logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

SAMODZIELNY REFERENT DS. PŁAC

w wymiarze czasu pracy: 1,00 etat

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

1.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a)obywatelstwo polskie

oświadczenie

b)   pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

c)  brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

oświadczenie

d)   nieposzlakowana opinia

oświadczenie

e)  wykształcenie średnie  lub wyższe

 

kserokopia świadectwa lub dyplomu

     f)staż pracy na podobnym stanowisku: minimum 4-lata (wykształcenie średnie),                 2-lata (wykształcenie wyższe)

kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

   g) znajomość przepisów wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy-Karta Nauczyciela, znajomość przepisów prawa pracy.

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnianie wymagań

 

h)  brak przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania pracy na w/w stanowisku

Oświadczenie

2.   Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

    b)  biegła obsługa komputera           oraz   znajomość programu ProgMan, Płatnik ZUS ,Word, Excel, mile widziana znajomość programu Vulcan

zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

c) wysokie zdolności analityczne,  umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, uwag i pism

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

d) wysoka motywacja, dyspozycyjność, odporność na stres

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

e) rzetelność i profesjonalizm w działaniu, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobre umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie dokumentacji płacowej jednostek obsługiwanych
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS i Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT
 • przygotowywanie  obowiązujących sprawozdań GUS z zakresu prowadzonych spraw płacowych
 • przygotowywanie danych do planów finansowych
 • obsługa zajęć komorniczych
 • wprowadzanie danych do SIO
 • przygotowywanie przelewów  i  dyspozycji gotówkowych.
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez  przełożonych  CUW

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Centrum Usług Wspólnych znajduje się w budynku Instytutu Śląskiego przy ul. Piastowskiej 17 (parter). Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Opolu:

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 0,03%.

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 1. dokumenty wymienione powyżej,
 2. życiorys-CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:   

                            

 „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Usług Wspólnych w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iod@cuw.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i własnoręcznym podpisem,

 

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy – według załączonego do ogłoszenia wzoru
 3. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Kompletne aplikacje w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych ul. Piastowska 17 (45-082 Opole) z dopiskiem:  Dotyczy naboru na stanowisko: Samodzielny referent ds. płac w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r.- decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy informacyjnej CUW w Opolu oraz na tablicy Urzędu Miasta Opola.

                                                               

                                                                           Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Opolu

                                                                                 Katarzyna Lasończyk-Wąsowska

Opole, 6.06.2018 r.

Załączniki do pobrania: 2018-06-06 15:31:36 - Klauzula informacyjna (63.07 kB)
2018-06-06 15:33:06 - Kwestionariusz osobowy (47.00 kB)

Ilość odwiedzin: 1687
Nazwa dokumentu: Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Skrócony opis: Samodzielny referent ds. płac
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Lasończyk-Wąsowska
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Lasończyk-Wąsowska
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Lasończyk-Wąsowska
Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 15:28:14
Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 15:28:14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-06 15:35:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner