logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
0050/OR-I.0050.182.2012-CZASOWE/12 z dnia 2012-04-23
w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta Opola

Zarządzenie nr OR-I.0050.182.2012
Prezydenta Miasta Opola
z dnia 23 kwietnia 2012 r.
 
 
w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta Opola
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Urząd Miasta Opola, Miejski Zarząd Dróg w Opolu i Zespół ds. rozwoju infrastruktury rowerowej działają na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu rowerowego.
 
§ 2
 
Rozwój systemu transportu rowerowego realizowany jest poprzez:
1)   budowę dróg dla rowerów w obrębie pasa drogowego,
2)   wyznaczanie pasów dla rowerów na jezdniach ulic,
3)   przystosowywanie ulic do wspólnego ruchu pieszych, rowerzystów i innych pojazdów,
4)   budowę samodzielnych dróg rowerowych, prowadzonych w terenie niezależnie od układu drogowego (poza pasem drogowym),
5)   wprowadzanie stref ruchu uspokojonego,
6)   zapewnianie miejsc do bezpiecznego parkowania rowerów
7)   popularyzację systemu rowerów publicznych.
 
§ 3
 
1.      Dla potrzeb planowania, projektowania, budowy, przebudowy, remontów i utrzymania dróg dla rowerów na terenie miasta Opola wprowadza się „Wytyczne konstrukcyjne do wydzielania i budowy dróg dla rowerów”, stanowiące załącznik do Zarządzenia i zwane w dalszej treści zarządzenia „Wytycznymi”.
2.       Stosowanie „Wytycznych” jest obowiązkowe przy projektowaniu oraz realizowaniu zadań związanych z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg dla rowerów.
3.      W przypadku zlecania podmiotom zewnętrznym wykonania projektów budowy, przebudowy, remontu stosowanie „Wytycznych” zapewnia się poprzez odpowiednie zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz umowie zawieranej z Wykonawcą zadania.
4.      Ocenę przestrzegania „Wytycznych” w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3, powierza się oficerowi rowerowemu, który przedstawia ją Prezydentowi Miasta Opola w terminie      14 dni od daty przeprowadzenia tej oceny.
 
§ 4
 
1.      W uzasadnionych przypadkach, od zasad i warunków określonych w „Wytycznych”, dopuszczalne jest odstępstwo.
2.      Zgodę na odstępstwo udziela Prezydent Miasta Opola, na wniosek podmiotu realizującego zamówienie, zaopiniowany przez oficera rowerowego. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie powodów, dla których odstępstwo jest konieczne.
 
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola i Miejskiemu Zarządowi Dróg w Opolu.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 
   Załączniki:
   Wytyczne konstrukcyjne do wydzielania i budowy dróg dla rowerów
 
    Z up. Prezydenta Miasta
    Arkadiusz Wiśniewski
    Z-ca Prezydenta Miasta
 
Załączniki do pobrania: 2012-04-25 08:58:37 - Załącznik (644.00 kB)

Ilość odwiedzin: 1330
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Maślak - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Maślak - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Osoba, która wprowadzała dane: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 2012-04-23 08:55:00
Data udostępnienia informacji: 2012-04-23 08:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-25 08:58:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner