logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
organizuje nabór na wolne, nieurzędnicze stanowiska pracy:
pracownik socjalny
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
w Opolu przy ul. Małopolskiej 20 A
w wymiarze 1,0 etatu

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie

wyższym, na kierunku praca socjalna lub inne uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość przepisów prawa, zwłaszcza ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, procedury „Niebieska Karta”, ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

 2. umiejętność interpretacji przepisów prawa;

 3. umiejętność organizacji i planowania pracy;

 4. umiejętność pracy w zespole;

 5. odporność na stres;

 6. umiejętność pracy pod presją czasu;

 7. aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań;

 8. wysoka kultura osobista.

III. Główne obowiązki na w/w stanowisku:

 1. organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych;

 2. monitoring realizacji procedury „Niebieskiej Karty”;

 3. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej realizacji procedury „Niebieskiej Karty”;

 4. świadczenie środowiskowej pracy socjalnej na rzecz klientów zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób doświadczających przemocy w rodzinie;

 5. planowanie i realizacja pomocy dla osób zgłaszających gotowość do rozwiązywania własnych problemów wynikających z ich trudnej sytuacji życiowej;

 6. organizowanie systemu wsparcia, realizowanie zadań szeroko rozumianej pracy socjalnej dla osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej;

 7. analiza skuteczności udzielanej pomocy;

 8. podejmowanie interwencji w środowisku;

 9. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym w celu, jak najpełniejszej realizacji zadań pomocy społecznej.

IV. Warunki pracy na w/w stanowisku:

Praca w wymiarze 1 etatu, wysiłek umysłowy, lekki wysiłek fizyczny- praca częściowo w terenie.

V.  klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie w Opolu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych kandydata będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu z siedzibą w Opolu ul. Armii Krajowej 36 reprezentowany przez Dyrektora Zdzisława Markiewicza;

 2. inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu jest Pan Sylwester Klimowicz e­-mail: iod@mopr.opole.pl , tel. 77/40-05-992.;

 3. dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny oraz ewentualnego zatrudnienia na tym stanowisku, na podstawie realizacji obowiązku prawnego administratora danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz zgody kandydata;

 4. odbiorcą danych osobowych kandydata będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu;

 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydata innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;

 6. dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 2 lat;

 7. kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. kandydat ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 9. podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Kandydat jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie kandydata do prowadzonego naboru;

 10. w oparciu o dane osobowe kandydata Administrator nie będzie wobec niego podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przystąpienie do procesu naboru na w/ stanowisko oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści niniejszego ogłoszenia.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania przy niniejszym ogłoszeniu,

 3. cv- dokument dobrowolny,

 4. dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia,

 5. dokumenty poświadczające posiadanie ewentualnego doświadczenia zawodowego: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.,

 6. ewentualnie dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych,

oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2),

 1. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2),

 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w pkt. VI niniejszego ogłoszenia (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2),

 3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2).

VII. Sposób i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać: w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją „nabór na stanowisko pracownik socjalny - NK”, w sekretariacie w siedzibie MOPR w Opolu (pokój 25) lub przesłać listem na adres ośrodka: 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36, na bieżąco.

VIII. Inne informacje:

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem jest:

 • przedłożenie orzeczenia lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad Ośrodkiem o braku przeciwwskazań do pracy na przedmiotowym stanowisku pracy,

 • kandydat przystępując do naboru przyjmuje do wiadomości informacje o których mowa w pkt. V niniejszego ogłoszenia;

Wszelkie informacje dot. rekrutacji można pozyskiwać drogą telefoniczną u Kierownika Referatu Organizacyjnego i Kadr p. Justyny Raj tel. 77/40-05-953

Ilość odwiedzin: 1488
Nazwa dokumentu: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Skrócony opis: Nabór na wolne, NIEURZĘDNICZE stanowiska pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu przy ul. Małopolskiej 20 A w wymiarze 1,0 etatu
Podmiot udostępniający: Justyna Raj
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Raj
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Raj
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dzierżak
Data wytworzenia informacji: 2018-09-07 12:07:39
Data udostępnienia informacji: 2018-09-07 12:07:39
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-07 12:17:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner