

 I.5.5. Opole-Grotowice ( Akta kontroli nr 05/3/I/128-132)

 Decyzja nr 1052/2000 z dnia 17.11.2000r. znak: UAB-7351-1-569/2000 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz                          z przykanalikami oraz przepompowni ścieków P6  w Opolu w dzielnicy Grotowice.

 Projekt budowlany  kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Opole – dz. Grotowice z marca 2000r. został opracowany i sprawdzony przez projektantów z uprawnieniami budowlanymi.  

 Ww. projekt budowlany w pkt. 5.2. Projektowane rozwiązania techniczne, 5.2.1. Kanalizacja grawitacyjna wskazuje materiały do budowy sieci głównej kanalizacji grawitacyjnej – rury kamionkowe.

 I.5.6. ( Akta kontroli nr 05/3/I/133-150)

 Naczelnik biura ISPA pismem z dnia 12.10.2004r. wystąpił do Urzędu Gminy                               w Chrząstowicach i w Tarnowie Opolskim z informacją o przekazaniu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokumentacji przetargowej dla Kontraktu nr 2 oraz że warunki Szczególne stanowiące część składową Dokumentacji przetargowej mogą być udostępnione na żądanie.

 Wójt Gminy Tarnów Opolski pismem z dnia 8.11.2004r. zwrócił się do naczelnika Biura Projektu ISPA o wyjaśnienie przyczyn zmiany typu rur do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Przyworach i Kątach Opolskich z PVC typu S na rury GRP. Informował, że rury GRP są ponad dwukrotnie droższe oraz wymagają zastosowania dużo droższych kształtek i przejść z rur GRP na PVC przy budowie kanalików. W opinii wójta Gminy Tarnów Opolski  jest to nieuzasadniony ekonomicznie wydatek zawyżający koszty inwestycyjne.

 W odpowiedzi na zapytanie z dnia 8.11.2004r. naczelnik Biura Projektu ISPA  argumentował decyzję zmiany rur lepszą jakością materiału i podkreślał, że dodatkowe nakłady finansowe będą nieznaczne. Jednocześnie informował, że nie ma przeciwwskazań, aby w Gminie Tarnów Opolski zastosować rury zgodnie z projektami budowlanymi tj. z materiału PVC klasy S.

 Pismem z dnia 23.11.2004r. Wójt Gminy Tarnów Opolski potwierdza, że budowa kanalizacji           w Przyworach i Kątach Opolskich ma odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną, tzn. należy zastosować materiały uwzględnione przez projektantów, tj. rury PVC klasy S.

Naczelnik  Biura Projektu ISPA w piśmie do HALCROW  - konsultanta projektu informuje,            że w dokumentacji technicznej na kontrakt 2 należy zastosować w miejscowościach Przywory i Kąty Opolskie rury PVC klasy  S.

 Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Referatu Nadzoru i Realizacji z dnia 23.03.2003r. gminy były powiadomione elektronicznie o zmianach materiałów w realizacji kanalizacji grawitacyjnej.

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontrolujący dokumentację przetargową nie był w stanie wychwycić różnicy, ponieważ projekt budowlany nie stanowił elementu składowego dokumentacji przetargowej, zatem powoływanie się na fakt braku uwag w tym zakresie jest niezasadne.

 Zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym  z dnia 17.11.2004r.  podpisanym przez dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Spójności  kanalizację grawitacyjną do Kontraktu             nr 1  i 2 planowano wykonać z rur PVC.

 Kierownik  Referatu Nadzoru i Realizacji   –  złożył w dniu 10.03.2005r. wyjaśnienie,                     że ani Skarbnik Miasta Opola, ani skarbnicy innych Gmin biorących udział w realizacji projektu nie byli poinformowani o wzroście kosztów projektu w związku ze zmianą materiałów, gdyż kwota zaplanowana na cały projekt nie przekraczała zaplanowanego budżetu projektu. Ponadto w ocenie kierownika zmiana materiałów budowlanych wskazanych w projekcie budowlanym nie wymaga zmiany pozwolenia budowlanego. 

 

II. PODJĘTE DECYZJE W ŚWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO  

 II.1. Kierowanie budową

 Zgodnie z art. 22 prawa budowlanego obowiązkiem kierownika budowy jest prowadzenie dokumentacji budowy oraz zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowlanego  w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę. Do  obowiązków  kierownika budowy należy także zawiadomienie inwestora o wpisie projektanta w Dzienniku budowy dot. żądania wstrzymania robót z powodu wykonywania prac niezgodnie                            z zatwierdzonym projektem – art. 21 pkt 2 lit. b  prawa budowlanego.

            Także zgodnie z art. 25 prawa budowlanego zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli  zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę. Prawem inspektora nadzoru inwestorskiego jest dokonywanie poprawek a nawet wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

            Z powyższego wynika, że zarówno kierownik, jak i inspektor nadzoru są związani wyłącznie prawem budowlanym, które w każdej sytuacji powołuje się na projekt budowlany, a nie na dokumentację przetargową. Na każdym etapie realizacji inwestycji podkreślana jest  jej zgodność z projektem, a nie z dokumentacją przetargową.

Sytuacja jaka zaistniała w Biurze Projektu ISPA  podczas realizacji prac budowlanych zrodzi dylemat u kierownika budowy, którym dokumentem powinien się posługiwać: projektem budowlanym, który nakazuje stosowanie rur PVC, czy dokumentacją przetargową, która nakazuje stosowanie rur GRP. Biorąc pod uwagę zasady prawa budowlanego, kierownik budowy zobowiązany do stosowania prawa budowlanego – zgodnie z art. 22 pkt 3 powinien zastosować rozwiązania z projektu budowlanego. Sytuacja taka doprowadzi jednak do wykonania inwestycji niezgodnie z dokumentacją przetargową, co może skutkować poważnym konfliktem pomiędzy wykonawcą a zlecającym w chwili odbioru robót                i obowiązku zapłaty za ich wykonanie.

            II.2. Zakres projektu

 Zgodnie z art. 34 prawa budowlanego obowiązującego w czasie opracowywania projektów do programu ISPA zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz zawierać projekt architektoniczno-budowlany, określający niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że rozwiązania materiałowe powinny mieć charakter niezbędny. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że to projektant tworzy projekt budowlany oraz że od niego wymagana jest stosowna wiedza techniczna - przyjęte           w projekcie rozwiązania materiałowe należy uznać za niezbędne  z punktu widzenia zakresu projektu i posiadanej wiedzy technicznej.

Rozwiązania materiałowe znalazły się w projektach i taki zakres projektów został  zatwierdzony przez rzeczoznawców, a następnie przez odpowiedni organ w drodze stosownej decyzji zgodnie z art. 35 prawa budowlanego (obowiązującego w chwili zatwierdzania projektów), zatem rozwiązania materiałowe należy uznać za niezbędne. Dlatego też zmiana materiałów wchodzących w zakres projektu wymaga zgody projektanta oraz ponownego sprawdzenia projektu przez osobę uprawnioną w zakresie instalacji sanitarnej, a następnie przedstawienia zmienionego projektu organowi zatwierdzającemu projekt i wydającemu pozwolenie na budowę, który ostatecznie oceni czy odstąpienie od projektu w przedstawionym zakresie jest istotne.

 II.3. Odstąpienie od projektu ( Akta kontroli nr 05/3/I/151-154)

 Zgodnie z 36a ust. 1 i 5  nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji                o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy wymienionych                  sytuacji w art. 36a pkt 1-7 prawa budowlanego oraz  nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi,               o których mowa w   art. 36a ust. 5 in fine.  Spójnik oraz oznacza, że mamy do czynienia               z koniunkcją przesłanek wymienionych w art. 36 ust. 5 z  pkt. 1-7 oraz zapisem in fine tegoż przepisu. Zatem, aby odstąpienie nie było istotne muszą zaistnieć dwa warunki:

1.      odstąpienie nie dotyczy okoliczności wymienionych w pkt. 1-7 oraz

2.      odstąpienie nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi.

W kwestii czy dane odstąpienie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień itp. powinien decydować projektant posiadający stosowną wiedzę techniczną i znający rozwiązania prawne dot. poruszanych kwestii, bowiem takie wymagania nakłada na niego art. 20 prawa budowlanego. Wszystkie badane projekty były sprawdzane przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych. Pod rozwagę należałoby poddać konieczność opiniowania zmiany materiałów przez taką osobę. 

Ponadto projekty budowlane do Kontraktów nr 1 i 2 realizowanych w ramach Projektu ISPA były  sprawdzane  przez osoby posiadające stosowne uprawnienia  w zakresie sieci              i instalacji sanitarnej. Zatem zmiany w tym zakresie wymagałyby ponownego sprawdzenia zmienionego zakresu projektu.

Zespół kontrolujący  uzyskał w dniu 4.05.2005r. opinię prawną, której autor raczej opowiada się za uznaniem zamiany materiałów za odstąpienie nieistotne. Słowo raczej oznacza, że prawnik nie określił w sposób kategoryczny, że nie są to nieistotne zmiany, lecz nie uważałby ich za istotne.

W kwestii tej jednak jednoznacznie wypowiedział się w dniu 4.05.2005r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu uznając, że W przypadku zmiany rodzaju materiału przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej możemy mówić o zmianie nieodstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu...

 Reasumując, Zespół kontrolujący stwierdził, że ustawa prawo budowlane nie pozwala na zmiany w projektach budowlanych bez wiedzy projektanta, dlatego wszelkie odstąpienia od treści i zakresu projektu (nawet nieistotne) muszą być konsultowane z projektantem.               W tym zakresie bezsprzecznie naruszono przepisy prawa budowlanego.                   

 Gdyby  zmiany te jednoznacznie uznano za nieistotne i nie wymagałyby one zmiany pozwolenia na budowę, to i tak pozostaje obowiązek  powiadomienia projektanta, który jest zobowiązany  zamieścić  w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek  i opis) dotyczące nieistotnego odstąpienia, o czym mowa w  art. 36a ust. 6 prawa budowlanego, wprowadzonego do ustawy z dniem 31.05.2004r. (Dz.U.04.93.888). Zatem powyższe bezwzględnie dotyczyłoby projektów do Kontraktu nr 2. Stanowisko to potwierdza Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który wyraźnie zaznaczył w swojej opinii, że zmiana wymaga zgody projektanta.

 Zmiany  materiałów do budowy rur kanalizacji grawitacyjnej w ramach Kontraktu nr 1 dokonano jeszcze przed datą obowiązywania przepisów 36a ust.5 i 6 prawa budowlanego. Nie definiowały one wówczas pojęcia istotnych odstąpień. Zespół kontrolujący przychyla się do opinii, że i w tym przypadku (biorąc pod uwagę wcześniejszą analizę dot. zakresu projektu budowlanego głównie w części materiałowej) zamiany materiałów wymagały zmian w projekcie, które będą egzekwowane podczas oddawania obiektu budowlanego do użytku – zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a prawa budowlanego. 

 Ponadto  w sytuacji zaistnienia wątpliwości, czy odstępstwo ma charakter istotny czy nieistotny – przepisy przewidywały możliwość zasięgnięcia opinii właściwego organu (art. 36a ust.2 w brzmieniu przed 31.05.2004r.). W tej sytuacji wymagana była jednak opinia projektanta. Sytuacja ta także będzie miała znaczenie podczas zawiadamiania                           o zakończeniu budowy, bowiem zgodnie z art. 57 ust. 2 prawa budowlanego  w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.

  Wedle aktualnie obowiązujących przepisów istnieje możliwość wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji, które ostatecznie i jednoznacznie rozstrzygnęłoby ten problem.  Organ wydający pozwolenia budowlane może zrezygnować z aktualizacji decyzji, jeżeli uzna, że wprowadzona zmiana ma charakter nieistotny.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie projekty na budowę kanalizacji grawitacyjnej do Kontraktu 1 i 2 zostały zatwierdzone przez rzeczoznawców.   Wymóg ten został określony w art. 20 ust. 2, którego drobna zmiana (wykreślono słowa:                                i obowiązującymi Polskimi Normami) z dniem 31.05.2004r. nie zmieniła od 2000r. obowiązku zapewnienia sprawdzenia projektu przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia lub przez rzeczoznawcę.

Ponadto należy zauważyć, że problematyka odstąpień (z literalnego brzmienia przepisu art. 36a ust. 1) odnosi się jedynie do decyzji  o pozwoleniu na budowę. Brak wymagania zmiany tej decyzji przy nieistotnym odstąpieniu nie jest równoznaczny z  brakiem konieczności ponownego zatwierdzenia projektu, który zgodnie z art. 35 wymaga decyzji. 

Dokonanie przez projektanta stosownego wpisu w projekcie odbiera  projektantowi prawo żądania wstrzymania robót budowlanych na skutek niezgodności z projektem. Powyższe dotyczy zatem także nieistotnych odstąpień. Zgodnie z art. 21 pkt 2 lit. b prawa budowlanego projektant takie prawo posiada, co w przypadku prowadzonej inwestycji mogłoby poważnie zakłócić prace budowlane. Wprawdzie wstrzymanie robót budowlanych (zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego) następuje wyłącznie wtedy, gdy właściwy organ wyda w tej sprawie stosowne postanowienie, to jednak lekkomyślnością byłoby przypuszczać, że w określonej sytuacji organ nie wstrzyma budowy uznając, że prowadzenie robót budowlanych w sposób istotny odbiega od ustaleń i warunków określonych                            w pozwoleniu na budowę (także w projekcie, który jest integralną częścią pozwolenia na budowę).

Skutki wstrzymania robót budowlanych określone w art. 50a i 51 prawa budowlanego poważnie zachwiałyby terminem realizacji zadania oraz wyraźnie wpłynęłyby na poziom poniesionych kosztów. Ponieważ inwestycja ta jest finansowana w znacznej części przez środki z Unii Europejskiej wszelkie uchybienia terminowe mogą poważnie skutkować w chwili zatwierdzenia robót.

 

Problem odstąpień od projektu powraca w chwili konieczności zawiadomienia organu o zakończeniu robót budowlanych. Wprawdzie w kontrolowanym przypadku nie będzie wymagane pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu to jednak zgodnie z art. 54               i 57 prawa budowlanego do wymaganego zawiadomienia o zakończeniu budowy dołącza się oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, a w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, dokonanych podczas wykonywania robót dołączyć należy kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,              a w razie potrzeby uzupełniający opis.  W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta  i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Nie można w chwili obecnej jednoznacznie stwierdzić, że kierownik budowy złoży oświadczenie o zgodności budowy z projektem w sytuacji, gdy ta niezgodność (nawet nieistotna) występuje. Oświadczenie woli jest aktem osoby, która potwierdza istnienie pewnego stanu rzeczy zgodnie z posiadaną  wiedzą. Stwierdzenie, że zgodność istnieje            w sytuacji nawet nieistotnych odstąpień nie byłoby prawdą. Występowanie niezgodności powinno być ponadto  zatwierdzone przez projektanta.

 Ponadto dodać należy, że we wszystkich decyzjach udzielających pozwolenia na budowę kanalizacji grawitacyjnej organ zobowiązał stronę do realizacji  inwestycji zgodnie  z projektem budowlanym.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prace budowlane powinny być dokonywane zgodnie z projektem budowlanym. Wszelkie odstępstwa powinny być odpowiednio sformalizowane, bowiem obiekt budowlany  wraz z urządzeniami budowlanymi  musi być projektowany i budowany w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, którą na etapie projektowania zapewnia projektant oraz osoba sprawdzająca projekt. W związku z powyższym obiekt musi  spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, użytkowania, odpowiednich warunków ochrony środowiska, a także zapewniając możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego - art.5 prawa budowlanego.

Za  rozwiązania ujęte w projekcie odpowiedzialność (nie tylko zawodową) ponosi projektant i osoba pozytywnie je opiniująca. Zatem dokonanie zmian nawet nieistotnych musi odbywać się nie tylko za wiedzą autora projektu, ale i osoby sprawdzającej, posiadającej stosowne uprawnienia w danym zakresie.  Zmian w projektach nie autoryzował ani projektant, ani osoba sprawdzająca, a dodatkowo nie ma pewności, że decyzje zostały podjęte przez osoby posiadające stosowną wiedzę techniczną, udokumentowaną uprawnieniami.

Podczas prowadzonej kontroli ustalono, że o zmianach w projekcie zadecydował zespół, w skład którego wszedł m. in. naczelnik i pracownicy  Biura Projektu ISPA oraz inne osoby,  wymienione (z pamięci)  przez kierownika Referatu Nadzoru i Realizacji w Biurze.  Nie istnieją żadne dokumenty potwierdzające skład Zespołu. 

 Z wyjaśnienia kierownika Referatu Nadzoru i Realizacji złożonego w dniu 10.03.2005r. wynika, że:  W związku  z zamiarem ujednolicenia  całego projektu pod kątem zastosowanych materiałów i zakresu przykanalików podjęta została decyzja                             o zastosowaniu jednakowych rur (kamionkowych) na sieciach głównych (...) Decyzja zapadła ustnie (...) Zespół miał wiedzę  wzrostu wartości kosztorysowej inwestycji na skutek zmiany rur na droższe (...) Zespół miał świadomość, że dostawców rur GRP jest mało (dwóch                w Polsce, nie wiem ile w całej Europie).

Powołany zespół  miał charakter nieformalny, jego czynności nie były protokołowane. Nie wynika zatem z żadnych dokumentów, aby w skład zespołu wchodziły osoby                            o wymaganych uprawnieniach do wypowiadania się w kwestiach dot. specjalistycznej wiedzy technicznej w zakresie instalacji sanitarnej. Kwestie dotyczące rozwiązań budowlanych są bardzo ściśle uregulowane  w prawie budowlanym (podejmowanie decyzji w tym względzie zostało zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających stosowne uprawnienia lub dla właściwych organów) są ponadto czynnościami, które mają wpływ na bezpieczeństwo życia  i ochronę środowiska, zatem muszą odpowiadać wszelkim normom technicznym.

 W zasadzie nie można jednoznacznie stwierdzić, że przyjęte nowe rozwiązania (budowa z rur GRP a nie PVC) są  lepszym rozwiązaniem materiałowym, bowiem nie  wiadomo, czy osoby wchodzące w skład Zespołu posiadały stosowną wiedzę w tej materii. Zatem na jakiej  podstawie uznano, że rury GRP są lepsze w obliczu braku ekspertyz  dot. jakości i wytrzymałości rur GRP,  zwłaszcza w sytuacji, gdy rury GRP są stosunkowo nowymi rozwiązaniami materiałowymi na  rynku, zatem nie można jednoznacznie stwierdzić, że są one w swojej eksploatacji wytrzymalsze.

Poszczególne osoby podejmujące  decyzje nie oświadczyły, że dokonane zmiany są zgodne z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej (wymagania takie stawia się projektantowi zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego). Nie przedłożyły, wymaganych do podejmowania takich decyzji, uprawnień do samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 i ust.2  prawa budowlanego, zatem nie można jednoznacznie stwierdzić, że wiedza techniczna osób podejmujących decyzje o zamianie materiałów była wystarczająca, a tym samym podjęta decyzja słuszna.

 Ponieważ przepisy prawa budowlanego w omawianym zakresie są dość niejasne, zwłaszcza w obliczu istotnych  zmian na przestrzeni lat 2000-2004.  Zespół kontrolny wystąpił do naczelnika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola, który jest właściwy (zgodnie z art.36 a w aktualnym i wcześniejszym brzmieniu)              do   oceny w kwestii odstąpień oraz podejmowania decyzji w sprawie zmian pozwoleń na budowę.

W wyniku złożonego pisemnie zapytania otrzymana odpowiedź kierowała Zespół kontrolujący do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który zdaniem naczelnika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, wyrażonym w piśmie z dnia 15.04.2005r. jest jedynym organem kompetentnym do wyjaśniania ww. wątpliwości. 

W powyższej kwestii Zespół kontrolujący wystąpił także o opinię do Biura Urbanistycznego Urzędu Miasta Opola, który w piśmie z dnia 14.04.2005r. także nie zajął żadnego stanowiska w sprawie, uznając się niewłaściwym w rozstrzygnięciu kwestii związanych z badanym problemem, kierując jednocześnie zapytanie do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola.

W związku z powyższym Zespół kontrolny dokonał  analizy zmian przepisów prawa budowlanego na przestrzeni lat 2000-2004.  Zmiany analizowano w zakresie  kluczowych dla niniejszej kontroli artykułów prawa budowlanego.

Projekty architektoniczno-budowlane oraz decyzje o pozwoleniu na budowę dotyczą okresu obowiązywania tekstu jednolitego prawa budowlanego obwieszczonego w 2000r.              w Dz. U. Nr 106, poz.1126 z późn. zm..

Sporządzanie dokumentacji technicznej, przetargowej dotyczy okresu obowiązywania tekstu jednolitego  prawa budowlanego obwieszczonego w 2003r. w Dz. U. Nr 207, poz.2016  z późn. zm..

Decyzje o dokonaniu zmian materiałowych do Kontraktu nr 1 podjęte zostały w dniu 19.03.2004r., natomiast do kontraktu nr 2 w dniu 12.10.2004r.

 

 

Tab. Nr 1 dot. wejścia w życie zmian artykułów będących przedmiotem analizy

 

Tab. Nr 2 dot. zmian poszczególnych artykułów będących przedmiotem analizy

 

Powyższe tabele stanowią załącznik do protokołu

 

Podjęcie decyzji o zmianie w dniu 19.03.2004r. nastąpiło w stanie prawnym, który nie wymagał oświadczenia projektanta o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, o którym mowa w art. 20 ust. 4 prawa budowlanego wprowadzonego do ustawy z dniem 31.05.2004r.

 

W przypadku dokonania zamiany materiałów w dniu 12.10.2004r. ( do Kontraktu nr 2) ustalono, że stan prawny w tym okresie był bardziej rygorystyczny, bowiem dokonanie zmiany w projekcie za zgodą projektanta wymagałoby od niego zastosowania się do art. 20 ust.4 (wprowadzonego z dniem 31.05.2004r. Dz. U. 04.93.888), tj. dołączenia oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wprawdzie przepis art.20 ust.4 wymaga oświadczenia o sporządzeniu projektu, to zapis ten należy interpretować rozszerzająco i stosować także do zmian                      w projekcie.  

 

Dodatkowo art. 20 ust. 2, zobowiązujący projektanta do sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego obowiązywał zarówno w stanie prawnym z okresu opracowywania projektu,  jak i dokonywania jego zmian. Zatem wszystkie projekty architektoniczno-budowlane z Kontraktu nr 1 i 2 po ewentualnym dokonaniu zmian, powinny być ponownie zatwierdzane.

 

Ponieważ dokonywane zmiany wchodziły w zależności od ustaleń w przepisach końcowych poszczególnych ustaw zmieniających i na dzień dzisiejszy są już obowiązujące do wykonania inwestycji w ramach Kontraktu nr 1 i 2 stosowane będą przepisy w obecnym stanie prawnym.

 

Zatem w tych okolicznościach kierowanie się przez naczelnika Biura Projektu ISPA decyzją nieformalnego zespołu o dokonaniu zmian, będących przedmiotem niniejszej kontroli   było działaniem nierozważnym i naruszającym prawo.   

 III. PODJĘTE DECYZJE W ŚWIETLE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ                                          W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU  ISPA

 ( Akta kontroli nr 05/3/I/155-176)

 Zgodnie z Porozumieniem o realizacji Projektu Poprawa jakości wody w Opolu               w ramach programu ISPA 2002 zawartego w dniu 24.12.2003r. pomiędzy Dysponentem środków tj. Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska a Beneficjentem Końcowym,                 tj. Gminą Opole, którą reprezentuje Prezydent Miasta Opola integralną częścią porozumienia jest załącznik nr 3 pn. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporządzony w dniu 21.12.2003r.

Zgodnie z art. 16   strony porozumienia są związane Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, który po opracowaniu przez Beneficjenta Końcowego zostaje zatwierdzony przez Dysponenta. Powyższe dotyczy także aktualizacji tych dokumentów. Z zapisu ww. artykułu wynika, że wszelkie zmiany w tym załączniku wymagają zatwierdzenia przez Dysponenta. Od sporządzenia tego Załącznika uzależniono wejście porozumienia w życie.

Załącznik ten  w kolumnie Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy) wskazuje zakres materiałowy do budowy kanalizacji grawitacyjnej  wg Kontraktu nr 1 i 2. Przyjęte rozwiązania materiałowe uwzględniają materiał do budowy kanalizacji grawitacyjnej – PVC, zgodnie z projektem. Od cen ww. materiału liczone zostały całkowite koszty poszczególnych kontraktów. Załącznik ten został sporządzony przez naczelnika Biura Projektu ISPA, a następnie zatwierdzony przez Skarbnika Miasta oraz Prezydenta Miasta Opola, a ostatecznie przez Dysponenta.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy jest weryfikowany i zatwierdzany przez Dysponenta na podstawie art. 5 ust.1 pkt 13 ww. porozumienia. Prawem Dysponenta jest także wnioskowanie o wstrzymanie dysponowania częścią  lub całością zaplanowanych  wydatków albo o wstrzymanie przekazywania środków  na realizację Projektu, które zgodnie z art. 10 może nastąpić w przypadku stwierdzenia naruszeń zasad i warunków realizacji Projektu ISPA określonych w zawartych porozumieniach (także porozumieniu z dnia                     24 grudnia 2003r.)

Zgodnie z informacją z dnia 15.04.2005r. znak: JRP/0913/7/2005 otrzymaną bezpośrednio od naczelnika Biura Projektu ISPA aktualnie obowiązujący i zatwierdzony Załącznik nr 3, tj. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej w Kontrakcie nr 1 i 2 z rur PVC, co jest zgodne z projektem budowlanym, natomiast niezgodne z opracowaną w Biurze Projektu ISPA Specyfikacją Techniczną stanowiącą materiały przetargowe.     

Z analizy akt sprawy wynika bowiem, że Załącznik nr 3 od dnia podpisania                    ww. porozumienia nie uległ zmianie. Zatem na dzień sporządzania niniejszej analizy Dysponent środków nie zatwierdził budowy obiektów z innych materiałów niż rozwiązania projektowe, jak i nie zatwierdził zmienionych kosztów wynikających ze zmiany materiałów.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 13 porozumienia  weryfikacja i zatwierdzanie ww. harmonogramu jest prawem i obowiązkiem Dysponenta, zatem podejmowanie decyzji bez porozumienia z Dysponentem (formalnego porozumienia)  stanowi  samowolne działanie Gminy Opole, jako strony porozumienia, które wcale nie musi zostać zaakceptowane przez Dysponenta środków. 

W związku z powyższym działania Biura Projektu ISPA nie realizują w całości postanowień ww. porozumienia. Zgodnie z art. 16 ust. 2 wszelkie zmiany porozumienia wymagają aneksu pod rygorem nieważności, co potwierdza sporządzenie w dniu 5.04.2004r. przez strony porozumienia aneksu w sytuacji zmiany Załącznika nr 1,2,6b,9.

Zgodnie  z art. 5 ust. 3 pkt 2,4,6  porozumienia z dnia 24 grudnia 2003r. obowiązkiem Beneficjenta Końcowego jest realizacja Projektu poprzez zarządzanie i jego wdrażanie                     w aspekcie nie tylko finansowym, ale i rzeczowym -  zgodnie  m.in. z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

 IV. PODJĘTE DECYZJE W SPRAWIE KOSZTÓW

 ( Akta kontroli nr 05/3/I/177-178)

 Zgodnie z wyjaśnieniem z dnia 4.02.2005r. znak: PIU/0717/25/2005 naczelnik Biura Projektu ISPA  informuje, że koszt montażu rur GRP w stosunku do montażu rur PVC  jest tylko o 23% wyższy, co w skali kosztów całego kontraktu (tu. Kontraktu nr 1) stanowi                 co prawda jego wzrost, ale tylko o 2,9%.

Po dokonaniu stosownych wyliczeń ustalono, że ten nieznaczny bo ok. 3%  wzrost kosztów w stosunku do całości projektu wynosi 1.086.661,59 zł.

Zatwierdzona kwota Kontraktu nr 1 wynosi 38.557.750,86 zł. Uwzględnia ona podwyższony koszt montażu rur GRP. Skoro stanowi ona koszt zwiększony o 2,9%                       w stosunku do poprzedniego, to wysokość wzrostu równego 2,9 % poprzednich cen wynosi:   1.086.661,59 zł.

Niniejszy protokół nie uwzględnia kosztów podwyższonych w Kontrakcie nr 2, który              w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych nie był jeszcze zawarty.

   Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia                      9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004r.                      w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem                   nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych            w protokole.

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałam egzemplarz protokołu.

 

Opole, dnia ......................                                             

Zespół kontrolny

 

 

 

Opole, dnia ..............................

 

Podpis Głównego Specjalisty:

Podpis Naczelnika Wydziału:

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2005-06-24 08:40:52 - Tabela nr 1 i 2 (83.00 kB)
2005-06-24 08:48:02 - Stanowisko zespołu kontrolnego (50.50 kB)
2005-06-24 08:50:58 - Zastrzeżenia do protokołu (1.23 MB)
2005-06-24 08:55:04 - Wnioski pokontrolne (73.00 kB)
2005-06-24 08:59:00 - wystąpienie pokontrolne (31.50 kB)

Ilość odwiedzin: 12882
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Gaj, Maciej Wujec
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Gaj, Maciej Wujec
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2005-06-24 08:14:00
Data udostępnienia informacji: 2005-06-24 08:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-24 09:02:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner