Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

           

Stanowisko w dziale Utrzymania Zieleni i Czystości – 1 etat

(nazwa stanowiska pracy)

 1.  

 Wymagania niezbędne

 Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie,

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia,

Oświadczenie

e) wykształcenie: wyższe,

Kserokopia dyplomu

f) staż pracy: minimum 5 lat pracy,

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

g) prawo jazdy kategorii B.

Kserokopia prawa jazdy

 

 1.  

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a)  znajomość ustawy o drogach publicznych,

 Informacja w CV

b)  znajomość ustawy o samorządzie gminnym,  

Informacja w CV

c) znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

Informacja w CV

d) znajomość prawa miejscowego związanego z zakresem wykonywanych zadań,

Informacja w CV

e) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w szczególności programów Word, Excel,

Informacja w CV

f) umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, sumienność i odpowiedzialność za powierzone działania, odporność na stres.

Informacja w CV

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • realizacja zadań z zakresu oczyszczania pasów drogowych na terenie miasta Opola;
 • współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu oczyszczania i zimowego utrzymania pasów drogowych na terenie miasta Opola;
 • pełnienie funkcji nadzoru nad zleconymi pracami, weryfikowanie obmiarów, odbiór robót, kontrola wydawanych środków w ramach posiadanego budżetu, weryfikowanie faktur, rozliczanie robót utrzymaniowych z zakresu oczyszczania i zimowego utrzymania
  w pasach drogowych na terenie miasta Opola;
 • prowadzenie działań wynikających z zimowego utrzymania pasów drogowych na terenie miasta Opola;
 • przygotowywanie opisów przedmiotów zamówień do przetargów na bieżące utrzymanie czystości
  i zimowe utrzymanie w pasach drogowych na terenie miasta Opola;
 • terminowe udzielanie odpowiedzi na zagadnienia zgłoszone przez mieszkańców
  w dedykowanym serwisie internetowym – „Mapa Potrzeb Opola”;
 • prowadzenie wszelkiej korespondencji w przedmiocie powierzonych zadań.
 1. Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku przy ul. Firmowa 1, drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze i w terenie (miasto Opole), praca w godz. 7.00 – 15.00, praca
w zespole, bezpośredni kontakt z petentami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku.    

 1. 5. W miesiącu sierpniu 2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,01% .
 2. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
 3. a) dokumenty wymienione powyżej
 4. b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w  złożonej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu,  zgodnie z  art. 6 ust. 1, pkt. a    ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o   pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz.530 ), co poświadczam  własnoręcznym  podpisem.

 1. c)         list motywacyjny,
 2. d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (bip.um.opole.pl) oraz w dziale

               administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu,

 1. e) dokument potwierdzający niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych).

Kompletne aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju

213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko w dziale utrzymania zieleni i czystości w terminie do dnia 26 września 2022 r.  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD .            

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

 

                     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r., informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1. Celem przetwarzania tych danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko w dziale inwestycji unijnych i zawarcia umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

         Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru   ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.                                                                                 

                                                                                 

                                                                                                      Dyrektor MZD     

                                                                                                        Teresa Sobel-Wiej 

                                                    

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 652
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: MZD w Opolu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w dziale Utrzymania Zieleni i Czystości - 1 etat.
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Syczyńska
Osoba, która udostępnia informację: Monika Syczyńska
Data wytworzenia informacji: 12.09.2022 12:16:53
Data udostępnienia informacji: 12.09.2022 12:21:45
Data ostatniej aktualizacji: 12.09.2022 12:34:52
Rejestr zmian