logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Podinspektor w dziale OPM

 

 

 1. Wymagania niezbędne

 

Wymagania niezbędne

 

Wymagane dokumenty

 1. obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP *

Oświadczenie

 1. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

 1. brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

 1. nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

 1. wykształcenie średnie

Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

 1. staż pracy: minimum 5 lat, w tym co najmniej pół roku doświadczenia w pracy w urzędach lub w jednostkach samorządowych

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu

w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c)

 

 

 1. prawo jazdy kat. B oraz sprawne prowadzenie samochodów osobowych

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 1. Wymagania dodatkowe

 

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 1. znajomość przepisów z zakresu:
 • ustawy o sporcie
 • ustawy o samorządzie gminnym.

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 1. znajomość struktury oraz statutu MOSiR w Opolu

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. biegła umiejętność obsługi komputera w tym systemu operacyjnego Windows
  i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 1. odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, sumienność, rzetelność

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. zainteresowanie sportem, rekreacją
  i turystyką, kreatywność, innowacyjność, chęć podejmowania nowych wyzwań, umiejętność pracy zespołowej oraz indywidualnej, umiejętność pisania artykułów, komunikatów prasowych, wysokie zdolności organizacyjne, umiejętność obsługi cyfrowego aparatu fotograficznego, znajomość Social Media i obsługi stron internetowych, doświadczenie w kontaktach z mediami oraz pracy w marketingu będzie dodatkowym atutem    

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 1. doświadczenie w koordynacji i nadzorze przy przygotowaniu materiałów reklamowych

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 1. umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. znajomość marketingu sportowego

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. znajomość obsługi: Facebooka, Twittera oraz Instagramu

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. współpraca ze środowiskiem sportowym, klubami sportowymi będzie dodatkowym atutem

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    1. Współpraca przy realizacji zadań z zakresu promocji i informacji wpisanych w statut działalności MOSiR Opole.
    2. Współpraca przy przygotowywaniu strategii promocyjno-informacyjnej, w tym udział w planowaniu działań promocyjnych, kampanii reklamowych i informacyjnych w zakresie wzmocnienia wizerunku MOSiR Opole.
    3. Administrowanie stroną internetową MOSiR Opole.
    4. Tworzenie dyplomów, podziękowań, listów gratulacyjnych, zaproszeń itp.
    5. Organizacja i współorganizacja wydarzeń koordynowanych przez MOSiR Opole.
    6. Prowadzenie, eksploatacja i obsługa urządzeń i pojazdów znajdująca się na wyposażeniu działu OPM.
    7. Inicjowanie, przygotowanie i realizacja imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych oraz współorganizowanych przez MOSiR zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym:
     1. Sporządzanie relacji poprzez kanały komunikacji stronę internetową, Social Media: stronę fanowską facebook, instagram, twitter, kanał youtube;
     2. Przygotowanie materiałów i relacji fotograficznych;
     3. Przygotowanie artykułów, komunikatów, materiałów prasowych
     4. Wykonywanie sprawozdania z imprez sportowych w mieście Opole;
     5. Przygotowanie formalne i organizacyjne imprez o charakterze sportowo-rekreacjnym i imprez masowych
    8. Współpracowanie z innymi komórkami organizacyjnymi MOSiR
    9. Inicjowanie oraz prowadzenie kampanii reklamowych i promocyjnych działalności MOSiR
    10. Inicjowanie i podejmowanie zadań na rzecz rozwoju strategii działalności sportowo-rekreacyjnej MOSiR poprzez:
 1. Realizacja projektów dotyczących promocji sportu i rekreacji dofinansowanych ze środków pozabudżetowych w tym funduszy Unii Europejskiej,
 2. Wdrażanie projektów dotyczących promocji sportu i rekreacji MOSiR
    1. Prowadzenie korespondencji i ewidencji pism przychodzących i wychodzących Działu OPM
    2. Przestrzeganie dyscypliny pracy, a w szczególności przepisów BHP i p. poż. obowiązującego regulaminu pracy.
    3. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej powierzonego pojazdu.
    4. Prowadzenie, eksploatacja i obsługa pojazdów.
    5. Przestrzeganie bezpiecznych warunków w czasie jazdy i obsługi pojazdu.
    6. Wykonywanie wszelkich innych prac, nie wynikających w ww. zakresu, zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora z aktualnych potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Działu i Dyrekcji MOSiR

 

* Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13 I piętro, bez windy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w równoważnym systemie czasu pracy, w tym również w godzinach popołudniowych oraz w weekendy i święta. Podczas organizowania
i przeprowadzania imprez praca na obiektach lub w miejscach administrowanych przez MOSiR w Opolu.

Praca w zespole, wymagane przemieszczanie się w terenie, bezpośredni kontakt z klientami i codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku i sprawności psychoruchowej.

 

5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu:

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 1. dokumenty wymienione powyżej,
 2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                    (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych                  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202.)” i podpisem,
 3. list motywacyjny,
 4. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bip.um.opole.pl. oraz w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu,
  ul. Barlickiego 13,
 5. Dokument potwierdzający niepełnosprawność*

 

Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Barlickiego 13 w Opolu (pok. nr 113), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Dziale Organizacji Promocji i Marketingu w terminie do dnia  04 czerwca 2018 r., decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

           

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu i na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13.

 

 

 

                       Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

                            Krzysztof Machała

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2018-05-25 08:21:09 - nabór podinspektor dział OPM (212.51 kB)
2018-05-25 11:24:22 - kwestionariusz osobowy (68.38 kB)
2018-06-06 13:47:42 - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (176.48 kB)

Ilość odwiedzin: 1899
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Skrócony opis: Ogłoszenie o naborze Podinspektor w dziale OPM
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Anita Śrutwa
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Kozłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anita Śrutwa
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 08:10:30
Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 08:10:30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-06 13:49:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner