Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Inwestycji Miejskich
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A APREZYDENT MIASTA OPOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2013 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

I.     Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w 2013 roku.  

1.  Wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka  Pomocy Rodzinie w Opolu.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 310.104,00 zł

(słownie: trzysta dziesięć tysięcy sto cztery złote 00/100)

2. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 1.452.000,00 zł

(słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)

3.    Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 243.000,00 zł

 

(słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100)

  

Wysokość środków publicznych w 2013 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej może ulec zmianie w przypadku przeznaczenia z budżetu państwa i gminy kwoty innej niż podana
w ogłoszeniu konkursowym.

 

II. Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1.    Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, w tym ocena kalkulacji kosztów

1)    zasoby lokalowe i sprzętowe oferenta,

2)    zasoby kadrowe oferenta, kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie,

3)    doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, w tym rekomendacje dla oferenta,

4)    wymierne korzyści dla społeczności lokalnej - dostępność realizowanego projektu, czas trwania, przewidywana liczba odbiorców,

5)    koszt realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

2.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

3.    Oferenci, których oferty zostały przyjęte są zobowiązani dostarczyć zaktualizowany preliminarz kosztów realizacji zadania uwzględniający zmiany zakresu rzeczowego i finansowego stosownie do przyznanych środków wraz z harmonogramem realizacji zadania.

4.    Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1.    Realizacja zadań powinna nastąpić w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

2.    Miejsce realizacji zadań: miasto Opole.

3. Zadania będą realizowane zgodnie z decyzjami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu o przyznaniu posiłków i okresie ich wydawania lub o przyznaniu usług opiekuńczych, ilości godzin, zakresie i miejscu ich świadczenia.

 

 

4.    Przyznane w ramach dotacji środki finansowe będą przekazywane w miesięcznych transzach
z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.  

 

 

5.    Oferent, który otrzyma dotację na realizację zadania,  zobowiązany jest do wyodrębnienia tych  środków w ewidencji księgowej.

6.    Oferent:

1)             zamierza realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Opola,

2)             prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

3)             posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,

4)             posiada doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,

5)             umożliwi organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania.

 

IV. Termin składania ofert.  

 

1.    Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, które stanowi ostatnie ogłoszenie dotyczące przedmiotowego konkursu (tj. do 17 grudnia 2012 r.)  Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać lub przesłać listem poleconym na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole - sekretariat z dopiskiem „KONKURS Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ”.

2.    Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zamieszczono
na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola
www.opole.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogłoszeń Biura Organizacji Pozarządowych znajdującej się w Urzędzie Miasta Opola Rynek-Ratusz oraz w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Armii Krajowej 36.

3.    Wzór oferty realizacji zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

V. Tryb i termin dokonania wyboru ofert.

1.    Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 20 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

3.    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

1)    przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami,

2)    prawidłowo wypełnione,

3)    zawierające komplet niezbędnych załączników,

4)    złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym,

5)    zawierające kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
           w tym:   a)  w przypadku zadania Nr 1 – cenę 1 posiłku

                    b)  w przypadku zadania Nr 2 – cenę 1 godziny (60 min.) usługi,

         c) w przypadku zadania Nr 3 – cenę 1 godziny (60 min.) usługi,  z wyszczególnieniem ceny za usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ceny za usługi specjalistyczne dla dzieci autystycznych.

4.    Zaopiniowania ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Opola.

5.    Propozycje zawarte w protokole z prac Komisji Konkursowej, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Opola są wiążące.

6.    Od decyzji Prezydenta Miasta Opola podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje  odwołanie.

7.    Wymagane dodatkowe załączniki do oferty:

1)    kserokopia aktualnego statutu oferenta,

2) wykaz osób bezpośrednio realizujących zadanie wraz z wyszczególnieniem 

posiadanych  kwalifikacji.

8.    Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

9.    Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola www.opole.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Biura Organizacji Pozarządowych znajdującej się w Urzędzie Miasta Opola Rynek-Ratusz oraz
w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Armii Krajowej 36.

 

VI. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane w latach 2011-2012 przez organ administracji publicznej i związane z nimi koszty.  

1.    Wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Zadanie realizował:

Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy:

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2011:  324.100,00 zł

 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące sto złotych 00/100),

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2012:  307.440,00 zł

(słownie: trzysta siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100).

 

2.    Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Zadanie realizował:

Polski Komitet Pomocy Społecznej Opolski Zarząd Wojewódzki w Opolu

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2011: 564.398,00 zł

 (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100),

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2012: 580.000,00 zł

(słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2011: 841.602,00 zł

(słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwa złote 00/100).

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2012: 870.000,00 zł

(słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

 

3.    Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci autystycznych.

Zadanie realizował:

Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2011: 31.850,00 zł

(słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100),

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2012: 29.400,00 zł

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100).


4.    Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Opolu.

Zadanie realizował:

Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2011: 210.149,00 zł

(słownie: dwieście dziesięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100),

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2012: 209.600,00 zł

(słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

 

Za treść oraz terminy procedowania w konkursie odpowiada Wydział Polityki Społecznej.

Załączniki do pobrania: 2012-11-26 12:10:12 - ogłoszenie (71.00 kB)
2013-01-11 13:24:21 - Wyniki 2013 polityka społeczna (32.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1814
Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert – pomoc społeczna 2013
Skrócony opis: PREZYDENT MIASTA OPOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2013 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym dz
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Parkitny
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Polityki Społecznej
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Parkitny
Data wytworzenia informacji: 2012-11-26 12:04:51
Data udostępnienia informacji: 2012-11-26 12:04:51
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-11 13:24:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...