logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Aktualności
   minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
      minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola (2010)
      minus Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018)
   plus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   plus Ochrona krajobrazu
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola (2010)
2. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPOLA

 

studium obowiązujące projekt studium

 

Pierwszy dokument Studium opracowano w 2001 r. (Uchwała nr XXXVII/505/2001 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2001 r.). W 2005 r. uchwalono Zmianę Studium  (Uchwała nr LIV/602/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r.). W 2010 r. Rada Miasta Opola przyjęła kolejną zmianę i obecnie obowiązuje nowy dokument Studium (Uchwała nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r.).

Studium określa zasady polityki przestrzennej i rozwoju miasta Opole oraz występujące uwarunkowania ich realizacji. Opracowanie to nie określa czasookresu przyjętych rozwiązań. Dokument zawiera część tekstową oraz część graficzną, składającą się z 13 rysunków, na których zobrazowano kierunki zagospodarowania przestrzennego z podziałem na różne dziedziny tematyczne.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego przyjęte w Studium skupiają się na celach spójnych z określonymi w dokumentach strategicznych (Koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, ustaleniami Strategii rozwoju i Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego oraz Strategii rozwoju gminy), zapewniając zrównoważony i harmonijny rozwój z zachowaniem ładu przestrzennego dzięki:

  • tworzeniu przyjaznego klimatu dla lokowania inwestycji,
  • rozwojowi Opola jako głównego ośrodka kulturalnego, obsługi biznesu, nauki  i technologii, edukacji, ochrony zdrowia i handlu,
  • wzmocnieniu powiązań transportowych wewnątrz miasta,
  • wzmocnieniu powiązań transportowych z krajem i Europą,
  • polepszeniu jakości środowiska przyrodniczego,
  • ochronie dziedzictwa kulturowego, historycznej zabudowy urbanistycznej miasta,
  • rozbudowie infrastruktury technicznej,
  • rozbudowie infrastruktury miejskiej, w tym stref obsługi mieszkańców.

 

PROCEDURA OPRACOWANIA STUDIUM

Lp. Etap czynności
I.


Przystąpienie do sporządzenia studium:
- przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium
- przekazanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium do Biura Rady Miasta
- uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia studium
- inwentaryzacja urbanistyczna

II.


Składanie wniosków:
- ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia studium
- składanie wniosków do studium (w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia)
- rozpatrzenie przez Prezydenta Miasta Opola wniesionych wniosków
- opracowanie projektu studium zawierającego część określającą uwarunkowania, kierunki zagospodarowania przestrzennego (forma tekstowa i graficzna), uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko

III.
Opiniowanie, uzgadnianie projektu studium:
- zaopiniowanie projektu studium przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną
- opiniowanie i uzgadnianie projektu studium z właściwymi organami i instytucjami
- wprowadzenie zmian wynikających z opinii i uzgodnień
 
IV.
Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu:
- ogłoszenia i obwieszczenia o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu (co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia)
- wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu (na co najmniej 21 dni) oraz organizacja dyskusji publicznej
- przyjmowanie uwag do projektu studium (na co najmniej 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium)
- rozpatrzenie wniesionych uwag do projektu studium
- ewentualne ponowienie etapu opiniowania i uzgadniania
- wprowadzanie zmian wynikających z uwzględnienia uwag wniesionych do projektu studium
 
V.
Uchwalenie projektu studium:
- przekazanie projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag do Biura Rady Miasta
- uchwała Rady Miasta Opola o uchwaleniu studium wraz z jednoczesnym rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag
- przekazanie uchwały oraz dokumentacji planistycznej do Urzędu Wojewódzkiego
- ocena zgodności studium z przepisami prawa przez Wojewodę Opolskiego
 

Ilość odwiedzin: 36752
Nazwa dokumentu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Caputa
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Caputa
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Twardowska
Data wytworzenia informacji: 2012-12-28 11:58:27
Data udostępnienia informacji: 2012-12-28 11:58:27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-09 14:17:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner