logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Miejski Rzecznik Konsumentów w Opolu

Marek Trejda

------------------------------

Adres do korespondencji : 45-015 Opole, Rynek - Ratusz

Nowa siedziba Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów:

Nowy adres: ul. Piastowska 17 w Opolu, pok. 609 
nr tel. 77 4438735 

e-mail: mrk@um.opole.pl 

UWAGA!

Przyjmowanie konsumentów w celu udzielenia porady lub pomocy prawnej odbywa się w siedzibie Biura  po wcześniejszym umówieniu w następujące dni i godziny:

Poniedziałek, Środa :  8.00 - 15.30

Piątek: 8:00 - 14:00

Czwartek: 15.00 - 17.00   - Dyżur w Punkcie Informacyjnym przy Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1 w Opolu z udziałem studentów prawa UO. 

Miejski Rzecznik Konsumentów nie  udziela porad i informacji prawnej oraz nie pdejmuje interwencji w sprawach zgłoszonych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub informacji proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty – w siedzibie Biura.

Miejski Rzecznik Konsumentów nie prowadzi spraw związanych z upadłością konsumencką.

Rzecznik informuje, że od dnia 31 grudnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która reguluje tzw. upadłość konsumencką.

W związku z zapytaniami dotyczącymi upadłości konsumenckiej Miejski Rzecznik Konsumentów w Opolu uprzejmie informuje, że na posiedzeniu Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2014 r. ustalono, że rzecznicy konsumentów nie będą udzielać konsumentom porad w zakresie upadłości konsumenckiej, pomocy w sporządzaniu wniosków o upadłość konsumencką, pism przygotowawczych itp. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził słuszność przyjętego stanowiska.

O zagadnieniach dotyczących upadłości konsumenckiej mogą Państwo przeczytać w specjalnym poradniku Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie  http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6792,upadlosc-konsumencka--poradnik.html

W zakresie reklamacji towarów i usług (poza usługami finansowymi, ubezpieczeniowymi) pomocy prawnej konsumentom udziela także Opolski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. 1 Maja 1, II piętro, pok. 23,   tel. 77 / 4545088, fax: 77 / 4545089

Rzecznik nie udziela pomocy prawnej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą  lub zawodową  albowiem za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nabywa od przedsiębiorcy towar lub usługę ale w celu niezwiązanym z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową .

Zadania oraz uprawnienia Rzecznika:

 • Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów

 • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

 • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów

 • Współdziałanie z właściwym miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi

 • Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej.

 • W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.
 • W sprawach w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik nie wyręcza konsumenta ale może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Rzecznik Konsumentów nie działa jako  pełnomocnik konsumenta  na zlecenie (tak jak adwokat czy radca prawny) lecz działa na rzecz konsumenta wspierając go informacją i pomocą prawną.

Rzecznik Konsumentów nie ma wobec przedsiebiorcy kompetencji władczych ani uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.

Uwaga!

Właściwość miejscowa rzecznika :

Z uwagi na fakt, iż Miasto Opole jest miastem na prawach powiatu -realizując zadanie powiatu jakim jest "ochrona konsumentów" - Rzecznik  udziela porad prawnych jedynie mieszkańcom Miasta Opola.     

Na posiedzeniu w dniu 5 września 2011 r. Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów podjęła uchwałę nr 1/2011 o treści: „Członkowie Rady przyjmują zasadę, że Rzecznicy Konsumentów podejmują działania na rzecz konsumentów zamieszkujących w mieście bądź powiecie, który jest miejscem działania rzecznika. Przy podejmowaniu decyzji o interwencji w sprawie konsumenta Rzecznik bierze pod uwagę miejsce zamieszkania konsumenta a nie jego miejsce zameldowania”. Stanowisko wyrażone w ww. uchwale podzielił Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z dnia 9 grudnia 2011 r..

Za mieszkańca powiatu / miasta na prawach powiatu uważana jest osoba fizyczna przebywająca na terytorium powiatu / miasta na prawach powiatu z zamiarem stałego pobytu.

Stanowisko takie prezentowane jest zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie.

Nadto zameldowanie na pobyt stały powinno być traktowane jedynie jako jeden z dowodów wskazujących na przebywanie danej osoby na terenie powiatu/ miasta na prawach powiatu  z  zamiarem stałego pobytu.

Konsumenci zamieszkujący na terenie innych powiatów winni zgłaszać się po poradę prawną do rzeczników funkcjonujących w Starostwach Powiatowych właściwych  ze względu  na miejsce zamieszkania konsumentów bez względu na miejsce zawarcia umowy.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów sprzedaży,
 • umów o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie, rzemieślnicy świadczący usługi,
 • umów o świadczenie usług:
 • telekomunikacyjnych;
 • turystycznych;
 • przewozowych i pocztowych;
 • bankowych;
 • energetycznych;
 • związanych z obrotem nieruchomościami;
 • edukacyjnych.

Rzecznik nie pomoże w sprawach:

Roszczeń przedsiębiorców,

Ochrony danych osobowych                             

/ Zastrzeżenia dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Uwaga: istnieje możliwość połączenia się z konsultantem Biura GIODO, obsługującym Infolinię – (22) 860 70 70. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 15.45. adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, info: http://www.giodo.gov.pl /,

ochrony dóbr osobistych,

ochrony praw pacjentów NFZ,

/W sprawach o naruszenie praw pacjenta można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia, info: http://www.bpp.gov.pl /

ochrony praw ubezpieczonych (w tym sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych).

W tego typu sprawach można zgłaszać się do Biura Rzecznika Ubezpieczonych;
adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, info: www.rzu.gov.pl  /,

ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych,

prawa pracy,

w sprawie sporów z organami administracji publicznej
/Osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata/.

 

PYTANIA  I  ODPOWIEDZI      

AKTUALNOŚCI  UOKiK

BEZPŁATNA  INFOLINIA  KONSUMENCKA

JAK SKUTECZNIE ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ TOWARU 

WZORY PISM i UMÓW

WYBRANE AKTY PRAWNE dot. ochrony konsumentów

PORADY  

SEZONOWE WYPRZEDAŻE

Użyteczne linki:

 1. Wykaz rzeczników konsumentów w woj. opolskim

 2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl

 3. Federacja Konsumentów  http://www.federacja-konsumentow.org.pl

 4. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich  http://www.skp.pl

 5. Rzecznik Ubezpieczonych http://www.rzu.gov.pl

 6. Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl

 7. Punkt Informacyjny Odbiorców Paliw i Energii http://www.ure.gov.pl

 8. Urząd Komunikacji Elektronicznej http://www.uke.gov.pl

 9. Arbiter Bankowy http://www.zbp.pl

 10. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej http://www.giih.gov.pl

 11. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu http://www.opole.wiih.gov.pl

 

Załączniki do pobrania: 2005-10-05 14:16:52 - Wykaz rzeczników konsumentów w woj. opolskim (46.50 kB)

Ilość odwiedzin: 185479
Nazwa dokumentu: Miejski Rzecznik Konsumentów
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Trejda
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Trejda
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2004-10-19 12:44:28
Data udostępnienia informacji: 2004-10-19 12:44:28
Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-21 10:40:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner