logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO KADROWYCH
(1 etat)

 

1.   Wymagania niezbędne

 

 

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a)   obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b)   pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c)   brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d)   nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie), ekonomiczne

Kserokopia dyplomu

f) biegła obsługa programu kadrowo płacowego

Oświadczenie

 

2.   Wymagania dodatkowe

 

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

c) Praktyczna znajomość zasad prowadzenia teczek osobowych, ewidencji czasu pracy oraz  zasad archiwizacji teczek osobowych

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

d) Umiejętność sporządzania dokumentacji przetargowych oraz znajomość przepisów PZP

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

e) biegła umiejętność obsługi komputera w tym systemu operacyjnego Windows oraz znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego –Microsoft Office

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

f) kreatywność i silna motywacja do pracy

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

g) umiejętność planowania i organizacji pracy

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

h) umiejętność pracy pod presją czasu

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

i) umiejętności interpersonalne

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

j) wysoka kultura osobista

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

k) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym

Zapisy w liście motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na  stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji wniosków i zapotrzebowań wynikających z PZP
 2. Sporządzanie wniosków i zapotrzebowań na potrzeby realizacji zadań postawionych przez kadrę kierowniczą.
 3. Sporządzanie dokumentacji do przetargów zgodnie z PZP
 4. Prowadzenie oraz rozstrzyganie ogłoszeń przetargowych.
 5. Kontrola dokumentacji związanej z dokonywanymi zakupami.
 6. Współpraca z zewnętrznymi partnerami, w celu uzyskania najkorzystniejszych ofert zgodnie z PZP:
 7. Kontrola poprawności wykonanych procedur w związku z wydatkowaniem pieniędzy publicznych.
 8. Prowadzenie teczek osobowych pracowników;
 9. Archiwizacja teczek osobowych zgodnie z wymogami KP
 10. Sporządzanie umów cywilnoprawnych z  pracownikami ;
 11. Sporządzanie list obecności i prowadzenie ewidencji czasu pracy:
 12. Prowadzenie dochodowych kartotek zatrudnionych pracowników:
 13. Organizacja naborów na stanowiska urzędnicze,
 14. Objęcie obowiązków IOD w CWK,
 15. Prowadzenie rejestru nadanych uprawnień na wykorzystanie danych,
 16. Sporządzanie zgód oraz klauzul informacyjnych zgodnych z RODO,
 17. Raportowanie o uchybieniach w systemach bezpieczeństwa informacji,
 18. Kontrola przestrzegania procedur bezpieczeństwa zgodnie z RODO,
 19. Obsługa realizacji zadań zleconych przez przełożonych;
 20. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CWK.

4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu przy ul. Wrocławskiej 158, I piętro (winda), w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat,
z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, wymagająca dobrej ostrości wzroku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze z obsługą monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie.

Praca w zespole, wymagane przemieszczenie się w terenie, bezpośredni kontakt z petentami, , praca wymagająca bardzo dobrej organizacji oraz kreatywności .

 

5.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu:

 

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 0,00%.

 

6.  Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej,

b) życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Opola, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iod@cwkopole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem.

c)  list motywacyjny,

d)  kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.opole.pl)

f) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

g) dodatkowo / faktultatywnie : kserokopia innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, w tym spełnianie Wymagań dodatkowych ( pkt.2 ogłoszenia), takie jak referencje, listy polecające, itp.

 

Kompletne aplikacje należy składać w siedzibie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor ds. Administracyjno kadrowych w terminie do dnia 31.07.2018 r do godz. 12:00. Decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeniowej CWK.

 

                    Dyrektor

                Centrum Wystawienniczo-Kongresowego
                             w Opolu Patryk Stasiak

                                                                                  

 

                                                                       ………………………………………………

Opole 18.07.2018 r.

 

Załączniki do pobrania: 2018-07-19 09:41:30 - Obowiazek informacyjntjny nabór (354.27 kB)

Ilość odwiedzin: 1665
Nazwa dokumentu: Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
Skrócony opis: INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO KADROWYCH (1 etat)
Podmiot udostępniający: INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO KADROWYCH (1 etat)
Osoba, która wytworzyła informację: Ewelina Linek
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Linek
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Linek
Data wytworzenia informacji: 2018-07-19 09:31:10
Data udostępnienia informacji: 2018-07-19 09:31:10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-19 10:01:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner