logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu

 45-920 Opole ul. Krzanowicka 1

Tel. 77 4691-178

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. płac i księgowości w wymiarze 1 etatu

 1. Wymagania niezbędne

1). Posiadanie obywatelstwa polskiego

2). Posiadanie pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3). Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo gospodarcze

4). Posiadanie nieposzlakowanej opinii

5). Wykształcenie średnie

6). Znajomość przepisów w zakresie księgowości

7). Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referenta  ds. płac i księgowości

        2. Wymagania dodatkowe

1). Znajomość obsługi komputera

2). Komunikatywność, zdyscyplinowanie

3). Odpowiedzialność

4). Umiejętność pracy w zespole

      3. Zakres obowiązków

                1). Dekretowanie oraz księgowanie dokumentów

               2). Prowadzenie dokumentacji  płacowej

      3). Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur i rachunków

4). Wykonywanie przelewów bankowych faktur płatnych przelewem

5). Prowadzenie ewidencji składników majątkowych w księdze inwentarzowej: środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

6). Pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych

7). Sporządzanie list płac, prowadzenie dokumentacji księgowej

8). Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

9). Inne czynności wynikające z bieżących potrzeb jednostki

 1. Warunki pracy na samodzielnym stanowisku referenta  ds. płac i księgowości w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu  - praca w budynku PSP 31 w Opolu, ul. Krzanowicka 1, pierwsze piętro, winda, praca przy komputerze , w wymiarze 1 etatu, z przewagą wysiłku umysłowego, praca w zespole w pomieszczeniu biurowym
 2. W miesiącu wrześniu 2018 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych    wynosił 0% ( Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2011r., Nr 127 poz. 721 z poź. zm.)
 3. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych , z wyłączeniem  kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych wyłonionych przez komisję
 4. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 5. Wymagane dokumenty:
 6. List motywacyjny- odręcznie podpisany
 7. Życiorys- Curriculum Vitae- odręcznie podpisany
 8. Potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy
 9. Potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 10. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie , według wzoru dostępnego na stronie  sp31.opole.pl  lub możliwego do pobrania w sekretariacie szkoły
 11. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 12. Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ).
 13. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo gospodarcze.
 14. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, które pozwala na zatrudnienie i wykonywanie powierzonych czynności

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej i zaadresowanej  kopercie, wraz z dopiskiem : „ Nabór na stanowisko referenta ds. płac i księgowości  ” w siedzibie PSP 31 w Opolu, ul. Krzanowicka 1 w terminie do dnia 17.10.2018r.

Na kopercie należy umieścić  imię i nazwisko oraz adres do korespondencji .

Aplikacje, które będą niekompletne , wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję powołaną przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu. Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne , będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz zostaną telefoniczne powiadomieni o terminie rozmowy.

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31

Ewa Drop

Ilość odwiedzin: 1606
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
Skrócony opis: referent ds.płac i księgowości
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Rodzeń
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Drop
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Rodzeń
Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 09:11:43
Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 09:11:43
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-05 09:15:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner