logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadpodstawowe
   minus Szkoły podstawowe
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Jednostki podległe > Szkoły podstawowe

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Powstańców Śląskich
w Opolu

1. Szkoła będzie funkcjonować do 31.08.2004 r.

 Status prawny lub forma prawna.

Uchwałą Nr XXXI/291/96 Rady Miasta Opola z dnia 19 września 1996 roku, z dniem l października 1996 roku nadano akt założycielski publicznej szkole podstawowej o nazwie:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Im. Powstańców Śląskich,

45-086 Opole ul. Powstańców Śląskich

2. Organizacja:

Szkoła jest jednostką budżetową gminy Opole, której organem prowadzącym jest Miasto Opole, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Opolski Kurator Oświaty. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 jest szkołą wygasającą, na podstawie uchwałą nr YI/57/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Powstańców Śląskich. Rozpoczęcie likwidacji nastąpiło z dniem l września 1999, postępowanie likwidacyjne zostanie zakończone z dniem 31 sierpnia 2004. Począwszy od roku szkolnego 1999/2000 nie dokonuje się naboru do klas pierwszych.

3. Przedmiot działania i kompetencje.

Szkoła prowadzi działalność zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U.96.67.329 z późniejszymi zmianami)

a) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

b) przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

c) zatrudnia nauczycieli

d) realizuje programy nauczania, zasady oceniania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

e) umożliwia uzyskanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły.


4. Organy i osoby sprawujące w szkok funkcje i ich kompetencje:

dyrektor szkoły - na stanowisko to powołana została mgr Bożena Telęga, na podstawie uchwały Nr 1655/99 Zarządu miasta Opola z dnia 29.09.1999 r.

Zadania:

  • przewodniczący Rady Pedagogicznej,

  • kieruje działalnością szkoły,

  • reprezentuje szkołę na zewnątrz,

  • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi


Rada Pedagogiczna

- działa na podstawie regulaminu

- przygotowuje projekt statutu i uchwala go,

- zatwierdza wyniki klasyfikacji,

- podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów,

- zatwierdza kryteria zachowania uczniów,

- opracowuje i uchwala wewnątrzszkolny system oceniania i program wychowawczy,

- zatwierdza plan pracy szkoły,

- ma prawo opiniowania w sprawach szkoły


samorząd szkolny - opiekunem została wybrana w wyborach p. Małgorzata Kowalczyk

- tworzony jest przez wszystkich uczniów szkoły,

- działa na podstawie regulaminu,

- może przedstawiać dyrektorowi i radzie pedagogicznej wnioski i opinie dotyczące pracy szkoły

5. Struktura własnościowa:

Szkoła korzysta z nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności statutowej Publicznego Gimnazjum nr 6 w Opolu.

6. Majątek, którym dysponuje:

Na podstawie uchwały nr 2859/2000 Zarządu Miasta Opola z dnia 18 maja 2000 w sprawie przekazania w zarząd majątku likwidowanych publicznych szkół podstawowych na rzecz publicznych gimnazjów z dniem l stycznia 2001, zgodnie z uchwałą Nr VT/56-61/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999 przekazanie majątku nastąpiło z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Powstańców Śląskich na rzecz Publicznego Gimnazjum nr 6 w Opolu.

Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Opolu
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor szkoły: Bożena Telęga
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor szkoły: Bożena Telęga
Osoba, która wprowadzała dane: Alina Pawlicka-Mamczura
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 16:09:34
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 16:09:34
Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-19 18:10:47

Wersja do wydruku...

corner   corner