logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadpodstawowe
   plus Szkoły podstawowe
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OPOLSKI TEATR LALKI i AKTORA

im. Alojzego Smolki

Informacje o jednostce:

 • nazwa jednostki: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
 • adres: 45-056 Opole, ul. Augustyna Kośnego 2a 
 • nr tel/fax: (077) 453 73 06, 454 23 36
 • adres strony www: www.teatrlalki.opole.pl
 • Dyrektor Naczelny i Artystyczny: Krystian Kobyłka
 • Główny Księgowy: Grzegorz Sołtysek

inne stanowiska kierownicze wraz z nazwiskami osób zajmujących je: 

 • kierownik działu technicznego: Andrzej Czyczyło
 • kierownik sekcji spraw pracowniczych i gospodarczych: Tamara Łomnicka-Kumala

podmiot udostępniający dane: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu

odpowiedzialny za treść: Tamara Łomnicka-Kumala

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

 

1. STATUS PRAWNY

Instytucja artystyczna (przedsiębiorstwo): Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki działa na podstawie:

- ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 207 z 2011 r. poz. 1230),

- zarządzenia nr 17/93 Wojewody Opolskiego z dn. 29 stycznia 1993 roku w sprawie podziału Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu,

- ustawy z dn. 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz.U. Nr 141, poz. 692),

- przepisów statutu - zał. do uchwały nr XXVIII/426/12 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

2. ORGANIZACJA

Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora naczelnego i artystycznego, po zasięgnięciu opinii działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Regulamin organizacyjny określa szczegółowo zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w Teatrze.

Pracownikami Teatru są osoby posiadające kwalifikacje określone w przepisach układu zbiorowego pracy pracowników instytucji artystycznych z dnia 31 grudnia 1974 r. z późniejszymi zmianami.

1. Teatrem kieruje dyrektor naczelny i artystyczny przy pomocy podległych mu działów i zgodnie z przepisami dotyczącymi instytucji artystycznych oraz innymi ogólnie obowiązującymi.

2. Jako kierownik zakładu pracy dyrektor reprezentuje Teatr wobec załogi i działa w jego imieniu.

3. W celu realizacji merytorycznych i organizacyjnych Teatru dyrektor wydaje polecenia, zarządzenia pisemne i inne.

4. Dyrektora naczelnego i artystycznego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Opola.

 

Dyrektorowi podlegają następujące samodzielne stanowiska i komórki organizacyjne:

- główny specjalista ds. administracji i koordynacji pracy artystycznej,

- zespół artystyczny (kierownik literacki, asystent scenografa, aktorzy),

- główny specjalista - organizator, specjalista - organizator w Biurze Obsługi Widzów

- główny księgowy jako kierownik działu,

- specjalista ds. bhp, p.poż i OC

- kierownik sekcji ds. pracowniczych i gospodarczych

- kierownik działu techniczno - eksploatacyjnego

W razie nieobecności dyrektor powierza zastępstwo każdorazowo wyznaczonemu samodzielnemu pracownikowi.

Dyrektor powołuje na okres czterech lat skład Rady Programowej obejmujący :

- przedstawicieli zespołu artystycznego (2 osoby)

- przedstawicieli stowarzyszeń twórców (1 osoba)

- przedstawicieli organizacji związkowych (1 osoba)

Rada programowa wyraża opinie w sprawach programowych w czasie zebrań zwoływanych przez dyrektora co najmniej dwa razy do roku. Prowadzenie obrad Rady i formułowanie wniosków końcowych Rada powierza na każdym zebraniu jednemu ze swych członków.

Archiwum Teatru prowadzone jest w oparciu o Jednolity tekst ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach Dz. U. z  2011 roku Nr 123 poz.698 z późn. zm.

Kierownicy działów i osoby pełniące samodzielne funkcje odpowiadające za prawidłowe funkcjonowanie podległych im komórek i pracowników. W szczególności dokonują podziału zadań między pracownikami, zapewniają prawidłowe planowanie, kontrolę i organizację pracy i współdziałają z innymi działami.

Do podpisania pism i składania oświadczeń w imieniu Opolskiego Teatru Lalki i Aktora uprawniony jest dyrektor.

Do składania oświadczeń i zawierania umów w sprawach wywołujących skutki finansowe wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego. Dyrektor i główny księgowy mogą pisemnie upoważnić do podpisywania pism inne osoby.

Kierownicy działów i osoby pełniące samodzielne funkcje podpisują korespondencję informacyjną, typową nie mającą charakteru decyzji i wynikającą z zarządzeń i poleceń dyrektora oraz zakresu zadań.

 

3. PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

Podstawowym zadaniem Teatru jest edukacja kulturalna i wychowanie odbiorców sztuki, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturalnego oraz współczesnych wartości kultury światowej, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej.

Powyższe zadania Teatr realizuje poprzez organizację przedstawień teatralnych, odpowiedni dobór repertuaru, jego różnorodność (odpowiednio do grupy wiekowej odbiorców). Prezentowanie własnych przedstawień na terenie woj. opolskiego i w kraju. Wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami w kraju i z zagranicy.

Co dwa lata Teatr jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek, najważniejszej krajowej imprezy prezentującej najlepsze dokonania polskich scen lalkowych. W 2011 roku planowany jest XXV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek.

 

4. ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE W NICH FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

1. Główny specjalista ds. administracji i koordynacji pracy artystycznej odpowiada za koordynację funkcjonalną pracy artystycznej i administruje czynnościami związanymi z obsługą procesu artystycznego oraz prowadzi kancelarię.

 

2. Kierownik Literacki wykonuje i odpowiada za literackie i dramaturgiczne przygotowanie utworów do inscenizacji. Opracowuje projekty programów repertuarowych we współdziałaniu z dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru. Współpracuje z redakcjami prasy, radia i telewizji w sprawie działalności Teatru.

 

3. Główny księgowy wykonuje zadania przewidziane w przepisach szczególnych oraz koordynuje i nadzoruje pracą podległych mu pracowników, a w szczególności prowadzi rachunkowość jednostki, gospodarkę finansową jednostki, analizy wykorzystania środków z budżetu i kontrolę finansową wewnętrzną.

 

4. Główny specjalista organizator i specjalista organizator organizuje sprzedaż przedstawień w siedzibie Teatru i w terenie, sporządza tygodniowe i miesięczne plany repertuarowe, organizuje występy obcych teatrów w siedzibie Teatru. Organizuje i prowadzi działalność reklamową i popularyzatorską Teatru we współpracy z kierownikiem literackim. Negocjuje umowy w sprawie sprzedaży spektakli, przy czym główny specjalista prowadzi nadto obsługę administracyjną Biura Obsługi Widzów.

 

5. Obsługa prawna Teatru jest wykonywana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16.07.1982 r o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19. poz. 145 z późn. zmianami)

 

6. Kierownik Sekcji Spraw Pracowniczych i Gospodarczych prowadzi obsługę kadrową Teatru, administruje zasobami Teatru w zakresie majątku trwałego i nadzoruje proces pracy w zakładzie pracy.

 

7. Specjalista ds. bhp, p.poż i oc odpowiada za stan i prawidłowy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem pożarowym i zajmuje się ochroną cywilną.

 

8. Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego nadzoruje funkcjonowanie obsługi technicznej Teatru, a w szczególności transportu, pracowni elektroakustycznej, montażowni,, pracowni modelatorskiej, ślusarskiej, stolarskiej, magazynów i jest bezpośrednim przełożonym pracowników tych działów.

 

5. WYKAZ REGULAMINÓW

 • regulamin organizacyjny
 • regulamin pracy
 • regulamin premiowania i wynagradzania
 • regulamin funduszu socjalnego
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dn. 31 marca 1992 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury
 • instrukcja kancelaryjna
 • instrukcja archiwum zakladowego

Miejsce udostepniania regulaminów:

 • sekretariat Opolskiego Teatru Lalki i Aktora
 • kadry Opolskiego Teatru Lalki i Aktora

6. REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

 • akta osobowe
 • rejestr premier
 • regulaminy, instrukcje
 • protokoły kontroli
 • dokumentacja techniczna budynków

7. PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

a) miejsce przyjmowania interesantów

- sekretariat Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, ul. Augustyna Kosnego 2a,  Opole

b) w jakich godzinach odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw

- poniedziałek - piątek      godz. 8.00 - 15.00

c) w jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw

- sprawy przyjmowane są w formie ustnej i pisemnej

- pisma rejestrowane są w księdze kancelaryjnej

- odpowiedzi w sprawach pisemnych przesyłane są pocztą do adresata lub wręczane osobiście za potwierdzeniem w księdze kancelaryjnej

d) w jakiej kolejności załatwiane sa sprawy

- zgodnie z trybem i terminach określonych przez KPA

e) jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce

- w jednostce obowiązuje rzeczowy wykaz akt zatwierdzony przez Archiwum Państwowe w Opolu oraz księga kancelaryjna

8. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

1) Wieczyste użytkowanie gruntów.

2) Budynki i urządzenia:

- budynek Domu Aktora w Opolu przy ul. Sienkiewicza 25 i 27 ; Skarb Państwa właściciel gruntu, teatr- wieczysty użytkownik; właściciel budynków Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu i Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

- baza transportowa w Opolu przy ul. Zakładowej 2; Skarb Państwa właściciel gruntu, teatr - wieczysty użytkownik gruntu; właściciel budynków Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu i Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

- budynek Teatru oraz budynek zaplecza technicznego i sali prób w Opolu przy ul. Kośnego 2a; gmina Opole właściciel gruntu, teatr - wieczysty użytkownik gruntu; właściciel budynków Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

9. MAJĄTEK

Majątek Teatru stanowią:

1) budynki (przejęte w użytkowanie na podstawie dokumentów szczegółowych):

a) budynek Teatru przy ul. Kośnego 2a,

b) budynek zaplecza technicznego i sali prób

c) baza transportowa przy ul. Zakładowej 2,

d) budynek Domu Aktora przy ul. Sienkiewicza 25 i 27,

2) środki trwałe i urządzenia stanowiące wyposażenie obiektów,

3) środki obrotowe.

 

Teatr finansowany jest z:

1) wpływów ze sprzedaży biletów wstępu i innych opłat za usługi artystyczne,

2) rocznej dotacji samorządu terytorialnego,

3) własnej działalności gospodarczej,

4) dotacji celowych budżetu samorządu i innych, np. darowizn, spadków, zapisów.

 

Gospodarka finansowa Teatru jest prowadzona na podstawie planu działalności, zatwierdzonego przez dyrektora naczelnego i artystycznego oraz organizatora.

 

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek organizowany jest w oparciu o odrębnie wprowadzone plany finansowe.

 

Teatr prowadzi działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 soerpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w przetargu - prawo użytkowania wieczystego i własność budynków

Na  pliki do pobrania poniżej

 

Załączniki do pobrania: 2011-02-07 15:01:48 - Wykaz nieruchomości (38.50 kB)
2011-02-23 12:16:22 - Wykaz nieruchomości (185.44 kB)
2011-03-22 13:27:55 - OGŁOSZENIE sprzedaż nieruchomości (37.00 kB)

Ilość odwiedzin: 49183
Nazwa dokumentu: Opolski Teatr Lalki i Aktora
Podmiot udostępniający: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Tamara Łonicka-Kumala
Osoba, która odpowiada za treść: Tamara Łomnicka-Kumala
Osoba, która wprowadzała dane: Tamara Łomnicka-Kumala
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 09:40:45
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 09:40:45
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-05 09:27:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner