logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4

IM. BRONISŁAWA KORASZEWSKIEGO W OPOLU

 

ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

1. Adres Jednostki:

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego

ul. Hallera 4

45-867 Opole

 

2. Określenie stanowiska:        referent ds. księgowości

    Wymiar etatu:      pełny wymiar czasu pracy, tj. 40 godzin tygodniowo

 

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe o kierunku ekonomicznym.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 

 1. Znajomość przepisów z zakresu  prawa pracy, płac i zasiłków, ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, ustawy - Karta Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, ustawy o podatku od towarów i usług.
 2. Biegła obsługa komputera oraz znajomość Word, Excel.
 1. Mile widziana znajomość obsługi oraz umiejętności pracy w programie Płace Optivum,  Płatnik oraz finansowo – księgowym Vulcan (Księgowość Optivum, Faktury Optivum).
 2. Dobra organizacja pracy, systematyczność, staranność, rzetelność, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia.
 3. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Sporządzanie dokumentów dotyczących sprzedaży np. faktury VAT.
 2. Terminowe przekazywanie podatku od nieruchomości.
 3. Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.
 4. Sporządzanie umów związanych z najmem.
 5. Dekretacja dokumentów.
 6. Terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej.
 7. Comiesięczne rozliczanie podatku VAT.
 8. Sporządzanie deklaracji VAT oraz odprowadzanie podatku VAT.
 9. Wyliczanie wstępnego i końcowego: współczynnika i prewspółczynnika (stosowane do prawidłowego odliczenia podatku VAT).
 10. Dokonywanie korekty VAT naliczonego za ubiegły rok.
 11. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ZFM (sporządzanie umów, prowadzenie kartotek funduszu mieszkaniowego, naliczanie odsetek oraz rat spłaty pożyczek, przekazywanie informacji dla pracownika ds. płac o wysokości potrąceń z tytułu spłat rat pożyczek).
 12. Przeliczenie etatów do Funduszu Socjalnego – dokonanie odpisu.
 13. Sporządzanie list wypłat dla emerytów i rencistów związanych z ZFŚS.
 14. Przygotowanie i przekazywanie dokumentacji księgowej do archiwum szkolnego.
 15. Współpraca przy sporządzaniu: preliminarzy budżetowych, projektów budżetu oświaty oraz przestrzeganie zapisów budżetu przy wykonywaniu zadań.

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

 

 1. Miejsce pracy: Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu – praca siedząca.
 2. Praca przy komputerze.
 3. Pokój administracji na parterze budynku.
 4. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzroku- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

    W Zespole Szkól Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił  2,69 %.

 

 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
  1. list motywacyjny,
  2. Życiorys/CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej oraz wymagań ujętych w pkt. 3 i 4 dot. niniejszego naboru, opatrzony klauzulą o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@zsz4.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem.

  1. kwestionariusz osobowy,
  2. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  3. kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,
  4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  6. oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
  8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz stażu pracy, jeżeli są niezbędne do potwierdzenia wymaganych kwalifikacji,
  9. dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

 

Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu lub  w terminie do dnia  21.08.2018 r.  do godz. 15.00  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: „Nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu”. 

Decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77/ 4745359 lub 77/ 4745360.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4

im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

 

mgr inż. Bożena Czapska – Czoch

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1403
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
Skrócony opis: referent ds.księgowości
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Czapska-Czoch
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-08-07 13:22:26
Data udostępnienia informacji: 2018-08-07 13:22:26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-07 13:27:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner