Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

               

Stanowisko w dziale inwestycji unijnych – 1 etat

.................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 1.  

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie: wyższe techniczne 

Kserokopia dyplomu

f) staż pracy: min. 2 lata

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

g) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane

 

Informacja w CV

h) znajomość obsługi komputera, w tym Word, Excel

Informacja w CV

  

 1.  

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) wykształcenie: wyższe techniczne budowlane lub drogowe   

 Kserokopia dyplomu  

b) staż pracy w JST lub jednostkach budżetowych: min. 2 lata

 Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy  

c) doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z realizacją inwestycji

Informacja w CV

d) doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z rozliczaniem środków zewnętrznych (Unii Europejskiej, Funduszy krajowych)

Informacja w CV

e) prawo jazdy kat. B

Kserokopia prawa jazdy

f) Znajomość rysunku technicznego, umiejętność czytania dokumentacji technicznej

Informacja w CV

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi m.in. w sferze pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji;
 • przygotowanie dokumentów, wniosków do budżetu miasta o zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych;
 • przygotowanie i kontrola dokumentacji związanej z projektem;
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej, w tym przygotowanie harmonogramów płatności i rozliczeń w zakresie pozyskanych środków unijnych, prowadzenie zaangażowania wydatków realizowanych i planowanych zadań;
 • sporządzanie rozliczeń bieżących i końcowych prowadzonych zadań;
 • opisywanie faktur i innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie;
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych;
 • przygotowywanie sprawozdań, analiz, danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania działu;
 • uczestnictwo w realizacji rzeczowo-finansowej zadań między innymi poprzez prowadzenie korespondencji;
 • kontrola i rozliczanie umów podwykonawczych;
 • sporządzanie projektów pism związanych z realizacją prowadzonych inwestycji;
 • prowadzenie i rozliczanie takich zadań.
 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku przy ul. Firmowej 1, drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Praca w terenie (miasto Opole). Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole, bezpośredni kontakt z petentami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku.    

5. W miesiącu sierpniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,01%.

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a) dokumenty wymienione powyżej

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w złożonej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb   realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu, zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), co poświadczam własnoręcznym podpisem.

c)         list motywacyjny,

d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (bip.um.opole.pl) oraz w dziale

               administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu,

e) dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

Kompletne aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju 213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko w dziale inwestycji unijnych w terminie do dnia 05 października 2022 r.  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD.            

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

      Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1. Celem przetwarzania tych danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko w dziale inwestycji unijnych i zawarcia umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

         Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru   ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.                                                                                 

                                                                                 

                                                                                   Dyrektor MZD               

                                                                                    Teresa Sobel-Wiej            

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 94
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: MZD w Opolu Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziele Inwestycji Unijnych - 1 etat.
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Syczyńska
Osoba, która udostępnia informację: Monika Syczyńska
Data wytworzenia informacji: 21.09.2022 09:41:49
Data udostępnienia informacji: 21.09.2022 09:59:35
Data ostatniej aktualizacji: 21.09.2022 09:59:44
Rejestr zmian