logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


MIEJSKA  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W OPOLU

ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 9 w Opolu

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

 st. referent ds. administracyjnych

wymiar etatu: 1,00

 

 1.

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie średnie

 

Kserokopia świadectwa

f) staż pracy: 5 lat

Kserokopie świadectw pracy

g) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku st. ref. do      spraw administracji.

oświadczenie

2.

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagań

a) obsługa komputera w zakresie aplikacji biurowych (Word, Excel)

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

b) umiejętność obsługi urządzeń biurowych ksero, fax

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

c) znajomość przepisów o pracownikach samorządowych, prawo oświatowe i kodeksu pracy

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

d) cechy osobowe: sumienność, dokładność, punktualność, wysoka odporność na stres, kultura osobista, kreatywność, umiejętność redagowania tekstów.

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

ZADANIA  I  OBOWIĄZKI  O CHARAKTERZE  OGÓLNYM:

 1. dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym kierunku inicjatywy,
 2. pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 3. terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań, zgodnie z poleceniami przełożonego oraz obowiązującymi przepisami,
 4. przestrzeganie ustalonego w zakładzie porządku i dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej, służbowej i danych osobowych,
 5. przejawianie troski o mienie zakładu pracy i korzystanie z tego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem,
 6. przestrzeganie przepisów p.poż.

            SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH

 1. Obsługa kancelaryjno-biurowa poradni.
 2. Prowadzenie archiwum zgodnie z obowiązującą instrukcją archiwalną.
 3. Obsługa Systemu Informacji Oświatowej – wprowadzanie danych.
 4. Wykonywanie innych zadań doraźnie zleconych przez dyrektora poradni.

     4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku st. referenta ds. administracyjnych

            Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca w budynku             M.P.P.P.

 1. W miesiącu listopadzie br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,69 %

            6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

       1. dokumenty wymienione powyżej

 1. życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zmianami )  i podpisem
 1. list motywacyjny,
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl).

Kompletne aplikacje należy składać w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, ul. M. Niedziałkowskiego 9, sekretariat (parter) z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko st. referenta ds. administracyjnych w terminie do dnia   16.01.2019 r., godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną do sekretariatu Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu po wyżej określonym terminie oraz nie kompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl).

Dokumenty winne być opatrzone klauzulą o treści:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: mppp.opole@wp.pl    Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.” i podpisem składającego dokumenty.

 

Dyrektor Miejskiej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu

Hanna Kanik

 

Ilość odwiedzin: 1332
Nazwa dokumentu: Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Skrócony opis: st.referent ds.administracyjnych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Rodzeń
Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Kanik
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Rodzeń
Data wytworzenia informacji: 2018-12-31 10:28:07
Data udostępnienia informacji: 2018-12-31 10:28:07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-31 10:32:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner