logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


MIEJSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

samodzielne stanowisko ds. informatyki

1.

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

 1. obywatelstwo polskie /kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP*

Oświadczenie

 1. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

 

Oświadczenie

 1. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne

 

Oświadczenie

 1. nieposzlakowana opinia

 

Oświadczenie

 1. wykształcenie: wyższe

informatyczne lub teleinformatyczne

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c).

 

W przypadku dyplomu sporządzonego w języku innym niż polski, kserokopię tłumaczenia w/w dyplomu, dokonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego.

f)roczne doświadczenie zawodowe

Kserokopia świadectwa pracy lub oryginał zaświadczenia
o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

 

g) inne:

 • znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i zarządzaniem stacjami roboczymi pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows
 • znajomość Active Directory,
 • znajomość budowy i serwisowania sprzętu komputerowego
 • znajomość zagadnień związanych z sieciami LAN, protokołem TCP/IP
 • dobra znajomość pakietu biurowego - MS Office
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem informatycznym oraz ochroną danych
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie pozwalającym na przygotowanie części technicznej dokumentacji przetargowej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej

 

 

 

 

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej, są:

 1. Certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
 3. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 4. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

2.

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym
lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 1. znajomość przepisów dotyczących administracji samorządowej, KPA, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500plus), świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 1. staż pracy w administracji samorządowej

 

Kserokopia świadectwa pracy lub oryginał zaświadczenia
o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

 

c) inne:

 • zdolność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • sumienność,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • samodzielność oraz odpowiedzialność
  w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania
  i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność współpracy
  w grupie i utożsamiania się
  z celami zespołu,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • dyspozycyjność.

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Instalowanie i konfigurowanie podstawowego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
 2. Konserwacja sprzętu komputerowego w Centrum.
 3. Administrowanie i zapewnienie ciągłości działania sieci komputerowej w Centrum.
 4. Zarządzanie siecią telefoniczną.
 5. Stała pomoc dla pracowników Centrum w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania, zabezpieczania danych i innych problemów dotyczących działania sprzętu elektronicznego.
 6. Administracja serwerami baz danych, aplikacji, multimediów, poczty, www, plików
 7. Zarządzanie kontami oraz uprawnieniami użytkowników w Active Directory oraz w systemach aplikacyjnych.
 8. Wdrażanie oraz monitoring aktualizacji systemów operacyjnych oraz wykorzystywanego oprogramowania.
 9. Monitorowanie logów systemów teleinformatycznych.
 10. Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Centrum.
 11. Wdrażanie mechanizmów w zakresie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Centrum.
 12. Wdrażanie polityki bezpieczeństwa w systemie informatycznym.
 13. Utrzymanie i aktualizacja wewnętrznej oraz zewnętrznej strony internetowej Centrum.
 14. Zamieszczanie i aktualizacja informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 15. Obsługa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 16. Przygotowanie oraz prezentacja materiałów informacyjnych na wyświetlaczach multimedialnych w Centrum.
 17. Monitorowanie legalności programów zainstalowanych na komputerach w Centrum.
 18. Ewidencja sprzętu komputerowego i licencji na programy stosowane w Centrum.
 19. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w zakresie obsługi zgłoszeń użytkowników.
 20. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 21. Szkolenie pracowników w zakresie użytkowanych systemów.
 22. Współpraca z autorami systemów użytkowanych w Centrum tj. Info-R, ProgMan.
 23. Monitoring zmian ustawowych dotyczących informatyzacji administracji publicznej
  i odpowiedzialność za ich wdrożenie.
 24. Weryfikacja poziomu spełniania przez systemy informatyczne stosowane w Centrum wymagań w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju określonych przepisami prawa w stosunku do systemów stosowanych w urzędach administracji publicznej.
 25. Przygotowywanie planu zakupów dla potrzeb tworzenia projektu budżetu centrum oraz monitorowanie wykonania w paragrafie 4210 w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego.
 26. Analiza ryzyka systemu teleinformatycznego.
 27. Prowadzenie postępowań zleconych przez Dyrektora zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na potrzeby Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 EURO w szczególności w zakresie zamówień komputerów, oprogramowania
  i sprzętu komputerowego, telefonów, domeny oraz usług internetowych.
 28. Uczestnictwo w komisji likwidacyjnej zgodnie z zarządzeniem ws. powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu  oraz regulaminu jej działania.
 29. Wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchnika.
 30. Ochronę danych osobowych przetwarzanych na stanowisku pracy w zakresie świadczeń socjalnych na podstawie następujących przepisów prawnych:
  1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
  2. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
  3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.),
  4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 489 ze zm.),
  5. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.),
  6. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.),
  7. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 162 ze zm.),
  8. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).

 

4. Warunki pracy na stanowisku pracy

Praca w budynku Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu przy ul. Ozimskiej (VII piętro) wyposażonym
w windę. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, lekka, siedząca, samodzielna
, wymagająca dobrej ostrości wzroku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze z obsługą monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie
i innych urządzeń biurowych a także bezpośrednim i telefonicznym kontaktem z klientami.

 

5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 3,5198 %. 

 

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 1. dokumenty wymienione powyżej,
 2. życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”
  i podpisem,
 1. list motywacyjny,
 1. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bip.um.opole.pl, www.mcs-opole.bip.gov.pl, www.mcs.opole.pl oraz w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu w pok. 7.09,
 1. dokumenty potwierdzające niepełnosprawność *.

 

Kompletne aplikacje należy składać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19, VII piętro pokój nr 7.09 (w godzinach: pn-śr.: 7:30-15:30, czw.: 7:30-17:00, pt.: 7:30-14:00), z dopiskiem: „Dotyczy naboru samodzielne stanowisko ds. informatyki” w terminie do dnia 1 marca 2018 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu. Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

               

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, www.mcs-opole.bip.gov.pl, na stronie internetowej www.mcs.opole.pl oraz tablicy informacyjnej Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

               

W związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu – Dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń
w Opolu - z siedzibą w Opolu 45-057, ul. Ozimska 19. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

* w przypadku osób niepełnosprawnych

 

Dyrektor
Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu
Anna Radlak

Ilość odwiedzin: 1706
Nazwa dokumentu: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
Skrócony opis: samodzielne stanowisko ds. informatyki
Podmiot udostępniający: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Radlak
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Radlak
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Wojciechowski
Data wytworzenia informacji: 2018-02-19 11:59:58
Data udostępnienia informacji: 2018-02-19 11:59:58
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 12:09:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner