Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                              MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

                                  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

           

                              Stanowisko w dziale  inwestycji unijnych – 1 etat (ITS)

                                                     (nazwa stanowiska pracy)

 1.  

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie,

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia,

Oświadczenie

e) wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne,

Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplom

f) prawo jazdy kategorii B,

Kserokopia prawa jazdy

 

 

 

 

 1.  

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a)  wykształcenie wyższe o specjalności Inżynieria Lądowa i/lub Transport Drogowy i/lub Inżynieria Ruchu i/lub Planowanie Transportu i/lub Budowa/utrzymanie dróg,

Informacja w CV potwierdzona odpowiednimi dokumentami

b)  przeszkolenie w zakresie audytu BRD,

 Informacja w CV potwierdzona odpowiednimi dokumentami

c)  udział przy wdrożeniach Inteligentnych Systemów Transportowych,  

Informacja w CV (wskazać konkretne zadania oraz zakres wykonywanych czynności)

d) znajomość środowiska telekomunikacyjnego,

Informacja w CV

e) przeszkolenie w zakresie: inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Informacja w CV

f) znajomość zagadnień transportu, inżynierii ruchu, inteligentnych systemów transportowych, obszarowego sterowania ruchem, sterowania sygnalizacją świetlną,

Informacja w CV

g) kreatywność, zdolność do pracy pod presją czasu, umiejętność zarządzania czasem, dobra organizacja pracy, samodzielność,

Informacja w CV

h) znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych oraz prawa o ruchu drogowym.
 

Informacja w CV

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

          (ITS -Inteligentny System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu.)

 • praca na stanowisku operatorskim systemu ITS;
 • koordynowanie działań związanych z utrzymaniem systemu ITS;
 • wspieranie realizacji zadań wdrożeniowych z zakresu ITS;
 • prowadzenie ewidencji sygnalizacji świetlnych, prowadzenie stałego nadzoru nad stanem technicznym sygnalizacji świetlnych
  i urządzeń zabezpieczenia ruchu;
 • opiniowanie projektów organizacji ruchu, prowadzenie ewidencji organizacji ruchu;
 • uzgadnianie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych;
 • sporządzanie analiz i projektów opinii w zakresie inteligentnych systemów transportowych oraz przygotowywanie projektów pism;
 • bieżące rozwiązywanie zagadnień technicznych i pozyskiwanie ekspertyz, dokumentacji, lub orzeczeń technicznych dot. zarządzania ITS;
 • inicjowanie działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu;
 • wykonywanie zadań związanych z obsługą sprawozdawczo – finansową;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz instytucjami zewnętrznymi;
 • udział w procesie przeprowadzania postępowań przetargowych oraz uczestnictwo w nadzorze nad realizacją zamówień;
 • określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie ITS;
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działań prowadzonych przez dział;
 • udzielanie informacji publicznej.
 1. Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku przy ul. Firmowa 1 drugie piętro (docelowo - budynek PNT ul. Technologiczna 2 – pierwsze piętro). Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Praca w terenie (miasto Opole). Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca zmianowa, praca w zespole, bezpośredni kontakt z petentami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku.    

 1. 5. W miesiącu sierpniu 2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,01% .
 2. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
 3. a) dokumenty wymienione powyżej
 4. b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

  

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w  złożonej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu,  zgodnie z  art. 6 ust. 1, pkt. a    ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz.530), co poświadczam  własnoręcznym  podpisem.

 1. c)         list motywacyjny,
 2. d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (bip.um.opole.pl) oraz w dziale

               administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu,

 1. e) dokument potwierdzający niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych).

Kompletne aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju

213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko w dziale  inwestycji unijnych   w terminie do dnia 21 września 2022 r.  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD .            

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

                     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r., informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1. Celem przetwarzania tych danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko w dziale inwestycji unijnych i zawarcia umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

         Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru   ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.                                                                                 

                                                                                 

                                                                                                            Dyrektor MZD

                                                                                                          Teresa Sobel-Wiej

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 318
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: MZD w Opolu - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w dziale Inwestycji Unijnych - 1 etat (ITS)
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Syczyńska
Osoba, która udostępnia informację: Monika Syczyńska
Data wytworzenia informacji: 07.09.2022 13:33:56
Data udostępnienia informacji: 07.09.2022 13:40:23
Data ostatniej aktualizacji: 07.09.2022 13:48:26
Rejestr zmian