logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
minus Uchwały
   minus Wyszukiwarka uchwał Rady Miasta Opola
   minus Rejestry aktów prawa miejscowego
   minus Projekty uchwał Rady Miasta Opola
   minus Inicjatywa uchwałodawcza
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO > Uchwały

 Protokół nr XLIII/05

sesji Rady Miasta Opola

24 lutego 2005 r.

 

Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła i trwała od godziny 1000 do godziny 2000.

 

1.      Otwarcie sesji.

 

Otwarcia sesji dokonał radny Ryszard Ciecierski przewodniczący Rady Miasta Opola. Sesji przewodniczyli: radny Ryszard Ciecierski przewodniczący Rady Miasta i radny Jan Ostrowski wiceprzewodniczący Rady Miasta.

 

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem miasta i w chwili stwierdzania prawomocności uczestniczyło w niej 21 radnych. Lista obecności radnych dołączona jest do protokołu.

 

3.      Zatwierdzenie protokołu XLII sesji Rady.

 

Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół czterdziestej trzeciej sesji Rady Miasta odbywanej 24 lutego 2005 r.

 

4.      Wybór sekretarza sesji.

 

Na sekretarza sesji Rada Miasta Opola wybrała radnego Lucjusza Bilika w  jawnym głosowaniu jednogłośnie głosami 21 radnych.

 

5.      Porządek obrad sesji.

 

Porządki obrad sesji z 4 i 17 lutego 2005 r. załącza się do protokołu.

 

Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta, że po zwołaniu sesji i przedłoże-niu radnym pierwszego porządku obrad Prezydent Miasta w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym wniósł 5 projektów uchwał. Te dokumenty radni otrzymali wraz z nowym porządkiem obrad.

 

                  Przewodniczący sesji poinformował Radę Miasta o wniesieniu przez Prezydenta Miasta Opola w zwykłym trybie projektów uchwał w sprawie:

-        Uproszczonego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Opola na lata 2005 – 2006 (druk nr 899),

-        zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego (druk nr 901).

 

                  Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wymagające tego wnioskowane zmiany porządku obrad 43. sesji Rady Miasta Opola.

 

                  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 24 radnych wprowadziła jako 20. punkt porządku obrad projekt uchwały w sprawie Uproszczonego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Opola na lata 2005 – 2006 (druk nr 899).

 

 

 

 

 

                  W jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola jednogłośnie głosami 22 radnych wprowadziła jako 21. punkt porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego (druk nr 901).

 

      Rada Miasta Opola na XLIII sesji obradowała według następującego porządku obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie prawomocności sesji.

3.      Zatwierdzenie protokołu XLII sesji Rady.

4.      Wybór sekretarza sesji.

5.      Porządek obrad sesji.

6.      Interpelacje radnych.

7.      Uchwała w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Opola (druk nr 881).

8.       Uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagro-dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, jak również sczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszka-niowego (druk nr 885).

9.      Uchwała w sprawie przyjęcia

Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Czajka
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Czajka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Czajka
Data wytworzenia informacji: 2005-03-18 10:42:24
Data udostępnienia informacji: 2005-03-18 10:42:24
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-18 14:32:24

Wersja do wydruku...

corner   corner