logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
minus Uchwały
minus Protokoły Rady Miasta Opola
plus Budżet
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Rejestry aktów prawa miejscowego
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
plus Petycje
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny - 2006
plus Parlament Europejski - 2009
plus Samorząd terytorialny - 2010
minus Sejm i Senat RP - 2011
plus Parlament Europejski 2014
plus Samorząd terytorialny - 2014
plus Wybory na Prezydenta RP - 2015
plus WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
plus REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
plus Sejm i Senat 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
minus Spis telefonów Urzędu Miasta
minus Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
minus Urząd Stanu Cywilnego
plus Jednostki podległe
plus Wydział Kontroli Wewnętrznej
plus Analiza dot. skarg i wniosków
plus Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
minus Wydział Spraw Obywatelskich
minus Miejski Rzecznik Konsumentów
minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
minus Wydział Komunikacji
plus Wydział Inwestycji Miejskich
plus Zgromadzenia
 INNE
plus Spółki prawa handlowego
minus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
plus Oświadczenia majątkowe
minus Inicjatywa uchwałodawcza
plus System informacji o środowisku
plus Oceny jednostek miejskich
minus Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
   plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2015r.
   plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2015
   minus REGULAMIN NABORU
   minus DRUKI DO POBRANIA
   minus ARCHIWUM NABORÓW
      plus REKRUTACJE 2005 R.
      plus REKRUTACJE 2006 R.
      plus REKRUTACJE 2007 R.
      plus REKRUTACJE 2008 R.
      plus REKRUTACJE 2009 R.
      plus REKRUTACJE 2010 R.
      plus REKRUTACJE 2011 R.
      plus REKRUTACJE 2012 R.
      minus REKRUTACJE 2013 R.
         minus OGŁOSZENIA 2013 r.
            minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
            minus Wydział Oświaty
            minus Zarządzanie Zasobem Komunalnym
            minus Wydział Organizacyjny
            minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
            minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
            minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
            minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
            minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
            minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
            minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
            minus Wydział Budżetu
            minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
            minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
            minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
            minus Wydział Finansowo-Księgowy
            minus Biuro Urbanistyczne
            minus Urząd Stanu Cywilnego
            minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
            minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
            minus Biuro Urbanistyczne
            minus Wydział Finansowo-Księgowy
            minus Urząd Stanu Cywilnego
            minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
            minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
            minus Wydział Oświaty
            minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
            minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
            minus Wydział Budżetu
            minus Biuro Promocji i Współpracy Międzynarodowej
            minus Wydział Inwestycji Miejskich
            minus Wydział Informatyki
            minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
            minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
            minus Wydział Informatyki
            minus Wydział Komunikacji
            minus Wydział Oświaty
            minus Wydział Inwestycji Miejskich
            minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
            minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
            minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
            minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
            minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
            minus Wydział Finansowo-Księgowy
            minus Wydział Informatyki
            minus Wydział Informatyki
            minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
            minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
            minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
            minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2013 R.
         minus Wydział Komunikacji
         minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
         minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
         minus Wydział Oświaty
         minus Wydział Inwestycji Miejskich
         minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
         minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         minus Wydział Finansowo-Księgowy
         minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2013
         plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2013
      plus REKRUTACJE 2014 R.
      plus REKRUTACJE 2015 R.
plus Zawiadomienia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
plus Rejestry
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                      URZĄD MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (1)

w Referacie Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji

 

1.

 

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Kserokopia dowodu osobistego

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie wyższe

Kserokopia dyplomu lub zaświadczenie odbytych studiów

f) doświadczenie w pracy w administracji publicznej w wydziale komunikacji na podobnym stanowisku lub 1 rok stażu pracy w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym

Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu  w przypadku trwania stosunku pracy oraz dokument potwierdzający wykonywanie pracy o wskazanym charakterze, a w przypadku wykonywania zadań na podobnym stanowisku na podstawie innych umów niż w ramach stosunku pracy – kserokopie tych umów i opis wykonywanych obowiązków.

 

2.

 

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) bardzo dobra znajomość  ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 z 2011r., poz. 151 z późn. zm.)

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

b) bardzo dobra znajomość  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012, poz. 1005 z późn. zm.)

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

c) znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) – w szczególności Dział IV rozdział 1 i 2, Dział V  rozdział 3

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

d) dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur administracyjnych

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

e) dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) i umiejętność sprawnego korzystania z zasobów Internetu

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

f) umiejętność pisemnego formułowania wniosków, pism służbowych, uwag

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

g) systematyczność, dokładność, samodzielność, sumienność, terminowość, dobra organizacja pracy, uczciwość, rzetelność, bezkonfliktowość, umiejętność komunikacji interpersonalnej,

odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność stosowania posiadanej wiedzy w praktyce

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Przyjmowanie i realizacja wniosków o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami, w tym generowanie profilu kandydata na kierowcę; weryfikacja zgodności danych ujętych we wniosku z dokumentacją zawartą w aktach ewidencyjnych; wydawanie praw jazdy i ich wtórników; wymiana praw jazdy; wymiana kart motorowerowych.

2.      Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, wymiany praw jazdy, wydawania wtórników dokumentów.

3.      Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.

4.      Zatrzymywanie i zwracanie praw jazdy, w szczególności przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w postępowaniu o zatrzymanie prawa jazdy.

5.      Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wydawania, przedłużania i rozszerzania zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym; wypełnianie druków zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

6.      Prowadzenie wysyłki akt kierowcy lub osoby bez uprawnień na żądanie uprawnionego organu; wysyłanie żądań o przesłanie akt ewidencyjnych.

7.      Współpraca z innymi organami polskimi i zagranicznymi w zakresie przekazywania danych o kierowcach i posiadanych przez nich uprawnieniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.      Udzielanie odpowiedzi na wpływającą do Referatu korespondencję, w szczególności udzielanie informacji uprawnionym podmiotom z prowadzonych akt ewidencyjnych i innych posiadanych rejestrów.

9.      Przetwarzanie danych w systemie informatycznym KIEROWCA oraz danych i informacji zgromadzonych w prowadzonych aktach ewidencyjnych.

10.  Obsługa innych aplikacji użytkowych oraz systemu obiegu dokumentów; wykorzystywanie systemu informacji prawnej oraz zasobów Internetu w bieżącej pracy.

11.  Wydawanie zaświadczeń w sprawach dotyczących zadań Referatu.

12.  Prowadzenie dokumentacji niezbędnej w zakresie swojej działalności.

13.  Poznawanie i stosowanie przepisów prawa, niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych zadań.

14.  Rejestrowanie faktur wpływających do referatu i ich opisywanie.

15.  Kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcją kancelaryjną i archiwalną.

16.  Wykonywanie innych zadań według potrzeb lub na zlecenie przełożonych.

 

4.        Warunki pracy na stanowisku:

Praca z przewagą wysiłku umysłowego, w pełnym wymiarze czasu pracy, lekka, przeważnie siedząca, wymagająca pracy na wysokości (korzystania z drabinki), praca samodzielna, wymagająca obsługi komputera, wewnątrz pomieszczenia, w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu
Wolności 7, II piętro, winda.
Codzienny kontakt bezpośredni lub telefoniczny z klientami.

 

5.   W miesiącu wrześniu 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wniósł 2,19%.

 

6.        Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 222, poz. 1458)” i podpisem, 

c)         list motywacyjny, 

d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Urzędu Miasta Opola, 

e)        dokument potwierdzający niepełnosprawność *

 

Kompletne aplikacje należy składać w Urzędzie Miasta Opola, Rynek – Ratusz, pokój nr 424, III półpiętro z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (1) w terminie do dnia 11 października 2013 r., decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.           

           

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl), na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której prowadzony jest nabór.

Ilość odwiedzin: 3445
Nazwa dokumentu: Wydział Komunikacji
Skrócony opis: stanowisko ds.wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (1)
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Początko
Osoba, która odpowiada za treść: Gerard Żakowski
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Początko
Data wytworzenia informacji: 2013-10-01 12:49:45
Data udostępnienia informacji: 2013-10-01 12:49:45
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-15 09:24:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner