logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Aktualności
   plus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   minus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   plus Ochrona krajobrazu
   minus Lokalne standardy urbanistyczne
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2. Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

OPOLE
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

obowiązujące  opracowywane

 

System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

 

Powierzchnia pokrycia obowiązującymi planami w stosunku do powierzchni całkowitej Opola - 38,3 %
Liczba obowiązujących planów - 113


PROCEDURA OPRACOWANIA MPZP 

Lp. Etap czynności
I.


Przystąpienie do sporządzenia mpzp:
- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
- opracowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp
- przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp
- przekazanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp do Biura Rady Miasta
- uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia mpzp
- inwentaryzacja urbanistyczna
 

II.


Składanie wniosków:
- ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp
- składanie wniosków do mpzp (w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia)
- rozpatrzenie wniesionych wniosków przez Prezydenta Miasta Opola
- opracowanie projektu mpzp
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko założeń mpzp
 

III.
Opiniowanie, uzgadnianie projektu mpzp:
- zaopiniowanie projektu mpzp przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną
- opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp
- opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp
- zmiany wynikające z opinii i uzgodnień
 
IV.
Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:
- ogłoszenia i obwieszczenia o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu (co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia)
- wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu (na co najmniej 21 dni) oraz dyskusja publiczna
- przyjmowanie uwag do projektu mpzp (co najmniej 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia mpzp)
- rozpatrzenie wniesionych uwag do projektu mpzp przez Prezydenta Miasta Opola (w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania)
- ewentualne ponowienie opiniowania i uzgadniania
- wprowadzanie zmian wynikających z uwzględnienia uwag wniesionych do projektu mpzp
 
V.
Uchwalenie projektu mpzp:
- przekazanie projektu mpzp do Biura Rady Miasta
- uchwała Rady Miasta Opola w sprawie mpzp
- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego
- sprawdzanie zgodności mpzp z przepisami prawa przez Wojewodę Opolskiego
- ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
 

 

Ilość odwiedzin: 295572
Nazwa dokumentu: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Caputa
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Caputa
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 2013-01-02 13:14:24
Data udostępnienia informacji: 2013-01-02 13:14:24
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 09:02:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner