logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 Księgowy/a – 1 etat

  1. Adres jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu

Ul. Katowicka 35

45-061 Opole

Tel. 77 4542885

 

  1. Określenie stanowiska służbowego:        Księgowy/a

 

  1. Wymiar etatu:      pełny etat (40 godzin tygodniowo)

                                                                                                                                            

  1. Wymagania niezbędne 

 

Wymagania niezbędne

 

Wymagane dokumenty

a)obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) wykształcenie wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub studia zawodowe lub wykształcenie średnie ekonomiczne

 

Kserokopia  dyplomu lub świadectwa

c) wykształcenie średnie –                   wymagany 2-letni staż pracy

wykształcenie wyższe – nie jest wymagany staż  pracy

 Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

d) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

f) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

g) umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej i obsługi komputera

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

h) Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, płac i zasiłków, ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie  oświaty, ustawy o podatku od towarów i usług.

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

i) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku urzędniczym

Oświadczenie

       

5.   Wymagania dodatkowe 

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) mile widziany staż pracy w jednostkach budżetowych

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

     b) odpowiedzialność, rzetelność,  pracowitość, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

c) mile widziana znajomość obsługi          oraz umiejętność pracy w programie Płace Optivum, Płatnik oraz finansowo-księgowym Vulcan (Księgowość Optivum, Faktury Optivum, Rejestr VAT Optivum). Biegła obsługa komputera      oraz znajomość Word, Exel

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

     d) umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

        6.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

       a) kompletowanie dokumentów,

       b) sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

       c) dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych do programu komputerowego,

       d) analizowanie kont syntetycznych i analitycznych w trakcie i po zakończeniu każdego

           miesiąca,

       e) uzgadnianie stanu zobowiązań i należności na koniec miesiąca,

       f)  pomoc głównej księgowej przy rozliczaniu dokumentów związanych z programami unijnymi,

      g)  wprowadzanie dokumentów do rejestru Vat,

      h)  wprowadzanie przelewów do programu bankowego.

       7.   Warunki pracy na stanowisku:

      a)    usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, schody, bez windy, pokój księgowości      na parterze,                                                                                                                                             b)    praca przy komputerze, wymagająca dobrego wzroku, powyżej 4 godzin dziennie,                     c)     bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,                                                                            d)    praca w wymiarze pełnego etatu.

       8.   W miesiącu listopadzie 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,02 %.

      

9. Wymagane dokumenty:

     a) list motywacyjny                                                                                                                                               

        b) CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:                                            „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                   i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu           w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam świadomość,                         że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem” oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r.  poz. 902) i odręcznym podpisem,                                                                                                     

  c) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,                                                                         

d) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,                                                                                             

  e) kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,                                                                              f)  kserokopię świadectw pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy, 

  g) kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, związanych z zagadnieniami dotyczącym  stanowiska, na które przeprowadza się nabór,                                                                                                             

   h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych                                                                                                                                                                       

  i) oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,                               j) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,                                                                                                          

k) dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych),                                       l) oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku urzędniczym,                                                                                                                                                         

     Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu przy   ul. Katowickiej 35 w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz                   z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowy/a” w terminie do dnia 27.12.2018 r.  do godz. 15.00.                         Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po terminie, nie będą rozpatrywane. Termin rozpoczęcia pracy 02.01.2019r.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz  na tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu, ul. Katowicka 35.                 Dodatkowych informacji udziela: Dyrektor  PSP nr 2 w Opolu, ul. Katowicka 35, Tel. (77) 4542885

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(dalej: RODO), informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych

dokumentach aplikacyjnych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu - z siedzibą w Opolu 45-061,  ul. Katowicka 35. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Polskich Olimpijczyków 2 w Opolu

mgr Mirosław Śnigórski

Ilość odwiedzin: 1266
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
Skrócony opis: księgowy/a
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Śnigórski
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-12-13 08:06:13
Data udostępnienia informacji: 2018-12-13 08:06:13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-13 08:37:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner