Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Stanowisko   w dziale księgowo-finansowym

.................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 1.  

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie : średnie ekonomiczne lub wyższe

Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplom

f) staż pracy : minimum 2 lata pracy w księgowości

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu  w przypadku trwania stosunku  pracy  

g)  znajomość obsługi komputera  w tym Word         Excel

Informacja w CV

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) staż pracy w JST lub jednostkach budżetowych 

 Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu  w przypadku trwania stosunku  pracy  

b) znajomość ustawy o rachunkowości i   finansach publicznych

 Informacja w CV

c) znajomość zagadnień z zakresu ewidencji środków trwałych

 Informacja w CV

d) znajomość zagadnień z zakresu   inwentaryzacji

 Informacja w CV

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. a) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 3. b) prowadzenie ewidencji pozabilansowych , w szczególności obcych środków trwałych,.
 4. c) kontrola , dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych dotyczących prowadzonych ewidencji księgowych,
 5. d) naliczanie i ewidencjonowanie amortyzacji i umorzenia składników majątkowych , które jej podlegają,
 6. e) przejmowanie środków trwałych z inwestycji ( środków trwałych w budowie)na podstawie otrzymanych dokumentów

     rozliczających  - dokonywanie analiz zapisów kont inwestycyjnych i współpraca z działami merytorycznymi w zakresie rozliczania  

     zakończonych inwestycji rzeczowych i zakupionych środków trwałych,

 1. f) kontrola zgodności wniosków o likwidację składników majątku z ewidencją majątku,
 2. g) analiza i weryfikacja zapisów kont księgowych dotyczących realizowanego zakresu obowiązków,
 3. h) uzgadnianie ewidencji analitycznej i syntetycznej , w tym krzyżowa weryfikacja z ewidencjami analitycznymi prowadzonymi przez działy merytoryczne ,
 4. i) sporządzanie okresowej sprawozdawczości z prowadzonych ewidencji w szczególności sprawozdawczości statystycznej,
 5. j) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
 6. k) Kompletowanie i prawidłowe przechowywanie dokumentów na podstawie których dokonuje się zapisów księgowych,
 7. l) Archiwizowanie dokumentów,

             ł) Wykonywanie innych czynności powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, a następnie przez przełożonego wyższego        

       stopnia.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku przy ul. Firmowej 1 , drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole,  bezpośredni kontakt z klientami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku.    

 1. 5. W miesiącu lipcu 2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,01% .
 2. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
 3. a) dokumenty wymienione powyżej
 4. b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w  złożonej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb   realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu,  zgodnie z  art. 6 ust. 1, pkt.a    ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o   pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz.530 ), co poświadczam  własnoręcznym  podpisem.

 1. c)         list motywacyjny,
 2. d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (bip.um.opole.pl) oraz w dziale

               administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu ,

 1. e) dokument potwierdzający niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych).

 

Kompletne aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu

 w pokoju 213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  w dziale księgowo-finansowym  w terminie do dnia 

22.08.2022r  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD .  

          

          Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

       Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r., informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1. Celem przetwarzania tych danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko w dziale księgowo-finansowym i zawarcia umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

         Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru   ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.                                                                                  

                                                                                                            Dyrektor MZD

                                                                                                          Teresa Sobel-Wiej

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 353
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: MZD w Opolu Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w dziale Księgowo-Finansowym
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Syczyńska
Osoba, która udostępnia informację: Monika Syczyńska
Data wytworzenia informacji: 11.08.2022 08:24:55
Data udostępnienia informacji: 11.08.2022 08:30:25
Data ostatniej aktualizacji: 11.08.2022 08:25:03
Rejestr zmian