logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU

 

POSZUKUJE KANDYDATA DO PRACY NA ZASTĘPSTWO

 

 PODINSPEKTOR (pełny etat)

 

1.   Wymagania niezbędne

 

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a)  obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP *

Oświadczenie

b)   pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c)   brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d)   nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

 

e)  wykształcenie średnie lub wyższe
umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku zgodnie z jego opisem

Kserokopia świadectwa lub dyplomu

f)   staż pracy:

    - wykształcenie wyższe niewymagany

    - wykształcenie średnie minimum 2 lata

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu
w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c)

 

2.   Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym

Lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 1. bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa               w zakresie pełnionych obowiązków, umiejętność ich interpretacji i zastosowania w praktyce  tj.:  ustawy o samorządzie gminnym, statutu MOSiR, regulaminu organizacyjnego MOSiR, znajomość ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i Internetu,
  a w szczególności znajomość pakietu MS  Office (Word, Excel), programu Płatnik

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. rzetelność i profesjonalizm w działaniu, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, doskonałe umiejętności organizacyjne, dobra organizacja pracy własnej, i zdyscyplinowanie

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. odpowiedzialność, komunikatywność i rzeczowość, sumienność, dokładność
  i zaangażowanie w powierzone zadania

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, wniosków, uwag i opinii oraz pism

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. wysoka motywacja,  dyspozycyjność

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. znajomość przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych związanych                           z wykonywaną pracą,
 2. przygotowywanie do decyzji Dyrektora dokumentów związanych z nawiązywaniem, zmianą                   i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 3. prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją i wyrejestrowywaniem do ZUS pracowników i ich rodzin oraz pracowników, z którymi MOSiR zawarł umowę cywilno – prawną,
 4. kierowanie pracowników na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz szkolenia BHP, współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. BHP,
 5. prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopowej, rozliczanie i przygotowywanie dokumentacji służącej do naliczania wynagrodzenia za prace,
 6. prowadzenie akt osobowych oraz innej dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. sporządzanie sprawozdań z zakresu Działu wymaganych przepisami prawa, w tym statystyce publicznej oraz na potrzeby jednostki,
 8. sporządzanie, przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 9. wprowadzanie i aktualizacja informacji związanych z zatrudnieniem zamieszczonych                      w Biuletynie Informacji Publicznej,
 10. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem służby przygotowawczej,
 11. kontrola aktualności uprawnień posiadanych przez pracowników,
 12. przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procesu planowania budżetowego w ramach zadań wykonywanych na  zajmowanym stanowisku.

 

 

* Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej
i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

4.  Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13 I piętro, bez windy. Bezpieczne warunki pracy.

Praca wymagająca wysiłku umysłowego, odporności na stres, koncentracji, dobrej ostrości wzroku, z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych.

 

 

5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Opolu:

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej,

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych         i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Opolu, w celu wzięcia udziału         w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@mosir.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem.

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego w załącznikach do ogłoszenia oraz w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
  ul. Barlickiego 13.

 

Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Barlickiego 13
w Opolu (pok. nr 113), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy ogłoszenia praca na zastępstwo na stanowisko podinspektor w terminie do dnia  17.10.2018 r., decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

           

 

 

*w przypadku osób niepełnosprawnych                                                                                        

 

                  Dyrektor

    Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

                           w Opolu

                   Krzysztof Machała

 

 

 

Opole, dnia 5 października 2018 r.

 

 

Ilość odwiedzin: 1891
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Skrócony opis: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - PODINSPEKTOR - praca na zastępstwo
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Czernia
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Czernia
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Czernia
Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 11:45:42
Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 11:45:42
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-05 12:28:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner