logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Aktualności
   minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   plus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   plus Ochrona krajobrazu
   minus Lokalne standardy urbanistyczne
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPOLA

 

 Studium 2018

 

 System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie Przestrzenne

Pierwszy dokument Studium opracowano w 2001 r. (uchwała nr XXXVII/505/2001 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2001 r.). W 2005 r. uchwalono Zmianę Studium (uchwała nr LIV/602/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r.). W 2010 r. Rada Miasta Opola przyjęła kolejną zmianę uchwałą nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r.

W wyniku zmiany granic administracyjnych miasta oraz utraty obowiązywania studium na terenach włączonych do Opola z dniem 1 stycznia 2017 r. (na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy) podjęto uchwałę nr XXXVII/738/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola. Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za sporządzeniem nowego studium była konieczność uwzględnienia zmian w przepisach prawa, a także nowych potrzeb mieszkańców i współczesnych tendencji rozwojowych miasta. Obowiazujące studium zostało przyjęte uchwałą nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola obejmuje: część tekstową określającą uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego (Załącznik nr 1), część graficzną przedstawiająca uwarunkowania (Załącznik nr 2) i kierunki zagospodarowania przestrzennego (Załącznik nr 3) oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag (Załącznik nr 4).

Kierunki zagospodarowania przestrzennego przyjęte w Studium skupiają się na celach spójnych z określonymi w dokumentach strategicznych (Koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, ustaleniami Strategii rozwoju i Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego oraz Strategii rozwoju gminy), zapewniając zrównoważony i harmonijny rozwój z zachowaniem ładu przestrzennego dzięki:

  • tworzeniu przyjaznego klimatu dla lokowania inwestycji,
  • rozwojowi Opola jako głównego ośrodka kulturalnego, obsługi biznesu, nauki  i technologii, edukacji, ochrony zdrowia i handlu,
  • wzmocnieniu powiązań transportowych wewnątrz miasta,
  • wzmocnieniu powiązań transportowych z krajem i Europą,
  • polepszeniu jakości środowiska przyrodniczego,
  • ochronie dziedzictwa kulturowego, historycznej zabudowy urbanistycznej miasta,
  • rozbudowie infrastruktury technicznej,
  • rozbudowie infrastruktury miejskiej, w tym stref obsługi mieszkańców.

 

PROCEDURA OPRACOWANIA STUDIUM

Lp. Etap czynności
I.


Przystąpienie do sporządzenia studium:
- przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium
- przekazanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium do Biura Rady Miasta
- uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia studium
- inwentaryzacja urbanistyczna

II.


Składanie wniosków:
- ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia studium
- składanie wniosków do studium (w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia)
- rozpatrzenie przez Prezydenta Miasta Opola wniesionych wniosków
- opracowanie projektu studium zawierającego część określającą uwarunkowania, kierunki zagospodarowania przestrzennego (forma tekstowa i graficzna), uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko

III.
Opiniowanie, uzgadnianie projektu studium:
- zaopiniowanie projektu studium przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną
- opiniowanie i uzgadnianie projektu studium z właściwymi organami i instytucjami
- wprowadzenie zmian wynikających z opinii i uzgodnień
 
IV.
Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu:
- ogłoszenia i obwieszczenia o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu (co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia)
- wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu (na co najmniej 21 dni) oraz organizacja dyskusji publicznej
- przyjmowanie uwag do projektu studium (na co najmniej 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium)
- rozpatrzenie wniesionych uwag do projektu studium
- ewentualne ponowienie etapu opiniowania i uzgadniania
- wprowadzanie zmian wynikających z uwzględnienia uwag wniesionych do projektu studium
 
V.
Uchwalenie projektu studium:
- przekazanie projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag do Biura Rady Miasta
- uchwała Rady Miasta Opola o uchwaleniu studium wraz z jednoczesnym rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag
- przekazanie uchwały oraz dokumentacji planistycznej do Urzędu Wojewódzkiego
- ocena zgodności studium z przepisami prawa przez Wojewodę Opolskiego
 

Ilość odwiedzin: 60554
Nazwa dokumentu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Caputa
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Caputa
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2012-12-28 11:58:27
Data udostępnienia informacji: 2012-12-28 11:58:27
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-19 10:04:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner