logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
0050/OR-I.0050.537.2016 - OBOWIĄZUJĄCE zmienione Zarządzeniem nr OR-I.0050.191.2017 z 06.04.2017 r./16 z dnia 2016-10-07
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu koordynującego działanie i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych

                   ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.537.2016

                                                                       Prezydenta Miasta Opola

                                                                    z dnia  7 października 2016 r.

 

w sprawie powołania Miejskiego Zespołu koordynującego działanie i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych

 

Na podstawie art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.) oraz części VII pkt 3 ppkt 6 Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Miejski Zespół koordynujący działanie i monitorujący realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych, w składzie:

L.p.

IMIĘ i NAZWISKO,

FUNKCJA W ZESPOLE

INSTYTUCJA/STANOWISKO

 
 
 1.  

Mirosław Pietrucha – Przewodniczący Zespołu

 

Zastępca Prezydenta Miasta Opola

 

 

2.

Dariusz Sołek – Zastępca Przewodniczącego Zespołu

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola

 

 

3.

Justyna Hyziak –

Członek Zespołu

Kierownik Referatu Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola

 

4.

Beata Kowal –

Członek Zespołu

Kierownik Referatu Organizacji i Rozwoju Oświaty               w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola

 

5.

Małgorzata Kozak –

Członek Zespołu

Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Opolu

 

6.

Waldemar Maciaszczyk –

Członek Zespołu

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób    z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu

 

7.

Tomasz Kwiatek –

Członek Zespołu

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu

 

8.

Hanna Kanik –

Członek Zespołu

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu

 

9.

Anna Ryczkowska –

Członek Zespołu

Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu

 

10.

Maciej Szcześniak –

Członek Zespołu

Lekarz specjalista neurolog, psychiatra, terapeuta uzależnień

 

11.

Adam Jawiński –

Członek Zespołu

Kierownik Dziennego Oddziału Zaburzeń Nerwicowych

116 Szpitala Wojskowego w Opolu - specjalista psycholog kliniczny

 

12.

Iwona Konieczna –

Członek Zespołu

Psycholog, psychoterapeuta Dziennego Oddziału Zaburzeń Nerwicowych 116 Szpitala Wojskowego w Opolu

 

13.

Elżbieta Żłobicka –

Członek Zespołu

 

Prezes Stowarzyszenia „Mój Duch Przyjazny” w Opolu

 

 

14.

Teresa Jednoróg –

Członek Zespołu

Prezes Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci
z Porażeniem Mózgowym” w Opolu

 

15.

Władysław Sztefic –

Członek Zespołu

Prezes Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem   w Opolu

 

16.

Joanna Łaba –

Członek Zespołu

Prezes Stowarzyszenia TRISO – Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Trisomią 21 w Opolu

 
 

§ 2

Do zadań Zespołu należy koordynacja działań i monitorowanie realizacji zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych na terenie miasta Opola wynikających z Narodowego Programu Zdrowia oraz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

§ 3

 1. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego w zależności od potrzeb.
 2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu w roli ekspertów (z głosem doradczym) osoby spoza jego składu.
 3. Zespół ma charakter opiniodawczy i realizuje swoje zadania poprzez przedstawianie opinii dla Prezydenta Miasta Opola.
 4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
 5. Posiedzenia Zespołu są protokołowane - protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
 6. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 2, nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
 7. Obsługę administracyjną i organizacyjną Zespołu zapewnia Referat Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola.

§ 4

Tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr OR.I-0050.251.2011 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 października 2011 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
 2. Zarządzenie Nr OR-I.0050.349.2011 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
 3. Zarządzenie Nr OR-I.0050.208.2015 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Pietrucha

Z-ca Prezydenta Miasta

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 356
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Sołek - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Sołek - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
Osoba, która wprowadzała dane: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 2016-10-07 12:48:00
Data udostępnienia informacji: 2016-10-07 12:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-09 10:03:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner