Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
Wybory na Prezydenta RP - 2015
WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
    Szkoły ponadgimnazjalne
    Gimnazja
    Szkoły podstawowe
    Przedszkola
       PP Nr 2
       PP Nr 3
       PP Nr 4
       PP Nr 5
       PP Nr 6
       PP Nr 8
       PP Nr 14
       PP Nr 16 (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2)
       PP Nr 18
       PP Nr 20
       PP Nr 21
       PP Nr 22
       PP Nr 23
       PP Nr 24
       PP Nr 25
       PP Nr 26
       PP Nr 28
       PP Nr 29
       PP Nr 30
       PP Nr 33
       PP36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1
       PP Nr 37
       PPI Nr 38
       PP Nr 42
       PP Nr 43
       PP Nr 44
       PP Nr 46
       PPI Nr 51
       PPS Nr 53
       PP Nr 54
       PP Nr 55
       PP Nr 56
    Żłobki
    Placówki oświatowe
    Ogród Zoologiczny
    Galeria Sztuki Współczesnej
    Estrada Opolska
    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
    Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
    Straż Miejska
    Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
    Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
    MOPOBiUwO
    Zakłady Opieki Zdrowotnej
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
    MZD
    Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
    Dom Dziecka
    Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
    Powiatowy Urząd Pracy
    Miejski Ośrodek Kultury
    Miejska Biblioteka Publiczna
    Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
    Opolski Teatr Lalki i Aktora
    Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
    Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
    Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji Miejskich
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Jednostki podległe > Przedszkola > PP Nr 37

Przedszkole Publiczne Nr 37
"Elemelek"
w Opolu

Informacje o jednostce:

- nazwa szkoły: Publiczne Przedszkole Nr 37 "Elemelek"
- adres: 45-409 Opole ul.Jesionowa 8
- nr telefonu: 077/44-20-336
- fax: 774420336
- e-mai: dyrektor@elemelekopole.pl

- adres strony www: www.elemelekopole.pl

skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=elemelek37

- dyrektor: mgr Marlena Mackiewicz
- nauczyciel wyznaczony do zastępowania dyrektora: mgr Anna Taboła
- główny księgowy:- mgr Jolanta Trybulska  
- inne stanowiska kierownicze wraz z nazwiskami osób zajmujących je:
- Specjalista d/s kadr i płac - Małgorzata Łuczak  

- podmiot udostępniający dane: Publiczne Przedszkole nr 37 "Elemelek" Opole - odpowiedzialny za treść: mgr Marlena Mackiewicz

 

Majątek

- ogółem brutto: 842.269,98 zł
- środki trwałe brutto: 746.131,25 zł
- w tym budynek brutto: 707.085 zł
- pozostałe brutto: 96.138,73 zł
 

Budżet:

Ogółem

   Płace: 745,900

   Pochodne do płac: 146.600

   Odpis nz ZFŚS: 42.100

   Dochody własne: 490.000

 

Wykaz regulaminów;

1.       Regulamin organizacyjny
2.       Regulamin pracy
3.       Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami
4.       Regulamin przedszkola
5.       Regulamin kontroli wewnętrznej
6.       Regulamin przeprowadzania kontroli finansowej
7.       Regulamin gospodarowania środkami ZFŚS
8.       Regulamin udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, byłych pracowników emerytów i rencistów
9.       Regulamin Rady Pedagogicznej
10.    Regulamin Rady Rodziców
11.    Regulamin określający sposób przeprowadzania służby przygotowawczej
12.    Regulamin kontroli zarządczej
13.    Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
14.    Regulamin okresowych ocen kwalifikacji pracowników
15.    Instrukcja kancelaryjna
16.    Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych
17.    Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji
18.    Instrukcja kasowa
19.    Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
20.    Instrukcje w sprawie ochrony danych osobowych
21. Regulamin bezpieczeństwa
Regulaminy i instrukcje dostępne są w gabinecie dyrektora.
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr:
- dzieci przychodzących do przedszkola
- emerytów i rencistów
- uchwał organów gminy
- uchwał organów przedszkola
- zarządzeń dyrektora
- zwolnień lekarskich
- rachunków – dziennik podawczy
Ewidencja:
- druków ścisłego zarachowania
- osób zatrudnionych w przedszkolu
- badań okresowych i innych
- środków trwałych
- pozostałych środków trwałych
- środków czystości
- odzieży ochronnej
- czasu pracy
- księgozbioru
Składnica akt (archiwa):
- akta osobowe byłych pracowników
- dowody księgowe
- uchwały organów kolegialnych przedszkola
- organizacja pracy przedszkola
- plany i sprawozdania własne
- protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych
- protokoły z posiedzeń Rady Rodziców
- dzienniki zajęć
- inwentaryzacje w jednostce własnej
- nabór dzieci do przedszkola
- karty ewidencji czasu pracy
- raporty żywieniowe
 

Zamówienia publiczne:

Obecnie jednostka nie prowadzi postępowania o zamówienia publiczne.
 

Kontrole

  

      18.01.2011 - Kuratorium Oświaty- Prawidłowosc dopuszczenia do użytku progtamów wychowania przedszkolnego.

      21.03.2011- PSSE- Kontrola stanu sanitarnego

      07.11.2011- PSSE- Kontrola stanu sanitarnego , pogadanka z rodzicami na temat wszawicy.

 ,    16.02.2012-PSSE- Kontrola stanu sanitarnego.

      05.03.2012- PSSE- Kontrola stanu sanitarnego.

      26.03.2012- PIP- Stan sanitarny obiektu, dokumentacja.

      21.06.2012-PSSE-  Urzędowa kontrola żywności

      03.07.2012-ZUS- Prawidłowość i rzetelność wykonywania obowiązkow w zaskesie ubezpieczeń społecznych.

      21.09.2012- PSSE- Rekontrola zaleceń decyzji.

      07.01.2013- Kuratorium Oswiaty- Ocena pracy dyrektora.

      08.04.2013- PSSE-Kontrola biezacego stanu sanitarnego.

 

 
Termin kontroli
 
 
Instytucja kontrolująca
 
Cel kontroli
29.08.2003r.
Urząd Miasta Opola
Zapewnienie bezpiecznych         i higienicznych warunków korzystania z obiektów przedszkolnych
08.10.2003r.
Kuratorium Oświaty
Badanie bieżące – przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach
02.11.2004r.
Urząd Miasta Opola
Realizacja zaleceń z dn. 06.04.2004r.
23.05.2005r.
Kuratorium Oświaty
Analiza dokumentacji, wypełnienie arkuszy diagnostycznych
01.10.2005r.
Urząd Miasta Opola
Zmiany zakładowego planu kont
07.09.2007r.
Kuratorium Oświaty
Przegląd bieżący – realizacja treści patriotycznych
11.12.2007r.
ZUS
Kontrola dokumentacji kadrowej
29.01.2008r.
Kuratorium Oświaty
Badanie bieżące – praca              z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych
27.02.2008r.
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
Ocena stanu sanitarnego placówki: kontrola żywności
21.05.2008r.
Urząd Miasta Opola
Kontrola wdrażania regulaminu dot. dodatków nauczycieli oraz Rozporządzenia MEN                     z 11.03.2008r.
26.01.2009r.
Urząd Miasta Opola
Kontrola prawidłowego naliczania odsetek od nieterminowych płatności
16.02.2009r.
PSS-E
Sprawdzenie stanu sanitarno-higenicznego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci
16.04.2009r.
Państwowa Inspekcja Pracy
Kontrola prawa pracy                   i technicznego bezpieczeństwa pracy
25.08.2009r.
Urząd Miasta Opola
Kontrola sposobu wdrażania regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych
18.06.2010r.
Urząd Miasta Opola
Audyt/Gospodarka finansowa za 2009r.

 

Protokoły kontroli dostępne są w gabinecie dyrektora.
 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

- miejsce przyjmowania interesantów: gabinet dyrektora, pokój nauczycielski
- dyrektor przedszkola przyjmuje w poniedziałki od godz.14.00 do godz. 16.00
- nauczyciele przyjmują rodziców na konsultacjach indywidualnych dwa razy w tygodniu każda wg grafiku ustalonego na dany rok
- przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się poprzez rozmowę z dyrektorem lub poprzez przekazywanie spraw pracownikom administracji zgodnie z ich kompetencjami
- w jednostce obowiązuje jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkół i placówek oświatowych miasta Opola
- sprawy pisemne załatwiane w formie korespondencyjnej zgodnie z Kpa
- sprawy załatwiane są wg kolejności wpływu. Pisma pilne załatwiane są w pierwszej kolejności

 

 

Załączniki do pobrania: 2014-03-13 10:42:56 - Statut przedszkola (141.50 kB)

Ilość odwiedzin: 13383
Nazwa dokumentu: PP Nr 37
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne Nr 37 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor: mgr Marlena Mackiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor: mgr Marlena Mackiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Watraszyńska
Data wytworzenia informacji: 2003-06-30 14:38:49
Data udostępnienia informacji: 2003-06-30 14:38:49
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-30 13:54:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...