Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ 

im. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

W OPOLU

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 STARSZY REFERENT DS. PŁAC 

 

1. ADRES JEDNOSTKI:

Zespół Szkół  im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu

45 – 062 Opole, ul. Kościuszki 14

2. OKREŚLENIE STANOWISKA:

starszy referent ds. płac 

Wymiar etatu : 0,50 etat (20 godzin tygodniowo)

3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM :

 1. obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP   *
 2. pełna zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni z praw publicznych
 3. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. posiadanie nieposzlakowanej opinii
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku
 6. wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe
 7. preferowane doświadczenie na ww. stanowisku lub zbliżonym

*osoba  nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

4. UMIEJĘTNOŚCI KONIECZNE:

 1. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz umiejętność korzystania z Internetu, programu Excel, Word
 2. znajomość programu Vulcan płace
 3. znajomość aplikacji SIO
 4. znajomość systemu e PUAP
 5. umiejętność sporządzania sprawozdań GUS
 6. znajomość obowiązujących przepisów prawa oświatowego, w szczególności w odniesieniu do prowadzonej dokumentacji płacowej
 7. znajomość przepisów w ramach danego stanowiska w obrębie Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy
 8. obsługa programu Płatnik

5. UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE (POŻĄDANE):

 1. zaangażowanie, kreatywność i odpowiedzialność, sumienność
 2. komunikatywność i umiejętność współpracy
 3. samodzielność, zdolność szybkiego logicznego podejmowania decyzji oraz organizacji własnej pracy
 4. zdyscyplinowanie oraz wysoka kultura osobista

 

6. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA W/W STANOWISKU:

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku starszy referent ds. płac:
 • Bieżące zapoznanie się z przepisami dotyczącymi płac oraz prawidłowe ich zastosowanie
 • Przygotowywanie wypłat wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Zespołu Szkół
 • Bieżące prowadzenie kart wynagrodzeń oraz dokumentacji pracowników
 • Sporządzanie list wynagrodzeń, przelewów dla banków i innych wydruków z programu płacowego
 • Prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb GUS oraz innych jednostek, prowadzenie analiz płac
 • Kompletowanie dokumentacji do wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich oraz urlopów wychowawczych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rozliczeń z ZUS programem Płatnik
 • Realizacja wniosków egzekucyjnych oraz potrąceń z poborów oraz bieżące załatwianie związanej z tym korespondencji
 • Rozliczanie pracowników objętych podatkiem dochodowym, potrącanie zaliczki na podatek dochodowy oraz sporządzanie PIT-ów dla urzędów skarbowych
 • Bieżące kompletowanie dokumentów płacowych, właściwe ich przechowywanie i zabezpieczanie
 • Sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej związanej ze zgłaszaniem, wyrejestrowaniem, zmianą danych osobowych pracowników w ZUS (program Płatnik)

7. WARUNKI PRACY NA W/W STANOWISKU:

 1. Miejsce pracy: budynek Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu, ul. Kościuszki 14
 2. Praca siedząca przy komputerze wymagająca dobrego wzroku.
 3. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego.

8. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W Zespole Szkół  im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego  w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018 r. poz. 511, z późn.zm.) w miesiącu sierpniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 0%.

9. WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić:

 1. List motywacyjny odręcznie podpisany;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany odręcznie ,opatrzony klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."
 3.  Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie, podpisany odręcznie
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy
 6. Kserokopie  innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. Oświadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe podpisane odręcznie;
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku podpisane odręcznie;
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych podpisane odręcznie;
 10. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 11. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność  (w przypadku osoby niepełnosprawnej)
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeb procesu rekrutacji w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu o treści: na podstawie art.6 ust.1 lit, a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody na adres mailowy sekretariat@zsprymas.opole.pl Mam świadomość, że wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”

10. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu ul. Kościuszki 14: w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze STARSZY REFERENT DS. PŁAC w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu”, w terminie do dnia 30.09.2022 r. do 15.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do jednostki. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

11. INFORMACJA O WYNIKU NABORU:

Informacja o wyniku naboru oraz dane osobowe wybranego kandydata  w zakresie imienia  i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, jak również na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu                                        

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego z siedzibą w Opolu przy Kościuszki 14,         

               Kontakt:   telefon: 77 4542751, 77 4545668,

                              e-mail: sekretariat@zsprymas.opole.pl

 1. W Zespole Szkół został wyznaczony Inspektor danych osobowych,

                Kontakt:   telefon: 77 4542751, 77 4545668,

                               e-mail: iod@zsprymas.opole.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody ( art.6 ust.1 lit.a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym czasie.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

         * dostępu do treści danych,

         * sprostowania danych,

         * ograniczenia przetwarzania danych,

         * prawo do usunięcia danych.

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół

im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Dorota Gajda - Szczegielniak

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 142
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko - starszy referent ds. płac
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Wójcik
Osoba, która udostępnia informację: Aneta Wójcik
Data wytworzenia informacji: 20.09.2022 09:59:14
Data udostępnienia informacji: 20.09.2022 10:13:43
Data ostatniej aktualizacji: 20.09.2022 09:59:19
Rejestr zmian