logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU

                                        OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

w wymiarze czasu  pracy ; 0,5 etatu

liczba kandydatów do wyłonienia :2

stanowisko-Spec. ds. administracyjnych

 

 1. Adres jednostki: 45-714 Opole, ul. Licealna 3
 2. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie  wyższe lub średnie   
 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych
 • Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
 • Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu Office
 • Nieposzlakowana opinia
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe –4 lata (wykształcenie wyższe ) -  5 lat  (wykształcenie średnie ;
 • Uczciwość, sumienność, rzetelność i dobra organizacja pracy;
 • Zdolność do analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole;
 1.   zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Poznawanie  i przestrzeganie  przepisów  prawa związanych z wykonywanymi zadaniami  ;
 • Monitorowanie  źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych na potrzeby jednostki ze szczególnym uwzględnieniem środków  Unii Europejskiej  ;
 • Znajomość ustawy o samorządzie  wojewódzkim, ustawy o pracownikach  samorządowych   ;
 • Znajomość Prawa zamówień publicznych  ;
 • Umiejętność  bezkonfliktowej i twórczej  pracy w zespole ;
 • Inicjatywa  w podejmowaniu decyzji ;
 •   Dynamika  i aktywność w działaniu  ;
 • Kontrola przestrzegania procedur bezpieczeństwa zgodnie z RODO;
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w ZSO I;
 • Wykonywanie  innych czynności zleconych przez Dyrektora ZSO I;
 1. Warunki pracy na stanowisku: Praca w budynku  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I  , na  II piętrze  (z windą), z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, wymagająca dobrego wzroku (praca przy komputerze).
 2. W sierpniu   2018  r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0 %.
 3. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny;
 • CV – odręcznie  podpisane  przez kandydata  ;
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Kserokopię dowodu osobistego;
 • Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kserokopię świadectw pracy ;
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach związanych z zagadnieniami dotyczącymi stanowiska;
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu       w pełni z praw publicznych;
 • Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych);

Wymagane dokumenty należy składać  osobiście  w sekretariacie szkoły lub przesłać  pocztą  na adres placówki  : Zespół Szkół Ogólnokształcących  Nr I w Opolu ul. Licealna 3 45-714 Opole , w zamkniętych  i opisanych  kopertach  z imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. administracyjnych   w Zespole Szkół Ogólnokształcących  Nr I w Opolu „ W terminie do dnia 01 października 2018 r. w  godz. od  8.00 do 15.00. Za datę  złożenia  oferty  uważa się datę  wpływu do szkoły .  Aplikacje ,które  nie będą spełniały  wymogów  formalnych  lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania  zostaną  poinformowani     o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej  .

 

Informacja  o wynikach  naboru  będzie  umieszczona na stronie internatowej

 (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I      w Opolu, oraz w Biuletynie  http://zsoiopole.bip.gov.pl/.

Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  pod numerem  telefonu   77 474 29 44

 

        Dokumenty  kandydatów  , którzy  nie  uzyskują akceptacji komisji będą przechowywane          w  dokumentacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Nr I w Opolu   przez okres 3 miesięcy od momentu  upowszechniania informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

                                                                                                           

 

                                                                                                         Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                    Ogólnokształcących Nr I w Opolu

                                                                                                             mgr Bernarda Zarzycka 

 

Ilość odwiedzin: 1666
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
Skrócony opis: spec.ds. administracyjnych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Bernarda Zarzycka
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-09-21 10:11:28
Data udostępnienia informacji: 2018-09-21 10:11:28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-21 10:16:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner