logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > listopad

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2018-11-02, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. 1 Maja 10B

» 2018-11-02, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola ws. projektu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opolu"

» 2018-11-02, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji odmawiającej ULICP dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play na dachu budynku hotelowego na terenie dz. nr 112/20 k.m.47 obręb Opole

» 2018-11-02, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Batalionu Zośka 1

» 2018-11-02, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Emila Fieldorfa 12 w Opolu

» 2018-11-02, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Jana Bytnara Rudego 4,5,6 w Opolu

» 2018-11-02, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Jana Bytnara Rudego 13 w Opolu

» 2018-11-05, wydana zmiana DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o omocy do 1 MW Opole

» 2018-11-05, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa i odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnących na terenie działki nr 1340, k.m. 22, obręb Gosław

» 2018-11-06, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o usunięciu drzew i krzewów rosnących przy linii kolejowej nr 132

» 2018-11-06, Obwieszczenie nr UAB.6733.53.2018.DW decyzja o ULICP dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie WSSE ul.Wrocławska w Opolu

» 2018-11-06, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów rosnacych przy linii kolejowej 132 relacji Bytom -Wrocław Główny, na odcinku Opole Groszowice - Opole

» 2018-11-06, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ulicy Niemodlińskiej na terenie dz. nr 112 k.m.1 obręb Żerkowice

» 2018-11-06, Obwieszczenie o wydaniu decyzji orzekającej o usunięciu drzew i krzewów rosnących przy linii kolejowej nr 132 relacji Bytom-Wrocław Główny, na odcinku Opole Groszowice-Opole Zachodnie (działki osób fi

» 2018-11-07, Obwieszczenie nr UAB.6733.47.2018.DW POSTANOWIENIE o zawieszeniu postęp. w sprawie ULICP dla budowy stacji telefonii komórkowej ORANGE ul.Energetyków w Opolu

» 2018-11-07, Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Opolu

» 2018-11-08, informacja o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia: „Rozbudowa zakładu HONGBO CLEAN ENERGY EUROPE Sp. z o.o.” przy ul. Północnej 12a w Opolu, na działkach nr 171, 9/29 i 8/3, k.m.62, obrę

» 2018-11-08, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Grota Roweckiego 4-11

» 2018-11-08, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa na terenie cz. dz. nr 1343, 1445, k.m. -- obr. Malina w Opolu

» 2018-11-09, UPUBLICZN_wniosek+raport ooś dla przedsięwz pn. Zmiana bydynku biur-warsztat-magazyn na budynek produkcyjny wraz z kabiną lakierniczą, lokaliz na terenie zakładu MovieBird ul.Traugutta 5 Opole

» 2018-11-13, Obwieszczenie dot. wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa przy ul. Sławickiej, ul. Rajskiej na terenie działki nr 283/36 k.m. 2 obręb Sławice, Opole

» 2018-11-13, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ULICP na terenie dz. nr 348, 340/6, 340/19, 340/2 k.m. 47, obręb Zakrzów, ul. Kępska w Opolu

» 2018-11-13, Obwieszczenie dot. wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu n/c przy ul. Bałtyckiej na terenie działek nr 938 i 926/3 k.m. 14 obręb Zakrzów, Opole

» 2018-11-14, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej oraz kan. sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków w rejonie ul. Róży Wiatrów w Opolu

» 2018-11-14, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2018-11-14, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa na terenie przy ul. Matejki 5, pod warunkiem nasadzenia zastępczego

» 2018-11-14, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu

» 2018-11-15, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa biogazowni wykorzystującej selektywnie zbierane odpady komunalne do produkcji energii elektrycznej i ciepła na terenie d

» 2018-11-15, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia-Czarnowąsy" w Opolu

» 2018-11-15, INFO_wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Wydziału Produkcji Musów – Pouch, na terenie zakładu NUTRICIA przy ul. Marka z Jemielnicy 1 w Opolu

» 2018-11-16, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Rodziewiczówny 3-11 i Fabrycznej 2-14B, pod warunkiem nasadzenia zastępczego

» 2018-11-16, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na terenie przy ul. Jana Bytnara Rudego14 B i 19, pod warunkiem nasadzeń zastepczych

» 2018-11-19, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie odbioru i sprawdzenia żywotnosci posadzonych zamiennie krzewów przy ul. Piotrkowskiej 2 po upływie 3

» 2018-11-19, Obwieszczenie PMO na podstawie art 49a i 10 §1 dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenie dz. nr 1178/43, obręb Sławice w Opolu

» 2018-11-23, Obwieszczenie PMO w sprawie wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Niemodlińskiej w Żerkowicach w Opolu.

» 2018-11-26, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dot. oceny żywotności nasadzeń zastępczych i umorzenia opłaty za usunięcie drzewa przy ul. Niemodlińskiej 59-61, Wojska Polskiego 2-4

» 2018-11-27, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola nr UAB.6740.1225.2018.KM o wydaniu decyzji nr 1080/18 udzielająca pozwolenie na budowę oddziału produkcji odżywek typu pouch

» 2018-11-28, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji o usunięciu drzew rosnących na działce ewidencyjnej 10/1, km. 2, obręb Groszowice rosnacych w pasie do 15 m od osi skrajnego toru przy linii kol

» 2018-11-28, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji o usunięciu drzew i krzewów rosnących na działce ewidencyjnej 10/2, km. 2, obręb Groszowice, rosnących w pasie do 15 m od osi skrajnego toru prz

» 2018-11-30, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o usunięciu drzew i krzewów na działce nr 9, km. 75 obreb Nowa Wieś Królewska przy linii kolejowej nr 132

corner   corner