Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
Wybory na Prezydenta RP - 2015
WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji Miejskich
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
    AKTUALNE OGŁOSZENIA 2015r.
    WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2015r.
    REGULAMIN NABORU
    DRUKI DO POBRANIA
    ARCHIWUM NABORÓW
       REKRUTACJE 2005 R.
       REKRUTACJE 2006 R.
       REKRUTACJE 2007 R.
       REKRUTACJE 2008 R.
       REKRUTACJE 2009 R.
       REKRUTACJE 2010 R.
       REKRUTACJE 2011 R.
       REKRUTACJE 2012 R.
       REKRUTACJE 2013 R.
          OGŁOSZENIA 2013 r.
             Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
             Wydział Oświaty
             Zarządzanie Zasobem Komunalnym
             Wydział Organizacyjny
             Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
             Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
             Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
             Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
             Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
             Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
             Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
             Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
             Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
             Wydział Budżetu
             Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
             Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
             Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
             Wydział Finansowo-Księgowy
             Biuro Urbanistyczne
             Urząd Stanu Cywilnego
             Wydział Administracyjno-Gospodarczy
             Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
             Biuro Urbanistyczne
             Wydział Finansowo-Księgowy
             Urząd Stanu Cywilnego
             Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
             Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
             Wydział Oświaty
             Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
             Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
             Wydział Budżetu
             Biuro Promocji i Współpracy Międzynarodowej
             Wydział Inwestycji Miejskich
             Wydział Informatyki
             Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
             Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
             Wydział Informatyki
             Wydział Komunikacji
             Wydział Oświaty
             Wydział Inwestycji Miejskich
             Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
             Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
             Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
             Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
             Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
             Wydział Finansowo-Księgowy
             Wydział Informatyki
             Wydział Informatyki
             Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
             Wydział Administracyjno-Gospodarczy
             Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
             Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
          WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2013 R.
          Wydział Komunikacji
          Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
          Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
          Wydział Oświaty
          Wydział Inwestycji Miejskich
          Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
          Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
          Wydział Finansowo-Księgowy
          AKTUALNE OGŁOSZENIA 2013
          WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2013
       REKRUTACJE 2014 R.
       REKRUTACJE 2015 R.
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                      URZĄD MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (1)

w Referacie Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji

 

1.

 

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Kserokopia dowodu osobistego

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie wyższe

Kserokopia dyplomu lub zaświadczenie odbytych studiów

f) doświadczenie w pracy w administracji publicznej w wydziale komunikacji na podobnym stanowisku lub 1 rok stażu pracy w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym

Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu  w przypadku trwania stosunku pracy oraz dokument potwierdzający wykonywanie pracy o wskazanym charakterze, a w przypadku wykonywania zadań na podobnym stanowisku na podstawie innych umów niż w ramach stosunku pracy – kserokopie tych umów i opis wykonywanych obowiązków.

 

2.

 

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) bardzo dobra znajomość  ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 z 2011r., poz. 151 z późn. zm.)

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

b) bardzo dobra znajomość  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012, poz. 1005 z późn. zm.)

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

c) znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) – w szczególności Dział IV rozdział 1 i 2, Dział V  rozdział 3

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

d) dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur administracyjnych

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

e) dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) i umiejętność sprawnego korzystania z zasobów Internetu

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

f) umiejętność pisemnego formułowania wniosków, pism służbowych, uwag

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

g) systematyczność, dokładność, samodzielność, sumienność, terminowość, dobra organizacja pracy, uczciwość, rzetelność, bezkonfliktowość, umiejętność komunikacji interpersonalnej,

odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność stosowania posiadanej wiedzy w praktyce

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Przyjmowanie i realizacja wniosków o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami, w tym generowanie profilu kandydata na kierowcę; weryfikacja zgodności danych ujętych we wniosku z dokumentacją zawartą w aktach ewidencyjnych; wydawanie praw jazdy i ich wtórników; wymiana praw jazdy; wymiana kart motorowerowych.

2.      Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, wymiany praw jazdy, wydawania wtórników dokumentów.

3.      Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.

4.      Zatrzymywanie i zwracanie praw jazdy, w szczególności przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w postępowaniu o zatrzymanie prawa jazdy.

5.      Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wydawania, przedłużania i rozszerzania zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym; wypełnianie druków zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

6.      Prowadzenie wysyłki akt kierowcy lub osoby bez uprawnień na żądanie uprawnionego organu; wysyłanie żądań o przesłanie akt ewidencyjnych.

7.      Współpraca z innymi organami polskimi i zagranicznymi w zakresie przekazywania danych o kierowcach i posiadanych przez nich uprawnieniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.      Udzielanie odpowiedzi na wpływającą do Referatu korespondencję, w szczególności udzielanie informacji uprawnionym podmiotom z prowadzonych akt ewidencyjnych i innych posiadanych rejestrów.

9.      Przetwarzanie danych w systemie informatycznym KIEROWCA oraz danych i informacji zgromadzonych w prowadzonych aktach ewidencyjnych.

10.  Obsługa innych aplikacji użytkowych oraz systemu obiegu dokumentów; wykorzystywanie systemu informacji prawnej oraz zasobów Internetu w bieżącej pracy.

11.  Wydawanie zaświadczeń w sprawach dotyczących zadań Referatu.

12.  Prowadzenie dokumentacji niezbędnej w zakresie swojej działalności.

13.  Poznawanie i stosowanie przepisów prawa, niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych zadań.

14.  Rejestrowanie faktur wpływających do referatu i ich opisywanie.

15.  Kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcją kancelaryjną i archiwalną.

16.  Wykonywanie innych zadań według potrzeb lub na zlecenie przełożonych.

 

4.        Warunki pracy na stanowisku:

Praca z przewagą wysiłku umysłowego, w pełnym wymiarze czasu pracy, lekka, przeważnie siedząca, wymagająca pracy na wysokości (korzystania z drabinki), praca samodzielna, wymagająca obsługi komputera, wewnątrz pomieszczenia, w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu
Wolności 7, II piętro, winda.
Codzienny kontakt bezpośredni lub telefoniczny z klientami.

 

5.   W miesiącu wrześniu 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wniósł 2,19%.

 

6.        Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 222, poz. 1458)” i podpisem, 

c)         list motywacyjny, 

d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Urzędu Miasta Opola, 

e)        dokument potwierdzający niepełnosprawność *

 

Kompletne aplikacje należy składać w Urzędzie Miasta Opola, Rynek – Ratusz, pokój nr 424, III półpiętro z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (1) w terminie do dnia 11 października 2013 r., decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.           

           

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl), na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której prowadzony jest nabór.

Ilość odwiedzin: 2934
Nazwa dokumentu: Wydział Komunikacji
Skrócony opis: stanowisko ds.wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (1)
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Początko
Osoba, która odpowiada za treść: Gerard Żakowski
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Początko
Data wytworzenia informacji: 2013-10-01 12:49:45
Data udostępnienia informacji: 2013-10-01 12:49:45
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-15 09:24:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...