logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota

45-063 Opole, ul. Kościuszki 43

tel. 077 453 66 41, fax 077 454 44 54

e-mail: szkola@ekonomik.opole.pl

NIP 754-10-94-281  REGON 000743422

 

 

Dyrektor  Zespołu  Szkół Ekonomicznych  w Opolu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

ds. administracji

 

Planowane zatrudnienie m-c grudzień 2018 r.

1. Adres jednostki:

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota

45-063 Opole, ul. Kościuszki 43

 

2. Określenie stanowiska:

 ds. administracji

 

3. Wymiar etatu:

pełny  wymiar czasu pracy tj. (40 godz. tygodniowo)

 

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie  wyższe lub średnie – kserokopia świadectwa lub dyplomu,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,

 

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność redagowania pism - zapis w liście motywacyjnym lub cv,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera działającego w środowisku Windows,  pakietu Office w zakresie: Word, Excel - zapis w liście motywacyjnym lub cv,
 • biegła obsługa innych urządzeń biurowych- zapis w liście motywacyjnym lub cv,
 • znajomość przepisów w ramach danego stanowiska i umiejętność właściwego ich interpretowania, w szczególności przepisów oświatowych - zapis w liście motywacyjnym lub cv,
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku urzędniczym lub pomocniczym – zapis w liście motywacyjnym lub cv.
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, zaangażowanie, kultura osobista.

   

6. Zakres zadań:

 • przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji, obsługa poczty elektronicznej,
 • przyjmowanie dokumentów kandydatów do szkoły i rejestrowanie podań w programie komputerowym,
 • prowadzenie ewidencji absolwentów i potwierdzanie odbioru świadectw i dyplomów.
 • zgłaszanie uczniów do egzaminów – programem „HERMES”,
 • prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych;
 • prowadzenie spraw uczniowskich;
 • obsługa programu Sekretariat firmy Vulcan;
 • obsługa bieżąca interesantów szkoły, udzielanie rzetelnych informacji;
 • obsługa programu SIO w zakresie spraw uczniowskich;
 • wydawanie druków ścisłego zarachowania;
 • wystawianie zaświadczeń;
 • kontrola przestrzegania procedur bezpieczeństwa zgodnie z RODO,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w ZSE,
 • wykonywanie  innych czynności zleconych przez Dyrektora ZSE.

 

7.  Warunki pracy na danym stanowisku:

 

Praca na I piętrze w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu przy ul.               Kościuszki 43. Przewaga pracy siedzącej, z koniecznością przemieszczania się na terenie placówki; praca wymagająca wysiłku umysłowego, odporności na stres, planowania działań i zdolności organizacyjnych, dobrej ostrości wzroku, z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych.

 

8.   Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZSE Opole:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł  0,0006%.

 

9.  Wymagane dokumenty aplikacyjne :

 • list motywacyjny,
 • życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą o treści:

 „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem” i podpisem kandydata,

 • kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Opola,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru  Karnego),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych pozwalających na zatrudnienie na w/w   stanowisku;
 • oświadczenie kandydata o cieszeniu się nieposzlakowaną opinią,
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

10.   Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych hasłem „ Nabór na stanowisko urzędnicze -  ds. administracji w sekretariacie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” 45-063 Opole, ul. Kościuszki 43, pok. Nr 18 lub przesłać listem na adres placówki do dnia  27.11.2018 do godz. 1300. Za datę  złożenia  oferty  uważa się datę  wpływu do szkoły .  Aplikacje, które  nie będą spełniały  wymogów  formalnych  lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania  zostaną  poinformowani  telefonicznie   o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej . 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

 

11.  Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwane dalej RODO), informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu – z siedzibą w Opolu 45-063 , ul. Kościuszki 43. Mogą się państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@zse.opole.pl. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania kandydata na pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru zostaną komisyjnie zniszczone po upływnie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub w przypadku niewyłonienia kandydata – po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracownika nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, a po ustaniu celu przetwarzania planuje się dalsze przetwarzanie danych osobowych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Ekonomicznych

im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”

w Opolu

  mgr Ewa Nowak-Kübler

 

 

Ilość odwiedzin: 1463
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Ekonomicznych
Skrócony opis: stanowisko ds.administracji
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Nowak-Kübler
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-11-15 08:39:50
Data udostępnienia informacji: 2018-11-15 08:39:50
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-15 08:43:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner