Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
Wybory na Prezydenta RP - 2015
WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji Miejskich
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A APREZYDENT MIASTA OPOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2013 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

I.     Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w 2013 roku.  

1.  Wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka  Pomocy Rodzinie w Opolu.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 310.104,00 zł

(słownie: trzysta dziesięć tysięcy sto cztery złote 00/100)

2. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 1.452.000,00 zł

(słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)

3.    Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 243.000,00 zł

 

(słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100)

  

Wysokość środków publicznych w 2013 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej może ulec zmianie w przypadku przeznaczenia z budżetu państwa i gminy kwoty innej niż podana
w ogłoszeniu konkursowym.

 

II. Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1.    Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, w tym ocena kalkulacji kosztów

1)    zasoby lokalowe i sprzętowe oferenta,

2)    zasoby kadrowe oferenta, kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie,

3)    doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, w tym rekomendacje dla oferenta,

4)    wymierne korzyści dla społeczności lokalnej - dostępność realizowanego projektu, czas trwania, przewidywana liczba odbiorców,

5)    koszt realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

2.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

3.    Oferenci, których oferty zostały przyjęte są zobowiązani dostarczyć zaktualizowany preliminarz kosztów realizacji zadania uwzględniający zmiany zakresu rzeczowego i finansowego stosownie do przyznanych środków wraz z harmonogramem realizacji zadania.

4.    Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1.    Realizacja zadań powinna nastąpić w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

2.    Miejsce realizacji zadań: miasto Opole.

3. Zadania będą realizowane zgodnie z decyzjami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu o przyznaniu posiłków i okresie ich wydawania lub o przyznaniu usług opiekuńczych, ilości godzin, zakresie i miejscu ich świadczenia.

 

 

4.    Przyznane w ramach dotacji środki finansowe będą przekazywane w miesięcznych transzach
z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.  

 

 

5.    Oferent, który otrzyma dotację na realizację zadania,  zobowiązany jest do wyodrębnienia tych  środków w ewidencji księgowej.

6.    Oferent:

1)             zamierza realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Opola,

2)             prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

3)             posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,

4)             posiada doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,

5)             umożliwi organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania.

 

IV. Termin składania ofert.  

 

1.    Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, które stanowi ostatnie ogłoszenie dotyczące przedmiotowego konkursu (tj. do 17 grudnia 2012 r.)  Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać lub przesłać listem poleconym na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole - sekretariat z dopiskiem „KONKURS Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ”.

2.    Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zamieszczono
na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola
www.opole.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogłoszeń Biura Organizacji Pozarządowych znajdującej się w Urzędzie Miasta Opola Rynek-Ratusz oraz w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Armii Krajowej 36.

3.    Wzór oferty realizacji zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

V. Tryb i termin dokonania wyboru ofert.

1.    Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 20 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

3.    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

1)    przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami,

2)    prawidłowo wypełnione,

3)    zawierające komplet niezbędnych załączników,

4)    złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym,

5)    zawierające kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
           w tym:   a)  w przypadku zadania Nr 1 – cenę 1 posiłku

                    b)  w przypadku zadania Nr 2 – cenę 1 godziny (60 min.) usługi,

         c) w przypadku zadania Nr 3 – cenę 1 godziny (60 min.) usługi,  z wyszczególnieniem ceny za usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ceny za usługi specjalistyczne dla dzieci autystycznych.

4.    Zaopiniowania ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Opola.

5.    Propozycje zawarte w protokole z prac Komisji Konkursowej, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Opola są wiążące.

6.    Od decyzji Prezydenta Miasta Opola podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje  odwołanie.

7.    Wymagane dodatkowe załączniki do oferty:

1)    kserokopia aktualnego statutu oferenta,

2) wykaz osób bezpośrednio realizujących zadanie wraz z wyszczególnieniem 

posiadanych  kwalifikacji.

8.    Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

9.    Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola www.opole.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Biura Organizacji Pozarządowych znajdującej się w Urzędzie Miasta Opola Rynek-Ratusz oraz
w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Armii Krajowej 36.

 

VI. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane w latach 2011-2012 przez organ administracji publicznej i związane z nimi koszty.  

1.    Wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Zadanie realizował:

Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy:

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2011:  324.100,00 zł

 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące sto złotych 00/100),

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2012:  307.440,00 zł

(słownie: trzysta siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100).

 

2.    Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Zadanie realizował:

Polski Komitet Pomocy Społecznej Opolski Zarząd Wojewódzki w Opolu

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2011: 564.398,00 zł

 (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100),

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2012: 580.000,00 zł

(słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2011: 841.602,00 zł

(słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwa złote 00/100).

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2012: 870.000,00 zł

(słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

 

3.    Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci autystycznych.

Zadanie realizował:

Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2011: 31.850,00 zł

(słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100),

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2012: 29.400,00 zł

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100).


4.    Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Opolu.

Zadanie realizował:

Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2011: 210.149,00 zł

(słownie: dwieście dziesięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100),

- wysokość przyznanej dotacji w roku 2012: 209.600,00 zł

(słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

 

Za treść oraz terminy procedowania w konkursie odpowiada Wydział Polityki Społecznej.

Załączniki do pobrania: 2012-11-26 12:10:12 - ogłoszenie (71.00 kB)
2013-01-11 13:24:21 - Wyniki 2013 polityka społeczna (32.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2031
Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert – pomoc społeczna 2013
Skrócony opis: PREZYDENT MIASTA OPOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2013 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym dz
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Parkitny
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Polityki Społecznej
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Parkitny
Data wytworzenia informacji: 2012-11-26 12:04:51
Data udostępnienia informacji: 2012-11-26 12:04:51
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-11 13:24:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...