logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 4
im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

specjalista do spraw:

koordynator projektu  pn. „Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy” / „Společnou přípravou na česko-polský trh prace”  - nr projektu Cz.11.2.119/0.0/0.0/16_022/0001159 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 3 Edukacja  i kwalifikacje.

Adres jednostki:

Zespół Szkół Nr 4 im. Bronisława Kraszewskiego, 45-867 Opole,  ul. Hallera 4

 1. Wymiar etatu:  0,3 etatu
 2. Zatrudnienie: na  czas określony, nie dłużej niż czas realizacji projektu tj.  do dnia 31.12.2021 r.
 3. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków strukturalnych UE oraz innych inicjatyw UE,
 • doświadczenie w realizacji projektów z partnerem innego kraju,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność zarządzania finansowego w projektach,
 • znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość i umiejętność stosowania zapisów prawa krajowego i unijnego dotyczących realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,
 • znajomość wytycznych dot. kwalifikacji wydatków dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • uczciwość, sumienność, dokładność, rzetelność, dobra organizacja pracy, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, komunikatywność, wysoka odporność na stres, wysoka kultura osobista,
 • wysokie umiejętności organizacyjne, umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby związane z pełnioną funkcją oraz rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • wykonywanie prac  administracyjnych związanych z realizacją projektu, planowanie i dzielenie projektu na etapy,
 • zapewnienie prawidłowego przebiegu i koordynacja  poszczególnych działań kluczowych projektu,
 • opracowanie czasowego harmonogramu projektu i zapewnienie poprawnego powiązania działań,
 • współpraca w koordynatorem projektu z czeskiej szkoły, z celu ustalenia przebiegu działań kluczowych pod względem czasowego harmonogramu,
 • współpraca z pozostałymi członkami zespołu,
 • przygotowanie  i kompletowanie materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań kluczowych,
 • stałe informowanie kierownika projektu dot. realizacji zadań projektowych, opracowywanie  i dystrybucja notatek ze spotkań projektowych i notatki z konsultacji,
 • współpraca w osobą odpowiedzialną za budżet projektu,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumenty do przygotowania raportów monitorujących oraz materiałów do końcowego raportu oceniającego,
 • prowadzenie archiwum materiałów i dokumentów związanych z projektem (w tym także formularzy elektronicznych).

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu, ul. Hallera 4 w wymiarze 0,3 etatu, na parterze i pierwszym piętrze (brak windy), z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, wymagająca dobrego wzroku (praca przy monitorze ekranowym).

 

W miesiącu czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 2,69 %.

 

Wynagrodzenie finansowane ze  środków projektu.

 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
  1. list motywacyjny,
  2. Życiorys/CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej oraz wymagań ujętych w pkt. 3 i 4 dot. niniejszego naboru, opatrzony klauzulą o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespółu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@zsz4.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem.

  1. kwestionariusz osobowy,
  2. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  3. kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,
  4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  6. oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
  8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz stażu pracy, jeżeli są niezbędne do potwierdzenia wymaganych kwalifikacji,
  9. dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu lub  w terminie do dnia 17.07.2018 r.  do godz. 15.00  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista do spraw:  koordynator projektu pn. „Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy” / „Společnou přípravou na česko-polský trh prace”.

Decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77/ 4745359 lub 77/ 4745360.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4

im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

mgr inż. Bożena Czapska – Czoch

 

Ilość odwiedzin: 1228
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
Skrócony opis: specjalista do spraw: koordynator projektu pn. „Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy” / „Společnou přípravou na česko-polský trh prace” - nr projektu Cz.11.2.119/0.0/0.0/16_022/0001159 ws
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Czapska-Czoch
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 12:03:11
Data udostępnienia informacji: 2018-07-06 12:03:11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-06 12:06:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner