logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Karola Musioła

 w Opolu, 

45-267 Opole, ul. Mjr. Hubala 2

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Karola Musioła w Opolu, 

  ogłasza nabór na stanowisko –referenta ds. administracyjno-gospodarczych

Adres jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Karola Musioła

 w Opolu  

           45-267 Opole, ul. Mjr. Hubala 2

 

       2. Określenie stanowiska :

referent ds. administracyjno-gospodarczych

 

       3. Wymiar etatu:

pełny wymiar czasu pracy

 

       4. 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie średnie lub wyższe (rachunkowość, finanse, analityka, ekonomia),
 • Umiejętność analityczna i komunikacyjna
 • znajomość programu MS Office
 • mile  widziane  doświadczenie  zawodowe  w  zakresie  administrowania  obiektami i gruntami,
 • mile   widziana znajomość   przepisów   oraz doświadczenie   w   administrowaniu bezpieczeństwem danych osobowych,
 • doświadczenie w pracy  na podobnym stanowisku
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 • osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • znajomość przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych związanych     z wykonywaną pracą,
 • komunikatywność, dokładność, zaangażowanie w pracy
 • umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne
 • biegła obsługa komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku referenta ds. administracyjno-gospodarczych,
 • obowiązkowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, odporność na stres.

6.  Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomością,
 • organizowanie prac porządkowych w budynku i na terenie szkoły,
 • utrzymanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-

            eksploatacyjnym,

 • planowanie oraz zakup materiałów i sprzętu niezbędnych do utrzymania budynku i infrastruktury oraz wyposażenia, materiałów dydaktycznych i biurowych
 • planowanie, zakup oraz rozchodowanie środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej.
 • wydawanie  pracownikom środków czystości i materiałów do remontów.

  7. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2016 r. poz.922),
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach

     i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 • kserokopie świadectw pracy i ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności.

      8. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

Praca w budynku ( brak windy) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy, samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrego wzroku (praca przy komputerze), w  ustalonym czasie pracy.

    9. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła     w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz                           o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  listopadzie 2018 r. wynosił 0,00%.

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej                      Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu, ul. Mjr. Hubala 2,                        w zamkniętej kopercie z podanym adresem  i numerem telefonu kontaktowego, opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze –referent ds. administracyjno-gospodarczych” w terminie do dnia 14 grudnia 2018r. do godz. 15.30.

       Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła                   w Opolu.

11. Informacja w wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji        Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu.

                                                                                        

                                                                        mgr Alicja Mielniczuk

                                                                       Dyrektor

                                                                       Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5

                                                                       z Oddziałami Integracyjnymi

                                                                       im. Karola Musioła

                                                                       w Opolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1259
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
Skrócony opis: referent ds.administracyjno-gospodarczych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Mielniczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-12-03 15:25:40
Data udostępnienia informacji: 2018-12-03 15:25:40
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-03 15:28:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner