logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
SPECJALISTA DS. WYNAJMU I MARKETINGU
(1 etat- umowa na zastępstwo)

 

1.   Wymagania niezbędne

 

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a)   obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b)   pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c)   brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d)   nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie), preferowane:               
o kierunku marketing, reklama, komunikacja społeczna

Kserokopia dyplomu

f)   staż pracy: doświadczenie zawodowe – minimum 4 letnie

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenia
o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

g) prawo jazdy kat. B

Kserokopia uprawnień

2.   Wymagania dodatkowe

 

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

b) doświadczenie w organizacji eventów, wydarzeń biznesowych oraz z zakresu e-mail/telemarketing

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

c) praktyczna znajomość wykorzystania mediów społecznościowych przy realizacji projektów

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

d) umiejętność  redagowania tekstów marketingowych (tzw. "lekkie pióro”)

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

e) biegła umiejętność obsługi komputera w tym systemu operacyjnego Windows oraz znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego –Microsoft Office

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

f) kreatywność i silna motywacja do pracy

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

g) umiejętność planowania i organizacji pracy

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

h) umiejętność pracy pod presją czasu

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

i) umiejętności interpersonalne

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

j) wysoka kultura osobista

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

k) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

3.  Zakres wykonywanych zadań na  stanowisku:

 1. Opracowywania koncepcji merytorycznej i budżetowej dla wydarzeń CWK w Opolu;
 2. Operacyjna realizacja projektów własnych wydarzeń ;
 3. Inicjowanie nowych form działalności dla CWK w Opolu;
 4. Współpraca z zewnętrznymi partnerami, pozyskiwania nowych kontrahentów oraz partnerów;
 5. Tworzenie regulaminów projektowych, kosztorysów oraz harmonogramów realizacji projektów;
 6. Obsługa wystawców podczas wydarzeń targowych;
 7. Przygotowanie i negocjowanie ofert handlowych oraz warunków umów;
 8. Tworzenie baz sprzedażowych zgodnych z opracowaną koncepcją;
 9. Aktualizacja strony internetowej CWK oraz treści dla mediów społecznościowych;
 10. Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów sponsoringowych
 11. Redagowanie treści dla materiałów informacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych;
 12. Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu zwiększenie aktywności CWK;
 13. Współpraca przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 14. Reagowanie na opóźnienia w płatnościach;
 15. Obsługa realizacji zadań zleconych;
 16. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CWK.

4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu przy ul. Wrocławskiej 158, I piętro (winda), w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat (umowa na zastępstwo) ,
z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, wymagająca dobrej ostrości wzroku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze z obsługą monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie.

Praca w zespole, wymagane przemieszczenie się w terenie, bezpośredni kontakt z klientami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej sprawności psychoruchowej.

Praca w podstawowym systemie czasu pracy, w tym również w godzinach popołudniowych oraz w weekendy i  święta.

5.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu:

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 0,00%.

6.  Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej,

b) życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) – opatrzony własnoręcznym podpisem.

c)  list motywacyjny,

d)  kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.opole.pl)

e) koncepcja realizacji w CWK wydarzenia własnego – zakres tematyczny, plan organizacji, zarys budżetu,

f) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

g) dodatkowo / faktultatywnie : kserokopia innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, w tym spełnianie Wymagań dodatkowych ( pkt.2 ogłoszenia), takie jak referencje, listy polecające, itp.

 

Kompletne aplikacje należy składać w siedzibie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. Wynajmu i Marketingu w terminie do dnia 22.02.2018 r do godz. 15:00. Decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej CWK w Opolu oraz na tablicy Urzędu Miasta Opola.

 

                    Dyrektor

                Centrum Wystawienniczo-Kongresowego
                             w Opolu Patryk Stasiak

Ilość odwiedzin: 1934
Nazwa dokumentu: Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
Skrócony opis: SPECJALISTA DS. WYNAJMU I MARKETINGU (1 etat- umowa na zastępstwo)
Podmiot udostępniający: SPECJALISTA DS. WYNAJMU I MARKETINGU (1 etat- umowa na zastępstwo)
Osoba, która wytworzyła informację: Ewelina Linek
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Linek
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Linek
Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 23:22:24
Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 23:22:24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-13 23:25:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner