logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XLIV/586/2001

Rady Miasta Opola

z dnia 9 sierpnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola.

(Opole, dnia 17 września 2001 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622; 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775; 1998 r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126; 2000 r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz.1009, Nr 95, poz.1041; 2001 r. Nr 45, poz.497) - Rada Miasta Opola postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miasta Opola, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/107/99 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola, uchwała Nr XI/161/99 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola, uchwała Nr XII/186/99 Rady Miasta Opola z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Opola oraz uchwała Nr XV/257/99 Rady Miasta Opola z dnia 21 października 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Opola .

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

 

Statut Miasta Opola

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Mieszkańcy Opola stanowią na mocy prawa wspólnotę samorządową.

2. Wspólnota samorządowa oraz terytorium określone granicami administracyjnymi miasta Opola tworzą gminę Opole zwaną dalej miastem.

3. Miasto realizuje prawa i obowiązki miasta na prawach powiatu.

§ 2. Miasto obejmuje obszar o powierzchni 96 kilometrów kwadratowych, a jego granice określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

§ 3. Herb miasta przedstawia na tarczy niebieskiej połowę złotego orła górnośląskiego z połową krzyża złotego o roztrojonych końcach. Tarcza herbowa zwieńczona jest złotą "corona muralis". Wzór herbu zawiera załącznik nr 2 do Statutu.

§ 4. Pieczęć miasta jest okrągła z herbem miasta umieszczonym pośrodku koła oraz z napisem w otoku: Miasto Opole. Wzór pieczęci zawiera załącznik nr 3 do Statutu.

§ 5. 1. Barwami miasta są złoty i niebieski, ułożone w dwóch poziomych pasach tej samej szerokości, z których górny jest barwy złotej, a dolny barwy niebieskiej.

2. Przy umieszczaniu barw miasta w układzie pionowym barwę złotą umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

3. Barwy miasta mogą być umieszczane na budynkach i obiektach, a także w innych miejscach dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości i wydarzeń miejskich.

§ 6. 1. Flagą miasta jest prostokątny płat tkaniny o barwach miasta umieszczony na maszcie.

2. Flagą miasta jest także flaga określona w ust. 1 z umieszczonym pośrodku złotego pasa herbem miasta.

§ 7. Zgodę na używanie barw miasta, jego flagi i herbu jednostkom innym niż miejskie wydaje Zarząd Miasta Opola zwany dalej Zarządem.

§ 8. 1. Sztandar miasta jest kwadratowy. Na jednej stronie ma na niebieskim tle godło miasta, a na drugiej stronie na tle czerwonym godło Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Poczet sztandarowy stanowią radni miasta Opola. Poczet sztandarowy ubiera szarfy w barwach miasta.

3. Miejsce występowania sztandaru oraz skład pocztu sztandarowego wyznacza przewodniczący Rady Miasta Opola, zwany dalej przewodniczącym Rady.

§ 9. 1. Rada Miasta Opola może nadawać następujące wyróżnienia:

  1)  tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Opola",

  2)  tytuł "Zasłużony Obywatel Miasta Opola",

  3)  odznakę "Za Zasługi dla Miasta Opola".

2. Tryb nadawania wyróżnień określają regulaminy uchwalone przez Radę Miasta Opola, zwaną dalej Radą.

3. Przewodniczący Rady może nadawać godność "Przyjaciel Opola". Dyplom godności wraz z pozłacanym znaczkiem herbu miasta przewodniczący Rady nadaje uznanym osobistościom i honorowym gościom miasta.

§ 10. Siedzibą organów miasta jest ratusz położony na opolskim rynku.

II. Rada Miasta Opola, organizacja i tryb pracy

§ 11. Rada składa się z 45 radnych wybranych przez mieszkańców miasta.

II. 1. Sesje Rady

§ 12. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji - przewodniczący senior z pomocą sekretarza sesji, którym jest radny najmłodszy wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

§ 13. 1. Sesje zwyczajne zwoływane są przez przewodniczącego Rady zgodnie z rocznym ramowym planem sesji, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Sesją zwyczajną jest również każda sesja zwołana przez przewodniczącego Rady poza planem z zachowaniem obowiązujących zasad i terminów powiadamiania radnych oraz doręczania im projektów uchwał i porządku obrad.

§ 14. Sesja Rady może być zwołana na wniosek radnych (nadzwyczajna) złożony zgodnie z ustawą. Przy organizowaniu sesji nadzwyczajnej nie obowiązują statutowe terminy i inne zasady zwoływania sesji.

§ 15. Uroczyste sesje Rada odbywa z okazji świąt i rocznic państwowych lub miejskich. W odniesieniu do sesji uroczystej nie obowiązują formalne statutowe wymogi dotyczące zwoływania, organizacji, przebiegu i protokołowania, o ile Rada nie podejmuje na niej uchwał.

§ 16. 1. Sesje zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady w formie pisma (zawiadomienia) adresowanego do wszystkich radnych imiennie.

2. W toku przygotowywania sesji przewodniczący Rady zapewnia w szczególności:

  1)  udział w nich komisji stałych i właściwych organów w zależności od przedmiotu obrad sesji,

  2)  terminowe dostarczenie radnym porządku obrad sesji, projektów uchwał i innych materiałów sesyjnych.

3. Przewodniczący Rady ustala porządek obrad sesji oraz listę osób zaproszonych.

4. Przewodniczący Rady określa sposób i zapewnia podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady oraz że obrady są jawne.

§ 17. 1. O zwołaniu sesji zwyczajnej przewodniczący Rady powiadamia radnych co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia sesji. Wraz z zawiadomieniem o sesji radnym przesyła się m.in. terminarz przedsesyjnych posiedzeń komisji, który stanowi zaproszenie na te posiedzenia.

2. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce i godzinę rozpoczęcia sesji.

3. Zawiadomienie podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady.

4. Projekty uchwał wniesione przez Zarząd co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji przewodniczący Rady doręcza radnym wraz z nowym porządkiem obrad 5 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

§ 18. 1. W sesji uczestniczy Zarząd.

2. W sesji uczestniczą:

  1)  radca prawny Urzędu Miasta Opola (dalej Urząd Miasta),

  2)  sekretarz miasta, skarbnik miasta, naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta oraz inni pracownicy Urzędu Miasta wyznaczeni przez prezydenta miasta,

  3)  zaproszeni przez przewodniczącego Rady przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad sesji.

§ 19. 1. Na każdej sesji przewodniczący stwierdza jej prawomocność, po czym Rada dokonuje zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji.

2. W przypadku braku prawomocności przewodniczący Rady może przerwać obrady sesji i wyznaczyć nowy termin ich odbycia.

3. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.

§ 20. Obrady prowadzi przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady, zwany dalej przewodniczącym sesji.

§ 21. 1. Przewodniczący Rady zapewnia na sali obrad miejsca dla publiczności.

2. Informację o ograniczeniu prawa wstępu na sesje Rady w przypadkach określonych w art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczący Rady podaje do publicznej wiadomości ze wskazaniem podstawy prawnej.

§ 22. 1. Sesja trwa od otwarcia do zamknięcia przez przewodniczącego sesji.

2. Przewodniczący sesji otwiera sesję wypowiadając formułę: "Otwieram ... (numer) sesję Rady Miasta Opola", a zamyka wypowiadając słowa: "Zamykam ... (numer) sesję Rady Miasta Opola".

§ 23. 1. Sesja może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.

2. Na wniosek przewodniczącego sesji lub pisemny wniosek grupy co najmniej 5 radnych Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad na następnym posiedzeniu tej samej sesji w innym terminie.

3. Przerwanie sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 może nastąpić ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad, potrzebę dodatkowych materiałów lub inne przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.

4. Termin następnego posiedzenia w ramach jednej sesji wyznacza przewodniczący sesji nie później niż 7 dni od dnia odbywania sesji i ogłasza przed zakończeniem posiedzenia.

§ 24. 1. Na każdej sesji Rada wybiera spośród radnych sekretarza sesji, który podczas sesji zajmuje miejsce obok przewodniczącego sesji i pomaga przewodniczącemu w prowadzeniu obrad oraz nadzoruje sporządzenie protokołu sesji.

2. Do zadań sekretarza sesji należy w szczególności:

  1)  pomoc w przeprowadzeniu ślubowania radnych, m.in. poprzez odczytywanie imion i nazwisk radnych przed potwierdzeniem ślubowania i odnotowanie tego faktu na wykazie radnych,

  2)  liczenie głosów w głosowaniu jawnym oraz udzielanie pomocy w pracy komisji skrutacyjnej,

  3)  prowadzenie listy osób zgłaszających się do dyskusji,

  4)  sporządzanie listy kandydatów podczas przeprowadzania przez Radę wyborów,

  5)  notowanie zgłaszanych wniosków podczas sesji i dbanie o ich właściwą formę,

  6)  przestrzeganie przez radnych czasu rozpoczynania sesji i trwania przerw w obradach,

  7)  podpisywanie protokołu sesji.

§ 25. 1. Przewodniczący prowadzi sesję zgodnie z porządkiem obrad.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności dla usprawnienia przebiegu sesji, przewodniczący może zmieniać kolejność realizacji poszczególnych punktów /podpunktów/ porządku obrad.

§ 26. 1. Tematy będące przedmiotem obrad sesji realizuje się następująco:

  1)  wprowadzające wystąpienie wnioskodawcy projektu uchwały,

  2)  przedstawienie opinii komisji Rady i innych wymaganych opinii,

  3)  pytania radnych do wnioskodawcy,

  4)  udzielenie odpowiedzi na pytania radnych i ustosunkowanie się wnioskodawcy do opinii i wniosków,

  5)  dyskusja radnych,

  6)  głosowanie w sprawie podjęcie uchwały.

2. Opinie, sprawozdania i wnioski komisji przedstawia na sesji przewodniczący komisji albo wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.

3. Głosowanie nad podjęciem uchwały może następować bezpośrednio po jej omówieniu lub w innym punkcie porządku obrad sesji.

§ 27. 1. Podczas sesji przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

2. Pierwszeństwo zabrania głosu służy radnym.

§ 28. Na wniosek radnego przewodniczący sesji zarządza przyjęcie do protokołu sesji wystąpienia radnego zgłoszonego na piśmie, lecz nie wygłoszonego w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę.

§ 29. 1. Przewodniczący sesji może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:

  1)  przerwania sesji albo zamknięcia posiedzenia,

  2)  zarządzenia przerwy,

  3)  sprawdzenia listy obecności,

  4)  odesłania projektu uchwały do komisji,

  5)  głosowania bez przeprowadzenia dyskusji,

  6)  uchwalenia tajności obrad,

  7)  stwierdzenia prawomocności,

  8)  odrzucenia projektu uchwały,

  9)  zakończenia dyskusji,

10)  przystąpienia do głosowania,

11)  zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

12)  ograniczenia czasu wystąpień,

13)  przeliczenia głosów w jawnym głosowaniu,

14)  przestrzegania statutu w zakresie przebiegu obrad sesji.

2. Wnioski formalne przewodniczący sesji poddaje pod głosowanie Rady po dopuszczeniu w dyskusji jednej wypowiedzi za wnioskiem i jednej przeciwnej wnioskowi.

§ 30. 1. Rada może na sesji wybrać komisję uchwał i wniosków, której zadaniem jest odnotowywanie zgłaszanych w dyskusji wniosków i po przeanalizowaniu ich zaproponowanie Radzie ostatecznej wersji rozstrzygnięcia sprawy.

2. Komisję wybiera się spośród radnych.

§ 31. 1. Przewodniczący sesji czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad postanowień statutu miasta oraz powagi i porządku na sali obrad sesji.

2. Dla zapewnienia zgodnego z porządkiem obrad i sprawnego przebiegu sesji przewodniczący sesji może stosować środki porządkowe, a w szczególności:

  1)  zwrócić radnemu uwagę na niezgodną z przedmiotem obrad treść wystąpienia,

  2)  czynić uwagi dotyczące czasu trwania wystąpień,

  3)  przywołać radnego do porządku, jeżeli zakłóca on porządek na sesji,

  4)  przywołać radnego do rzeczy, gdy w wystąpieniu swoim odbiega od przedmiotu określonego w porządku obrad, a po dwukrotnym przywołaniu radnego do rzeczy odebrać mu głos.

3. Radny, któremu odebrano głos, może domagać się głosowania Rady.

4. Uprawnienia przewodniczącego sesji, o których mowa w ust. 2, mają zastosowanie również wobec osób uczestniczących w sesji nie będących radnymi.

5. Zastosowanie wobec radnego środków porządkowych wymienionych w ust. 2 pkt 3 i 4 odnotowuje się w protokole sesji.

§ 32. 1. W przypadku zakłócenia toku sesji przez inne osoby przewodniczący sesji może stosować środki porządkowe przewidziane prawem.

2. Wcześniejsze opuszczenie sesji przez radnego wymaga poinformowania przewodniczącego sesji.

II. 2. Postępowanie z projektami uchwał

§ 33. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

  1)  Zarząd,

  2)  komisje stałe i doraźne Rady,

  3)  kluby radnych,

  4)  grupa co najmniej pięciu radnych,

  5)  przewodniczący Rady.

§ 34. 1. Projekt uchwały w formie pisemnej przygotowuje wnioskodawca i składa na ręce przewodniczącego Rady.

2. Wnosząc projekt wnioskodawca wskazuje swego przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania go w pracach nad tym projektem na forum Rady.

§ 35. 1. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

  1)  tytuł (część nagłówkową) zawierający nazwę aktu, datę wydania, nazwę organu, od którego pochodzi, i przedmiot unormowania,

  2)  podstawę prawną (przepisy aktów normatywnych zawierających upoważnienie do podjęcia uchwały),

  3)  przepisy dotyczące przedmiotu uchwały ujęte w paragrafy, ustępy, punkty i podpunkty w następującej kolejności:

a)  przepisy ogólne (wspólne dla pozostałych postanowień uchwały, wyjaśnienie pojęć użytych w uchwale),

b) przepisy szczegółowe (zawierające rozstrzygnięcia merytoryczne),

c)  przepisy przejściowe i końcowe (wskazujące odpowiedzialnych za wykonanie uchwały, o wejściu w życie uchwały, o uchyleniu dotychczas obowiązujących przepisów, o sposobie ogłoszenia uchwały, w tym o obowiązku ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i inne),

  4)  w prawym górnym rogu nad tytułem oznaczenie "projekt z dnia ..." oraz numer druku nadany przez Biuro Rady Miasta Opola zwane dalej Biurem Rady.

2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie podpisane przez wnioskodawcę, wyjaśniające potrzebę i cel podjęcia uchwały, które w uzasadnionych przypadkach powinno również:

  1)  przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana,

  2)  wykazywać różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,

  3)  przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne podjęcia uchwały,

  4)  wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt uchwały pociąga za sobą obciążenie budżetu gminy,

  5)  przedstawiać wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji oraz informować o opiniach, jeżeli obowiązek zasięgania opinii wynikał z obowiązujących przepisów.

3. Do projektu uchwały należy dołączyć opinię radcy prawnego Urzędu Miasta, a w wypadkach, gdy podjęcie uchwały wywołuje skutki finansowe, także opinię skarbnika miasta. Złożenie podpisu i pieczęci imiennej na projekcie uchwały przez radcę prawnego lub skarbnika przyjmuje się jako formę wyrażenia pozytywnej opinii do projektu.

4. Przewodniczący Rady zwraca wnioskodawcy projekt uchwały w każdym przypadku naruszenia zasad opracowywania projektów uchwał.

5. Projekty uchwał składa się przewodniczącemu Rady na miesiąc przed planowanym terminem sesji.

6. Wnioskodawca obowiązany jest złożyć przyjęty przez przewodniczącego Rady projekt uchwały w liczbie egzemplarzy uzgodnionej z Biurem Rady.

§ 36. 1. Przewodniczący Rady podejmuje decyzję w sprawie skierowania projektów uchwał do zaopiniowania przez przedmiotowo właściwe komisje stałe Rady. Nie narusza to uprawnień innych komisji do zajęcia stanowiska wobec projektu uchwały.

2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady lub Rada wskazuje komisję wiodącą, która przedstawi Radzie stanowisko wynikające z opinii wszystkich komisji uczestniczących w opiniowaniu projektu.

3. Przewodniczący komisji może wyznaczyć radnego lub zespół radnych do szczegółowego rozpatrzenia projektu uchwały i przedstawienia jego wyników na posiedzeniu komisji opiniującym dany projekt.

4. Wyznaczona przez przewodniczącego Rady komisja po przeprowadzeniu dyskusji nad projektem wyraża swoją opinię. W posiedzeniu komisji obowiązany jest uczestniczyć upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy projektu.

5. W opinii komisje wnioskują:

  1)  przyjęcie projektu bez wniosków i poprawek,

  2)  przyjęcie projektu z poprawkami i wnioskami zaproponowanymi przez komisję w ich opinii,

  3)  odrzucenie projektu,

  4)  uwzględnienie wniosku mniejszości, który uzyskał aprobatę co najmniej 3 członków komisji.

6. Biuro Rady przekazuje opinie komisji wnioskodawcy, który obowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu Rady swojego stanowiska do opinii komisji najpóźniej trzy dni przed planowanym terminem sesji, na której projekt ma być rozpatrywany.

7. Każdy wniosek i poprawkę zgłoszoną przez komisję, po uprzednim zaopiniowaniu jej przez radcę prawnego Urzędu Miasta, przewodniczący sesji poddaje pod głosowanie informując równocześnie Radę o stanowisku, jakie zajął wobec tej poprawki wnioskodawca projektu uchwały.

8. Projekty uchwał w sprawach osobowych (powołanie komisji, nadania wyróżnień itp.) przewodniczący Rady kieruje do zaopiniowania przez kluby radnych. Przepisy ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.

§ 37. Prawo zgłaszania wniosków i poprawek do projektów uchwał służy wszystkim radnym.

§ 38. 1. Wnioskodawcy służy prawo wnoszenia poprawek do projektów uchwał w formie autopoprawki w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje, gdy autopoprawka zawiera wyłącznie poprawki redakcyjne lub odnosi się do projektu uchwały złożonego na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

§ 39. 1. Wnioski i poprawki zgłasza się na piśmie.

2. Zgłoszone wnioski, poprawki i autopoprawki wymagają uzasadnienia. Przepis § 35 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 40. Wnioskodawca projektu uchwały ma prawo wycofać go na każdym etapie procedury składając pisemny wniosek do Rady lub przewodniczącego Rady.

§ 41. 1. Porządek głosowania jest następujący:

  1)  głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony,

  2)  głosowanie poprawek, autopoprawek i wniosków, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się te, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych,

  3)  głosowanie projektu uchwały z wcześniej przegłosowanymi zmianami.

2. Wnioski i poprawki przeciwstawne bądź alternatywne poddaje się pod głosowanie wyłącznie "za". Aprobatę Rady uzyskuje poprawka, która uzyska zwykłą większość głosów. Przepis § 42 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Kolejność głosowania ustala przewodniczący sesji.

4. Przewodniczący sesji może przełożyć głosowanie nad całością projektu uchwały na czas niezbędny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy poszczególnymi przepisami uchwały.

§ 42. 1. Ważność uchwał może być uzależniona od zwykłej, bezwzględnej lub kwalifikowanej większości głosów.

2. Zwykłą większość stanowi największa liczba głosów oddanych, z wyłączeniem tych, którzy wstrzymali się od głosowania.

3. Gdy przedmiotem głosowania jest wybór jednego spośród kilku rozwiązań (głosowanie alternatywne), wówczas zwykłą większość stanowi taka liczba głosów optujących za jednym z nich, która jest większa od głosów przypadających osobno na każdą jego alternatywę.

4. Bezwzględną większość stanowi liczba głosów większa niż połowa ważnie oddanych głosów (większa niż suma głosów przeciwnych i wstrzymujących). Bezwzględną większość w wypadku nieparzystej liczby głosów ważnie oddanych stanowi liczba całkowita głosów przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów, a zarazem tej połowie najbliższa. W wypadku parzystej liczby głosów ważnie oddanych bezwzględną większość stanowi liczba głosów o jeden głos większa niż połowa ważnie oddanych głosów.

5. Kwalifikowaną większość ustala ustawa.

6. W przypadku równej liczby głosów głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, a ponowne głosowanie w tej samej sprawie może się odbyć na ponowny wniosek tego samego wnioskodawcy na następnej sesji po sesji, na której sprawa nie została rozstrzygnięta.

§ 43. 1. W razie, gdy wynik jawnego głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Rada może dokonać reasumpcji głosowania.

2. Reasumpcję głosowania przeprowadza się na wniosek przewodniczącego sesji, sekretarza sesji bądź co najmniej 3 radnych, wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.

3. Rada rozstrzyga o reasumpcji głosowania, po czym powtarza głosowanie zniweczone.

§ 44. Biuro Rady obowiązane jest do przedłożenia uchwał Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia organom nadzoru i Zarządowi.

II. 3. Głosowanie

§ 45. 1. Przewodniczący sesji oznajmia radnym, że przystępuje do przeprowadzenia głosowania.

2. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni obecni na sesji.

§ 46. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego sesji.

2. W głosowaniu jawnym za głosy ważne uznaje się te, które oddano "za", "przeciw" oraz "wstrzymujące się".

3. Głosy liczy sekretarz sesji.

4. Wynik głosowania jawnego ogłasza przewodniczący sesji bezzwłocznie, co odnotowuje się w protokole sesji.

5. Przewodniczący sesji odpowiada za prawidłowe policzenie wszystkich głosów podczas głosowania.

§ 47. 1. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna powołana spośród radnych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach do głosowania, których wzór ustala komisja skrutacyjna, opatrzonych pieczęcią podłużną o treści "Rada Miasta Opola".

3. W głosowaniu tajnym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w sposób ustalony każdorazowo przez komisję skrutacyjną, podany do wiadomości radnych przed głosowaniem, z zastrzeżeniem § 58 ust. 3 i 4.

4. Komisja skrutacyjna przeprowadza tajne głosowanie z wykorzystaniem urny.

5. Wyniki tajnego głosowania ogłasza komisja skrutacyjna na podstawie sporządzonego protokołu, który wraz z kartami do głosowania załącza się do protokołu sesji.

6. Na podstawie wyników tajnego głosowania przewodniczący sesji stwierdza podjęcie bądź odrzucenie uchwały, o której rozstrzygało tajne głosowanie.

§ 48. 1. Przewodniczący sesji przed poddaniem wniosku (poprawki) pod głosowanie ogłasza zebranym proponowaną treść wniosku (poprawki).

2. W pierwszej kolejności przewodniczący sesji poddaje pod głosowanie wniosek (poprawkę) najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad innymi wnioskami (poprawkami).

§ 49. 1. Głosowania w sprawie wyborów osób poprzedza sporządzenie listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów. Przed zamknięciem listy kandydatów przewodniczący sesji pyta każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej, poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

2. Kandydata, który nie wyrazi zgody na kandydowanie, skreśla się z listy kandydatów przed poddaniem jej zamknięcia pod głosowanie.

§ 50. 1. Rada może podejmować:

  1)  oświadczenie zawierające stanowisko w określonej sprawie,

  2)  deklaracje zawierające zobowiązanie do określonego działania, do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania,

  3)  apele zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania.

2. Rada przyjmuje sprawozdania i informacje przedkładane na jej żądanie albo z inicjatywy podmiotów, o których mowa w § 33.

3. Z inicjatywy przewodniczącego sesji postanowienie Rady w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz zatwierdzenie protokołu sesji może się odbyć przez aklamację (bez głosowania). Powyższe nie narusza przepisu § 51.

§ 51. W sprawach organizacyjnych Rady i sesji, w szczególności: porządku obrad sesji, wniosków formalnych i proceduralnych, powołania sekretarza sesji, zatwierdzenia protokołu sesji, zamknięcia listy kandydatów, powołania komisji skrutacyjnej, powołania komisji uchwał i wniosków oraz w sprawach wydania oświadczenia, deklaracji lub podjęcie apelu, rozstrzygnięcia skarg należących do właściwości Rady, zajęcia stanowiska w określonej sprawie lub wydania opinii, a także wniosków i wytycznych Rady, zaleceń pokontrolnych oraz wyznaczenia przedstawicieli Rady do komisji i zespołów, jeśli ustawa wyraźnie nie wymaga podjęcia uchwały Rady, nie sporządza się uchwały w formie i trybie ustalonym w paragrafach poprzedzających, a sporządza się stosowny zapis protokolarny zawierający wynik głosowania.

II. 4. Uchwały Rady

§ 52. 1. Podjęte przez Radę uchwały podpisuje przewodniczący sesji.

2. Każda uchwała otrzymuje numer składający się z numeru rzymskiego sesji i kolejności podjęcia w danej kadencji oraz dwóch ostatnich cyfr roku, w którym została uchwalona. Poszczególne elementy numeru uchwały oddziela się kreskami poprzecznymi. Obowiązuje ciągła numeracja uchwał od początku do końca kadencji Rady.

3. Podjęte przez Radę uchwały podlegają ponownemu sprawdzeniu pod względem formalnoprawnym przez radcę prawnego Urzędu Miasta, co radca potwierdza podpisem na egzemplarzu uchwały przechowywanym w zbiorze Biura Rady.

4. Ogłaszanie przepisów porządkowych w drodze obwieszczeń a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta lub w środkach masowego przekazu należy do obowiązków Zarządu.

§ 53. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić wyłącznie w drodze odrębnej uchwały podjętej najwcześniej na następnej sesji z zachowaniem obowiązującej procedury.

II. 5. Protokoły sesji

§ 54. 1. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół oraz nagranie na taśmach magnetofonowych, które stanowią jedyne urzędowe potwierdzenie przebiegu sesji.

2. Protokoły numeruje się numerami rzymskimi oraz dwiema ostatnimi cyframi roku, w którym sesja się odbyła. Poszczególne elementy numeru oddziela się kreską poprzeczną. Obowiązuje numeracja ciągła od początku do końca każdej kadencji Rady.

3. Do protokołu załącza się listy obecności, teksty projektów uchwał wraz z uzasadnieniami, autopoprawki i poprawki z uzasadnieniami, opinie komisji i stanowiska klubów wyrażone na piśmie, oryginały podjętych uchwał, protokoły komisji skrutacyjnej wraz z kartami z tajnego głosowania oraz inne materiały związane z przedmiotem obrad.

4. Radni mogą zgłaszać uwagi i poprawki do protokołu.

5. Protokół sesji wymaga zatwierdzenia przez Radę na następnej sesji.

6. Protokół powinien zawierać:

  1)  numer, datę, miejsce oraz czas trwania sesji,

  2)  stwierdzenie prawomocności obrad oraz wyboru sekretarza,

  3)  stwierdzenie zatwierdzenia protokołu z sesji poprzedniej,

  4)  porządek obrad,

  5)  wykaz osób biorących udział w dyskusji,

  6)  stwierdzenie uchwalenia wniosków formalnych, poprawek i podjęcia uchwał Rady oraz wyniki poszczególnych głosowań,

  7)  podpisy osób prowadzących obrady sesji, sekretarza sesji i protokolanta.

7. Protokoły przechowuje się w Biurze Rady.

8. Przewodniczący sesji może zarządzić sporządzenie odrębnych protokołów z każdego posiedzenia tej samej sesji.

9. Taśmy magnetofonowe przechowuje Biuro Rady przez okres 4 lat od dnia sesji.

§ 55. 1. Kopię protokołu Biuro Rady przesyła w ciągu 14 dni Zarządowi.

2. Zarząd zawiadamia Radę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania protokołu o sposobie wykonania adresowanych do niego ustaleń zawartych w protokole.

§ 56. 1. Warunki techniczne niezbędne dla prawidłowego przebiegu sesji, w tym nagrywanie obrad na taśmy magnetofonowe oraz ład i porządek przed i po jej zakończeniu zapewnia prezydent miasta Opola (dalej prezydent miasta).

2. Obsługę obrad sesji i radnych zapewnia Biuro Rady.

III. Przewodniczący Rady

§ 57. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących.

2. Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady dokonuje się w trybie określonym ustawą z nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych.

3. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia i zgody kandydata.

4. Kandydaci muszą być obecni podczas wyborów.

5. Przed przystąpieniem do głosowania kandydaci mogą zabrać głos dla poparcia swojej kandydatury.

§ 58. 1. Głosowanie w sprawie wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady odbywa się na kartach do głosowania, na których wpisane są wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury w porządku alfabetycznym.

2. Wyboru dokonuje się poprzez umieszczenie znaku "x" przy nazwisku wybranego kandydata (wybranych kandydatów).

3. Przy wyborze przewodniczącego Rady:

  1)  głosy ważne stanowią te karty, na których umieszczono znak "x" przy jednym nazwisku lub nie umieszczono tego znaku przy żadnym nazwisku (głos wstrzymujący się),

  2)  w razie zgłoszenia tylko jednego kandydata głosowanie przeprowadza się na karcie, na której oprócz imienia i nazwiska kandydata umieszczone zostaną odpowiedzi: "jestem za", "jestem przeciwny/a", "wstrzymuję się". Głosy ważne stanowią karty, na których oznaczona będzie znakiem "x" tylko jedna z wyżej podanych odpowiedzi.

4. Przy wyborze wiceprzewodniczących Rady głosy ważne stanowią te karty, na których umieszczono znak "x" przy nazwiskach nie więcej niż trzech kandydatów.

5. Wybrany zostaje kandydat, który uzyska największą ustawą wymaganą liczbę głosów.

§ 59. 1. W przypadku uzyskania równej, największej liczby głosów przez co najmniej dwóch kandydatów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami, którzy tę liczbę głosów otrzymali.

2. Jeżeli ponowne głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, procedurę wyborów powtarza się od początku.

3. W wyborach ponownych, o których mowa w ust. 2, mogą brać udział osoby kandydujące w pierwszych wyborach.

§ 60. 1. Do zadań przewodniczącego Rady w zakresie organizacji pracy Rady należy w szczególności:

  1)  organizowanie sesji Rady, w szczególności zapewnienie prawidłowego przebiegu procedury podejmowania uchwał i kierowanie projektów do zaopiniowania przez komisje i kluby,

  2)  reprezentowanie Rady, informowanie o wynikach pracy Rady, komisji i radnych,

  3)  kierowanie skarg należących do właściwości Rady do zbadania przez komisję właściwą ze względu na przedmiot skargi,

  4)  udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,

  5)  działanie w zakresie ochrony praw radnego,

  6)  wyznaczanie radnych do kontaktów zagranicznych w imieniu Rady,

  7)  rozdzielanie zadań między radnych, gdy przepisy nie wymagają uchwały Rady,

  8)  nadzorowanie terminowej realizacji planu kontroli i udzielanie upoważnień członkom zespołów kontrolnych,

  9)  przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia i nagród przewodniczącego Zarządu,

10)  koordynowanie działań komisji Rady, a w szczególności:

a)  udzielanie komisjom pomocy w wykonywaniu ich zadań,

b) zapewnienie powiązania planów pracy komisji z programami uchwalonymi przez Radę i planami sesji Rady,

c)  nadzór nad realizacją wniosków komisji oraz wykorzystaniem ich opinii,

11)  wnioskowanie do Rady o udzielenie komisji wytycznych lub dokonanie oceny pracy komisji,

12)  składanie Radzie sprawozdań z kontroli zewnętrznych.

2. Przewodniczący Rady może zasięgać opinii klubów radnych i przewodniczących komisji stałych Rady w sprawach istotnych dla pracy Rady w szczególności przed sesją.

3. Przewodniczący Rady może wyznaczyć na sesji do wykonywania swoich zadań i uprawnień wiceprzewodniczącego Rady. W okresie między sesjami wyznaczenie wiceprzewodniczącego wymaga formy pisemnej.

IV. Komisje Rady

§ 61. 1. Do wykonywania swoich zadań Rada powołuje komisje stałe lub doraźne.

2. Komisje podlegają Radzie, realizują jej wytyczne, przedkładają swoje plany pracy oraz sprawozdania z działalności.

3. Komisje działają w składach osobowych nie większych niż 11 osób, w tym przewodniczący i jeden wiceprzewodniczący komisji; powoływanych (wybieranych) przez Radę.

4. Pracę komisji organizuje przewodniczący komisji.

5. W czasie trwania kadencji zmiana przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji może nastąpić przez odwołanie na wniosek komisji albo co najmniej 5 radnych bądź przez przyjęcie rezygnacji, w trybie właściwym dla wyboru.

6. Funkcji przewodniczącego komisji nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.

§ 62. Komisje pracują w oparciu o roczne plany pracy, opracowane na podstawie ramowego planu sesji Rady oraz własnej koncepcji działania, gwarantujące wykonywanie zadań Rady w zakresie należącym do przedmiotu działania komisji.

§ 63. 1. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez zespoły.

2. Terminarz posiedzeń komisji stałych Biuro Rady podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy w Urzędzie Miasta. Terminarz doręcza się wszystkim radnym.

3. Zespoły powołuje się do zbadania spraw stanowiących przedmiot posiedzeń komisji.

4. Zespoły w składzie nie mniejszym niż trzech członków komisji wyznacza przewodniczący komisji wskazując zakres i termin zbadania sprawy oraz przewodniczącego zespołu, którego zadaniem jest zorganizowanie pracy zespołu.

5. Zespół przedstawia wyniki swej pracy na najbliższym posiedzeniu komisji.

6. O sposobie wykorzystania wyników pracy zespołu decyduje komisja.

§ 64. 1. Przewodniczący komisji ustala termin posiedzenia i jego porządek oraz listę osób zaproszonych do udziału w posiedzeniu komisji.

2. Komisja może zasięgać opinii i korzystać z pomocy ekspertów. Zasięganie odpłatnych opinii ekspertów wymaga uprzedniej zgody przewodniczącego Rady.

§ 65. 1. Posiedzenie komisji (zespołu) jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnej liczby członków.

2. Wnioski i opinie komisje (zespoły) podejmują zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym; przepis § 42 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

3. Na życzenie zainteresowanych członków komisji (zespołu) wnioski i opinie muszą zawierać ich zdanie odrębne.

4. Biuro Rady prowadzi rejestr wniosków komisji.

§ 66. 1. W sprawach należących do właściwości dwóch lub więcej komisji, komisje te współdziałają ze sobą. W szczególności odbywają wspólne posiedzenia i kontrole, podejmują wspólne opinie i wnioski.

2. Postanowienia ust. 1 dotyczą także współdziałania z komisjami innych rad gmin, w szczególności w zakresie realizowanych zadań wspólnych.

3. Dla ważności wspólnej opinii komisji wymagane jest przyjęcie jej przez każdą komisję w odrębnym głosowaniu.

§ 67. Rada powołuje następujące komisje stałe:

  1)  Komisja Rewizyjna,

  2)  Komisja Finansów,

  3)  Komisja Rozwoju i Promocji Miasta,

  4)  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Miejskich,

  5)  Komisja Oświaty,

  6)  Komisja Zdrowia,

  7)  Komisja Polityki Prorodzinnej i Spraw Społecznych,

  8)  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

  9)  Komisja Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 68. 1. Wszystkie komisje stałe Rady mają następujące kompetencje wspólne:

  1)  udział w tworzeniu programów, ramowych planów sesji, kontroli i planów pracy Rady,

  2)  opiniowanie projektów uchwał Rady, zajmowanie stanowiska wobec sprawozdań z działalności Zarządu i innych dokumentów przedkładanych Radzie na sesji,

  3)  współdziałanie z jednostkami i organizacjami zajmującymi się sprawami należącymi do zakresu działania komisji,

  4)  opiniowanie spraw współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania miasta do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

  5)  wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców miasta, w tym zwłaszcza wśród młodzieży,

  6)  badanie zasadności skarg i opiniowanie wniosków w sprawach należących do właściwości Rady w zakresie działania komisji; przedkładanie Radzie projektu rozstrzygnięcia i treści odpowiedzi w tych sprawach,

  7)  nadzór nad realizacją uchwał Rady w zakresie przedmiotu działania komisji,

  8)  opiniowanie kandydatur na funkcje i stanowiska z powołania lub wyboru w Urzędzie Miasta,

  9)  współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przedmiotu działania komisji,

10)  przeprowadzanie kontroli Zarządu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie swojego działania.

2. Komisje mogą dokonywać oceny funkcjonowania miasta i służb miejskich, inicjować projekty uchwał, programy i inne w dziedzinie wyznaczonej statutem do zakresu ich właściwości merytorycznej.

IV 1. Przedmiotowy zakres działania komisji

§ 69. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

  1)  wykonywanie funkcji kontrolnej Rady poprzez realizację planu kontroli,

  2)  opiniowanie wykonania budżetu miasta i występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu,

  3)  współdziałanie z jednostkami organów kontroli państwowej i zawodowej w zakresie podejmowanych przez nie kontroli,

  4)  przedkładanie Radzie projektu rocznego planu kontroli.

§ 70. Do zadań Komisji Finansów należy:

  1)  ocena kierunków polityki finansowej miasta,

  2)  opiniowanie programów i rozwiązań gospodarczych od strony finansowej,

  3)  analiza kształtowania i ocena dochodów gminy,

  4)  opiniowanie budżetu gminy i jego realizacji,

  5)  ocena okresowych sprawozdań z działalności finansowej gminy,

  6)  wnioskowanie w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta.

§ 71. Do zadań Komisji Rozwoju i Promocji Miasta należy:

  1)  inspirowanie i opiniowanie kierunków rozwoju i polityki przestrzennej miasta,

  2)  wnioskowanie w sprawie działań promocyjnych miasta,

  3)  opiniowanie polityki ochrony środowiska i przyrody w mieście,

  4)  opiniowanie podziału środków z miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

  5)  ocena gospodarki nieruchomościami,

  6)  opiniowanie wniosków o nadanie nazwy ulicom i placom oraz budowę pomników,

  7)  ocena polityki budownictwa,

  8)  opiniowanie wniosków i występowanie do Rady o nadanie wyróżnień.

§ 72. Do zadań Komisji Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Miejskich należy:

  1)  opiniowanie i udział w kształtowaniu rozwiązań w zakresie zaopatrzenia miasta w wodę, ciepło, odprowadzanie ścieków, oświetlania ulic, usuwania nieczystości, odpadów komunalnych i higieny komunalnej,

  2)  udział w kształtowaniu i opiniowaniu rozwiązań komunikacyjnych miasta oraz ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej,

  3)  ocena w zakresie utrzymania i eksploatacji istniejącej infrastruktury komunalnej, w tym eksploatacja budynków, ulic, dróg, chodników, sieci wodnokanalizacyjnych, wysypisk komunalnych oraz firm zajmujących się zbieraniem i segregacją odpadów,

  4)  współdziałanie w zakresie polityki inwestycyjnej w mieście.

§ 73. Do zadań Komisji Oświaty należy:

  1)  udział w kształtowaniu polityki oświatowej w mieście,

  2)  ocena funkcjonowania szkół i przedszkoli,

  3)  analiza i ocena bazy oświatowej,

  4)  opiniowanie wniosku zainteresowanych środowisk o utworzenie młodzieżowej rady miasta oraz projektu statutu tej rady,

  5)  udzielanie pomocy młodzieżowej radzie miasta i współdziałanie z tą radą,

  6)  opiniowanie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom.

§ 74. Do zadań Komisji Zdrowia należy:

  1)  współtworzenie kierunków polityki zdrowotnej,

  2)  ocena zdrowia populacji,

  3)  analiza spraw związanych ze sprawowaniem przez Radę funkcji organu założycielskiego dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i żłobków,

  4)  opiniowanie i kontrola realizacji planów zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

  5)  ocena współpracy w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców z kasami chorych, samorządami zawodowymi, organizacjami i instytucjami,

  6)  opiniowanie inicjatyw w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,

  7)  ocena funkcjonowania żłobków.

§ 75. Do zadań Komisji Polityki Prorodzinnej i Spraw Społecznych należy:

  1)  opiniowanie projektów uchwał pod kątem ich wpływu na poziom i jakość życia rodzin w mieście,

  2)  ocena programów działania i współpraca z powiatowym ośrodkiem pomocy rodzinie,

  3)  opiniowanie i wnioskowanie w sprawach działań na rzecz pomocy społecznej,

  4)  ocena programów współpracy sąsiedzkiej zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, poziomu zabezpieczenia socjalnego osób potrzebujących, poprawy stanu otoczenia, wykorzystania czasu wolnego,

  5)  współpraca i promowanie działań organizacji pozarządowych w zakresie prowadzonych przez nie działań o charakterze socjalnym, działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i ich skutkom, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, przeciwdziałania problemom osób niepełnosprawnych, pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów rodzin,

  6)  ocena przedsięwzięć zmierzających do rozszerzenia oferty zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży szczególnie w formach, które pozwalałyby na zaangażowanie całych rodzin.

§ 76. Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego należy:

  1)  opiniowanie projektów przepisów porządkowych,

  2)  opiniowanie planów i programów ochrony miasta przed żywiołami, kataklizmami,

  3)  współdziałanie ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

  4)  opiniowanie podejmowanych zamierzeń administracyjno-porządkowych, ochronno-prewencyjnych i profilaktycznych,

  5)  współdziałanie w diagnozowaniu zagrożeń z kierownikami miejskich służb, inspekcji i straży.

§ 77. Do zadań Komisji Kultury, Sportu i Turystyki należy:

  1)  inspirowanie kierunków rozwoju i ocena działalności w zakresie kultury, sportu i turystyki,

  2)  ocena bazy kulturalnej, sportowej i turystycznej miasta,

  3)  współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju kultury, sportu i turystyki miasta Opola,

  4)  ocena programów działania i współpraca z miejskimi instytucjami kultury, sportu i turystyki.

§ 78. 1. Rada w uchwale o powołaniu komisji doraźnych ustala ich skład osobowy ze wskazaniem przewodniczącego komisji oraz zakres działania komisji.

2. Postanowienia statutu o komisjach stałych Rady stosuje się odpowiednio do komisji doraźnych.

§ 79. Do działania komisji stosuje się odpowiednio przepisy statutu dotyczące obradowania na sesjach.

IV. 2. Protokoły posiedzeń komisji

§ 80. 1. Posiedzenia komisji są protokołowane.

2. Protokoły numeruje się kolejno cyframi arabskimi oraz dwiema ostatnimi cyframi roku, w którym posiedzenie się odbyło. Elementy numeru protokołu oddziela się kreską poprzeczną. Obowiązuje numeracja ciągła od początku do końca każdej kadencji Rady.

3. Protokół z posiedzenia komisji powinien zawierać:

  1)  numer i datę,

  2)  stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

  3)  informację o realizacji wcześniej zgłoszonych wniosków komisji,

  4)  stwierdzenie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia,

  5)  porządek posiedzenia,

  6)  opis przebiegu posiedzenia zawierający m.in.

a)  wyszczególnienie osób referujących temat i uczestniczących w dyskusji,

b) treść wniosków i opinii oraz wyniki głosowań nad nimi,

c)  czas trwania posiedzenia,

  7)  podpis przewodniczącego komisji i protokolanta.

4. Do protokołu załącza się w szczególności listy obecności oraz materiały stanowiące przedmiot posiedzenia.

5. Dokumentację pracy komisji prowadzi i przechowuje Biuro Rady.

V. Kluby radnych

§ 81. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych w celu wyrażania wspólnego stanowiska, prezentowania programów i poglądów oraz utrzymywania więzi z mieszkańcami miasta.

2. Przynależność radnych do klubu jest dobrowolna. Radny może należeć tylko do jednego klubu radnych.

3. Klub radnych może utworzyć co najmniej 5 radnych.

4. Na forum Rady klub radnych reprezentowany jest przez przewodniczącego klubu lub wyznaczonego przez niego innego członka klubu.

§ 82. 1. Kluby radnych mają prawo do:

  1)  inicjatywy uchwałodawczej,

  2)  wyrażania opinii klubu na sesjach, komisjach Rady oraz w każdym innym czasie i miejscu wobec ważnych spraw miasta i mieszkańców Opola,

  3)  składania wniosków formalnych, wniosków oraz poprawek do projektów uchwał,

  4)  opiniowania wszystkich projektów uchwał Rady, w szczególności w sprawach osobowych.

2. Kluby radnych działają według własnych regulaminów, których kopie przewodniczący klubów deponują w Biurze Rady.

§ 83. Przewodniczący Rady tworzy warunki do działania klubów radnych oraz zapewnia im niezbędną obsługę i zaopatrzenie w materiały biurowe.

VI. Radni

§ 84. 1. Radnego obowiązuje obecność i czynny udział w sesjach Rady, komisjach i zespołach oraz w innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany przez Radę albo przewodniczącego Rady.

2. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych, a pełnić funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego tylko w jednej komisji.

3. Radny potwierdza swoją obecność na sesji lub posiedzeniu komisji własnoręcznym podpisem na liście obecności.

§ 85. 1. Każdemu radnemu przysługuje w każdym czasie prawo wnoszenia interpelacji do Zarządu i prezydenta miasta. Interpelacje składa się w problemowych sprawach dotyczących miasta o zasadniczym charakterze.

2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.

3. Interpelację składa się w formie pisemnej przewodniczącemu Rady. Interpelacja może być przesłana faksem a także za pomocą poczty elektronicznej.

4. Prawidłowo złożoną interpelację przewodniczący Rady przesyła prezydentowi miasta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

5. Prezydent miasta obowiązany jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania interpelacji udzielić radnemu pisemnej odpowiedzi, a kopię odpowiedzi przesłać do Biura Rady. Odpowiedź na interpelację jest wiążącym stanowiskiem Zarządu i prezydenta miasta.

6. Jeśli udzielona odpowiedź jest niezadowalająca, radny może domagać się dodatkowych wyjaśnień.

§ 86. 1. Przewodniczący Rady do porządku sesji wprowadza punkt "interpelacje radnych", w którym informuje Radę, nie później niż na najbliższej sesji, o złożonych interpelacjach i udzielonych radnym odpowiedziach.

2. Podczas rozpatrywania punktu "interpelacje radnych" obowiązany jest być obecny na sesji prezydent miasta lub osoba przez niego upoważniona.

3. Na wniosek radnego nad treścią udzielonej mu odpowiedzi może być przeprowadzona dyskusja na sesji Rady.

4. Radny może żądać, aby odpowiedź na interpelację lub zapytanie została w całości podana do wiadomości Rady na sesji.

§ 87. Radni pełnią dyżury w terminach i lokalach uprzednio zgłoszonych do Biura Rady. Biuro Rady przekazuje terminarz dyżurów radnych do wiadomości mieszkańców.

VII. Realizacja funkcji kontrolnej Rady; zasady działania Komisji Rewizyjnej

§ 88. 1. Rada prowadzi działalność kontrolną przez powołaną Komisję Rewizyjną. Działalność kontrolną mogą prowadzić wszystkie komisje Rady w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale.

2. Kontrola Rady obejmuje sprawdzenie prawidłowości działania, doboru środków i form działania przy wykonywaniu zadań miasta przez Zarząd i miejskie jednostki organizacyjne oraz przy realizacji miejskich zadań publicznych przez inne podmioty na podstawie umów z tymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. W zawieranych umowach powinno być zastrzeżone uprawnienie Rady do sprawowania kontroli realizacji zadań będących przedmiotem umowy na zasadach statutem miasta określonych.

3. Działalność kontrolna prowadzona jest pod względem legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i sprawności organizacyjnej oraz zgodności wykonania zadań z treścią zawartej umowy.

§ 89. 1. Kontrole prowadzone są według rocznego planu kontroli.

2. Roczny plan kontroli Rada uchwala na wniosek Komisji Rewizyjnej przedłożony wraz z opiniami pozostałych komisji stałych do 30 listopada roku poprzedniego.

3. W rocznym planie kontroli podaje się co najmniej przedmiot, podmiot i termin przeprowadzenia kontroli.

4. Roczny plan kontroli może być uzupełniany i zmieniany na wniosek:

  1)  przewodniczącego Rady,

  2)  komisji stałej lub doraźnej,

  3)  co najmniej 15 radnych.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, musi zawierać uzasadnienie oraz wskazywać podmiot i zakres kontroli.

§ 90. 1. Kontrole przeprowadzają zespoły kontrolne składające się z co najmniej 3 radnych, przewodniczącego zespołu i dwóch członków zespołu.

2. Przewodniczącym zespołu jest radny członek Komisji Rewizyjnej.

3. Zespoły kontrolne ze wskazaniem przewodniczącego zespołu powołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

4. Powołanie do zespołu kontrolnego wymaga zgody radnego. Odmowę zgody na pracę w zespole kontrolnym radny składa na piśmie wraz z uzasadnieniem przewodniczącemu komisji, którą ma reprezentować w zespole kontrolnym.

5. Imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawia przewodniczący Rady na podstawie zawiadomienia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o powołaniu zespołu kontrolnego.

§ 91. 1. Radny podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli dotyczy jego praw i obowiązków albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.

2. Radny zostaje wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

3. O wyłączeniu radnego z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna. Wnioskowanie w sprawie wyłączenia radnego z zespołu kontrolnego służy przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

4. Mandat członka zespołu kontrolnego wygasa z chwilą złożenia protokołu kontroli przewodniczącemu komisji.

5. Członek zespołu kontrolnego może być odwołany przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na wniosek przewodniczącego zespołu kontrolnego, gdy radny uchyla się od udziału w czynnościach kontrolnych.

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odwołując członka zespołu postanawia o powołaniu w to miejsce nowego członka lub przewodniczącego zespołu kontrolnego.

§ 92. 1. O zamiarze przeprowadzenia kontroli przewodniczący Rady zawiadamia jednostkę kontrolowaną na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

2. W zawiadomieniu podaje się termin i przedmiot kontroli oraz skład zespołu kontrolnego.

§ 93. 1. Pracą zespołu kontrolnego kieruje jego przewodniczący, który w szczególności dokonuje szczegółowych ustaleń dotyczących przedmiotu i sposobu przeprowadzenia kontroli, podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu i sporządzenia protokołu kontroli.

2. Przewodniczący zespołu kontrolnego w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki kontrolowanej ustala termin, miejsce i sposób przeprowadzenia kontroli.

3. Przewodniczący zespołu kontrolnego może w przedmiocie kontroli zasięgać opinii specjalistów i biegłych, o czym ma obowiązek poinformować przewodniczącego komisji.

4. Korzystanie z odpłatnych opinii specjalistów i biegłych wymaga uprzedniej zgody przewodniczącego Rady.

§ 94. 1. Przed przystąpieniem do czynności kontrolujący obowiązani są bez wezwania okazać kierownikowi jednostki kontrolowanej upoważnienie, o którym mowa w § 90 ust. 5.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do zapewnienia zespołowi kontrolującemu właściwych warunków lokalowych i technicznych, w tym sporządzanie maszynopisu protokołu kontroli, gdy taki wniosek zgłosi przewodniczący zespołu kontrolnego.

3. Zespół kontrolujący ma prawo:

  1)  wstępu do pomieszczeń i wglądu do dokumentów jednostki kontrolowanej,

  2)  wzywania kierownika i pracowników jednostki kontrolowanej do złożenia na piśmie wyjaśnień,

  3)  sporządzania odpisów i kopii dokumentów związanych z tematem kontroli.

4. Kontrola powinna być przeprowadzona w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowanie jednostki kontrolowanej.

5. Radni członkowie zespołu kontrolnego zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych podczas kontroli.

§ 95. 1. Ustalenia kontroli zespół kontrolny opisuje w protokole.

2. Protokół powinien zawierać opis stwierdzonego podczas kontroli stanu faktycznego i jego porównanie ze stanem postulowanym przez przepisy prawa w badanym zakresie, które stanowiło podstawę wniosków sformułowanych przez zespół kontrolny odnośnie działalności jednostki kontrolowanej. Protokół powinien opisywać w szczególności konkretne nieprawidłowości i uchybienia, ich przyczyny i skutki oraz osoby odpowiedzialne, jak również osiągnięcia i przykłady dobrego działania oraz osoby, które przyczyniły się do nich w sposób szczególny.

3. Protokół zespołu kontrolnego powinien zawierać ponadto:

  1)  zastrzeżenie, że służy tylko do użytku służbowego,

  2)  nazwę jednostki kontrolowanej, jej adres oraz nazwę organu (osoby) sprawującego nadzór,

  3)  datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z podaniem ewentualnych przerw w kontroli,

  4)  imienny skład zespołu kontrolnego,

  5)  określenie przedmiotu kontroli i okresy objęte kontrolą,

  6)  imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i okres jego zatrudnienia na tym stanowisku,

  7)  wzmianki o sporządzonych odpisach i wyciągach z dokumentów,

  8)  spis załączników do protokołu,

  9)  wzmiankę o poinformowaniu kierownika jednostki kontrolowanej o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń i wyjaśnień,

10)  dane o liczbie sporządzonych egzemplarzy protokołu oraz wzmiankę o dostarczeniu jednego egzemplarza protokołu kierownikowi jednostki kontrolowanej,

11)  stosowne podpisy.

4. Protokół kontroli podpisują wszystkie osoby kontrolujące i kierownik jednostki kontrolowanej oraz główny księgowy jednostki, jeżeli kontrola obejmowała sprawy finansowe lub ewidencji księgowej.

5. Protokół kontroli sporządza się nie później niż 30 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych.

§ 96. 1. Przed podpisaniem protokołu kierownikowi jednostki kontrolowanej służy prawo wniesienia zastrzeżeń do jego treści. Wówczas zespół kontrolny obowiązany jest dodatkowo zbadać zasadność tych zastrzeżeń i w uzasadnionych przypadkach uzupełnić lub skorygować protokół, a w razie odmowy zmiany, uzasadnić ją.

2. Jeżeli kierownik jednostki kontrolowanej lub główny księgowy odmawia podpisania protokołu kontroli, jest obowiązany złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

3. O odmowie podpisania protokołu należy w protokole lub na protokole uczynić wzmiankę i dołączyć złożone wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 2.

4. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do postępowania pokontrolnego.

5. Kierownik jednostki kontrolowanej może w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu złożyć Radzie pisemne wyjaśnienie w sprawie zawartych w protokole ustaleń.

§ 97. 1. Radny członek zespołu kontrolnego nie może odmówić podpisania protokołu kontroli.

2. W przypadku braku zgodności w zespole kontrolnym co do wniosków wynikających z porównania istniejącego stanu faktycznego ze stanem prawem postulowanym, członkom zespołu służy prawo zgłoszenia na piśmie do Komisji Rewizyjnej własnych wniosków lub zastrzeżeń.

§ 98. 1. Przewodniczący zespołu kontrolnego przedkłada oryginał protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej wraz z projektem stanowiska Komisji. Kolejne kopie protokołu otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej i Zarząd.

2. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie wyniki kontroli, wnioski z kontroli oraz projekt zaleceń pokontrolnych, które po uchwaleniu przewodniczący Rady przesyła do jednostki kontrolowanej. Rada może odstąpić od wydania zaleceń pokontrolnych jeżeli uzna, iż uzasadniają to wyniki kontroli.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej obowiązany jest w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zawiadomić Radę o sposobie wykonania tych zaleceń.

§ 99. Dokumentację kontroli Rady przechowuje Biuro Rady.

VIII. Badanie skarg należących do właściwości Rady

§ 100. 1. Badanie zasadności skarg, które należą do właściwości Rady, przeprowadza komisja stała Rady wskazana przez przewodniczącego Rady jako właściwa ze względu na przedmiot skargi.

2. W przypadku, gdy przedmiot skargi obejmuje zakres działania dwóch lub więcej komisji, przewodniczący Rady wyznacza komisję wiodącą odpowiedzialną za zbadanie skargi.

3. Przewodniczący właściwej komisji wyznacza do zbadania zasadności skargi radnego lub zespół radnych, w zależności od zakresu i złożoności przedmiotu skargi.

Do zespołu mogą być wyznaczeni radni z różnych komisji, w szczególności, gdy przedmiot skargi dotyczy zakresu działania różnych komisji.

4. Wyznaczenie radnego do zbadania zasadności skargi wymaga jego zgody. W razie odmowy stosuje się § 90 ust. 4.

§ 101. 1. Badanie skargi musi być przeprowadzone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania skargi przez wyznaczonego radnego lub zespół radnych.

2. Z przeprowadzonego badania sporządza się sprawozdanie. Do sprawozdania należy dołączyć dowody na twierdzenia w nim zawarte.

§ 102. 1. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania zasadności skargi składa się komisji Rady oraz jednostce, której skarga dotyczy.

2. Sprawozdanie wraz z propozycją rozstrzygnięcia skargi i odpowiedzi na skargę komisja przedkłada na najbliższej sesji Rady.

§ 103. Do badania zasadności skarg stosuje się odpowiednio właściwe przepisy statutu dotyczące przeprowadzania kontroli.

IX. Zarząd Miasta; organ wykonawczy miasta

§ 104. 1. W skład Zarządu wchodzą: prezydent jako przewodniczący Zarządu i zastępcy prezydenta w liczbie 4 jako jego członkowie.

2. W skład Zarządu mogą być wybierane osoby nie będące radnymi.

§ 105. Zarząd może upoważnić pracowników Urzędu Miasta do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości przed notariuszem oraz reprezentowania gminy na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej.

§ 106. 1. Zarząd działa na posiedzeniach zwoływanych przez prezydenta miasta, który ustala miejsce, termin i porządek posiedzenia Zarządu.

2. Zawiadomienie i materiały pisemne na posiedzenie Zarządu doręczane są członkom Zarządu na dwa dni przed posiedzeniem.

3. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu wraz z porządkiem obrad prezydent miasta przekazuje do wiadomości przewodniczącemu Rady w trybie określonym w ust. 2.

§ 107. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezydent miasta, a w razie jego nieobecności wyznaczony zastępca prezydenta.

§ 108. 1. W posiedzeniu Zarządu może uczestniczyć przewodniczący Rady.

2. Posiedzenia Zarządu są zamknięte, inne osoby uczestniczą w nich tylko na zaproszenie prezydenta miasta.

§ 109. 1. Zarząd rozstrzyga wszystkie sprawy w formie uchwał.

2. Uchwała Zarządu zawiera:

  1)  numer kolejny uchwały w kadencji oraz dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego, w którym została podjęta; elementy numeru uchwały oddziela się kreską poprzeczną,

  2)  oznaczenie organu, od którego pochodzi,

  3)  datę podjęcia,

  4)  tytuł i podstawę prawną,

  5)  rozstrzygnięcie sprawy,

  6)  oznaczenie odpowiedzialnego i termin wykonania uchwały,

  7)  podpis przewodniczącego Zarządu,

  8)  uzasadnienie w razie potrzeby.

3. Za terminową realizację uchwał Zarządu odpowiedzialny jest sekretarz miasta.

4. Sekretarz miasta obowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu Rady uchwał Zarządu sporządzonych zgodnie z ust. 2 w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

§ 110. W sprawach organizacyjnych pracy Zarządu oraz w sprawach dotyczących zajęcia stanowiska lub wydania opinii, przyjęcia informacji lub wniosków nie sporządza się uchwały w formie i trybie ustalonym w paragrafach poprzedzających, a sporządza się stosowny zapis protokolarny.

§ 111. 1. Projekty uchwał przedkładane na posiedzeniu Zarządu opiniuje pod względem formalnoprawnym radca prawny Urzędu Miasta, a pod względem merytorycznym i finansowym projekt uchwały parafują:

  1)  sporządzający projekt uchwały i wszyscy naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta, których zakresu działania uchwała dotyczy,

  2)  nadzorujący daną dziedzinę członek Zarządu,

  3)  skarbnik miasta, jeśli podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe.

2. Projekty uchwał na posiedzeniu Zarządu referuje członek Zarządu, do którego zakresu nadzoru należy przedmiot rozstrzyganej sprawy.

§ 112. 1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

  1)  numer i datę,

  2)  stwierdzenie prawomocności posiedzenia oraz wykaz osób biorących udział w posiedzeniu,

  3)  porządek posiedzenia,

  4)  wyszczególnienie osób referujących temat i uczestniczących w dyskusji nad sprawą,

  5)  wyniki głosowania uchwał,

  6)  stwierdzenie podjęcia uchwał,

  7)  czas trwania posiedzenia,

  8)  podpis przewodniczącego Zarządu i sekretarza miasta oraz w razie potrzeby część jawną i niejawną.

2. Protokoły posiedzeń Zarządu numeruje się kolejno cyframi arabskimi oraz dwiema ostatnimi cyframi roku, w którym się odbyło. Elementy numeru oddziela się kreską poprzeczną. Obowiązuje numeracja ciągła od początku do końca każdej kadencji.

3. Do protokołu dołącza się:

  1)  uchwały podjęte przez Zarząd oraz ich projekty,

  2)  zdanie odrębne na wniosek zainteresowanego członka Zarządu,

  3)  inne załączniki określone przez prezydenta miasta.

4. Protokół z posiedzenia Zarządu wymaga zatwierdzenia na następnym posiedzeniu.

5. Obsługę i dokumentację pracy Zarządu prowadzi sekretarz miasta.

§ 113. W sprawach nie uregulowanych w paragrafach od 106 do 112 stosuje się odpowiednio przepisy statutu dotyczące trybu pracy Rady.

X. Pracownicy samorządowi

§ 114. 1. Prezydent miasta i zastępcy prezydenta miasta są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru przez Radę.

2. Nawiązanie stosunku pracy z członkami Zarządu następuje z chwilą wyboru przez Radę.

§ 115. 1. W Urzędzie Miasta zatrudnia się w drodze mianowania pracowników samorządowych na następujących stanowiskach:

  1)  naczelnik wydziału,

  2)  zastępca naczelnika,

  3)  kierownik referatu,

  4)  inspektor.

2. Mianowanie na stanowisko:

  1)  naczelnika lub zastępcy naczelnika wydziału musi być poprzedzone co najmniej roczną umową o pracę w Urzędzie Miasta oraz uzyskaniem oceny wyróżniającej w tym okresie,

  2)  kierownika referatu musi być poprzedzone co najmniej dwuletnią umową o pracę w Urzędzie Miasta na stanowisku inspektora oraz uzyskaniem w tym okresie wyłącznie ocen wyróżniających,

  3)  inspektora musi być poprzedzone co najmniej trzyletnią umową o pracę w Urzędzie Miasta oraz uzyskaniem w tym okresie wyłącznie ocen wyróżniających.

§ 116. W sprawach odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej mianowanych pracowników samorządowych orzekają komisje dyscyplinarne; komisja dyscyplinarna pierwszej instancji składająca się z 12 członków wybranych przez Radę spośród mianowanych pracowników samorządowych i komisja dyscyplinarna drugiej instancji składająca się z 5 członków wybranych przez Radę spośród radnych w trybie określonym w ustawie o pracownikach samorządowych.

XI. Zasady udostępniania i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy miasta i komisje Rady

§ 117. 1. W Urzędzie Miasta udostępnia się dokumenty związane z realizacją zadań publicznych przez Radę, Zarząd i komisje Rady.

2. Udostępnienie dokumentów następuje na ustny wniosek obywatela.

§ 118. 1. Udostępnianie dokumentów polega na okazaniu do wglądu oryginału lub kserokopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem zainteresowanemu obywatelowi, w siedzibie Urzędu Miasta w miejscu wyznaczonym, w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Miasta.

2. Korzystanie z dokumentów polega na zapoznaniu się z treścią dokumentu w wyznaczonym miejscu w siedzibie Urzędu Miasta oraz sporządzeniu we własnym zakresie notatek.

§ 119. Udostępnianie dokumentów następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni i jest nieodpłatne.

§ 120. 1. Odmowa udostępnienia dokumentów, co do których ograniczenie jawności wynika z mocy ustaw, następuje w formie postanowienia wydanego przez prezydenta miasta.

2. Postanowienie wymaga uzasadnienia, w którym należy wskazać przepis prawa stanowiący podstawę odmowy.

3. Postanowienie o odmowie udostępnienia dokumentów jest ostateczne.

§ 121. Udostępnianie części dokumentu następuje tylko wtedy, gdy zawiera on w części informacje chronione ustawą.

§ 122. Udostępnianie dokumentów odbywa się w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta.

§ 123. Za udostępnianie obywatelom dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych odpowiada prezydent miasta, który może upoważnić sekretarza miasta i innych pracowników Urzędu Miasta do podejmowania czynności i wydawania postanowień, o których mowa w § 120, w imieniu prezydenta miasta.

XII. Postanowienia końcowe

§ 124. Interpretacja postanowień statutu należy do przewodniczącego Rady.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

MAPA

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

HERB

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

PIECZĘĆ

(grafikę pominięto)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLIV/586/2001 Rady Miasta Opola z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Mi
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2003-06-09 19:39:30

Wersja do wydruku...

corner   corner