logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > listopad > 2018-11-09
UPUBLICZN_wniosek+raport ooś dla przedsięwz pn. Zmiana bydynku biur-warsztat-magazyn na budynek produkcyjny wraz z kabiną lakierniczą, lokaliz na terenie zakładu MovieBird ul.Traugutta 5 Opole

OŚR.6220.25.2018.BS

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art.33 ust.1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2018r. poz.1405]

Prezydent Miasta Opola

podaje do publicznej wiadomości

informację, iż:

  • w związku z wnioskiem złożonym w dniu 07.05.2018r. przez MovieBird International Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Traugutta 5, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowo-magazynowego na budynek produkcyjny wraz z montażem kabiny lakierniczej, na terenie zakładu MovieBird International Sp. z o.o. w Opolu, usytuowanego przy ul. Traugutta 5 w Opolu (działka ewid. nr 1/3 i 1/10, k.m.20, obręb Groszowice) oraz
  • w związku z przedłożeniem tut. Organowi przez Inwestora,  w dniu  04.10.2018r.,  opracowania Raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia (wrzesień 2018), autor: Pracownia Projektowa mgr inż. Jacek Demel,

prowadzone jest postępowanie w przedmiotowej sprawie i przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie przedłożonych opracowań.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

  • Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym rzeczowo i miejscowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art.75 ust.1 pkt 4 ww. ustawy),
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu jest organem właściwym do dokonania – w zakresie ochrony środowiska – uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (art.77 ust.1 pkt 1 ww. ustawy),
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu jest organem właściwym do wydania - w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych – opinii dotyczącej warunków realizacji przedsięwzięcia (art.77 ust.1 pkt 2 ww. ustawy),
  • PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu jest organem właściwym do dokonania oceny gospodarowania zasobami wodnymi (art. 77 ust.1 pkt 4 ww. ustawy, z zastrzeżeniem).

Ponadto informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się, jak również składać w przedmiotowej sprawie uwagi i wnioski, w Referacie Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, II p. pok.5, w godzinach pracy urzędu, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 10 grudnia 2018r. (włącznie).

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, również za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, np. na adres e-mail wydziału osr@um.opole.pl . Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków składanych w sprawie jest Prezydent Miasta Opola. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek – środa    7:30 - 15:30

czwartek                        7:30 - 17:00

piątek                            7:30 - 14:00

Ilość odwiedzin: 164
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM OPOLA
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Śliwińska
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-08 10:00:15
Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-08 15:52:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner