logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadgimnazjalne
   plus Gimnazja
   plus Szkoły podstawowe
   minus Przedszkola
      minus Przedszkole Publiczne Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 3
      minus PP Nr 4
      minus PP Nr 5
      minus Przedszkole Publiczne Nr 6
      minus PP Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14
      minus PP Nr 16 (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2)
      minus Przedszkole Publiczne Nr 18
      minus Przedszkole Publiczne Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne Nr 21
      minus PP Nr 22
      minus PP Nr 23
      minus PP Nr 24
      minus PP Nr 25
      minus PP Nr 26
      minus PP Nr 28
      minus PP Nr 29
      minus PP Nr 30
      minus PP Nr 33
      minus PP36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1
      minus PP Nr 37
      minus PPI Nr 38
      minus PP Nr 42
      minus PP Nr 43
      minus PP Nr 44
      minus PP Nr 46
      minus PPI Nr 51
      minus PPS Nr 53
      minus PP Nr 54
      minus PP Nr 55
      minus PP Nr 56
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus MOPOBiUwO
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   plus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Dom Dziecka
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Jednostki podległe > Przedszkola > PP Nr 37

Przedszkole Publiczne Nr 37
"Elemelek"
w Opolu

Informacje o jednostce:

- nazwa szkoły: Publiczne Przedszkole Nr 37 "Elemelek"
- adres: 45-409 Opole ul.Jesionowa 8
- nr telefonu: 077/44-20-336
- fax: 774420336
- e-mai: dyrektor@elemelekopole.pl

- adres strony www: www.elemelekopole.pl

skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=elemelek37

- dyrektor: mgr Marlena Mackiewicz
- nauczyciel wyznaczony do zastępowania dyrektora: mgr Anna Taboła
- główny księgowy:- mgr Jolanta Trybulska  
- inne stanowiska kierownicze wraz z nazwiskami osób zajmujących je:
- Specjalista d/s kadr i płac - Małgorzata Łuczak  

- podmiot udostępniający dane: Publiczne Przedszkole nr 37 "Elemelek" Opole - odpowiedzialny za treść: mgr Marlena Mackiewicz

 

Majątek

- ogółem brutto: 842.269,98 zł
- środki trwałe brutto: 746.131,25 zł
- w tym budynek brutto: 707.085 zł
- pozostałe brutto: 96.138,73 zł
 

Budżet:

Ogółem

   Płace: 745,900

   Pochodne do płac: 146.600

   Odpis nz ZFŚS: 42.100

   Dochody własne: 490.000

 

Wykaz regulaminów;

1.       Regulamin organizacyjny
2.       Regulamin pracy
3.       Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami
4.       Regulamin przedszkola
5.       Regulamin kontroli wewnętrznej
6.       Regulamin przeprowadzania kontroli finansowej
7.       Regulamin gospodarowania środkami ZFŚS
8.       Regulamin udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, byłych pracowników emerytów i rencistów
9.       Regulamin Rady Pedagogicznej
10.    Regulamin Rady Rodziców
11.    Regulamin określający sposób przeprowadzania służby przygotowawczej
12.    Regulamin kontroli zarządczej
13.    Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
14.    Regulamin okresowych ocen kwalifikacji pracowników
15.    Instrukcja kancelaryjna
16.    Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych
17.    Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji
18.    Instrukcja kasowa
19.    Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
20.    Instrukcje w sprawie ochrony danych osobowych
21. Regulamin bezpieczeństwa
Regulaminy i instrukcje dostępne są w gabinecie dyrektora.
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr:
- dzieci przychodzących do przedszkola
- emerytów i rencistów
- uchwał organów gminy
- uchwał organów przedszkola
- zarządzeń dyrektora
- zwolnień lekarskich
- rachunków – dziennik podawczy
Ewidencja:
- druków ścisłego zarachowania
- osób zatrudnionych w przedszkolu
- badań okresowych i innych
- środków trwałych
- pozostałych środków trwałych
- środków czystości
- odzieży ochronnej
- czasu pracy
- księgozbioru
Składnica akt (archiwa):
- akta osobowe byłych pracowników
- dowody księgowe
- uchwały organów kolegialnych przedszkola
- organizacja pracy przedszkola
- plany i sprawozdania własne
- protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych
- protokoły z posiedzeń Rady Rodziców
- dzienniki zajęć
- inwentaryzacje w jednostce własnej
- nabór dzieci do przedszkola
- karty ewidencji czasu pracy
- raporty żywieniowe
 

Zamówienia publiczne:

Obecnie jednostka nie prowadzi postępowania o zamówienia publiczne.
 

Kontrole

  

      18.01.2011 - Kuratorium Oświaty- Prawidłowosc dopuszczenia do użytku progtamów wychowania przedszkolnego.

      21.03.2011- PSSE- Kontrola stanu sanitarnego

      07.11.2011- PSSE- Kontrola stanu sanitarnego , pogadanka z rodzicami na temat wszawicy.

 ,    16.02.2012-PSSE- Kontrola stanu sanitarnego.

      05.03.2012- PSSE- Kontrola stanu sanitarnego.

      26.03.2012- PIP- Stan sanitarny obiektu, dokumentacja.

      21.06.2012-PSSE-  Urzędowa kontrola żywności

      03.07.2012-ZUS- Prawidłowość i rzetelność wykonywania obowiązkow w zaskesie ubezpieczeń społecznych.

      21.09.2012- PSSE- Rekontrola zaleceń decyzji.

      07.01.2013- Kuratorium Oswiaty- Ocena pracy dyrektora.

      08.04.2013- PSSE-Kontrola biezacego stanu sanitarnego.

 

 
Termin kontroli
 
 
Instytucja kontrolująca
 
Cel kontroli
29.08.2003r.
Urząd Miasta Opola
Zapewnienie bezpiecznych         i higienicznych warunków korzystania z obiektów przedszkolnych
08.10.2003r.
Kuratorium Oświaty
Badanie bieżące – przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach
02.11.2004r.
Urząd Miasta Opola
Realizacja zaleceń z dn. 06.04.2004r.
23.05.2005r.
Kuratorium Oświaty
Analiza dokumentacji, wypełnienie arkuszy diagnostycznych
01.10.2005r.
Urząd Miasta Opola
Zmiany zakładowego planu kont
07.09.2007r.
Kuratorium Oświaty
Przegląd bieżący – realizacja treści patriotycznych
11.12.2007r.
ZUS
Kontrola dokumentacji kadrowej
29.01.2008r.
Kuratorium Oświaty
Badanie bieżące – praca              z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych
27.02.2008r.
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
Ocena stanu sanitarnego placówki: kontrola żywności
21.05.2008r.
Urząd Miasta Opola
Kontrola wdrażania regulaminu dot. dodatków nauczycieli oraz Rozporządzenia MEN                     z 11.03.2008r.
26.01.2009r.
Urząd Miasta Opola
Kontrola prawidłowego naliczania odsetek od nieterminowych płatności
16.02.2009r.
PSS-E
Sprawdzenie stanu sanitarno-higenicznego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci
16.04.2009r.
Państwowa Inspekcja Pracy
Kontrola prawa pracy                   i technicznego bezpieczeństwa pracy
25.08.2009r.
Urząd Miasta Opola
Kontrola sposobu wdrażania regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych
18.06.2010r.
Urząd Miasta Opola
Audyt/Gospodarka finansowa za 2009r.

 

Protokoły kontroli dostępne są w gabinecie dyrektora.
 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

- miejsce przyjmowania interesantów: gabinet dyrektora, pokój nauczycielski
- dyrektor przedszkola przyjmuje w poniedziałki od godz.14.00 do godz. 16.00
- nauczyciele przyjmują rodziców na konsultacjach indywidualnych dwa razy w tygodniu każda wg grafiku ustalonego na dany rok
- przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się poprzez rozmowę z dyrektorem lub poprzez przekazywanie spraw pracownikom administracji zgodnie z ich kompetencjami
- w jednostce obowiązuje jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkół i placówek oświatowych miasta Opola
- sprawy pisemne załatwiane w formie korespondencyjnej zgodnie z Kpa
- sprawy załatwiane są wg kolejności wpływu. Pisma pilne załatwiane są w pierwszej kolejności

 

 

Załączniki do pobrania: 2014-03-13 10:42:56 - Statut przedszkola (141.50 kB)

Ilość odwiedzin: 15669
Nazwa dokumentu: PP Nr 37
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne Nr 37 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor: mgr Marlena Mackiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor: mgr Marlena Mackiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Watraszyńska
Data wytworzenia informacji: 2003-06-30 14:38:49
Data udostępnienia informacji: 2003-06-30 14:38:49
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-30 13:54:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner