logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                       DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

STARSZY REFERENT DS. PŁAC

w wymiarze czasu pracy: 1,00 etat

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

1.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a)obywatelstwo polskie

oświadczenie

b)   pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

c)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

oświadczenie

d)   nieposzlakowana opinia

oświadczenie

e)  wykształcenie umożliwiające wykonywanie zadań na określonym stanowisku:                 - wyższe (preferowane kierunkowe: ekonomia, rachunkowość, finanse)             lub                                             - średnie (preferowane ekonomiczne, rachunkowość)

kserokopia świadectwa lub dyplomu

f) staż pracy na podobnym stanowisku w przypadku wykształcenia średniego        minimum  2-lata, brak wymogu stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego.

kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

   g)  znajomość przepisów wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy-Karta Nauczyciela, znajomość przepisów prawa pracy.

zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnianie wymagań

 

h)  brak przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania pracy na w/w stanowisku

oświadczenie

 2.   Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i Internetu, a w szczególności znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) , mile widziana znajomość programu płacowego ProgMan, Płatnik ZUS.

zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

b) wysokie zdolności analityczne,  umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, uwag i pism

zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

c) wysoka motywacja, dyspozycyjność w sytuacjach koniecznych, odporność na stres

zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

d) ) rzetelność, terminowość i dokładność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie dokumentacji płacowej jednostek obsługiwanych,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT,
 • przygotowywanie  obowiązujących sprawozdań GUS z zakresu prowadzonych spraw płacowych,
 • przygotowywanie danych do planów finansowych,
 • obsługa zajęć komorniczych,
 • wydawanie zaświadczeń o zarobkach,
 • wprowadzanie danych do SIO,
 • przygotowywanie przelewów  i  dyspozycji gotówkowych,
 •  przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych  CUW.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Centrum Usług Wspólnych znajduje się w budynku Instytutu Śląskiego przy ul. Piastowskiej 17 (parter). Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Opolu, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 0%.

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej,

b) życiorys-CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:                               

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą      z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)    - z własnoręcznym podpisem.

c)    list motywacyjny,

d)   kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.opole.pl),

e) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kompletne aplikacje w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Opolu ul. Piastowska 17 (45-082 Opole) dopiskiem:  Dotyczy naboru na stanowisko: Starszy referent ds. płac  w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r.- decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy informacyjnej CUW w Opolu oraz na tablicy Urzędu Miasta Opola.

                                                                Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Opolu

                                                                               Katarzyna Lasończyk-Wąsowska

Opole, 15.01.2018 r.

 

 

 

Ilość odwiedzin: 2317
Nazwa dokumentu: Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Skrócony opis: Starszy referent ds. płac
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Lasończyk-Wąsowska
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Lasończyk-Wąsowska
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Lasończyk-Wąsowska
Data wytworzenia informacji: 2018-01-15 16:22:40
Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 16:22:40
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-15 16:25:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner