logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2014 > wrzesień > 2014-09-04
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ODANIE W 15-LETNIĄ DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOSCI GRUNT.POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 51 ( KORTY TENISOWE)

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony  na oddanie w 15 - letnią dzierżawę ( z możliwością przedłużenia) nieruchomości gruntowej (na której zlokalizowanych jest 5 kortów do tenisa ziemnego, 1-kondygnacyjny pawilon klubowy oraz wiata) położonej w Opolu przy ul. Oleskiej 51, obejmującej działki nr: 123/37, 121/11, 121/12, 121/14, 121/15, 123/34 o pow. 7034m2 z km 19, obręb Opole, KW OP1O/00135372/8 oraz KW OP1O/00100506/3.

Dojście do nieruchomości poprzez działki gminne oznaczone nr 123/32, 122/1, 121/16.

Kwotę wywoławczą stanowi miesięczna stawka czynszu za  dzierżawę 1 m2 powierzchni gruntu w wysokości  0,30 zł. netto.

Przeznaczenie nieruchomości: cele sportowo-rekreacyjne.

Z uwagi na brak miejscowego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenu realizacja inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu Decyzji o warunkach zabudowy bądź na podstawie posiadanej przez Wydzierżawiającego Decyzji nr UAB.DW.7331-322/09  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.10.2009r.  

I. Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie na własny koszt  do:

  1. rozbiórki  pawilonu klubowego i wiaty oraz wybudowania nowego pawilonu klubowego wg projektu, który wymaga uzgodnienia z  Wydzierżawiającym (istnieje możliwość wykorzystania projektu, będącego w posiadaniu Wydzierżawiającego),
  2. przebudowania istniejących kortów tenisowych; dopuszcza się zadaszenie 1 (lub więcej) kortu tenisowego,
  3. rozbiórki istniejących trybun oraz wybudowania nowych (ilość miejsc w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym),
  4. urządzenia ciągu pieszego na działkach nr 123/32, 122/1, 121/16 oraz wymiany bramy wejściowej.

II. Przyszły dzierżawca będzie uiszczał  czynsz dzierżawny w wysokości 10% kwoty uzyskanej w przetargu przez okres 24 miesięcy,  licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

III. Po upływie okresu 24 m-cy czynsz dzierżawny poza sezonem, tj. od 15 października do 15 kwietnia każdego roku zostanie obniżony o 90%.

IV. Termin zrealizowania inwestycji z jednoczesnym uruchomieniem działalności na kortach:  w ciągu 18 m-cy, licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

V. Szczegółowe warunki dzierżawy określa projekt umowy dzierżawy ( załącznik nr 1).

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 4 września 2014r. o godz.  9.30  w   Urzędzie  Miasta  Opola - Pl. Wolności 7/8, sala konferencyjna, III p. , 2 klatka schodowa.

Przystępujący  do  przetargu  zobowiązani  są do:

1. złożenia do dnia 1 września 2014r. w Urzędzie Miasta Opola – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,  Pl. Wolności 7 - 8, p. 129  w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ”Przetarg na dzierżawę kortów tenisowych w Opolu przy ul. Oleskiej” pisemnej oferty zawierającej:

1) dane oferenta,

2) datę sporządzenia oferty,

3) propozycję miesięcznej stawki czynszu za  dzierżawę 1 m2 powierzchni gruntu (netto),

4) propozycję zagospodarowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem  z uwzględnieniem zobowiązań opisanych wyżej, planowane działania inwestycyjne,  koncepcję wybudowania nowego pawilonu klubowego zawierającą rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kolorystyczne,

5) termin zrealizowania inwestycji i uruchomienia działalności na kortach,

6) podpis oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania go,

7) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami prawnymi i warunkami przetargu (formularz oświadczenia w załączniku nr 2, przepisy prawne w tut. Wydziale ),

8) kopię dowodu wpłaty wadium.

2.   Dokonania  do dnia 1 września 2014r.  wniesienia  wadium w  wysokości 5.000,00 zł.  na  konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Uwaga: Opłatę za dzierżawę uiszcza się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Do stawki czynszu osiągniętej w przetargu dolicza się podatek 23% VAT. Wysokość opłat dzierżawnych może ulec zmianie w przypadku ich aktualizacji przez Prezydenta Miasta Opola.

    Wpłacone  wadium  ulega przepadkowi  wyłącznie w razie  uchylenia się uczestnika,  który przetarg  wygra, od zawarcia  umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych  uczestników  przetargu  podlega zwrotowi.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Pl. Wolności 7-8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, p. 129, tel. 774511841, tel. kom. 785001861 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30.

PREZYDENT  MIASTA OPOLA    zastrzega  sobie  prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

 

Ilość odwiedzin: 630
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Bystrzykowska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Bystrzykowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Bystrzykowska
Data wytworzenia informacji: 2014-08-04 08:35:07
Data udostępnienia informacji: 2014-08-04 08:35:07
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-26 08:30:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner