logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

45-073 OPOLE, ul. Torowa 7,

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE:

zastępca dyrektora ds. organizacji kształcenia,

 w wymiarze 1 etatu.

Planowane zatrudnienie od 01.09.2018 r.

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Kserokopia dowodu osobistego

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie : wyższe  z zakresu zarządzania;

Kserokopia dyplomu lub świadectwa

f)  znajomość zagadnień  z zakresu prawa oświatowego, organizacji kształcenia zawodowego, ochrony danych osobowych;

Zapis w liście motywacyjnym lub/i kopia świadectwa pracy na podobnym stanowisku

 1. znajomość zagadnień z zakresu kształcenia ustawicznego osób dorosłych, kontroli zarządczej;

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

h) znajomość obsługi komputera, w tym programów biurowych ( Microsoft Office: MS Word, MS Excel) oraz urządzeń biurowych

Zapis w liście motywacyjnym

 

 

 

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnienie wymagań

 1. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych

Świadectwo pracy lub/i zaświadczenie o zatrudnieniu

 1. kwalifikacje z zakresu zarządzania jakością;

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 1. znajomość obsługi serwisów OKE, BIP, GUS, RSPnTS, SIO, ISAP;

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 1. umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnego planowania pracy;

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 1. umiejętność podejmowania decyzji, systematyczność, rzetelność; umiejętność planowania pracy podległym pracownikom;

Zapis w liście motywacyjnym lub CV lub/i świadectwa pracy na podobnym stanowisku

 1.  łatwość nawiązywania kontaktów, dobra komunikacja interpersonalna;

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Cel główny stanowiska: wspomaganie dyrekcji w organizowaniu kształcenia zawodowego, w tym również egzaminów zawodowych i kształcenia w formach pozaszkolnych; współpraca z pracodawcami w celu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.

Zadania szczegółowe:

 1. Organizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 2. Promowanie współpracy z przedsiębiorstwami na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego, w tym m. in. organizowanie staży dla nauczycieli, monitorowanie potrzeb rynku pracy w związku z tworzeniem nowych pracowni w CKP, nadzorowanie spraw związanych z wycieczkami uczniów i stażami u pracodawców w ramach praktycznej nauki zawodu.
 3. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowanie kontroli zarządczej w placówce.
 4. Prowadzenie i nadzorowanie prac organizacyjnych związanych z terminowym przygotowaniem oraz przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych dla uczniów i słuchaczy.
 5. Pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych osobowych – nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem obowiązków wynikających z RODO.
 6. Nadzór nad prawidłowym i sprawnym działaniem sekretariatu i kancelarii.
 7. Zapewnienie aktualnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami dokumentacji wewnętrznej – tworzenie, rozpowszechnianie i aktualizacja procedur, instrukcji i regulaminów.
 8. Przygotowanie projektów opracowań i sprawozdań dotyczących działalności placówki, w tym na potrzeby oceny jednostek miejskich.
 9. Promowanie szkolnictwa zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 10. Wspomaganie opracowywania koncepcji rozwoju placówki.
 11. Udzielanie informacji, porad i wyjaśnień w zakresie problematyki szkolenia praktycznego uczniów i słuchaczy nauczycielom, rodzicom, uczniom i słuchaczom.

 

 Warunki pracy na stanowisku:

Praca biurowa w budynku C Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7, I piętro bez windy, w wymiarze 1 etatu. Przewaga pracy siedzącej, z koniecznością przemieszczania się na terenie placówki do innych budynków; praca wymagająca wysiłku umysłowego, odporności na stres, planowania działań i zdolności organizacyjnych, dobrej ostrości wzroku, z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych.

 W czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 5,5%.

 Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 1. dokumenty wymienione powyżej;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy dla kandydatów do zatrudnienia, opatrzony właściwą klauzulą, dostępny na stronie zpo.opole.pl
 4.  dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a, ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych)

Kompletne aplikacje należy składać w ZPO ul. Torowa 7, budynek B, pokój 103 w dziale kadr, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko zastępcy dyrektora ds. organizacji kształcenia,   w terminie do dnia 27 lipca 2018 r. Decyduje data faktycznego wpływu do ZPO. Bliższych informacji na temat oferty udzielą kadry ZPO: tel. 774231675 lub pod adresem kadry@zpo.opole.pl

            

Dyrektor

Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu

mgr Urszula Kowalczyk

Ilość odwiedzin: 2363
Nazwa dokumentu: Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Skrócony opis: zastępca dyrektora ds.organizacji kształcenia
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Kowalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-07-17 10:16:26
Data udostępnienia informacji: 2018-07-17 10:16:26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-17 10:18:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner