logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


MIEJSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń

w Wydziale Świadczeń Rodzinnych

 

1.

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

 1. obywatelstwo polskie

 

Oświadczenie

 1. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

 

Oświadczenie

 1. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne

 

Oświadczenie

 1. nieposzlakowana opinia

 

Oświadczenie

 1. wykształcenie: wyższe

 

Kserokopia dyplomu

 1. roczne doświadczenie zawodowe

Kserokopia świadectwa pracy lub oryginał zaświadczenia
o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

 

 

2.

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym
lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 1. wykształcenie: wyższe administracyjne

Kserokopia dyplomu

 1. znajomość przepisów dotyczących administracji samorządowej, KPA, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500plus), świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 1. staż pracy w administracji samorządowej

 

Kserokopia świadectwa pracy lub oryginał zaświadczenia
o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

 

 1. umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel) oraz programów dziedzinowych
  do obsługi świadczeń

 

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 1. odpowiedzialność, sumienność, dokładność, samodzielność, dobra organizacja pracy

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Archiwizacja akt zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń.
 3. Przygotowywanie projektów pism i decyzji administracyjnych w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi uprawnień do świadczeń.
 4. Odpowiedzialność za terminowe załatwianie spraw (zastosowanie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchnika.
 6. Ochronę danych osobowych przetwarzanych na stanowisku pracy w zakresie świadczeń socjalnych na podstawie następujących przepisów prawnych:
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.),
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.),
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.),
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 2092 ze zm.),
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz.1851 ze zm.),
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.
  z 2016 r. poz. 1860),
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. u. poz. 1061).

 

4. Warunki pracy na stanowisku pracy

Praca w budynku Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu przy ul. Ozimskiej (VII piętro) wyposażonym
w windę. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, lekka, siedząca, samodzielna
, wymagająca dobrej ostrości wzroku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze z obsługą monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie
i innych urządzeń biurowych a także bezpośrednim i telefonicznym kontaktem z klientami.

 

5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

W miesiącu czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 3,4632 %. 

 

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 1. dokumenty wymienione powyżej,
 2. życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą o treści:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: izabela.kutyla@mcs.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem;

 

 1. list motywacyjny,

 

 1. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bip.um.opole.pl, www.mcs-opole.bip.gov.pl, www.mcs.opole.pl oraz w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu w pok. 7.09,

 

 1. dokumenty potwierdzające niepełnosprawność *.

 

Kompletne aplikacje należy składać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19, VII piętro pokój nr 7.09 (w godzinach: pn-śr.: 7:30-15:30, czw.: 7:30-17:00, pt.: 7:30-14:00), z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Świadczeń Rodzinnych”
w terminie do dnia 27 lipca 2018 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu. Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

             

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji
o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, www.mcs-opole.bip.gov.pl, na stronie internetowej www.mcs.opole.pl oraz tablicy informacyjnej Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

             

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu – Dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu - z siedzibą w Opolu 45-057, ul. Ozimska 19. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

* w przypadku osób niepełnosprawnych

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu

Anna Radlak

Ilość odwiedzin: 1719
Nazwa dokumentu: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
Skrócony opis: stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
Podmiot udostępniający: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Łysek
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Łysek
Osoba, która wprowadzała dane: Szymon Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2018-07-18 12:00:23
Data udostępnienia informacji: 2018-07-18 12:00:23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-18 12:17:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner