logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadgimnazjalne
   plus Gimnazja
   plus Szkoły podstawowe
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Galeria Sztuki Współczesnej

Informacje o jednostce:

nazwa jednostki: Galeria Sztuki Współczesnej
adres: 45-056 Opole, pl. Teatralny 12
tel./fax:  (077) 4025134(077) 4025143
e-mail: info@galeriaopole.pl
adres strony www:
www.galeriaopole.pl
Dyrektor: Anna Potocka
Główny Księgowy: Elżbieta Dworzańska
Kierownik administracyjny: Małgorzata Wasilewska

Informacje o jednostce:

1. Status prawny

- samorządowa instytucja kultury

działa na podstawie :

- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13 z 2001 r. poz. 123), ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 207 z 2011 r., poz. 1230)

- przepisów statutu – zał. do uchwały nr XXXVII/508/01 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2001 roku .

2. Organizacja

 • dyrektor
 • główny księgowy
 • kierownik administracyjny
 • zespół ds. programowych
 • zespół ds. informacji, promocji i edukacji
 • zespół ekonomiczno-administracyjny
 • zespół techniczny
 • bileterki

ogółem 18 etatów

Organizację wewnętrzną Galerii Sztuki Współczesnej określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora. Określa on szczegółowo zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności zatrudnionych w GSW.

Galerią kieruje Dyrektor przy pomocy podległych mu zespołów zgodnie z przepisami dotyczącymi instytucji kultury oraz innymi ogólnie obowiązującymi.

Dyrektor reprezentuje Galerię wobec załogi i działa w jej imieniu.

W celu realizacji działań statutowych i organizacyjnych Galerii Dyrektor wydaje polecenia, zarządzenia pisemne i inne.

Dyrektora Galerii powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Opola.

W razie nieobecności Dyrektor powierza zastępstwo każdorazowo wyznaczonemu samodzielnemu pracownikowi.

Organem doradczym Dyrektora Galerii jest Rada Programowa. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się raz do roku.

Do podpisywania pism i składania oświadczeń w imieniu Galerii uprawniony jest Dyrektor.

Do składania oświadczeń i zawierania umów w sprawach wywołujących skutki finansowe wymagane jest współdziałanie Dyrektora i Głównego Księgowego. Dyrektor i Główny Księgowy mogą pisemnie upoważnić inne osoby do podpisywania pism.

Kierownicy działów i osoby pełniące samodzielne funkcje odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie podległych im komórek i pracowników. W szczególności dokonują podziału zadań między pracownikami, zapewniają prawidłowe planowanie, kontrolę i organizację pracy. Współpracują z innymi działami.

Kierownicy działów i osoby pełniące samodzielne funkcje podpisują korespondencję informacyjną typową niemającą charakteru decyzji, wynikającą z zarządzeń i poleceń dyrektora oraz zakresu zadań

3. Przedmiot działania i kompetencje

Galeria Sztuki Współczesnej jest niekomercyjną instytucją kultury.

Podstawowym celem  działalności Galerii jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości.

W szczególności do działań Galerii należy:

- organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych,

- popularyzacja wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej,

- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych,

- prezentacja, upowszechnienie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej,

- opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z upowszechnieniem współczesnych sztuk plastycznych, m.in. albumów, katalogów, plakatów, zaproszeń itp.,

- gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy,

- udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym,

- organizowanie wystawa za granicą w ramach współpracy gospodarczej,

- współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami, stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy.

4. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i kompetencje

- Dyrektor – kieruje instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz

- Główny Księgowy – odpowiada za finanse instytucji. Wykonuje zadania przewidziane w przepisach szczególnych oraz koordynuje i nadzoruje pracę podległych mu pracowników, prowadzi rachunkowość jednostki, jej gospodarkę finansową, analizy wykorzystania środków z budżetu i wewnętrzną kontrolę finansową

- Kierownik administracyjny - sprawuje opiekę nad prawidłowym funkcjonowaniem i pracą zatrudnionych w galerii pracowników. Odpowiedzialny jest za prowadzenie spraw inwestycyjnych, remontowych i adaptacyjnych. W oparciu o podległych sobie pracowników dba o prawidłową obsługę techniczną budynków: przy pl. Teatralnym 12 i ul. Kośnego 32a.

- Zespół ds. programowych - opracowuje i realizuje plan wystaw premierowych w pomieszczeniach własnych, w Polsce i za granicą. Opracowuje i realizuje plan wydawnictw do wystaw premierowych. Podlega mu obsługa techniczna, magazyny dzieł sztuki

- Zespół ds. informacji, promocji i edukacji - zajmuje się szeroko zakrojoną działalnością edukacyjną zwłaszcza młodego pokolenia. Zespołowi podlega prowadzenie zbiorów bibliotecznych i wszelkich wydawnictw, dokumentacja działalności, promocja działalności Galerii

- Zespół administracyjno-ekonomiczny - wykonuje zadania administracyjne, organizacyjne, kadrowe, ekonomiczne i gospodarcze. Podlega mu służba dozoru mienia, kasjerzy biletowi, służba ds. BHP.

- Zespół techniczny - do zadań zespołu należy m.in. montaż i demonataż wystaw w pomieszczeniach Galerii i organizowanych poza siedzibą; transport wystaw, zabezpieczenie techniczne, itp.

5. Wykaz regulaminów

 • Regulamin Organizacyjny
 • Regulamin Pracy
 • Regulamin Funduszu Socjalnego
 • Regulamin Wynagradzania

6. Rejestry i ewidencje

 • Akta osobowe
 • Regulaminy, zarządzenia i instrukcje
 • Protokoły kontroli
 • Plany wystaw premierowych

Miejsce udostępniania regulaminów - administracja Galerii Sztuki Współczesnej

7. Przyjmowanie i załatwianie spraw

Interesantów przyjmuje Dyrektor Galerii od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Sprawy przyjmowane są w formie ustnej i pisemnej. Pisma rejestrowane sa w księdze kancelaryjnej, a odpowiedzi w sprawach pisemnych prezsyłane są pocztą do adresata lub wręczane osobiście za potwierdzeniem w księdze kancelaryjnej. Sprawy załatwiane są zgodnie z trybem i w terminach określonych przez KPA.

8. Struktura własnościowa

- samorządowa instytucja kultury podlega Prezydentowi Miasta Opola, finansowana z budżetu Miasta Opola

9. Majątek, którym dysponuje

- Budynek dwukondygnacyjny przy pl. Teatralnym 12 - główna siedziba galerii z salami wystawowymi - o powierzchni użytkowej 1.133,95 m2, działka o powierzchni 0,2191 ha [nieodpłatne prawo użytkowania na czas nieokreślony z przeznaczeniem na cele statutowe Galerii – Repertorium A nr 7207/97]

- Budynek przy ul. Kośnego 32a pięciokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 302,88 m2 (nieodpłatne prawo użytkowania na czas nieokreślony z przeznaczeniem na cele statutowe Galerii - Repertorium A nr 157/2007) - centrum edukacji kulturalnej - ARTPUNKT

 

 

netto

brutto

budynki 2

4.357.389,99

4.985.066,88

grunty

214.800,30

214.800,30

wartości niematerialne i prawne [progr. komp.]
0

138.916,12

wyposażenie [urządzenia techn. i maszyny] drukarki, ksero, komputery, sprzęt multimedialny

191.583,22

659.500,60

zbiory dzieł sztuki [wartość inwentarzowa]

6.446,80

6.446,80

Środki transportu

90.900,00 151.500,00
Razem: 4.861.120,31 6.156.623,07

Galeria finansowana jest z:

 • rocznej dotacji samorządu terytorialnego
 • wpływów ze sprzedaży biletów wstępu oraz publikacji własnych i powierzonych
 • własnej działalności gospodarczej
 • dotacji celowych, darowizn, spadków i zapisów

Gospodarka finansowa Galerii prowadzona jest na podstawie planu działalności, zatwierdzonego przez Dyrektora oraz organizatora.

 

Galeria prowadzi działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

                                          

Nazwa dokumentu: Galeria Sztuki Współczesnej
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Dworzańska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Dworzańska
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Węgrzyn
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 11:40:29
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 11:40:29
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-26 15:07:59

Wersja do wydruku...

corner   corner