logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Specjalista ds. Budowlanych (pełny etat)

                                                     

 

1.   Wymagania niezbędne

 

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a)  obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP *

Oświadczenie

b)   pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c)   brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d)   nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e)  wykształcenie średnie lub wyższe
umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku zgodnie z jego opisem

Kserokopia świadectwa lub dyplomu

f)   staż pracy:

    - wykształcenie wyższe: 2 lata,

    - wykształcenie średnie: 3 lata

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu
w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c)

 

2.   Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym

Lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

  1. bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionych obowiązków, umiejętność ich interpretacji i zastosowania w praktyce tj.:Prawo budowlane, PZP, Kc

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

  1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i Internetu, a w szczególności znajomość pakietu MS  Office (Word, Excel), programu Płatnik

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

  1. rzetelność i profesjonalizm w działaniu, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, doskonałe umiejętności organizacyjne, dobra organizacja pracy własnej, i zdyscyplinowanie

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

  1. odpowiedzialność, komunikatywność i rzeczowość, sumienność, dokładność i zaangażowanie w powierzone zadania

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

  1. umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, wniosków, uwag i opinii oraz pism

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

  1. wysoka motywacja,  dyspozycyjność

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MOSiR.

 

1. Reprezentowanie MOSiR na wskazanych inwestycjach.

2. Prawidłowe przygotowanie planu inwestycji i remontów oraz właściwa jego realizacją po zatwierdzeniu.

3. Dbałość o kompletność, integralność i rzetelność posiadanej dokumentacji projektowej w tym w szczególności projektu budowalnego wykonawczego,

4. Współdziałanie z wykonawcami poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych.

5. Uczestniczenie w czynnościach odbiorowych poszczególnych robót budowlanych.

6. Nadzór nad dokumentacją wykonawczą, odbiorową i powykonawczą.

7. Egzekwowanie kar umownych w ramach umów zawartych na roboty budowlane.

8. Nadzór na realizacją zadań MOSiR wynikających z Prawa zamówień publicznych oraz nadzór nad prawidłową realizacją umów z zakresu działania Działu.

9. Nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów technicznych zarządzanych budynków i prawidłowym sporządzaniem protokołów z aktualizacją, wraz z kontrolą realizacji zaleceń pokontrolnych.

10. Sporządzanie sprawozdań programowych np. PNE.

11. Przygotowywanie okresowych informacji i sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania Działu Inwestycji Remontów i Zamówień Publicznych.

12. Potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur związanych z zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi.

13. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Opola oraz jednostkami zewnętrznymi przy realizacji prac objętych powyższym zakresem.

14. Wykonywanie wycen i kosztorysów.

15. Sporządzanie pism.

16. Organizowanie, motywowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników.

17. Współdziałanie z komórkami MOSiR.

18. Wykonywanie innych poleceń służbowych.

 

 

* Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej
i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

4.  Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13 I piętro, bez windy. Bezpieczne warunki pracy.

Praca wymagająca wysiłku umysłowego, odporności na stres, koncentracji, dobrej ostrości wzroku, z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych.

 

 

5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Opolu:

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej,

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych         i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Opolu, w celu wzięcia udziału         w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@mosir.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem.

  1. list motywacyjny,
  2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego w załącznikach do ogłoszenia oraz w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
    ul. Barlickiego 13.

 

Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Barlickiego 13
w Opolu (pok. nr 113), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. Budowlanych w terminie do dnia 21.12.2018 r., decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

*w przypadku osób niepełnosprawnych                                                                                        

 

                                                                                              Dyrektor

 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

 

                                                                                         Krzysztof Machała

 

 

 

Opole, dnia 10.12.2018 r.

 

 

Ilość odwiedzin: 1084
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Skrócony opis: Ogłoszenie o naborze Specjalista ds. Budowlanych
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Drelichowski
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Drelichowski
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Miemiec
Data wytworzenia informacji: 2018-12-10 15:07:20
Data udostępnienia informacji: 2018-12-10 15:07:20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-10 15:31:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner