logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus REGULAMIN NABORU
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         minus REKRUTACJE 2018 R.
            minus OGŁOSZENIA 2018
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Zamówień Publicznych
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Budżetu
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Biuro Prasowe
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Sparw Obywatelskich
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział inwestycji Miejskich
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Prawny
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Lokalowy
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Informatyki
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Oświaty
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2018
         plus REKRUTACJE 2019 R.
         plus REKRUTACJE 2020 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

informatyk /programista aplikacji

.................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

1.

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP*

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie: wyższe

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c).

W przypadku dyplomu sporządzonego
w języku innym niż polski, kserokopię tłumaczenia w/w dyplomu, dokonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego.

f) staż pracy: nie jest wymagane

 

g) inne (spełnianie których można potwierdzić przedstawiając dokument respektowany na podstawie ogólnie przyjętych zasad):

  • umiejętność programowania w dowolnym języku programowania,
  • gotowość do nauki nowych języków programowania,
  • znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i zarządzaniem stacjami roboczymi pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows,
  • podstawowa znajomość systemu Windows Server oraz systemów do wirtualizacji Hyper-V, VMWare,
  • podstawowa znajomość systemu Linux (dowolna dystrybucja),
  • podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci LAN,
  • podstawowa znajomość zagadnień związanych z bazami danych oraz narzędzi do zarządzania bazą danych,
  • podstawowa znajomość technologii internetowych,
  • dobra znajomość pakietu biurowego - Microsoft Office,
  • podstawowa znajomość technologii wykorzystujących standard XML (Extensible Markup Language wg specyfikacji W3C),
  • podstawowa znajomość języka zapytań SQL (Structured Query Language jako standard do obsługi baz danych),
  • umiejętność i chęć samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,
  • umiejętność analizowania problemów,  znajdowania rozwiązań oraz przyczyn,
  • umiejętność dokumentowania swojej pracy oraz tworzenia instrukcji dla użytkowników,
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania bieżących problemów i realizacji przydzielonych zadań,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej.

 

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

        * Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

2

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty albo zapisy
w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

b) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

c)  znajomość Statutu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

d)znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

 1. Dodatkowe umiejętności:
  • podstawowa znajomość zagadnień związanych z usługami portalu EPUAP.GOV.PL,
  • podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem publicznych serwisów internetowych,
  • Znajomość przepisów prawa związanych z informatyzacją podmiotów realizujących zadania publiczne.
  • Znajomość prawodawstwa w zakresie ochrony wartości intelektualnej w tym legalności oprogramowania.
  • umiejętność pracy z wykorzystaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
  • podstawowa znajomość technologii Sharepoint Server,
  • podstawowa znajomość technologii Microsoft Office 365,
  • umiejętność programowania w technologii ASP.NET (Microsoft .NET),
  • znajomość języka programowania CSHARP (Microsoft .NET),
  • znajomość interpretera poleceń Microsoft Windows PowerShell,
  • znajomość technologii Microsoft SQL SERVER,
  • znajomość narzędzi do zarządzania bazami danych,
  • znajomość narzędzi do projektowania raportów, modelowania i wizualizacji danych,
  • znajomość narzędzi do projektowania usług wykorzystujących standard XML,
  • znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem i utrzymaniem systemu magistrali usług wymiany danych (Enterprise Service Bus, jako warstwa pośrednia w architekturze systemów informatycznych),
  • podstawowa znajomość ITIL v3 (Information Technology Infrastructure Library)

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

 1. Cechy osobowe i predyspozycje:
  • zdolność szybkiego i trafnego rozwiązywania problemów informatycznych,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • odpowiedzialność,
  • sumienność,
  • kreatywność,
  • umiejętność utożsamiania się z celami zespołu,
  • umiejętność współpracy w grupie,
  • komunikatywność,
  • samodzielność,
  • dyspozycyjność.

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   • Administrator aplikacji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Urzędu Miasta Opola.
   • Administrator aplikacji w systemach elektronicznego obiegu dokumentów miejskich jednostek organizacyjnych.
   • Administrator lokalnej skrzynki podawczej i katalogu usług w systemie PEUP.UM.OPOLE.PL.
   • Administrator skrzynki podawczej i katalogu usług w systemie EPUAP.GOV.PL.
   • Udział w projektach deweloperskich - współtworzenie, rozwój i utrzymanie aplikacji,
   • Projektowanie i implementacja oprogramowania,
   • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów występujących w systemach informatycznych.
   • Kontakt z dostawcami usług w procesach dostarczania technologii informatycznych do urzędu, aktualizacji usług oraz w celu usuwania błędów i usterek w użytkowanych systemach informatycznych.
   • Tworzenie dokumentacji.
   • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników.
   • Raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne.
   • Terminowe wykonywanie powierzonych zadań.
   • Należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.
   • Współpraca z pracownikami Wydziału Informatyki oraz Urzędu.
   • Poznawanie i przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi obowiązkami.
   • Rozwijanie kompetencji i umiejętności w zakresie nowych technologii IT związanych z realizacją powierzonych zadań i obowiązków.
   • Szkolenia wewnętrzne w ramach użytkowanych systemów informatycznych.
   • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.
   • Przestrzeganie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Opola oraz Regulaminu Organizacyjnego Miasta Opola.
   • Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz tajemnicy państwowej, służbowej, skarbowej a także o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych.
   • Dbałość o używany sprzęt komputerowy ze szczególnym uwzględnieniem czystości i stanu technicznego.
   • Utrzymywanie czystości porządku na swoim stanowisku pracy.
   • Wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchnika.

4. Warunki pracy na stanowisku:

  1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta Opola przy ul. Mały Rynek 14, budynek niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim – brak podjazdów, windy i niedostosowane toalety.
  2. praca biurowa wymagająca dużego intelektualnego zaangażowania, o dużym stopniu odpowiedzialności,
  3. praca w równoważnym systemu czasu pracy, w tym w dni wolne (sobota, niedziela).
  4. praca przy komputerze i w terenie, wymagające mobilności i gotowości do wyjazdów służbowych.

5. W miesiącu sierpniu wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 2,03 %.

6.        Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej;

b) życiorys, (CV), uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulę o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Opola, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@um.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.” i podpisem;

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Urzędu Miasta Opola;
 3. dokument potwierdzający niepełnosprawność. *

Kompletne aplikacje należy składać w Urzędzie Miasta Opola, Rynek – Ratusz, pokój nr 424,
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka w terminie do dnia 20 września 2018 r., decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.
                    

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ), na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór.

* W przypadku osób niepełnosprawnych

Ilość odwiedzin: 1497
Nazwa dokumentu: Wydział Informatyki
Skrócony opis: stanowisko:informatyk/programista aplikacji
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Flis-Baranek
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Starszak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Flis-Baranek
Data wytworzenia informacji: 2018-09-10 13:30:37
Data udostępnienia informacji: 2018-09-10 13:30:37
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-25 12:05:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner