logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26
 IM. KSIĄŻĄT OPOLSKICH W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NAZWA STANOWISKA PRACY:

specjalista ds. płac 0,25etatu

Zakres podstawowych czynności

 • pracownik realizuje zadania wynikające z obowiązujących ustaw i przepisów wykonywanych w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej,
 • prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 • sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,
 • obsługa Systemu Informacji Oświatowej,
 • współpraca z działem księgowości w zakresie:
 • przygotowywania list płac,
 • sporządzania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS,
 • sporządzania dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na PDOF oraz innych potrąceń z list płac,
 • okresowa analiza funduszu płac.

Wymagania formalne:

- obywatelstwo polskie,  

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

- wykształcenie: wyższe ekonomiczne, techniczne lub średnie ekonomiczne z dwuletnim  doświadczeniem zawodowym lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,
- biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
- umiejętność sporządzania list płac (w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego),
- znajomość obsługi programu „ Płatnik ”,
- znajomość przepisów podatkowych (w tym: sporządzania dokumentów PIT, VAT),
- znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, karty  

  nauczyciela, Kodeksu   Pracy, egzekucji administracyjnej, przepisów ZUS odnośnie
  naliczania i potrącania składek,
- znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
- umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,  

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
  urzędniczym 

Wymagania dodatkowe

 • preferowana osoba posiadająca doświadczenie w pracy na tym stanowisku w jednostce oświatowej,
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • zdolność do samodzielnej pracy merytorycznej i analitycznego myślenia;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, rachunkowości;   
 • umiejętność analizowania przepisów prawa;   
 • bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Microsoft Office;
 • znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność.
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, zagadnień PDOF, znajomość przepisów Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych
 • bardzo dobra znajomość programów: Płatnik i MS Office (w szczególności Excel),
 • doświadczenie w obsłudze kadrowej i płacowej,
 • samodzielność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, rzetelność, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Warunki pracy:

Zatrudnienie na czas próbny, następnie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

Wymagane dokumenty

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić:

1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej odręcznie podpisany;

2) list motywacyjny odręcznie podpisany;

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji

     i uprawnień zawodowych;

5) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie

    o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

6) kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;

7) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

    korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie
    z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ;

9) podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym

     wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  
    przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku
      urzędniczym.

Inne informacje:

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- miejsce pracy: : Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu
                           ul. Groszowicka 12, 45-517 Opole

- praca siedząca

- praca przy komputerze

- pokój  Księgowość/Płace na  II piętrze (budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada osobne wejście, toaletę,  nie posiada windy.)

- praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzroku

- wymiar etatu :  0,25

Praca w pomieszczeniach biurowych dwa razy w tygodniu w godzinach 08:00-13:00.
 Praca o charakterze indywidualnym. Częsty kontakt z innymi pracownikami.
Do wykonywania obowiązków konieczna jest praca przy komputerze i na dokumentach. Warunki pracy zgodne z przepisami bhp wg. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973), oraz zgodne z zasadami ergonomii.

2. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w  Sekretariacie  lub przesłać pocztą na adres placówki: : Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Książąt Opolskich  
w Opolu

                                           ul. Groszowicka 12, 45-517 Opole

w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem:
"Konkurs na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płac  
w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu."

Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia konkursu do dnia  09.02.2018r. do godz. 12.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie - nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP:

www.psp26-opole.ssdip.bip.gov.pl    oraz  na tablicy ogłoszeń w budynku Szkoły

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4540574

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w  siedzibie  Szkoły Podstawowej nr 26 w Opolu, przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Ilość odwiedzin: 1636
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
Skrócony opis: Specjalista ds. płac 0,25etatu
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Woszek
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Woszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-25 11:57:19
Data udostępnienia informacji: 2018-01-25 11:57:19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-25 12:03:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner